Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2020

Nyckeltal om personalen 2020

Nyckeltal om personalen 2020 (2019 inom parentes)

2 885 tillsvidareanställda medarbetare
vid utgången av året (2 847)

48,5 år
var medelåldern för den tillsvidareanställda personalen (49)

3 296 årsverken
presterades av alla anställningar sammanlagt (3 304)

152 nya tillsvidareanställningar
ingicks under året (146)

59 procent av de nyanställda
kom till direkt innehållsrelaterade uppgifter (77)

114 tillsvidareanställningar upphörde
under året (146), inklusive 66 genom pensionering (59)

4264 personer
betalades frilansarvoden under året (4 319)

78 olycksfall i arbetet
inträffade under året (47)

25 947 dagar
var vi borta från arbetet på grund av sjukdom (24 359)

8 dagar/person
sjukdagar i förhållande till antalet anställda (7,5)

6,3 dagar
var den genomsnittliga sjukfrånvarons längd (5,3)

50 procent är kvinnor
av de tillsvidareanställda medarbetarna (50)

99,3 procent är kvinnornas medellön
i förhållande till männens medellön på programarbetarnas kollektivavtalsområde, som omfattar två tredjedelar av medarbetarna på Yle (99,9)

97,2 procent är kvinnornas medellön
i förhållande till männens medellön på hela Yle (97,7)

98 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna
omfattas av kollektivavtal (98). Bolagets ledning hör inte till kollektivavtalens tillämpningsområde.

Yles personalutveckling 2011-2020

  1. Tillsvidareanställda, antal
  2. Samtliga anställningsförhållanden, årsverken
Tillsvidareanställda, antal Samtliga anställningsförhållanden, årsverken
År 2020 2885 3296
År 2019 2847 3304
År 2018 2811 3309
År 2017 2786 3333
År 2016 2951 3490
År 2015 3043 3555
År 2014 3163 3695
År 2013 3173 3715
År 2012 3103 3656
År 2011 3092 3699

Månadsavlönad personal enligt ålder och kön 2020

Av de månadsanställda på Yle var könsfördelningen jämn i alla åldersgrupper. Mest arbetar det personer i åldern 45–59 på Yle.

Premiering på Yle

Premieringen följde de riktlinjer som antagits av Yles styrelse samt statens ägarpolitiska riktlinjer.

Premieringen på Yle bygger på öppenhet, rimlighet och goda resultat.
År 2020 uppgick resultat- och incitamentspremierna sammanlagt till 2 615 038 euro, vilket motsvarar 1,4 procent av bolagets totala lönesumma.

År 2020 betalade Yle resultatpremier enligt utfallet för resultatmålen för 2019 så att 

  • 229 837 euro betalades till ledningsgruppen

  • 1 387 872 euro betalades till övriga som omfattas av styrkort. 

År 2020 betalade Yle sammanlagt 997 329 euro i övriga incitamentspremier.

På andra språk