Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2020

Ansvar för miljön 2020

En grön ritad bild. I bakgrunden träd och hus. I förgrunden en vit cykel.
Bild: Laura Rahinantti / Yle
 • Yle främjar målen för ett koldioxidneutralt Finland år 2035. 

 • Yle minskar mängden avfall, främjar energieffektiv verksamhet, reducerar påverkan från transport och främjar den cirkulära ekonomin. 

Yle har sedan år 2009 haft ett miljöprogram för att främja praktiska miljögärningar som effektivisering av energiförbrukningen, hållbarare användning av naturresurser samt återvinning. 

Vi uppmuntrar medarbetarna till miljövänliga val i vardagen och förväntar oss också att våra samarbetspartner ska följa miljöprinciperna. 

Yle iakttar WWF:s miljösystem Green Office på sina verksamhetsställen i syfte att minska bolagets klimatavtryck. Vi hör också till klimatpartnernätverket.
Miljöarbetet stöds av en miljöstyrgrupp som sammanträder 2–4 gånger varje år. Experter från olika ansvarsområden ingår i gruppen. Yles ledning representeras av bolagets teknologidirektör.

Energistyrgruppen följer upp hur planen för energieffektivitet från år 2017 genomförs. I gruppen ingår en extern energiexpert. 

Miljömålen 2020–2022:

 • Yle övergår till användning av koldioxidfri energi. Andelen koldioxidfri energi av den totala energiförbrukningen är 50 procent år 2022. 

 • Yle minskar koldioxidutsläppen från affärsresor (egen bil, taxi, flygresor) med 20 procent jämfört med år 2018

Kort om Yles miljömål 2020

Sedan år 2018 har vi minskat på

 1. koldioxidutsläpp 23 %
 2. vattenkonsumtionen i Böle 34 %
 3. utsläpp frän resor 50 %
 4. energiförbrukningen i våra fastigheter 17 %
 5. användningen av kopieringspapper 31 %

De största miljökonsekvenserna som digitala medier ger upphov till kommer från energiförbrukningen i fastigheter och de tekniska system och den utrustning som behövs i programverksamheten och från personalens flyg- och bilresor under arbetstid.

Energibesparingar, resurseffektivitet och smarta transportval är bra för miljön, samtidigt som de ger kostnadsinbesparingar.

Färre lokaler, effektivare användning av lokalerna och förnyad husteknik har förbättrat energi- och miljöeffektiviteten i Böle, Mediapolis i Tammerfors och i de regionala redaktionerna, bland annat i Åbo och Vasa. 

Energieffektivitet

Energiförbrukning omfattar alla fastigheter som Yle äger i Böle, Vasa och Kuopio. Beträffande hyreslokaler finns inte alla uppgifter tillgängliga. Yle-centret i Böle står för så mycket som över 90 procent av Yles miljöpåverkan. Verksamhetslokalerna i Böle har minskat med över 40 procent sedan 2016.

Energiförbrukningen i Böle, kWh/brm²

 1. El
 2. Värme (normerad)
 3. Fjärrkylning
Innefattar också underjordiska utrymmen, EBU:s markstation och hyreslokalerna i RTI-huset är inte medräknade.
El Värme (normerad) Fjärrkylning
År 2020 127 112 44
År 2019 117 106 38,89
År 2018 114,1 96,86 39,97
År 2017 108,4 87,33 40,94
År 2016 104,57 88,77 55,29
År 2015 106,63 106,1 45,47
År 2014 111,87 92,56 38,5
År 2013 112,02 95,42 38,58
År 2012 117,05 94,15 26,11
År 2011 121,86 89,63 0

Energiförbrukningen i de fastigheter som Yle äger minskade något i Böle, men ökade något i Vasa och Kuopio. Yle har ingen egen verksamhet i lokalerna i Kuopio. 

All elenergi som anskaffats under 2020 har producerats med förnybart biobränsle. 

Samtliga byggnader i Böle har anslutits till miljövänlig fjärrkyla. I samband med förändringsarbete i lokalerna har vi bland annat bytt ut belysningen och fastighetsinstallationer mot mer energieffektiva lösningar. En energieffektivitetsplan har utarbetats för de viktigaste byggnaderna i Böle. 

Användning av LED-belysning prioriteras i förnyade multifunktionskontor, utomhus och i studior. LED-belysning används till exempel längs gångvägarna och trapporna som leder till parkeringshallen. I belysningen används också i mån av möjlighet dagsljus-, närvaro- och rörelsesensorer, för att belysningen inte ska lysa i onödan. Antalet laddningsstationer för elbilar har utökats i parkeringsgrottan Myyrä.

Elförbrukning, MWh

 1. Böle
 2. Mediapolis
 3. Vasa
 4. Kuopio
 5. Enare
Yles ägda fastigheter i Böle, Vasa och Kuopio. Yle har sedan 2012 varit inhyrt i Mediapolis i Tammerfors som ägs av Technopolis Ab. I energiförbrukningen för 2016-2018 ingår, förutom Mediapolis huvudbyggnad, även förbrukningen för en inspelningshall. I Enare har Yle varit hyresgäst sedan 2017.
Böle, kWh Mediapolis, kWh Vasa, kWh Kuopio, kWh Enare, kWh
År 2020 19905553 0 676086 50584 0
År 2019 20723663 0 664552 46046 0
År 2018 21228370 2615910 676885 438509 0
År 2017 20182114 2622426 650751 422974 0
År 2016 21851295 2523030 656518 453170 342689
År 2015 23242552 2369990 682982 457577 498533
År 2014 24384984 2552822 712988 472522 431010
År 2013 24417014 3557138 729364 477350 448870
År 2012 25512809 3453100 743308 477199 514177
År 2011 26562340 3539674 762761 452502 462169

Den totala elförbrukningen minskat stadigt sedan år 2007. Då var elförbrukningen 34,6 miljoner kilowattimmar, jämfört med totalt 20 miljoner kilowattimmar år 2020.

Vattenförbrukning

Vattenförbrukningen i Böle uppgick år 2020 till totalt 15 000 kubikmeter. Coronapandemins inverkan syns tydligt i vattenförbrukningen: förbrukningen är nästan 40 procent lägre än året innan. Förbrukningen har i sin helhet minskat avsevärt sedan år 2015.

Vattenförbrukningen i Böle, m³

År 2020 15177
År 2019 24025
År 2018 22853
År 2017 27025
År 2016 38296
År 2015 56578
År 2014 41414
År 2013 47689
År 2012 44552
År 2011 62204

Minskningen är ett resultat av bland annat användningen av fjärrkyla som ersatte det gamla kylsystemet som förbrukade mycket vatten.

Förbrukning av kopieringspapper

Förbrukningen av kopieringspapper uppgick år 2020 till 3 483 ris, det vill säga drygt 1,7 miljoner ark. Pappersanvändningen har minskat under flera år och förbrukningen har halverats jämfört med år 2016. Moderna arbetssätt och nya verktyg har bidragit till att minska pappersförbrukningen.

Resor, transporter och fordon

För att minska trafikutsläppen beaktar vi miljökriterierna vid anskaffning av fordon och i vår resepolicy.

Vi minskar utsläppen från flygresor genom att hålla fler distansmöten och åka kollektivt förutsatt att arbetsuppgifterna tillåter det. Nya flexibla arbetssätt, bland annat distansarbete, minskar på resebehovet.

Vid utgången av år 2020 hade Yle 258 fordon, inklusive 204 personbilar. De genomsnittliga koldioxidutsläppen från fordonen har minskat med 6,2 procent jämfört med år 2016. I fordonsparken ingick 33 miljövänliga hybridbilar.

Målet är att Yle i sin fordonsanskaffning ska övergå till rena fordon i enlighet med EU-direktivet. Med rena fordon avses i direktivet fordon vars koldioxidutsläpp uppgår till högst 50 g/km före slutet av år 2025 och 0 g/km efter år 2025. Målen som förutsätts i direktivet uppfylls inom ramarna för den fastställda tidtabellen.

Dessutom kan medarbetarna i Böle använda någon av de 20 turkosa Yle-cyklarna för att förflytta sig i arbetet. 

Coronapandemins effekter syns i antalet arbetsresor. Antalet är endast en bråkdel av det normala antalet arbetsresor. Detta syns särskilt tydligt i antalet flygresor. 

Taxi och egna bilar, km

 1. Taxi
 2. Egna bilar
Taxi Egna bilar
År 2020 181423 565940
År 2019 337349 603268
År 2018 369746 626017
År 2017 394119 599865
År 2016 411315 608395
År 2015 458968 690332
År 2014 482432 724356
År 2013 463397 727871
År 2012 558928 768889
År 2011 571329 773913

Yles medarbetare reste år 2020 (och år 2019)

 • 115 000 kilometer med flyg (11 miljoner)

 • 2,1 miljoner kilometer med Yles bilar (2,6)

 • 566 000 kilometer med egen bil (603 000)

 • 181 000 kilometer med taxi i Finland och utomlands (337 000)

 • 661 000 kilometer med tåg (2,3 miljoner). 

Flyg, km

km
År 2020 1150640
År 2019 11434324
År 2018 12533207
År 2017 10406919
År 2016 10711350
År 2015 10577666
År 2014 9502112
År 2013 10140943
År 2012 8365787
År 2011 8521107

Avfall och återvinning

Vi har effektiviserat källsorteringen och återvinningen på våra verksamhetsställen. Avfallsmängden i Böle var 319 970 kg (2019:  406 640). Variationen i avfallsmängden beror på byggarbeten som pågår på området. Renoveringar ger upphov till mer byggavfall och blandavfall för energibruk än under normala förhållanden.

Totalutsläpp

Yles totalutsläpp år 2020 uppgick till 7 733 ton koldioxid (2019: 8 965).

I figuren anges växthusgasutsläppen som koldioxidekvivalenter (CO2/t-ekv). Utsläppskalkylerna bygger på klimatkalkylatorn som tagits fram av WWF Finland och dess samarbetspartner samt på GHG-protokollet.

I kalkylen ingår energiförbrukningen i Yles egna fastigheter (Böle, Vasa, Kuopio), elförbrukningen i Mediapolis, flyg- och bilresor samt avfall i Böle.

Totalutsläpp, tCO₂ -ekv

 1. Totalt
 2. Energi
 3. Trafik
Siffrorna för 2014–2015 omfattar inte energiförbrukningen i Mediapolis i Tammerfors och är heller inte helt jämförbar med tidigare år.
Totalt Energi Trafik
År 2020 7733 6878 855
År 2019 8713 7153 1560
År 2018 9895 8207 1688
År 2017 9739 7974 1765
År 2016 11571 9663 1908
År 2015 11960 9991 1969
År 2014 12450 10669 1871
År 2013 12871 11019 1852
År 2012 13770 11917 1853
År 2011 13071 11138 1933

På andra språk