Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Produktionsbolag

Huvudinnehåll

Produktionsbolag & Svenska Yle

Närbild på en kameraskärm som filmar en person som sitter och spelar gitarr.
Bild: Niklas Rosström / The Perfect Monday Group

Aktuellt

Föreslå innehåll för Svenska Yle våren 2024!

Deadline för att skicka in programidéer till vårens pitchrunda är fredagen den 2 februari 2024. Läs mer om hur du ska göra då du föreslår en programidé för oss under Programförslag och pitch.

Ifall ditt förslag går vidare får du inbjudan till pitch senast två veckor före pitchdagen. Vårens pitchdagar är 11.3 och 15.3.2024.

EU:s och FN:s sanktioner beaktas i Yles programinköp

Yle tecknar inte avtal med produktionsbolag, eller produktionsbolag vars underleverantörer, direkt eller indirekt är föremål för EU:s eller FN:s sanktioner.

Så här samarbetar vi

Svenska Yles process för Outhousebolag

Vi ska erbjuda relevant innehåll för hela Svenskfinland. Hur ser då processen för Svenska Yles outhouseinnehåll ut och vem fattar besluten? Här en helhetsöversikt från innehållsbehov till leverans.

Svenska Yles aktuella innehållsbehov

Yles utbudsspecifikationer anger de största behoven för innehåll och utgivning. De uppdateras löpande i enlighet med bolagets mål, prioriteringar och riktlinjer. Publiken och målgrupper är också mera än bara en ålder.

Programförslag och pitch

Ifall du och produktionsbolaget har ett programförslag, hur gör du? Här finns tillvägagångssätt med hur programförslag sänds in och sen hur pitchprocessen går till i Svenska Yle.

Skicka in ditt programanbud

Yle använder en elektronisk anbudstjänst för att skicka anbudsförfrågan och för att ta emot anbud. Ditt programanbud ska svara på vår anbudsförfrågan. När du skickar in ditt anbud bifoga de dokument som förutsätts.

Avtal och rättigheter

YSE avtalsvillkor tillämpas på alla avtal om produktion och rättigheter till Yles innehåll där Avtalspartnern har ansvaret som huvudproducent. Rättigheter diskuteras i avtalsskedet.

Fakturering och Yles betalningspraxis

Information om hur Yle betalar ersättning mot faktura och vilken information fakturan skall innehålla. Bekanta dig också med Yles betalningspraxis för inhemska programinköp.

Leverans

Leverans av videomaterial - checklist

Leverans av allt sändningsmaterial gällande inhemsk tv/arenan-produktion koordineras av Pia Slangar/Carina Wahlroos. Här följer en checklista på vad ni skall tänka på innan och vid leverans.

Leverans av audiomaterial - checklist

Vid samproduktion/beställningsprogram gällande audioprogram kan allt leveransmaterial sändas till Pia Slangar som sedan koordinerar materialet vidare (om inte annat överenskommits).

Leverans av webbmaterial

I samband med samproduktion behövs det också specifikt webbmaterial. Det är i regel produktionsbolaget som levererar webbinnehållet och då finns det inskrivet i avtalet.

Leverans av NV-produktioner

Produktioner där övriga rundradiobolag är med och finansierar behöver ev specifikt material för versionering till eget språk (B14-avtal). Gäller ljudspår, cleana för- och eftertexter, dialogmanus och keyimage i layers.

Fel vid leverans av programfil

Det är av största vikt att Yles ansvariga producent har godkänt programmets slutliga för- och eftertexter innan det färdiga programmet levereras. Fel i grafikplanscher, sluttexter eller tekniska fel i programfiler medför vite.

Marknadsföring

Marknadsföringsmaterial för video

I kontraktet medföljer en marknadsföringsbilaga. Produktionsbolag skall med Yles producent gå igenom och bestämma vilket material som behövs för just det aktuella Programmet.

Marknadsföringsmaterial för audio

I kontraktet medföljer en marknadsföringsbilaga. Produktionsbolag skall med Yles producent gå igenom och bestämma vilket material som behövs för just det aktuella Programmet.

Övrigt att tänka på

Språkinfo och manus (TV/Arenan)

Yle står för all översättning till svenska och finska gällande programmen Produktionsbolagen levererar till Svenska Yle. Programmen programtextas även till svenska för personer med hörselnedsättning.

Grafik, hörnlogo och undertextning (TV/Arenan)

Var uppmärksam med var programmets grafikplanscher placeras! Yle-logons plats i Tv- och Arenaprogram, kommer uppe till vänster i rutan. Undertexterna kan ta upp till 1/6 i höjdled av bilden.

För- och eftertexter (TV/Arenan)

Vid serier tillförs en Yle stämpel (Orginalserie) i början av episoderna, vid dokumentärer och fiktion singelprogram tillfogas en Yle startvinjett. Observera slutkomponenterna i eftertexterna och de som bör nämnas.

Arkivmaterial från Yles TV-arkiv

Sådana samproduktioner, där Yle får alla rättigheter, kan få en del av ersättningen i form av arkivmaterial. Det är då fråga om sådant arkivmaterial som Yle har alla rättigheter till och som inte föranleder ersättningar till frilansers.

Musikanvändning och uppgifter till Yle

All musik som används i ett program måste uppges i slutredovisningen till Yle. Beroende på vilken avtalsform som gäller finns möjligheter och begränsningar i musikanvändning.

Tekniska direktiv

Svenska Yles tekniska direktiv för audio

Här är en sammanställning av tekniska direktiv för vad som gäller vid leverans av audiofiler till Svenska Yle. Formatkrav 48 kHz / 24 bit PCM WAV. Programmen går igenom en teknisk check i Yle.

Yles tekniska direktiv för video (TV/Arenan)

Klicka på rubriken ovan och du styrs till Yles tekniska direktiv. Direktiven finns på finska och engelska. Observera UHD/SDR leverans eller UHD/HDR leverans (HDR kräver ändå två leveransfiler).

Ljudbearbetning enligt EBU R 128 (TV/Arenan)

EBU R 128 är den tekniska ljudstandarden som gäller för tv-sändningar i Yles kanaler. Ljudnivåerna ger ett medelvärde vars syfte är att få bättre ljudkvalitet, där dynamiken kan bevaras utan att lyssnarnivån blir lägre.

Leveranssätt, tekniska tips och teknisk check (TV/Arenan)

En videofil behöver nödvändigtvis inte börja med en startplansch men om filen innehåller en informationsplasch i början så måste den övergå till svart i några sekunder innan själva Programmet börjar.

Allmänna villkor

Grundförutsättningar för Yles outhouseinnehåll

Yle förutsätter att bolag som vi samarbetar med förbinder sig att efterfölja lagar, förordningar, inom branschen vedertagna och etiskt hållbara verksamhetsprinciper och förfaranden.

Yles allmänna avtalsvillkor för program- och innehållsproduktion

Dessa avtalsvillkor (YSE) tillämpas på alla avtal om produktion av och rättigheter till Yles program eller innehåll där Avtalspartnern har ansvaret som Programmets huvudproducent.

Svenska Yle och sociala medier

Här hittar du riktlinjer för sociala medier att bekanta dig med redan när du planerar ett innehåll för oss. Notera att dessa tillämpas också på synliga programprofiler i Svenska Yles outhouseinnehåll.

Yles etiska kanal

Eventuella oegentligheter som du upptäcker eller misstänker i Yles verksamhet ska anmälas centraliserat till Yles etiska kanal för anmälningar. Produktionsbolag som vi samarbetar med kan naturligtvis också göra anmälan.

Svenska Yles inhemska programinköp

Här finns listat vilka produkter och produktionsbolag Svenska Yle har gjort avtal med gällande beställningsprogram och förköp av rättigheter under åren 2021 och 2022.