Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2022

Ansvarsfullhet 2022

Vår ansvarsvision

Yles public service-uppdrag är kärnan i Yles värdebaserade verksamhet och samhällsansvar. Vår verksamhet styrs av ansvarsvisionen. Den innehåller sex prioriteringar som har de största konsekvenserna för våra intressegrupper. Visionen kan sammanfattas med Ett ansvarsfullt Yle – för det finländska samhällets bästa.

Yle har i sin verksamhet förbundit sig till bland annat:

 • FN:s mål för hållbar utveckling

 • De tio principerna i Global Compact-utmaningen för företagsansvar

 • Målet Klimatneutralt Finland 2035

 • Kraven i statens ägarstyrning

 • WWF Green Office-programmet

 • Samarbetet Klimatpartnerna

 • Ansvarsmodellen för den kreativa branschen

Läs mer i Yles Compliance-rapport (PDF).

Hörnstenen i vår verksamhet är ansvarsfullt innehåll

Med vårt innehåll ökar vi förståelsen för omvärlden och stärker det finländska samhället och kulturen.

Vi främjar mångfald och flerstämmighet i vårt innehåll.

Vi sörjer för personalens välbefinnande, utvecklingsmöjligheter och ett gott ledarskap. Vi erbjuder trygga arbetsförhållanden. Vi litar på samarbete och ledarskap enligt våra värderingar.

Vi främjar mångfald bland vår personal.

Vi gör etiskt hållbara teknikval. Vi samlar in och använder data på ett ansvarsfullt sätt.

Vid val av partner förutsätter vi att de förbinder sig till våra gemensamma värderingar. Vi fäster uppmärksamhet vid sättet på vilket vår partner förverkligar ansvarsfullhet.

Vi är en pålitlig partner och främjar livskraften inom den kreativa sektorn.

Vi använder resurserna med eftertanke och ändamålsenligt samt utvecklar transparensen i vår verksamhet.

Vi gör hållbara val för miljön i all vår verksamhet.

Samhällsansvar

Medierna har en särskild roll i samhällsansvaret. Genom sitt public service-uppdrag förverkligar Yle sitt samhällsansvar. Lagen om Rundradion Ab (1993/1380) fastställer public service-uppdraget. Lagen reviderades 2022 för att precisera publiceringen av Yles textinnehåll.

Yles uppgift är att:

 • stödja demokrati och yttrandefrihet, bildning och lärande

 • stärka den nationella och regionala kulturen

 • beakta specialgruppers och minoriteters behov i programutbudet

 • sörja för att kommunikationen tryggas under undantagsförhållanden.

Ansvarsfullt innehåll

Kärnan i Yles samhällsansvar är ansvarsfullt innehåll. Innehållet ska återspegla det omgivande samhället och ge en mångsidig och flerstämmig bild av världen. Innehållet förmedlas till alla på lika villkor med beaktande av specialgruppernas och minoriteternas behov.

Yles utgivning och innehållsproduktion baserar sig på oberoende, Yles värderingar och de etiska principerna inom branschen. Ansvariga redaktörer, som utnämnts av bolagets styrelse, leder och övervakar redaktionsarbetet och ansvarar i sista hand för publiceringen av innehåll. Den ansvariga redaktörens ansvar och uppgifter definieras i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation.

Tillgängligheten till tjänster och innehåll innebär att så många som möjligt kan använda dem trots en sensorisk, motorisk, fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning.

Läs mer om våra innehåll och tjänster för specialgrupper och minoriteter.

Kolme henkilöä istuu liilamattoisella lavalla ja katsovat sivulle henkilöön, josta näkyvät vain jalat. Heidän eteensä on tuotu mikrofonit. Lavan edustalla näkyy katsojien takaraivoja sumeina ja siluetinomaisina.
Bildtext Maria Mekri (till vänster), Antti Majava och Sara Kajander på Yles Aurora-event "Hur tryggar man fred och bekämpar klimatförändringar?"
Bild: Tomi Hänninen / Chilipictures

Ansvar för ekonomin

Finansieringen av Yle består av Yleskatten, vars grunder och belopp fastställs i lagen om rundradioskatt (2012/484). Yleskatt uppbärs av fysiska personer som fyllt 18 år samt även av sammanslutningar som bedriver affärs- eller yrkesverksamhet eller jordbruk i Finland.

Vi använder resurserna med eftertanke och följer lagen om offentlig upphandling.

Genom de indirekta effekterna av vår verksamhet stärker vi livskraften i den kreativa sektorn och vi har också en betydande sysselsättande roll inom den kreativa sektorn i Finland.

År 2022 skaffade bolaget innehåll från inhemska produktionsbolag för sammanlagt 43,9 miljoner euro och köpte dessutom andra upphovsersättningar, produktionstjänster och program från europeiska producenter för 35,3 miljoner euro.

  Personalansvar

  Yle vill vara en arbetsplats där jämlikhet och jämställdhet förverkligas. Vi värdesätter personalens mångfald och fäster särskild uppmärksamhet vid arbetsklimatet och hur teamet fungerar. Vi ser till att medarbetarnas kunskaper och kompetens samt organisationens kapacitet kan svara mot en föränderlig omvärld.

  Yles mål är en jämn könsfördelning i alla team och arbetsuppgifter, jämställdhet i lönesättningen och jämlika arbets- och utvecklingsmöjligheter för alla, oberoende av ålder, kön, kulturell bakgrund eller motsvarande.

  En pluralistisk personalstruktur stärker Yles möjligheter att erbjuda innehåll och tjänster på ett mångsidigt sätt. Vi vill visa en allt mångsidigare bild av Finland och världen.

  Kolme henkilöä seisoo keskellä television lavasterakennelmaa.
  Bild: Ilmari Fabritius

  Läs mer om arbetskulturen, jämställdheten och arbetshälsan på Yle.

  Vi är en pålitlig partner

  I enlighet med strategin strävar Yle efter att skapa nya partnerskap som gagnar samhället på bred front. Yles uppgift att stärka det finländska samhället och den finländska kulturen har betonats under dessa tider av samhällelig osäkerhet.

  Yles styrelse godkände 2022 de förnyade etiska principerna för Yles medarbetare som kompletterades med etiska riktlinjer för samarbetsparter (Supplier Code of Conduct). Etiska riktlinjer för samarbetspartner finns som avtalsbilaga i Yles alla inhemska innehållsavtal och i ett betydande antal andra partnerskapsavtal.

   Vi har förbundit oss till Ansvarsmodellen för den kreativa branschen och förutsätter också att våra inhemska produktionssamarbetsparter förbinder sig till den.

   Våra teknikval är etiskt hållbara

   Att säkerställa Yles digitala infrastruktur och tekniska försörjningsberedskap och utveckla nya innovationer utgör en del av Yles ansvarsfullhet. Vi samlar in och använder data på ett ansvarsfullt sätt. De etiska risker som hänför sig till användningen av teknik bedömer vi som en del av riskhanteringen.

   En auditeringsmodell som mäter ansvarsfullheten och verksamhetens kontinuitet i teknikprojekt är under utveckling under 2023. Dessutom bereder vi en modell för bedömning av Yle Arenans och Yle-tjänstens miljökonsekvenser.

   Vi gör hållbara val för miljön

   De största miljökonsekvenserna som digitala medier ger upphov till kommer från energiförbrukningen i fastigheter och de tekniska system och den utrustning som behövs i programverksamheten och från personalens flyg- och bilresor under arbetstid.

   Energibesparingar, resurseffektivitet och smarta transportval är bra för miljön, samtidigt som de ger kostnadsbesparingar.

   Bland annat färre lokaler, effektivare användning av lokalerna och ny husteknik har förbättrat energi- och miljöeffektiviteten såväl i Böle som på andra verksamhetsställen.

   Vi främjar ansvarsfullhet i all vår verksamhet. Vi är en pålitlig partner och förutsätter att även våra egna samarbetsparter förbinder sig till Yles värderingar.

   Nappulat-sarjan juontajat lavasteissa nauravaisina.
   Bildtext Lilla Tvåan producerade Nappulat-programmet också på teckenspråk. Samma dockor och uppsättningar användes i produktionen som i originalet.

   Läs mer om Yles ansvar i vår årsberättelse (PDF).

   På andra språk