Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2020

Arbetsvälmående och jämlikhet 2020

Arbetstillfredsställelsen hölls på en god nivå under det exceptionella året.

Med hjälp av YlePuls-enkäten följde vi med tre månaders mellanrum upp medarbetarnas upplevelser av hur arbetet och vardagen förlöpte. Resultaten visar att arbetet under undantagsförhållandena i huvudsak förlöpte bra. 

För att upprätthålla välmåendet och orken på jobbet i den exceptionella situationen stärkte vi chefernas färdigheter att leda på distans. Dessutom erbjöd vi alla på Yle olika slags kurser, webbinarier och information. 

Enligt personalenkäterna låg arbetstillfredsställelsen på en mycket god nivå. I den årliga personalenkäten En bra dag på jobbet, som genomfördes under hösten, fick Yle helhetsbetyget 3,76 på skalan 1-5, vilket är något högre än året innan.

Medarbetarna har för det mesta varit mycket nöjda med sin chef och förtroendet för ledningen fortsatte att öka. I framtiden kommer vi i allt högre grad att fokusera på hur man hittar tid för att lära sig nytt under vardagen på jobbet. Vi kom inom teamen överens om tillvägagångssätt och spelregler för att minska belastningen i arbetet.

Ylex: toimituksessa.
Bild: Ilmari Fabritius
Kuvituskuva Ylen ulkotuotannosta.
Bild: Ilmari Fabritius
Kuvituskuva Ylen Plusdeskistä.
Bild: Ilmari Fabritius

Vi arbetar för jämställdhet

Jämställdhet kräver åtgärder i praktiken. I fjol togs till exempel uppgifter om ålder och kön bort från Yles blanketter för jobbansökan och man har även börjat ändra de sista könsbundna uppgifts- eller rollbeteckningarna så att de är könsneutrala. 

Yle är en relativt jämställd arbetsplats. Könsfördelningen är balanserad, trots att vissa små yrkesgrupper är uttalat kvinno- eller mansdominerade. Exempelvis i tekniska uppgifter är majoriteten fortfarande män och inom administrationen kvinnor.

  • Kvinnornas andel av den fast anställda personalstyrkan var exakt 50 procent.

  • Bland redaktörerna är kvinnornas andel 55 procent och bland producenterna 61 procent.

  • På programarbetarnas kollektivavtalsområde, som omfattar tre fjärdedelar av medarbetarna på Yle, var kvinnornas snittlön 99,3 procent av männens snittlön.

  • Inom hela personalen var kvinnornas snittlön 97,2 procent av männens.

Mångfalden inom arbetsgemenskapen består av mer än en bred åldersstruktur eller könsmångfald. Jämställdhet omfattar till exempel också kulturell bakgrund och språk. Yle erbjuder årligen praktikplatser för unga med funktionsvariationer eller invandrarbakgrund som studerar eller planerar att söka sig till studier inom mediebranschen. 

På andra språk