Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Produktionsbolag

Huvudinnehåll

Produktionsbolag & Svenska Yle

Välkommen till Svenska Yles informationssidor för Produktionsbolag. Här finns information för bolag som vi samarbetar med kring inhemsk samproduktion, beställningsprogram och inköp. Även nya eventuella partners kan här få en överblick vad vårt gemensamma arbete för produktion av program innebär.

Närbild på en kameraskärm som filmar en person som sitter och spelar gitarr.

Aktuellt

Pitcha för Svenska Yle hösten 2021!

Svenska Yles följande pitchdagar ordnas under hösten 2021 enligt tidtabellen nedan.

Deadline för att skicka in idéerna till pitch är 12.9. Idéerna skickas per epost till adressen samproduktion@yle.fi. Vi önskar att ni skickar endast ett dokument per idé, men ändå så att varje idé finns i ett skilt dokument. Det här för att underlätta vår behandling.

Pitchdagarna äger rum 13-14.10. Besked om vilka idéer som går till pitch kommer senast två veckor innan pitchen.

Yles utbudsspecifikationer 2022

Dessa Utbudsspecifikationer 2022 gäller tills vidare. Specifikationskorten uppdateras löpande och i fortsättningen läggs nya specifikationer till i enlighet med bolagets mål, strategiska prioriteringar och riktlinjer.

Uppdateringar

22.06 2021: Yles utbudsspecifikationer 2022
21.06 2021: Pitcha för Svenska Yle hösten 2021!
16.06 2021: Fel vid leverans av programfil
16.06 2021: Arkivmaterial från Yles TV-Arkiv
15.06 2021: För- och eftertexter (TV/Arenan)
14.06 2021: Betalningspraxis för inhemska programinköp
14.06 2021: Ansvarsförbindelsen för inköp av innehåll
14.06 2021: YSE 2021 A
14.06 2021: Svenska Yles tekniska direktiv för audio
14.06 2021: Marknadsföringsmaterial för video
09.02 2021: Yles tekniska direktiv (TV/Arenan)

Leverans

Leverans av videomaterial - checklist

Leverans av allt sändningsmaterial gällande inhemsk tv/arenan-produktion går till Pia Slangar. Produktionsbolag kan även kontakta Pia i tekniska frågor. Här följer en checklista på vad ni skall tänka på innan och vid leverans.

Leverans av audiomaterial - checklist

Vid samproduktion/beställningsprogram gällande audioprogram kan allt leveransmaterial sändas till Pia Slangar som sedan koordinerar materialet vidare (om inte annat överenskommits).

Fel vid leverans av programfil

Omleveranser av programfil förorsakar extra arbete och förskjutningar i arbetsprocessen.

Det är av största vikt att Yles ansvariga producent har godkänt programmets slutliga för- och eftertexter innan det färdiga programmet levereras. Fel i grafikplanscher, sluttexter eller tekniska fel i programfiler medför vite.

Leverans av webbmaterial

I samband med samproduktion behövs det också specifikt webbmaterial. Det är i regel produktionsbolaget som levererar webbinnehållet och då finns det inskrivet i avtalet.

Du som gör podd för Svenska Yle - gör så här!

Här har vi samlat det som gäller för poddar på Svenska Yle, både dem vi producerar själva och poddar vi samproducerar eller köper in.

Marknadsföring

Marknadsföringsmaterial för video

I och med kontrakt med Yle medföljder även en Marknadsföringsbilaga. Produktionsbolag skall tillsammans med Yles producent gå igenom materialbilagan och bestämma vilket material som behövs för just det aktuella Programmet. Vid behov så ordnas även marknadsföringsmöten.

Marknadsföringsmaterial för audio

Produktionsbolag skall tillsammans med Yle producent gå igenom materialbilagan och bestämma vilket material som behövs för just det aktuella Programmet. Vid behov så ordnas även marknadsföringsmöten.

Paketering för Yles plattformar - handbok

Här får produktionsbolagen en inblick i hur bilder, rubriker och texter används i paketeringen för Yles plattformar Arenan, webben och i sociala medier. De här exemplen och tipsen kan vara till hjälp vid planerande och leverans av material så att materialet kan publiceras och paketeras på ett sånt vis så att det blir attraktivt och informativt för våra kunder.

Översättning och programtexning

Språkinfo och manus (TV/Arenan)

Yle står för all översättning till svenska och finska gällande programmen Produktionsbolagen levererar till Svenska Yle. Programmen programtextas även till svenska för personer med hörselnedsättning. Sändningen eller publiceringen av programmen planeras oftast långt på förhand, översättnings- och programtextningsarbetet koordineras samtidigt.

En så kallad katalogpublicering kan även vara aktuell, dvs vi kan publicera en hel serie på en och samma gång till Arenan. Därför är det viktigt att överenskomna leveranstidtabeller håller, att Yle får information om vilka språk som ingår i programmen samt att eventuella manus levereras samtidigt som programfilerna anländer till Yle.

Eftertexter, grafik, musik, arkiv

För- och eftertexter (TV/Arenan)

Nya direktiv finns nu för eftertexter. Slutkomponenterna i själva texten och de som skall nämnas har ändrat.

Nytt är också, att vid serier skall det tillföras en Yle stämpel (Orginalserie) riktigt i början av seriens episoder. Men det beror på er avtalsform och om det så står, så är det överenskommet i kontrakt som signeras nu. Ta gärna upp denna sak med er Yle producent ifall ni känner er osäkra på användandet av stämpeln.

Grafik, hörnlogo och undertextning (TV/Arenan)

Var uppmärksam med var programmets grafikplanscher placeras! Yle-logons plats, både i Tv- och Arenaprogrammen, kommer uppe till vänster i rutan. Undertexterna kan ta upp till 1/6 i höjdled av bilden.

Musikanvändning och uppgifter till Yle

All musik som används i ett program måste uppges i slutredovisningen till Yle. Beroende på vilken avtalsform som gäller finns möjligheter och begränsningar i musikanvändning.

Arkivmaterial från Yles TV-arkiv

Sådana samproduktioner, där Yle får alla rättigheter, kan få en del av ersättningen i form av arkivmaterial. Det är då fråga om sådant arkivmaterial som Yle har alla rättigheter till och som inte föranleder ersättningar till frilansers.

Tekniska direktiv

Svenska Yles tekniska direktiv för audio

Här är en sammanställning av tekniska direktiv för vad som gäller vid leverans av audiofiler till Svenska Yle. Obs nytt: Formatkrav 48 kHz / 24 bit PCM WAV.

Yles tekniska direktiv (TV/Arenan)

Yles tekniska direktiv är delvis uppdaterade. Klicka på rubriken ovan och du styrs till Yles sida gällande direktiven. Välj gärna alternativet In English: Yle Technical Requirements for content delivery där det bättre finns förklarat om nya möjligheter av format för programfil.

Ljudbearbetning enligt EBU R 128 (TV/Arenan)

EBU R 128 är den tekniska ljudstandarden som gäller för tv-sändningar i Yles kanaler. Kallas även för loudness, hörstyrka på svenska eller äänekkyys på finska. Enligt denna standard normaliseras ljudnivåerna efter ett medelvärde vars syfte är att få bättre ljudkvalitet, där dynamiken kan bevaras utan att lyssnarnivån blir lägre.

Leveranssätt, tekniska tips och teknisk check (TV/Arenan)

Programmet levereras till Yle på ett sådant sätt som är ändamålsenligt och möjligt för båda parterna. En videofil behöver nödvändigtvis inte börja med en startplansch men om filen innehåller en informationsplasch i början så måste den övergå till svart i några sekunder innan själva Programmet börjar.

Allmänna villkor

Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion (EPI)

Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion gäller alla som producerar program eller innehåll inom Yle eller för Yle.

Yles verksamhet grundar sig på oberoende, opartiskhet och tillförlitlighet. Vi låter inte journalistiken styras av påverkningsförsök. Politiska, kommersiella eller liknande intressen påverkar inte det redaktionella innehållet. Med stöd av dessa regler kan vi skapa och publicera modig och mångsidig journalistik samt innehåll riktade till alla i Finland.

Yles allmänna avtalsvillkor för program- och innehållsproduktion – YSE 2021 A

Dessa Rundradion Ab:s (Yle) allmänna avtalsvillkor för program- och innehållsproduktion (YSE) tillämpas på alla avtal om produktion av och rättigheter till Yles program eller innehåll där Avtalspartnern har ansvaret som Programmets huvudproducent, om inget annat uttryckligen har avtalats om i Avtalet.

Ansvarsförbindelsen för inköp av innehåll

Avtalspartnern förbinder sig att färdigställa Programmet i enlighet med Ansvarsförbindelsen för inköp av innehåll. Yle har i samarbete med Audiovisual Producers Finland – APFI tagit fram en ansvarsmall för den kreativa branschen.

Rättigheter och olika rättighetspaket

Det material och de program som produceras och införskaffas med Yles offentliga medel anses som finländarnas gemensamma egendom. Innehållet bör då också vara tillgängligt för framtida bruk, ex i Yles Arkivtjänst. Yle förvärvar rättigheter enligt olika "rättighetspaket".

Betalningspraxis för inhemska programinköp

I avtalsskedet kommer Yle och Avtalspartnern överens om ersättning och utbetalningsschema för Produkten. Klicka på rubriken och läs mera.

Svenska Yle och sociala medier

Sociala medier är en naturlig del av innehållet och utgivningen på Svenska Yle. Här hittar du allmänna råd och våra riktlinjer för sociala medier att bekanta dig med redan när du planerar ett innehåll för oss.

Målen för all Svenska Yles närvaro och publicering på tredje parters plattformar är att locka nya målgrupper till Svenska Yles innehåll, att öka dialogen mellan medborgarna och Svenska Yle och att öka intresset för Svenska.yle.fi och Arenan.