Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2021

Ekonomiska tal 2021

Yles ekonomi var fortsatt stabil, även om det andra coronapandemiåret fortfarande hade en betydande inverkan på Yles verksamhet och innebar undantagsarrangemang i produktionen och den övriga verksamheten.

Yles finansiering består av intäkterna från Yleskatten. Med skatteintäkterna finansieras Yles innehåll i tv, radio och på webben. År 2021 använde vi 80 procent av alla medel för att skapa innehåll och tjänster till finländare.

Räkenskapsperiodens resultat 2021 var -5,7 miljoner euro (7,2). Yles resultat varierar från år till år, men de årliga resultatvariationerna ska enligt förvaltningsrådets riktlinjer ta ut varandra så att ekonomin hålls i balans på längre sikt.

Omsättningen var 499,9 miljoner euro (487,6)

Ökningen jämfört med året innan var 2,5 procent

Kostnaderna uppgick sammanlagt till 508,3 miljoner euro (483,1)

Ökningen jämfört med året innan var 5,2 procent

Yle är en betydande motor och finansiär inom den kreativa branschen. I övriga rörelsekostnader ingick 22,6 miljoner euro i ersättningar till upphovsrättsorganisationer som representerar musiker samt skivproducenter och artister som uppträder. År 2021 betalades 14,8 miljoner euro (14,5) i avgifter för visningsrätter, reprisersättningar och övriga avgifter för programrättigheter.

Yles kostnadsstruktur 2021, 508,2 miljoner euro

 1. 80% Innehål och tjänster 405 milj. €
 2. 11% Teknik och infrastruktur 54,3 milj. €
 3. 5% Gemensamma funktioner och administration 24,5 milj. €
 4. 4% Avskrivningar 20,7 milj. €
 5. 0% Försäljning 3,7 milj. €

Innehåll och tjänster 2021, totalt 405,0 miljoner euro

 1. 32% Riksnyheter och Regionala nyheter och aktualiteter 131,2 milj. €
 2. 20% Kultur och underhållning 81,4 milj. €
 3. 15% Fakta 60,0 milj. €
 4. 13% Drama 51,1 milj. €
 5. 12% Sport 48,0 milj. €
 6. 8% Barn och unga 33,3 milj. €

Utforska Yles ekonomi! Så här använde vi vår budget 2021

   • Löner 183,0 mn €

    Vid utgången av året hade Yle 2 942 månadsavlönade personer i fast anställning

    Antalet fasta anställningar fördelas jämnt mellan kvinnor och män till 50–50

    Personalkostnadernas andel av alla kostnader var 46,4 procent

   • Arvoden 11,4 mn €

    Utöver sin egen personal sysselsätter Yle personer från tiotals olika områden, från programmakare till musiker, tonsättare, manusförfattare, skådespelare och produktionstekniska medarbetare

    I alla anställningsförhållanden var antalet årsverken i genomsnitt sammanlagt 3 361

   • Pensionskostnader 34,4 mn €

    Yles pensionsförmåner för ordinarie månadsavlönade arbetstagare sköts av Rundradions pensionsstiftelse

   • Övriga lönebikostnader 6,8 mn €

    Socialskyddsavgifter, arbetslöshetsförsäkringspremier m.m.

   • Inhemska 36,6 mn €

    Yle köper in främst drama, underhållning, dokumentärer och faktainnehåll från inhemska produktionsbolag

   • Utländska och idrott 26,4 mn €

    Nästan hälften av det utländska köpta programutbudet härstammade från oberoende produktionsbolag och en fjärdedel från andra rundradiobolag

    Stora idrottsevenemang, såsom EM i fotboll och OS i Tokyo, nådde miljontals finländare på Yles tv-kanaler

    I sitt idrottsutbud lyfter Yle också fram grenar med färre utövare och ökar deras synlighet. Över hundra grenar är representerade

   • ICT- och produktionsteknik 12,5 mn €

    Programlicenser, ICT- och produktionsteknik

   • Byggnader och konstruktioner 5,4 mn €

    Byggnaderna består huvudsakligen av lokalerna i Böle

   • Upphovsersättningar för musik 22,6 mn €

    Upphovs- och upphovsrättsersättningar för musik

    "Ersättningar till upphovsrättsorganisationer som representerar musiker, skivproducenter och uppträdande konstnärer"

   • Övriga upphovsersättningar för musik 14,8 mn €

    Övriga upphovs- och upphovsrättsersättningar för musik

    Avgifter för visningsrätter, reprisersättningar samt andra avgifter för programrättigheter

   • Produktionstjänster för programverksamheten 18,2 mn €

    Bl.a. filminspelning, klippning, grafik, arrangemang, scenografi

   • Övriga tjänster för programverksamheten 6,0 mn €

    Bl.a. översättnings- och dubbningstjänster samt intervju-, expert- och assistentersättningar

   • Utrustning för programverksamheten 2,7 mn €

    Bl.a. rekvisita- och scenografitillbehör, tillbehör till kostymateljén

   • Radiodistribution

    6 radiokanaler och regionala program i 18 olika regioner

    Riksomfattande programtimmar i olika kanaler sammanlagt 44 252 timmar och regionala programtimmar 26 650 timmar

    På radio var graden av inhemsk produktion 99 procent

   • TV-distribution

    3 kanalplatser: Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema & Fem

    Sammanlagt 18 874 programtimmar på TV, varav 6 949 timmar var förstasändningar.

    Andelen inhemska tv-sändningar var 54 procent och graden av europeisk produktion 87 procent.

   • Bredbandsdistribution

    Alla radio- och tv-kanaler som streamingtjänster på Yle Arenan

    Sammanlagt 43 360 videor (15 352 timmar) och 109 189 audio (46 232 timmar) som publicerades på Yle Arenan 2021

    Yle Arenan hade sammanlagt 1,2 miljarder starter för video- eller audioinspelningar eller direkta radio- och tv-sändningar, dvs. i genomsnitt mer än tre miljoner starter varje dag

   • Inköp av tekniktjänster 10,4 mn €

    Medieproduktionens övergång till IP-, programvaru- och molnbaserad teknikarkitektur har accelererat. Detta återspeglas också i förnyelsen av Yles teknik

   • Programvara och underhåll 12,5 mn €

    Programlicenser, underhålls- och stödavgifter, avgifter för molntjänster

   • Teknikkonsultation 22,5 mn €

    Teknikexpertarbete och teknikkonsultation

   • Datakommunikationskostnader 3,7 mn €

    Mobilkostnader och övriga datakommunikationsavgifter

   • Hyror för mark och lokaler 9,0 mn €

    Regionalredaktioner på 25 olika orter i Finland

    Markhyror huvudsakligen i Böle

   • Övriga hyror 3,0 mn €

    Bl.a. leasinghyror för bilar, hyror för programproduktionsställen och programutrustning

   • VVSE-kostnader 3,5 mn €

    Värme, el, kylning, vatten

   • Övriga fastighetskostnader 6,3 mn €

    Bl.a. städning och renhållning, avfallshantering, bevakning och säkerhet, fastighetsskötsel, reparationer och underhåll av fastigheter, fastighetsskatt

   • Resekostnader 4,5 mn €

    Kostnader för resor i hemlandet och utomlands

   • Representations- och möteskostnader 0,9 mn €

    Servering m.m.

   • Frivilliga personalkostnader 6,0 mn €

    Företagshälsovård, personalbespisning, utbildning osv.

   • Kontorskostnader och anskaffningar av små apparater 3,0 mn €

    Bl.a. telefoner och monitorer

   • Experter, konsultering, undersökningar 4,2 mn €

    Publikforskning, revision, juridiska tjänster, rekryteringstjänster m.m.

   • Övriga utomstående tjänster 3,1 mn €

    Installation och underhåll av utrustning, transporter, flyttningstjänster m.m.

   • Övriga kostnader av blandad natur 4,3 mn €

    Försäkringar, marknadsföringskostnader, bankkostnader m.m.

 • Avskrivningar och nedskrivningar utgjorde sammanlagt 83,8 miljoner euro (76,0) - 10,2 procent mer än året innan.

 • Avskrivningar på visningsrätter utgjorde 63,0 miljoner euro (52,6), vilket var 19,8 procent mer än året innan.

 • Övriga avskrivningar utgjorde 20,8 miljoner euro (23,5), vilket var 11,3 procent mindre än året innan.

Finansiella nyckeltal

2021 2020 2019 2018 2017
VERKSAMHETENS OMFATTNING (mn €/%)
Omsättning 499,9 487,6 478,0 471,6 472,3
förändrings-% 2,5 2,0 1,3 -0,1 0,3
Övriga rörelseintäkter 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7
förändrings-% -0,3 -1,2 -1,6 -0,4 18,2
Kostnader och avskrivningar 508,2 481,4 474,5 481,8 467,9
förändrings-% 5,6 1,5 -1,5 3,0 -1,7
Balansomslutning 372,0 368,7 308,7 315,4 296,4
Bruttoinvesteringar, materiella och immateriella tillgångar * 17,4 14,9 20,7 17,7 19,8
% av omsättningen 3,5 3,1 4,3 3,7 4,2
LÖNSAMHET (mn €/%)
Driftsbidrag 78,2 84,9 78,5 69,3 83,4
% av omsättningen 15,6 17,4 16,4 14,7 17,7
Rörelsevinst/-förlust -5,6 8,8 6,1 -7,5 7,0
% av omsättningen -1,1 1,8 1,3 -1,6 1,5
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -5,7 7,2 6,0 -5,5 6,9
% av omsättningen -1,1 1,5 1,3 -1,2 1,5
FINANSIERING OCH EKONOMISK STÄLLNING
Quick ratio 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5
Soliditet % 36,8 38,7 43,8 41,0 45,5
Räntebärande främmande kapital (mn €) 57,6 47,0 61,2 48,8 41,2
Räntebärande nettoskulder (mn €) 33,4 18,0 29,1 12,9 6,2
PERSONAL
Medelantal årsverken (åv)
under året ** 3361 3296 3304 3309 3333
Löner (mn €) 183,0 175,2 171,4 167,8 166,6
Arvoden (mn €) 11,4 11,0 11,6 13,1 12,3
Löner och arvoden sammanlagt (mn €) 194,4 186,2 183,0 181,0 179,0
* Exklusive anskaffning av visningsrätter ** Inklusive tillsvidareanställningar, visstidsanställningar samt anställningar som är timavlönade eller prestationsbaserade.

Personalkostnader 2021

Vid utgången av året hade Yle 2 942 månadsavlönade personer i fast anställning, vilket var en ökning med 57 personer jämfört med personalstyrkan vid utgången av 2020. I alla anställningsförhållanden var antalet årsverken i genomsnitt sammanlagt 3 361, dvs. 65 fler än året innan.

Yles verksamhet har både direkt och indirekt ekonomisk och sysselsättande effekt på den kreativa sektorn. Utöver sin egen personal sysselsätter Yle personer från tiotals olika områden, från programmakare till musiker, tonsättare, manusförfattare, skådespelare och produktionstekniska medarbetare.

Personalkostnader 2021, sammanlagt 235,7 miljoner euro

 1. 199,9 miljoner euro: Tillsvidareanställningar (2 773 åv)
 2. 18,9 miljoner euro: Visstidsanställningar (340 åv)
 3. 3,7 miljoner euro: Timavlönade (61 åv)
 4. 10,9 miljoner euro: Honorar för arbete i anställningsförhållande (186 åv)
 5. 2,4 miljoner euro: Honorar för arbete i icke-anställningsförhållande

Yles skatteavtryck

Med skatteavtrycket avses skatteinkomster och avgifter av skattenatur som inflyter till samhället genom företagets verksamhet.

Det finns ingen allmänt vedertagen rapporteringspraxis för skatteavtrycket, men oftast består den av direkta och indirekta skatter som bolaget betalar samt personalrelaterade avgifter av skattenatur för arbetsgivaren och arbetstagaren.

Yles skatteavtryck 2021 (miljoner euro)

Totalt 93,3 miljoner euro

Moms, netto 4,2 miljoner euro

Fastighetsskatt och andra skatter* 0,5 miljoner euro

Förskottsinnehållning (arbetstagare och företag) 47,8 miljoner euro

Lagstadgade lönebikostnader (arbetsgivarens andel) 40,8 miljoner euro

Inkluderar betalningar

 • Pensionsstiftelsen
 • ArPL
 • Sjukförsäkringsavgift
 • Olycksfallsförsäkringspremie
 • Arbertslöshetsförsäkringspremie
 • Grupplivförsäkringspremie

Läs mer om Yles verksamhetsberättelse och bokslut här.

På andra språk