Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsprinciper

Jämlikhets- och likabehandlingsplan 2023

Yles viktigaste värden är jämlikhet, likabehandling och respekt för människan. Vi vill främja dessa värden inte bara i det innehåll vi producerar, utan också i egenskap av arbetsgivare.

Vi främjar mångfald bland vår personal och sörjer för samhörighet inom teamen. Vi sörjer för och utvecklar förverkligandet av jämställdhet och likabehandling i fråga om löner, arbetsförhållanden, utvecklingsmöjligheter, arbetshälsa, arbetssäkerhet och ledarskap.

En mångsidig personalstruktur är en styrka för Yle, i synnerhet när det gäller att skapa innehåll och utveckla tjänster, så att vi även i fortsättningen når alla finländare och visar en allt mångsidigare bild av Finland och världen.

Till mångfalden hör också att beakta olika synpunkter och att stärka och stödja en öppen diskussionskultur inom organisationen och arbetsgemenskapen.

Kartläggning av jämställdheten hösten 2022

Könsfördelningen för tillsvidareanställda medarbetare är jämn, 50–50 procent. Bland visstidsanställda är kvinnornas andel 60 procent. Den jämna könsfördelningen är oförändrad sedan länge.

I större yrkesgrupper är könsfördelningen rätt så jämn. Den vanligaste yrkesbeteckningen är redaktör och den näst vanligaste är producent. Av Yles redaktörer är 56 procent kvinnor, av producenterna är 59 procent kvinnor.

Däremot har en del av de mindre yrkesgrupperna fortfarande en mycket skev könsfördelning:

 • 94 procent av de biträdande producenterna är kvinnor

 • bland produktionskoordinatorerna är kvinnornas andel 94 procent

 • bland assistenterna är kvinnornas andel 92 procent

 • av arkivredaktörerna är 73 procent kvinnor.

Hösten 2022 var kvinnornas medellön 96,7 procent av männens medellön. Motsvarande siffra för dem för vars arbete ett kollektivavtal gäller och vilka har klassificerats i kravgrupper (cirka tre fjärdedelar av alla Yles medarbetare) var 99,3 procent.

Utgångspunkter för att främja jämställdheten

 • På Yle främjar vi jämställdhet mellan könen och förebygger diskriminering som sker på grund av könsidentitet eller könsuttryck.

 • Personalen upplever Yle som en jämlik arbetsplats.

 • Vi fortsätter att främja balansen mellan arbete och familjeliv.

 • För närvarande främjar vi utjämnandet av könsfördelningen inom arbetsuppgifter som är starkt könsbundna.

 • På Yle ska löner och premiering inte bero på könet.

Åtgärder för att främja jämställdheten 2023

 • Genom att göra en årlig lönekartläggning följer vi upp hur jämställdheten mellan kvinnor och män har förverkligats i lönesättningen.

 • Genom personalrapportering följer vi regelbundet upp att kvinnor och män fördelar sig jämlikt i olika uppgifter.

 • Vi främjar en jämn könsfördelning och mångfald till exempel med hjälp av arbete med bilden av Yle som arbetsgivare och olika projekt.

 • Inom sport fortsätter vi med jämställdhetsprojektet.

 • I fråga om IT-expertuppgifter fortsätter vi med åtgärder som främjar utjämningen av könsfördelningen inom IT-expertuppgifterna.

 • Vi har förnyat Yles rekryteringskatalog så att den blir mer mångsidig och vi testar metoder för ökad mångfald i rekryteringen, såsom anonyma kompetensprov och nya ansökningskanaler.

 • På Yle använder vi oss av en verksamhetsmodell för gott bemötande för att förebygga och utreda diskriminering, trakasserier och mobbning.

Att främja balansen mellan arbete och privatliv

 • Yle kan nästan alltid erbjuda möjligheter till deltidsarbete för intresserade.

 • Vi förhåller oss positivt till alla familjeledigheter.

 • Vi förhåller oss positivt till platsoberoende arbete, dock med beaktande av arbetsuppgiftens samt teamets och verksamhetens behov.

Likabehandlingsplan

Alla Yles medarbetare och alla som söker arbete på Yle är likvärdiga oberoende av ålder, etnisk och nationell bakgrund, språk, trosuppfattning, övertygelse, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller andra faktorer som hänför sig till personen.

För att främja likabehandlingen

 • På Yle arbetar vi aktivt för att vi ska vara en intressant och attraktiv arbetsgivare och en arbetsplats för olika sökande.

 • Vi förebygger diskriminering och ojämlik behandling.

 • Vi tillåter inte diskriminering, trakasserier, mobbning eller dåligt bemötande.

 • Vi ser till personalens utvecklingsmöjligheter, arbetsförhållanden och arbetshälsa.

 • Vi värdesätter våra medarbetare och satsar på att bygga upp en god arbetskultur.

Åtgärder för att främja likabehandling 2023

 • Vi fortsätter med Yles praktikprogram för mångfald som började 2022. Målet med programmet är avlönad arbetspraktik på flera månader till personer med ett särskilt beaktande av mångfaldsaspekten.

 • Nyhets- och aktualitetsverksamhetens samt Sport och evenemang-enhetens gemensamma praktikprogram Nyhetsskolan inleder sin verksamhet. Syftet med det är att öka mångfalden i teamet och erbjuda en infartsväg till personer som inte har en bakgrund i traditionell journalistutbildning.

 • Utifrån Yles verksamhetsmodell för gott bemötande som omfattar förebyggande av trakasserier, mobbning och osakligt beteende, behandling av sådana ärenden som identifierats samt korrigerande åtgärder, utarbetar vi en guide åt Yles medarbetare avsedd för att förebygga osakligt bemötande, mobbning och osakligt beteende.

 • Yle har i användning en etisk kanal både inom bolaget och externt.

 • Vi stöder arbetstagarna jämlikt under olika perioder av deras karriärer och liv och identifierar medarbetarnas olika behov och utmaningar i olika livsskeden. Fokus på åldersmedvetet ledarskap samt särskilt stöd till äldre arbetstagare och arbetstagare som närmar sig pensionsåldern ingår i våra tyngdpunkter när det handlar om arbetshälsa.

 • Vi erbjuder stöd med bland annat arbetslivsfärdigheter, att bli självgående och att arbeta i team till unga medarbetare som befinner sig i början av sin arbetskarriär.

 • Vi fortsätter att lära ut verksamhetsmodellen Jag hör och jag bryr mig om dig samt verksamhetsmodellerna för ledarskap och stöd för arbetsförmågan åt chefer och Yles medarbetare.

 • Vi fortsätter med utbildningar om mångfald och inklusion för hela personalen. Som stöd för utbildningarna kommer vi att utarbeta självstudiematerial och en guide.

 • På Yles personalenkät har vi lagt till ett frågebatteri som mäter inklusion och utifrån det har vi fastställt ett inklusionsindex. Utifrån resultaten av inklusionsindexet inleder vi 2023 åtgärder som främjar mångfalds- och inklusionsarbetet.

 • Yles interna mångfaldsnätverk sammanträder regelbundet. Nätverkets syfte är att förenhetliga och utveckla såväl det pågående som det planerade mångfaldsarbetet vid olika enheter. Vi fortsätter att föra dialog om erfarenheter och god praxis för att främja likabehandling och mångfald till exempel i rundradiobolagens samarbetsnätverk. På Yle finns också ett internt LGBTQ +-nätverk.

 • Pride-veckan syns igen i Yles utbud samt inom bolaget genom att man lyfter fram rekommendationer som passar in i temat.

 • Vi fortsätter att tolka den verkställande direktörens informationsmöten avsedda för Yles medarbetare till teckenspråk.

 • Vi fäster särskild uppmärksamhet vid lokalernas tillgänglighet bland annat vid uppdatering av lokaler och vid olika anskaffningar av utrustning. Genom mötestekniska och olika trådlösa lösningar strävar vi efter att öka användarvänligheten.

 • Vi kommer att ordna utbildningar om diskriminerings- och jämställdhetslagen för personalen.

På andra språk