Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2020

Iakttagande av journalistiska principer 2020

Yles ansvariga redaktörer leder och övervakar det redaktionella arbetet. Deras ansvar och uppgifter fastställs i lagen om yttrandefrihet.

De ansvariga redaktörerna ska se till att Yle i sin innehållsproduktion och utgivning följer lagen, de etiska riktlinjerna och andra anvisningar som gäller bolagets verksamhet.

Som en följd av organisationsförändringen på Yle ändrade sammansättningen av ansvariga redaktörer år 2020. 

Johanna Törn-Mangs och Panu Pokkinen blev nya ansvariga redaktörer.  

Ismo Silvo, som tidigare var ansvarig redaktör för utgivningen, blev bolagets vice verkställande direktör och Marit af Björkesten, som skött uppdraget som ansvarig redaktör för Svenska Yle, blev direktör för enheten Strategi och publikrelationer. En del av Silvos uppgifter överfördes till Ville Vilén. 

Samtidigt genomgick de ansvariga redaktörerna en delegering av sina uppgifter.

Yles ansvariga redaktörer

Jouko Jokinen

Jouko Jokinen, direktör, ansvarig redaktör, Nyheter och aktualiteter

  • finskspråkiga nyhets-, aktualitets- och regionala innehåll i alla medier

  • nyhets- och aktualitetsprogram och innehåll på engelska, ryska och teckenspråk

Panu Pokkinen

Panu Pokkinen, direktör, ansvarig redaktör, Sport och evenemang

  • sportevenemang - och nyheter i samtliga kanaler

  • enhetens producerade evenemang i samtliga kanaler

Ville Vilénin potretti.

Ville Vilén, direktör, ansvarig redaktör, Kreativt innehåll och medier

  • finskspråkigt drama-, fakta-, kultur- och underhållningsinnehåll och barn och ungdomsinnehåll i samtliga kanaler

  • arkivverksamhet i samtliga kanaler

  • internationella och inhemsk inköp

  • RSO:s verksamhet

På bilden Johanna Törn-Mangs

Johanna Törn-Mangs, direktör, ansvarig redaktör, Svenska Yle

  • Svenska Yles innehållshelheter i alla medier

Maiju Saijetsin potrettikuva.

Maiju Saijets, chef, ansvarig redaktör, Yle Sápmi

  • program på samiska i alla medier

Etikchefens översikt 2020

Precis som all verksamhet 2020 präglades även journalistiken vid Yle av coronapandemin. När pandemin bröt ut strävade Yle genast efter att på sina olika kanaler berätta om pandemins mångfacetterade effekter på samhället. I synnerhet Yles nyhetsorganisation var hårt pressat i början av pandemin. Medborgarna törstade efter information om ämnet. 

Coronapandemin ledde också till en rad programändringar som Yle var tvunget att reagera på - de ersättande programmen behövde svarade på medborgarnas behov av bra innehåll. Produktionerna organiserades också på ett sätt som syftade till att förebygga spridningen av pandemin och skydda aktörernas hälsa.

Den etiska sidan av det innehåll som erbjuds är alltid viktig. Corona höjde detta krav ytterligare.

Redaktionernas eget övervägande av de etiska aspekterna i innehållet var fortsättningsvis på en utmärkt nivå. I komplicerade fall vände sig redaktionerna till etikchefen. 

Etikchefens arbete består i allt högre grad av att hjälpa redaktörer och redaktioner i enskilda situationer, i synnerhet innan innehåll publiceras. Den här typen av verksamhet syns inte och ska inte heller synas i offentligheten, men förhoppningsvis syns den indirekt i det publicerade innehållet.

En av grundpelarna i Yles verksamhet är att det publicerade innehållet är oberoende. Journalistiken är interaktiv med omgivningen. Det slutgiltiga beslutet om innehåll för publicering fattas dock alltid av redaktionen. Detta oberoende säkerställs fortsättningsvis varje månad tillsammans med de ansvariga redaktörerna. De har rapporterat till etikchefen. 

De ansvariga redaktörerna beställde en utomstående utredning av den påtryckning som Yles journalistiska oberoende utsätts för. Utredningen beställdes för andra gången.

Timo Huovinen

etikchef

På andra språk