Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Produktionsbolag

Huvudinnehåll

Produktionsbolag & Svenska Yle

Välkommen till Svenska Yles informationssidor för Produktionsbolag. Här finns information för bolag som vi samarbetar med kring inhemsk samproduktion, beställningsprogram och inköp. Även nya eventuella partners kan här få en överblick vad vårt gemensamma arbete för produktion av program innebär.

Närbild på en kameraskärm som filmar en person som sitter och spelar gitarr.
Bild: Niklas Rosström / The Perfect Monday Group

Aktuellt

Pitcha för Svenska Yle våren 2023!

Svenska Yles följande pitchrunda ordnas under våren 2023 enligt tidtabellen nedan.

Deadline för att skicka in idéer till pitch är 2.2. Idéerna skickas per epost till adressen samproduktion@yle.fi. Vi önskar att ni skickar endast ett dokument per idéförslag, men ändå så att varje idé finns i ett skilt dokument. Detta för att underlätta vår behandling då vi brukar få ca. 80-150 programförslag per pitchrunda.

Se till att ditt programförslag innehåller åtminstone följande:
- Titel och programlängd / format
- Genre
- Kort innehållsbeskrivning
- Tilltänkt målgrupp
- Tilltänkta nyckelpersoner såväl bakom som i själva produktionen
- Gärna också tilltänkt budget, om möjligt

Pitchdagarna äger rum 7.3 och 9.3.2023. Besked om vilka idéer som går vidare till pitch ges senast två veckor före pitchtillfället.

Har du frågor? Kontakta christoffer.forssell@yle.fi chef för programinköp och samarbeten.

EU:s och FN:s sanktioner beaktas i Yles programinköp

Yle tecknar inte avtal med produktionsbolag, eller produktionsbolag vars underleverantörer, direkt eller indirekt är föremål för EU:s eller FN:s sanktioner.

Svenska Yles process för Outhousebolag

Hur ser processen för Svenska Yles outhouse-innehåll ut och vem fattar besluten?

Publiken & målgrupper 2023

Klicka på rubriken och du får tillgång till materialet från Produktionsbolagsträffen i januari gällande publiken och målgrupper.

Yles utbudsspecifikationer 2023 ->

Här är utbudsspecifikationer för 2023 och som gäller tills vidare. Specifikationskorten uppdateras löpande och i fortsättningen läggs nya specifikationer till i enlighet med bolagets mål, strategiska prioriteringar och riktlinjer.

Produktionsplan- och budgetmallar

Klicka på rubriken och du kommer vidare till Yles mallar för produktionsplan och budget samt anvisningar gällande detta.

Uppdateringar

07.12 2022: Yles utbudsspecifikationer 2023 ->
28.11 2022: Rättigheter (uppdaterad info)
25.11 2022: Etiska riktlinjer för samarbetsparter
11.11 2022: Pitcha för Svenska Yle våren 2023!
07.06 2022: Svenska Yles process för Outhousebolag
20.04 2022: Produktionsplan- och budgetmallar
07.04 2022: EU:s och FN:s sanktioner beaktas i Yles programinköp
03.03 2022: Den kreativa branschens ansvarsmodell

Leverans

Leverans av videomaterial - checklist

Leverans av allt sändningsmaterial gällande inhemsk tv/arenan-produktion går till Pia Slangar/Carina Wahlroos. Produktionsbolag kan även kontakta Pia i tekniska frågor. Här följer en checklista på vad ni skall tänka på innan och vid leverans.

Leverans av audiomaterial - checklist

Vid samproduktion/beställningsprogram gällande audioprogram kan allt leveransmaterial sändas till Pia Slangar som sedan koordinerar materialet vidare (om inte annat överenskommits).

Fel vid leverans av programfil

Omleveranser av programfil förorsakar extra arbete och förskjutningar i arbetsprocessen.

Det är av största vikt att Yles ansvariga producent har godkänt programmets slutliga för- och eftertexter innan det färdiga programmet levereras. Fel i grafikplanscher, sluttexter eller tekniska fel i programfiler medför vite.

Leverans av webbmaterial

I samband med samproduktion behövs det också specifikt webbmaterial. Det är i regel produktionsbolaget som levererar webbinnehållet och då finns det inskrivet i avtalet.

Marknadsföring

Marknadsföringsmaterial för video

I och med kontrakt med Yle medföljder även en Marknadsföringsbilaga. Produktionsbolag skall tillsammans med Yles producent gå igenom materialbilagan och bestämma vilket material som behövs för just det aktuella Programmet. Vid behov så ordnas även marknadsföringsmöten.

Marknadsföringsmaterial för audio

Produktionsbolag skall tillsammans med Yle producent gå igenom materialbilagan och bestämma vilket material som behövs för just det aktuella Programmet. Vid behov så ordnas även marknadsföringsmöten.

Paketering för Yles plattformar - handbok

Här får produktionsbolagen en inblick i hur bilder, rubriker och texter används i paketeringen för Yles plattformar Arenan, webben och i sociala medier. De här exemplen och tipsen kan vara till hjälp vid planerande och leverans av material så att materialet kan publiceras och paketeras på ett sånt vis så att det blir attraktivt och informativt för våra kunder.

Översättning och programtexning

Språkinfo och manus (TV/Arenan)

Yle står för all översättning till svenska och finska gällande programmen Produktionsbolagen levererar till Svenska Yle. Programmen programtextas även till svenska för personer med hörselnedsättning. Sändningen eller publiceringen av programmen planeras oftast långt på förhand, översättnings- och programtextningsarbetet koordineras samtidigt.

Eftertexter, grafik, musik, arkiv

För- och eftertexter (TV/Arenan)

Nya direktiv finns nu för eftertexter. Slutkomponenterna i själva texten och de som skall nämnas har ändrat.

Nytt är också, att vid serier skall det tillföras en Yle stämpel (Orginalserie) riktigt i början av seriens episoder.

Om det gäller inhemska filmer (dokumentärfilmer och fiktion singelprogram) så skall det tillfogas en Yle startvinjett ("YLE_7s" / Yle _3s").

Grafik, hörnlogo och undertextning (TV/Arenan)

Var uppmärksam med var programmets grafikplanscher placeras! Yle-logons plats, både i Tv- och Arenaprogrammen, kommer uppe till vänster i rutan. Undertexterna kan ta upp till 1/6 i höjdled av bilden.

Musikanvändning och uppgifter till Yle

All musik som används i ett program måste uppges i slutredovisningen till Yle. Beroende på vilken avtalsform som gäller finns möjligheter och begränsningar i musikanvändning.

Arkivmaterial från Yles TV-arkiv

Sådana samproduktioner, där Yle får alla rättigheter, kan få en del av ersättningen i form av arkivmaterial. Det är då fråga om sådant arkivmaterial som Yle har alla rättigheter till och som inte föranleder ersättningar till frilansers.

Tekniska direktiv

Svenska Yles tekniska direktiv för audio

Här är en sammanställning av tekniska direktiv för vad som gäller vid leverans av audiofiler till Svenska Yle. Obs nytt: Formatkrav 48 kHz / 24 bit PCM WAV.

Yles tekniska direktiv (TV/Arenan)

Klicka på rubriken ovan och du styrs till Yles sida gällande de tekniska direktiven.

Ljudbearbetning enligt EBU R 128 (TV/Arenan)

EBU R 128 är den tekniska ljudstandarden som gäller för tv-sändningar i Yles kanaler. Kallas även för loudness, hörstyrka på svenska eller äänekkyys på finska. Enligt denna standard normaliseras ljudnivåerna efter ett medelvärde vars syfte är att få bättre ljudkvalitet, där dynamiken kan bevaras utan att lyssnarnivån blir lägre.

Leveranssätt, tekniska tips och teknisk check (TV/Arenan)

Programmet levereras till Yle på ett sådant sätt som är ändamålsenligt och möjligt för båda parterna. En videofil behöver nödvändigtvis inte börja med en startplansch men om filen innehåller en informationsplasch i början så måste den övergå till svart i några sekunder innan själva Programmet börjar.

Allmänna villkor

Etiska riktlinjer för samarbetsparter (Supplier Code of Conduct)

Yle förutsätter att bolag som vi samarbetar med förbinder sig att efterfölja lagar, förordningar, inom branschen vedertagna och etiskt hållbara verksamhetsprinciper och förfaranden i enlighet med god sed.

Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion (EPI)

Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion gäller alla som producerar program eller innehåll inom Yle eller för Yle.

Yles verksamhet grundar sig på oberoende, opartiskhet och tillförlitlighet. Vi låter inte journalistiken styras av påverkningsförsök. Politiska, kommersiella eller liknande intressen påverkar inte det redaktionella innehållet. Med stöd av dessa regler kan vi skapa och publicera modig och mångsidig journalistik samt innehåll riktade till alla i Finland.

Den kreativa branschens ansvarsmodell

Yle har i samarbete med Audiovisual Producers Finland – APFI tagit fram en ansvarsmall för den kreativa branschen.

Yles allmänna avtalsvillkor för program- och innehållsproduktion – YSE 2021 A

Dessa Rundradion Ab:s (Yle) allmänna avtalsvillkor för program- och innehållsproduktion (YSE) tillämpas på alla avtal om produktion av och rättigheter till Yles program eller innehåll där Avtalspartnern har ansvaret som Programmets huvudproducent, om inget annat uttryckligen har avtalats om i Avtalet.

Rättigheter

Program som Yle producerar och införskaffar med offentliga medel kan förliknas med samhällets minne och uppfattas som gemensam egendom. Programmen bör därför finnas allmänt tillgängliga, såväl idag som i framtiden.

Villkor för utlämning av personuppgifter

I samband med programproduktion överlåter Yle och produktionsbolaget material till varandra som kan innehålla personuppgifter. Villkoren för utlämning av personuppgifter finns som bilaga i våra avtal. Yle och produktionsbolaget fungerar som självständiga personuppgiftsansvariga i fråga om de personuppgifter som de innehar, inget gemensamt personuppgiftsansvar uppstår.

Betalningspraxis för inhemska programinköp

I avtalsskedet kommer Yle och Avtalspartnern överens om ersättning och utbetalningsschema för Produkten. Klicka på rubriken och läs mera. I frågor angående fakturor, kontakta talouden.palvelukeskus@yle.fi.

Svenska Yle och sociala medier

Sociala medier är en naturlig del av innehållet och utgivningen på Svenska Yle. Här hittar du allmänna råd och våra riktlinjer för sociala medier att bekanta dig med redan när du planerar ett innehåll för oss.

Målen för all Svenska Yles närvaro och publicering på tredje parters plattformar är att locka nya målgrupper till Svenska Yles innehåll, att öka dialogen mellan medborgarna och Svenska Yle och att öka intresset för Svenska.yle.fi och Arenan.