Hoppa till huvudinnehåll

Produktionsbolag

Den kreativa branschens ansvarsmodell

Yle har förbundit sig till 

 • FN:s mål för hållbar utveckling

 • Global Compact-företagsansvarsutmaning

 • att Finland blir kolneutralt 2035 

 • kraven i statens ägarstyrning.

Grupp med logon

Ansvarsmodellen för den kreativa branschen har utvecklats i samarbete med Yle och APFI

Audiovisual producers finland apfi logo

Vårt mål är att främja

 • branschens livskraft och ansvarsfull användning av skattemedel

 • hållbar utveckling och Finlands kolneutralitetsmål 2035

 • arbetshälsa och mångfald i arbetsgemenskaperna.

Förutom Yles innehåll omfattar ansvarsfullheten

 • verksamhetssätten; hur vi gör innehåll

 • aktörer som gör innehållet

 • aktörer som påverkas av vår verksamhet.

De bästa verksamhetssätten som samarbetet resulterar i används för att utveckla verksamheten och uppnå målen för samhällsansvaret.

Yles beställare, Yles ansvariga producenter och cheferna som ansvarar för Yles innehållsanskaffningar fungerar som stöd och samtalspartner.

Den kreativa branschens livskraft och ansvarsfull användning av skattemedel

Yle

 1. stabiliserar branschen genom ett mångsidigt innehållsutbud, genom att verka som en stabil arbetsgivare och genom att säkerställa en transparent beställningsprocess

 2. utvecklar branschen genom att beakta olika typer av samarbetspartner, genom att satsa på sina partners innehållsutveckling, genom att föra en kontinuerlig dialog och beakta den kreativa branschen som en del av arbetet inom samhällsrelationer

 3. säkerställer lika behandling av produktionsbolagen genom att behandla innehållsförslag och -anbud på ett enhetligt sätt, genom att sträva efter rättvisa avtalsvillkor, genom att övervaka ett oberoende beslutsfattande och följa upp den allmänna prisnivån på marknaden

 4. säkerställer effektiviteten i sin verksamhet genom en transparent beställningsprocess av innehåll, riskhantering, beaktande av beslutens ekonomiska långsiktiga effekter och övervakning av att avtalsvillkoren uppfylls samt av sin resurseffektivitet.

Yles samarbetspartner

 1. beaktar de olika faserna i Yles beställningsprocess och beslutspunkterna i sin egen verksamhet

 2. följer Yles anvisningar under hela samarbetet, i synnerhet vad gäller anbuden, inlämnandet av uppgifter och projektets produktionsresurser

 3. utvecklar branschens livskraft genom att delta i en dialog inom branschen.

Från FNs mål: 8 ARBETE MED MÄNNISKOVÄRDE OCH EKONOMISK TILLVÄXT, 9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTURER, 11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMFUND"
Bild: Unicef

Mot en hållbar utveckling och ett koldioxidneutralt Finland

Yle

 1. förtydligare produktionens ansvar angående miljöfrågor med Yles interna anvisningar och miljöansvarsanvisningar som förpliktar samarbetspartnerna

 2. definierar och följer upp miljömätare såsom miljöplaner och utser miljöansvariga personer för produktioner som beställs

 3. följer upp samarbetspartnernas beredskap

  för verksamhet enligt anvisningar och rekommendationer och följer upp hur miljöansvaret förverkligas under produktionen

 4. utvecklar verksamheten utifrån miljöansvarsmätare och branschens beredskap i dialog med branschen.

Yles samarbetspartner

 1. följer Yles anvisningar om miljömål och eftersträvar verksamhet som är i enlighet med Yles mål

 2. informerar omedelbart Yle om eventuella väsentliga problem med att följa rekommendationerna och anvisningarna om miljöansvar

 3. utvecklar branschens miljöansvar genom att delta i dialogen inom branschen.

Från FNs mål: 7 FÖRMÅNLIG OCH REN ENERGI, 12 ANSVARSFULL KONSUMTION, 13 KLIMATÅTGÄRDER, 17 SAMARBETE OCH PARTNERSKAP
Bild: Unicef

En bra och mångsidig arbetsplats

Yle

 1. förbinder sig i sin egen verksamhet och förbinder samarbetspartnerna till lagar och förordningar om icke-diskriminering, likabehandling, gott ledarskap, arbetshälsa och arbetssäkerhet samt Yles rekommendationer om socialt ansvar

 2. beaktar mångfald och tillgänglighet när innehåll utvecklas och beställs

 3. följer upp hur den sociala ansvarsfullheten förverkligas som en del av uppföljningen av avtalet.

Yles samarbetspartner

 1. följer lagar och förordningar om socialt ansvar samt följer Yles rekommendationer 

 2. informerar omedelbart Yle om eventuella väsentliga problem med att följa anvisningarna och rekommendationerna om socialt ansvar

 3. utvecklar branschens sociala ansvar genom att delta i dialogen inom branschen.

Från FN:s mål: 3 HÄLSA OCH VÄLFÄRD, 5 JÄMSTÄLLDHET MELLAN KÖNEN, 16 FRED, RÄTTVISA OCH GOD FÖRVALTNING, 10 MINSKA PÅ OJÄMLIKHETEN
Bild: Unicef

På andra språk