Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2019

Ansvar för ekonomin 2019

Ansvarsfull användning av skattemedel

 • Yle använder den skattebaserade finansieringen på ett ansvarskännande, övervägt och ändamålsenligt sätt för att uppfylla sitt lagstadgade uppdrag.

År 2019 använde Yle 79 procent av finansieringen på innehåll och tjänster. Övriga kostnader stod för 21 procent.

Programverksamhetens andel av totalkostnaderna 2019, 474,5 miljoner euro

 1. 79% Programsverksamhet 374,5 milj. €
 2. 21% Annan verksamhet 100,0 milj. €

Köpen av innehåll och tjänster var fördelade på inhemska programinköp, internationella programinköp (inkl. sport), musik och andra upphovsrätter, annan programverksamhet (inkl. nyhetsverksamhet, utgivning, egen dramaproduktion och fakta) samt distribution via olika operatörers nät.

Programverksamhetens kostnader per genre, miljoner euro

 1. Distribution: år 2019 25,6 miljoner euro, år 2018 25,8 miljoner euro
 2. Inköpta internationella program och visningsrätt av sport: år 2019 21,4 miljoner euro, år 2018 27,0 miljoner euro
 3. Inköpta inlädska program: år 2019 29,6 miljoner euro, år 2018 26,5 miljoner euro
 4. Musik och annan upphovsrätt: år 2019 34,4 miljoner euro, år 2018 33,8 miljoner euro
 5. Annan programverksamhet: år 2019 263,5 miljoner euro, år 2018 268,7 miljoner euro

En betydande del av vårt skatteavtryck hänför sig till olika lagstadgade personalavgifter.

Skatteavtryck 2019, miljoner euro

Yhteensä 86 miljoonaa euroa

Moms, netto 1,2 miljoner euro

Fastighetsskatt och andra skatter* 0,4 miljoner euro

Förskottsinnehållning (arbetstagare och företag) 44,8 miljoner euro

Lagstadgade lönebikostnader (arbetsgivarens andel) 39,5 miljoner euro

Inkluderar betalningar

 • Pensionsstiftelsen
 • ArPL
 • Sjukförsäkringsavgift
 • Olycksfallsförsäkringspremie
 • Arbertslöshetsförsäkringspremie
 • Grupplivförsäkringspremie

Läs mera: Ekonomiska tal 2019

Yle upphandlar på ett hållbart sätt

Yle följer lagen om offentlig upphandling. I lagen föreskrivs ett undantag gällande konkurrensutsättning vid upphandling av programmaterial.

Vi iakttar hållbarhetsprinciperna för bland annat ekologisk och social hållbarhet. Vi förutsätter att våra avtalspartner förbinder sig till de hållbara verksamhetssätt som fastställs i Yles partnerförbindelse.

Genom de indirekta effekterna av vår verksamhet stärker vi livskraften i den kreativa sektorn och vi har också en betydande sysselsättande roll inom den kreativa sektorn i Finland.

Regelbundna riskkartläggningar

Utifrån riskkartläggningar anknyter Yles största riskexponeringar till omvärlden och omvärldsutvecklingen, till tillgängligheten till innehållet, samt säkerställande av verksamhetens fortsatta drift.

Riskhantering och den övriga internkontrollen bygger på principerna för intern kontroll som antagits av styrelsen. De säkerställer verkställandet av Yles strategiska och operativa mål, tillförlitligheten av informationen om verksamheten, effektiv ledning av bolaget, ekonomisk och effektiv resursanvändning samt iakttagande av lagar, principer och instruktioner.

På andra språk