Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2020

Ansvar för människor 2020

Vita, tecknade mänskor. En cyklar, två står med skärmar i handen.
Bild: Laura Rahinantti / Yle

Coronapandemins inverkan på Yles verksamhet

År 2020 präglades särskilt av undantagssituationen orsakad av coronapandemin. När pandemin började förmedlade Yle statsrådets och myndigheternas presskonferenser i direktsändningar och erbjöd en sändningssignal även för andra medier. Dessutom startade Yle specialsändningar av nyheter på tv, radio och Yle Arenan samt öppnade en chat-tjänst där medborgarna kunde ställa frågor om coronaviruset. 

Som en ny tjänst lanserades en ständigt uppdaterad coronanyhetsartikel, som under året lästes cirka 1,4 miljoner timmar och laddades 48 miljoner gånger. Yles uppdaterade artikel var den åttonde mest engagerande, uppdaterade artikeln på det internationella medieanalyshuset Chartbeats globala lista. 

Yle rapporterade om coronasituationen inte bara på finska och svenska utan också på teckenspråk, lättläst finska, samiska, ryska och engelska samt på våren som en ny tjänst även på arabiska, kurdiska, somaliska och persiska för att få ut informationen till så många olika befolkningsgrupper som möjligt. Dessutom förmedlade Yle THL:s informationsinslag som riktade sig till medborgarna på finska och svenska på både radio och tv. 

Yles goda digitala beredskap säkerställde att verksamheten fortsatte smidigt i undantagsläget och att personalen flexibelt kunde övergå huvudsakligen till distansarbete. Genom aktiv kommunikation säkerställdes verksamhetens effektivitet och säkerhet i olika arbetsuppgifter. Funktionerna som är viktiga för försörjningsberedskapen förlöpte normalt. 

Yle som ansvarsfull aktör 2020

Finländarna har gett Yle vitsordet 3, på skalan 1-4, för bolagets ansvarstagande. Yngre personer anser att Yle är mer ansvarstagande, än vad äldre tycker.

Oberoende och främjande av yttrandefriheten

 • Yles verksamhet är oberoende av externa påverkansförsök.

 • Yle arbetar för ansvarsfullt utövande av yttrandefrihet och mediekompetens tillsammans med sina samarbetspartner. 

Kärnan i Yles public service-uppdrag är oberoende och främjande av yttrandefriheten. Vi värnar om dessa värderingar i all vår verksamhet.

Yles ansvariga redaktörer beslutar om utgivningen av innehåll. Det garanterar den i lagen om yttrandefrihet föreskrivna yttrandefriheten och objektiviteten i Yles innehållsproduktion. Utgivningen följer dessutom Journalistreglerna samt Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion (EPI-reglerna). 
De ansvariga redaktörerna diskuterar på sina regelbundna möten handlingar som kan äventyra bolagets oberoende. De rapporterar också om dem till styrelsen. Yles oberoende säkerställs också med andra anvisningar för innehållskreation som ses över regelbundet. I början av 2020 publicerade de ansvariga redaktörerna Yles instruktioner för en säker dialog, vilka kan tillämpas i all verksamhet. 

Den utomstående utredningen av Yles oberoende, som beställdes gemensamt av Yles styrelse och de ansvariga redaktörerna, blev klar i januari 2021. Målet med utredningen var att bedöma hurdana hot eventuell extern påverkan och påtryckningar utgör för oberoendet i Yles produktion och publicering av innehåll. I utredningen framkom bland annat ökade trakasserier och påtryckningar mot journalister, samt att journalister görs till måltavla i sociala medier. I utredningen rekommenderas att Yle utarbetar enhetliga verksamhetsmodeller som hjälper journalister och redaktioner att agera i sociala medier. De ansvariga redaktörerna har inlett arbetet med att utveckla verksamhetsmodellerna. 

De ansvariga redaktörerna beslutar också om Yles deltagande i samhälleligt betydelsefulla samarbetsprojekt inom journalistiskt arbete.

År 2020 deltog Yle i undersökningen Hat och offentlighet, vilken utredde hatretorik som strävar efter att påverka det samhälleliga beslutsfattandet samt extremism och hatuttryck på nätet. Undersökningen genomfördes av Tammerfors universitet och Helsingfors universitet. 

Läs mer: Yles verksamhetsprinciper
Läs mer:
Instruktioner för en säker dialog
Läs mer:
Utredning av Yles oberoende 2020
Läs mer:
Yles innehåll och artiklar för bättre yttrandefrihet och mediekompetens 2020 (på finska)

Tillgänglighet till Yles tjänster

 • Yle arbetar för likabehandling genom att förbättra den kognitiva tillgängligheten till tjänster på tv, radio och på webben. 

 • Yles ambition är att ligga i framkant gällande tillgänglighet i Finland.

Tillgänglighet omfattar dels Yles tjänster till kunderna, som syntolkning, tjänster på lätt finska och svenska och på teckenspråk, ljudtextning, programtextning och tillgängliga webbtjänster, dels tillgängligheten till Yles interna tjänster för medarbetarna.

Yle stöder jämlika möjligheter för hela befolkningen att delta i samhällsverksamhet, samhällsdiskussioner och upplevelser som förenar befolkningen. Vi värnar om jämlikhet och mångfald i vår verksamhet och kräver också att våra samarbetspartner iakttar dessa värderingar.

Vi uppmuntrar medarbetarna att mångsidigt utveckla sina kunskaper om tillgänglighet och att sprida information om hur viktigt det är med tillgänglighet.

Läs mer: Tillgängligheten av innehåll och tjänster 

Ansvarsfullt samarbete och partnerskap 

 • Yle främjar mediebranschens livskraft genom mångsidigt samarbete med andra aktörer inom branschen. 

 • Yle främjar ansvarsfullheten i branschen.

Samarbete inom kultur och teknik samt med läroanstalter 

Förutom i innehållsprojekt samarbetar vi på många olika sätt med utomstående parter inom utveckling av distributions- och tekniklösningar. Dessutom samarbetar vi med kulturinstitutioner, läroanstalter, högskolor och organisationer. Målet är att stärka den kreativa sektorns livskraft under digitaliseringen, utveckla kompetensen och innovationsförmågan samt ge ett lyft till internationella framgångar genom nya innehållsprojekt.

Ett exempel på ett nytt strategiskt partnerskap är det avtal som ingicks med Tammerfors stad och högskolorna i Tammerfors hösten 2020. Nya former av framtida journalistik, mediefostran, digitala inlärningsmiljöer och digital växelverkan utvecklas i samarbete. 

Samhällsförankrade innehållsprojekt

Vi genomför omfattande innehållsprojekt med samhällsförankring där vi i samarbete med olika aktörer söker lösningar på högaktuella frågor genom att engagera finländarna. Ett sådant är till exempel projektet Hyvin sanottu Bra sagt som främjar en konstruktiv diskussionskultur. I projektet deltar över hundra finländska samarbetsaktörer Målet är att öka den ömsesidiga förståelsen genom att skapa nya möjligheter till möten med olika slags människor och gemensam diskussion. 

Vi deltar som samarbetspartner i många kampanjer för det gemensamma bästa. Vi samarbetar med allmännyttiga organisationer för de utsatta, både regionalt och nationellt. Vi skänker inte pengar, men vi kan erbjuda gratis sändningstid för kampanjer med social genomslagskraft eller lyfta fram viktiga teman i vårt utbud.

Yle har genom insamlingar bland annat understött

 • Näsdagen

 • Jul i sinnet

 • Gemensamt Ansvar

 • Kampanjen Earth Hour

 • Entisten nuorten sävellahja och Tongåvan

Samarbete med produktionsbolag

Vårt utbud på tv, radio och på webben finansieras med Yleskatten. Vår verksamhet har stora direkta och indirekta effekter på den kreativa sektorn i Finland. 

Samarbete med inhemska produktionsbolag utgör ett viktigt element i Yles public service-uppdrag. Vi köper in och sänder färdiga tv- och radioprogram och har innehållssamarbete med produktionsbolag. Dessutom samarbetar vi för att finansiera och ta fram nya program och programformat. Programinköpen och kompetensspridningen bidrar till livskraften och sysselsättningen av unga kreatörer i branschen.

Vi har ökat inköpen från inhemska produktionsbolag i enlighet med den parlamentariska arbetsgruppens förslag 2016. År 2020 köpte vi program från produktionsbolag i Finland för sammanlagt 35,8 miljoner euro, det vill säga enligt planen. Beloppet var något mindre än föregående år, vilket berodde på att inköpen 2019 överskred planen. Vi köpte både radio- och tv-program, huvudsakligen drama, dokumentärer och faktaprogram av inhemska produktionsbolag. 

Yles inköpsförpliktelse enligt den parlamentariska arbetsgruppen*
Mn euroJämförelsetal 2016Utfall 2016Utfall 2017Utfall 2018Utfall 2019Utfall 2020
Köp från finländska indiebolag21,424,630,247,543,835,8
Andra inhemska visnings- och användningsrättigheter10,310,312,812,011,413,7
Köp från europeiska indiebolag6,33,95,17,46,66,9
Produktionstjänster9,711,011,915,213,410,8
Totalt47,749,860,082,275,167,1

*Inköp från inhemska och europeiska oberoende producenter samt av produktionstjänster och inhemska visnings- och användningsrättigheter. Utgångsnivån är 47,7 miljoner euro (enligt prognos från sommaren 2016 om nivån år 2016). Inköpen från indiebolag redovisas enligt de utbetalda beloppen. Målnivå 62-64 miljoner euro år 2022.

Vi samarbetar endast med sådana partner som förbinder sig att följa Yles principer för samhällsansvar. Vi väljer samarbetspartner utan att särbehandla någon. 

Vi tar tillsammans med partner inom mediebranschen fram en ansvarsmodell för AV-branschen. Modellen ska införas under 2021. 

Läs mera: Yles innehållspartner 2020

Samarbete med kommersiella medier

I enlighet med den parlamentariska arbetsgruppens riktlinjer har vi fortsatt utredningarna med kommersiella medier om eventuella samarbetsformer. År 2020 fortsatte vi det etablerade samarbetet och påbörjade flera samarbetsförsök med kommersiella mediebolag.

Samarbetsprojekten under 2020 omfattande bland annat följande

 • När det gäller beredskapen inför coronapandemin var Yle en aktiv medlem i mediebolagens samarbetsnätverk Mediapool. Bilaterala beredskapsplaner utarbetades med bland annat MTV. Yle gjorde också videostreamen från statsrådets presskonferenser fritt tillgänglig för andra medier.

 • Samarbetet med nyhetsbyrån STT fortsatte i enlighet med den parlamentariska arbetsgruppens rekommendationer. Yle ökade användningen av STT:s innehåll och tjänster och deltog i arbetet med att utveckla STT-Lehtikuva. Modereringen av webbdiskussionerna om Yles nyhetsartiklar överfördes i början av 2020 till STT utöver den tidigare överenskomna nattjouren för nyhetsredaktionen. Dessutom kan STT använda automatiserade nyheter från Yles Voitto-robot i sin tjänst. 

 • Hösten 2020 avtalades det att Yle under kommunalvalet erbjuder en egen valkompass för tio kommersiella mediesamarbetspartner på olika håll Finland. I samarbetet deltar bland annat MTV, Apu, HBL, Maaseudun Tulevaisuus, Länsi-Suomi, Must-Read och flera lokaltidningar. 

 • Våren 2020 inleddes ett pilotprojekt med lokaltidningen Ylä-Satakunta, där tidningen får uppdaterade regionala och riksomfattande nyheter från Yle för publicering på sin webbplats.

 • Dagstidningen Ilkka-Pohjalainen drar nytta av Yles Voitto-robot i resultatrapporteringen för under- och ungdomsserier i bollspel på landskapsnivå. Försöken har gett positiva erfarenheter och är möjliga att utvidga. 

 • Yle har kommit överens om en mer omfattande användning av Yles nyhetsartiklar på tidningen Maaseudun Tulevaisuus webbplats. Det konkreta samarbetet inleds 2021. 

 • Inom idrotten har Yle ett omfattande samarbete med kommersiella medier när det gäller både anskaffning och utbyte av nyheter. Ett gemensamt anskaffningsavtal beträffande VM i fotboll för herrar 2026 ingicks med Telia och MTV Oy. 

 • Svenska Yle, HSS Media, KSF Media och Åbo Underrättelser startade tillsammans ett projekt för att utveckla den gemensamma webbspråkvården. 

 • I kommunalvalet våren 2021 har finlandssvenska medier möjlighet att använda Valkompassen som utvecklats av Svenska Yle. Dessutom inledde Svenska Yle ett pilotprojekt med anknytning till lärande i samarbete med bland annat KSF Media.

 • Det mångåriga samarbetet för att utveckla mätmetoder för medieanvändning fortsätter i intressebolaget Media Metrics Finland, som förutom Yle även omfattar Alma Media, MTV och Sanoma Media Finland. Media Metrics Finland administrerar branschens gemensamma publikmätning på internet FIAM (Finnish Internet Audience Measurement), som också togs i bruk på Yle 2020. 

 • Förhandlingarna och utredningarna för att skapa en gemensam riksomfattande mediekod fortsatte, men inga beslut fattades ännu inom projektet. Med den så kallade Medienyckeln skulle användarna kunna logga in på olika medietjänster med en kod.

 • Yle samarbetar också med andra parter för att höja profilen för audio i Finland. Yles och de kommersiella radiokanalernas (RadioMedia) gemensamma tjänst Radiot.fi hade över 100 000 användare varje vecka. Tjänstens mobilapp förnyades i sin helhet 2020 och lyssnarupplevelsen i bil utvecklades. 

 • Yle har också öppnat sina arkiv för utomstående. Yles arkivförsäljning beviljar licenser för professionell användning av bland annat radio- och tv-program och delar av dem, Yles filmer, fotografier och ljudeffekter. En del av videorna och audiofilerna som publicerats i Yle Arkivet och på Yle Arenan kan också läggas in på andra webbplatser, bland annat i bloggar och som en del av journalistiskt innehåll. Arkivmaterial, såsom fotografier, ljudeffekter och filmmaterial, från Yle Arkivet publiceras för fritt bruk. 

Ansvarsfull användning av teknik

 • Yle använder sig av teknik och inhämtad data på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. 

Finländarna har tillgång till ett globalt sett enormt utbud av medieinnehåll och webbtjänster som är transportabla i smarttelefoner och andra mobila plattformar.

Coronapandemin främjade ibruktagandet och utvecklingen av digitala tjänster och ny teknologi i hela världen. Distans- och decentraliserade produktioner blev vanligare bland aktörer som utnyttjar medieteknologi och användningen av lösningar för distansarbete utvidgades kraftigt.

Den föränderliga verksamhetsmiljön och utmaningarna till följd av de tekniska förändringarna framstår som både risker och möjligheter. Vi har reagerat på förändringarna i mediekonsumtionen på många olika sätt. Vi har bland annat

 • utvecklat Yle Arenan och förnyat yle.fi-tjänsten. Förnyelsen av de digitala tjänsterna och de linjära radio- och tv-kanalerna fortsätter så att den stöder bägges styrkor.

 • utnyttjat data och artificiell intelligens vid utvecklingen av innehåll och utbud enligt principerna för public service. Vi satsar på transparens i användningen av data och teknologi. Vårt mål är att förbättra den personliga servicen.

 • utvidgat synligheten för högupplösningssändningarna av Yles tv-kanaler så att den omfattar hela Finland.

 • utvecklat nya sätt att berätta och publicera, där man utnyttjar verktyg som grundar sig på data och artificiell intelligens, såsom spelbaserade former av nyhetsberättande och automatiserat innehåll som producerats av roboten Voitto. 

 • fortsatt försöken med ny teknologi, såsom 5G-baserad överföringsteknik, robotik, förstärkt verklighet (AR) och virtuell verklighet (VR), i samarbete med aktörer inom branschen. 

De etiska risker som hänför sig till användningen av teknik bedöms som en del av riskhanteringen. Därför tar vi också fram en analysmodell för etiska risker inom det tekniska utvecklingsarbetet. Modellen kommer att införas under 2021.

Ansvarstagande arbetsgivare

 • Vi arbetar med mångfalden inom personalstyrkan, arbetsklimatet, jämställdheten och jämlikheten samt arbetshälsan.  

 • Vi bygger upp ett gott ledarskap, en god medarbetarupplevelse och en fungerande arbetsplats. 

 • Vi ser till att medarbetarnas kunskaper och kompetens samt organisationens kapacitet kan svara mot en föränderlig omvärld. 

Utfallet för det personalrelaterade målet mäts i personalenkäten med inspirationsindex och rekommendationsindex. Målet är att inspirationsindextalet ska höjas med 0,08 enheter per år. År 2020 ökade rekommendationsviljan jämfört med året innan. Likaså förbättrades personalens arbetstillfredsställelse i början av 2020 jämfört med 2019. Arbetstillfredsställelsen sjönk mot slutet av året men hamnade ändå över nivån år 2019.

Läs mer: Nyckeltal om personalen

På andra språk