Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2020

Hållbarhetsledning 2020 och Yles förbindelser

Yles ledningsgrupp svarar för den operativa verksamheten och strategiska ledningen. Ledningen styr också på vilket sätt målen för hållbarhet och ansvar förverkligas i vardagen och hur det mäts att målen uppfylls.

Styrelsen antog principerna för Yles samhällsansvar 13 mars 2019. Bolagets juridikavdelning har ålagts ansvaret för att utveckla, samordna och redovisa hållbarhet och ansvar.

Utfallet för målen för hållbarhet och ansvar följs upp i mindre grupper som rapporterar till styrgruppen för hållbarhet. 

Miljöarbetet stöds av en miljöstyrgrupp, som sammanträder 2–4 gånger varje år. Experter från olika ansvarsområden ingår i gruppen. Yles ledning representeras i styrgruppen av bolagets teknologi- och utvecklingsdirektör.

Yle använder både kvalitativa och kvantitativa mätare samt interna och externa revisioner för att följa upp måluppfyllelsen.

Förbindelser

Yle har varit medlem i nätverket för företagsansvar FiBS sedan år 2011.

År 2020 anslöt sig Yle till FN:s företagsansvarsutmaning Global Compact, som främjar genomförandet av FN:s principer för hållbar utveckling.

Yle iakttar WWF:s miljösystem Green Office på sina verksamhetsställen i syfte att minska bolagets klimatavtryck. Vi hör också till klimatpartnernätverket.

Redovisningsprinciper och avgränsning av rapporteringen

På webbplatsen Yles år 2020 finns Yles ansvarsrapport i vilken bolaget redovisar principerna, målen och verksamhetssätten med hänsyn till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Redovisningen baserar sig på de relevanta avsnitten i riktlinjerna för hållbarhetsredovisning Global Reporting Initiative (GRI G4) och speciellt på rekommendationerna i det branschspecifika ramverket GRI Media Sector Supplement.

Redovisningen omfattar Yles inhemska verksamhet som ett public service-bolag med betoning på de hållbarhetsaspekter som är relevanta för medierna i egenskap av innehålls- och tjänsteproducent och medieaktörer.

Uppgifterna om miljöansvar gäller konsekvenserna av Yles verksamhet. Jämförelseuppgifterna för energiförbrukningen gäller de fastigheter som Yle äger, eftersom alla uppgifter inte finns att få om hyreslokaler.

Yles nionde ansvarsrapport

Vi redovisar för vårt samhällsansvar huvudsakligen på bolagets webbplats.

Yle har rapporterat om sitt samhällsansvar sedan 2012. Berättelsen som gäller 2020 är den nionde. Rapporten är upprättad enligt redovisningsnivå Core i GRI Standards.

Ansvarsrapporter och GRI-tabeller från tidigare år finns på webbsidan för Yles årsberättelser.

Mer information:

Irene Tommiska-Jarva, chef för compliance, irene.tommiska-jarva@yle.fi

 

På andra språk