Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Pensionssökande

Huvudinnehåll

Ansökan om pension

Säg upp anställningsförhållandet inom ramen för uppsägningstiden.

Ansök om ålderspension genom att logga in på e-tjänsten med dina nätbankskoder eller skriv ut blanketten på webbsidan www.arbetspension.fi under punkten blanketter. Vid behov kan du också be om en pappersblankett från pensionsstiftelsen.

Om du före du fyllt 68 år vid sidan av ålderspensionen har haft ett arbete som omfattas av någon arbetspensionslag har du förtjänat in ny pension. Sök pensionen när du fyllt 68 år genom att fylla i ålderspensionsblanketten.

Invalidpension beviljas i regel efter den sjukdagpenning (300 dagar) som betalas av Folkpensionsanstalten. Ansök om invalidpension genom att logga in på e-tjänsten med dina nätbankskoder eller du skriva ut en blankett via webben på www.arbetspension.fi under punkten blanketter eller be om en blankett från pensionsstiftelsen. Som bilaga till ansökan behövs ett B-läkarutlåtande.

Det räcker med en ansökan för att ansöka om samtliga arbetspensioner som tjänats in, också tilläggspension. Om du inte ansöker om pensionen via e-tjänsten kan du skicka in ansökan till pensionsstiftelsen på adressen:

Rundradions pensionsstiftelse
Radiogatan 3
00240 Helsingfors

Ålderspension och partiell förtida ålderspension

Ålderspension

Vid årsskiftet 2017 har pensionsåldern ändrat för de som är födda 1955 eller senare. Du har rätt att gå i ålderspension från och med början av den kalendermånad som följer på den då den lägsta pensionsåldern för åldersklassen har uppnåtts.

Ditt anställningsförhållande ska upphöra före pensioneringen.

Du kan kontrollera din egen pensionsålder invid ditt födelseår i listan (födelseår och den lägsta pensionsåldern för ålderklassen):

 • 1954 och tidigare = 63 år

 • 1955 = 63 år och 3 månader

 • 1956 = 63 år och 6 månader

 • 1957 = 63 år och 9 månader

 • 1958 = 64 år

 • 1959 = 64 år och 3 månader

 • 1960 = 64 år och 6 månader

 • 1961 = 64 år och 9 månader

 • 1962 - 1964 = 65 år

Den lägsta pensionsåldern för personer som är födda år 1965 eller senare anpassas till den förväntade livslängdens förändring. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer genom en förordning åldersgränsen för ålderspension för varje födelseårskull det år då personerna i årskullen fyller 62 år. Till exempel för dem som är födda är 1965 fastställer SHM åldersgränsen för ålderspension för år 2027 senast 31.10.2026.

Om du efter att du gått i ålderspension inleder en ny anställning, finns det ingen övre gräns för hur mycket du får förtjäna. Du tjänar in ny pension för arbetet. Den nya pensionen kan betalas ut när du uppnår den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten.

Partiell förtida ålderspension

Om du är född år 1963 eller tidigare, kan du ta ut partiell förtida ålderspension vid 61 års ålder. Den partiella förtida ålderspensionen är antingen 25 eller 50 procent av den pension, som du har tjänat in till slutet av året som föregår pensionens begynnelse.

Den delen av pensionen som du tar ut minskas permanent med 0,4 procent för varje månad från det att den partiella ålderspensionen börjar till början av den månad som följer på den då du uppnår den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Om du tar ut 25 procent av din pension, kan du senare höja andelen till 50 procent.

När du får partiell förtida ålderspension kan du arbeta utan några begränsningar, men du behöver inte arbeta alls för att få pensionen.

Pensionsbeslut och skattekort

Vid beräkningen av ålderspensionen beaktas inkomsterna fram till anställningsförhållandets slut. Därför får du pensionsbeslutet först efter att anställningsförhållandet upphört.

När du fått pensionsbeslutet lönar det sig att så fort som möjligt skaffa ett skattekort för pensionen, eftersom pension beskattas på annat sätt än lön. För skattekortet behöver skattebyrån uppgifter om pensionens belopp samt de inkomster och skatter som influtit under början av året. Om du utöver pensionen också har löneinkomster eller andra förvärvsinkomster, behöver du ett separat skattekort för dessa övriga inkomster.

Skattebyrån skickar skattekortet till pensionsstiftelsen i elektronisk form. Utan skattekort är förskottsinnehållningen på pensionen 40 %.

En hand ovanför ett mixerbord.

Yrkesinriktad rehabilitering

Om din arbetsförmåga blir sämre, ska du ta itu med saken i tid och söka rehabilitering. Det är det främsta alternativet, om man får problem med arbetsförmågan.

Du kan diskutera ditt hälsotillstånd med arbetsgivaren och företagshälsovården. Du kan också ringa till pensionsstiftelsen.

Målet för rehabiliteringen är att stödja klienten i arbetet. Rehabiliteringen kan vara yrkesinriktad eller medicinsk (FPA). Pensionsstiftelse ordnar och bekostar yrkesinriktad rehabilitering, som kan vara t.ex. utbildning, kurser eller arbetsprövning. Den vanligaste formen av rehabilitering är arbetsprövning, som genomförs i nära samarbete med arbetsplatsen och företagshälsovården.

Vem kan få yrkesinriktad rehabilitering?

Du har rätt till arbetspensionsrehabilitering under följande förutsättningar:

 • du har inte fyllt din lägsta ålderspensionsålder

 • du har ett anställningsförhållande som fortgår eller som har upphört för en ganska kort tid sedan

 • du har en sjukdom eller en skada, som under de närmaste åren medför en sannolik risk att bli invalidpensionerad

 • risken för arbetsoförmåga kan skjutas upp eller förebyggas genom ändamålsenligt yrkesinriktad rehabilitering

Inkomster under rehabiliteringstiden

Du får rehabiliteringspenning för den tid då du deltar i yrkesinriktad rehabilitering. Den är lika stor som din invalidpension höjd med 33 procent.

Ansökan om yrkesinriktad rehabilitering

Du kan ansöka om ett förhandsbeslut om din rätt till yrkesinriktad rehabilitering. Du får också en uppskattning på beloppet av din rehabiliteringspenning.

Ansök om arbetspensionsrehabilitering och bifoga:

 • läkarutlåtande B

 • arbetsgivarens beskrivning av den sökandes arbete och möjligheter till nyarrangemang på arbetsplatsen

Ansök om yrkesinriktad rehabilitering genom att logga in på e-tjänsten med dina nätbankskoder eller skriv ut blanketten på webbsidan www.arbetspension.fi under punkten blanketter. Vid behov kan du också be om en pappersblankett från pensionsstiftelsen.

Om du inte ansöker om yrkesinriktad rehabilitering via e-tjänsten kan du skicka in ansökan till pensionsstiftelsen på adressen:

Rundradions pensionsstiftelse
Radiogatan 3, 00240 Helsingfors

Mer information: https://www.tyoelake.fi/sv/

Efterlevandepension och barnpension som trygghet för familjen

Familjepension ger ekonomisk trygghet, om en make eller vårdnadshavare avlider. Familjepensionerna är efterlevandepension och barnpension. Tillsammans bildar de en helhet och de påverkar också varandra.

Vem får familjepension?

Rätt till familjepension som arbetspension kan has av

 • barn under 20 år

 • make

 • sambo

 • under vissa förutsättningar också tidigare make.

En registrerad partner jämställs med en äkta make.

Efterlevandepension på grundval av äktenskap

Den efterlevande maken har rätt till efterlevandepension, om alla följande kriterier uppfylls:

 • Den efterlevande maken och den avlidna maken var gifta med varandra vid dödsfallet.

 • Äktenskapet hade ingåtts innan förmånslåtaren fyllde 65 år.

 • Makarna har eller har haft ett gemensamt barn.

Om det inte finns gemensamma barn har den efterlevande maken rätt till efterlevandepension, om också alla följande kriterier uppfylls:

 • Äktenskapet hade varat minst fem år innan den ena maken avled.

 • Äktenskapet hade ingåtts innan den efterlevande fyllde 50 år. Åldersgränsen gäller inte änkor, om äktenskapet hade ingåtts före 1.7.1990.

 • Den efterlevande maken var minst 50 år gammal eller hade fått invalidpension i minst tre år vid makens död.

Tidigare makes rätt till efterlevandepension

Också en tidigare make kan ha rätt till efterlevandepension, om den avlidna ex-maken var skyldig att betala hen fortlöpande underhåll på grundval av ett lagakraftvunnet domstolsbeslut eller ett avtal som fastställts av socialnämnden. Då påverkas efterlevandepensionens storlek av underhållets storlek.

Efterlevandepension på grundval av samboförhållande

Den efterlevande sambon har rätt till efterlevandepension, om alla följande kriterier uppfylls:

 • Den andra sambon har avlidit år 2022 eller senare.

 • Den efterlevande sambon har vårdnaden om sambornas gemensamma barn, som är yngre än 18 år.

 • Samborna bodde i ett gemensamt hushåll i minst fem år innan den ena avled.

 • De hade flyttat ihop till ett gemensamt hushåll innan den avlidna sambon fyllde 65 år.

 • Ingendera av samborna var gift med någon annan.

Barnpension

Barn under 20 år får barnpension om hens förälder avlider. Barnpension beviljas också, om barnets styvförälder avlider och följande kriterier uppfylls:

 • Styvföräldern var gift med barnets förälder.

 • Barnet bodde i samma hushåll med sin styvförälder, när styvföräldern dog.

För vilken tid betalas familjepension?

Familjepensionen börjar i början av den månad som följer på förmånslåtarens dödsdag. Om ansökan om familjepension fördröjs, betalas pensionen retroaktivt för högst sex månader.

Barnpension betalas tills barnet fyller 20 år.

Hur länge efterlevandepensionen betalas beror på den efterlevande makens födelseår och om pensionen betalas på grundval av äktenskap eller samboförhållande.

På grundval av äktenskap betalas efterlevandepension till personer födda år 1975 eller senare i 10 års tid. Den betalas dock minst tills det yngsta barnet som får barnpension fyller 18 år. Efterlevandepensionen betalas livet ut, om den efterlevande maken är född före år 1975 eller om den avlidna maken dog före 1.1.2022.

Efterlevandepensionen upphör dock om den efterlevande maken ingår ett nytt äktenskap före 50 års ålder.

Efterlevandepension som beviljats på grundval av samboförhållande beviljas tills det yngsta gemensamma barnet fyller 18 år.

Pensionen betalas alltid till slutet av den månad då åldersgränsen uppnås eller ett nytt äktenskap ingås.

Ansökan om familjepension

Ansök om familjepension genom att skriva ut blanketten på webbsidan www.arbetspension.fi under punkten blanketter. Vid behov kan du också be om en pappersblankett från pensionsstiftelsen.

Du kan skicka in ansökan till pensionsstiftelsen på adressen:

Rundradions pensionsstiftelse
Radiogatan 3, 00240 Helsingfors

Mer information: https://www.tyoelake.fi/sv/