Hoppa till huvudinnehåll

Arbetspensionsindex och lönekoefficient

De löpande arbetspensionerna justeras med ett arbetspensionsindex årligen i början av januari. Indexet fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

Arbetspensionsindexet fastställs utgående från den årliga förändringen av löne- och prisnivån. Då man beräknar arbetspensionsindexet har ändringen i prisnivån en vikt på 80 procent och ändringen i lönenivån en vikt på 20 procent.

Arbetspensionsindexet för 2019 är 2585. Jämfört med 2018 steg arbetspensionsindexet med 1,45 procent.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen också en lönekoefficient som används vid beräkningen av framtida pensioner. Årsinkomsterna justeras med lönekoefficienten till nivån under det år då pensionen börjar. Av lönekoefficienten är andelen ändring i lönenivån 80 procent och ändring i prisnivån 20 procent.

Lönekoefficienten för 2019 är 1,417. Jämfört med 2018 steg lönekoefficienten med cirka 1,86 procent.