Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2019

Ansvar för människor 2019

Ansvar för finländarna

 • Vi levererar tjänster på webben, i tv och radio till alla på lika villkor.

 • Public service-rundradioverksamhetens särskilda uppgift är att i programutbudet beakta specialgrupper och minoriteter.

Vi har också genomfört omfattande innehållsprojekt med samhällsförankring där bolaget i samarbete med olika aktörer söker lösningar på högaktuella frågor genom att engagera finländarna. Vi värdesätter interaktion med medborgarna och samhällsinstitutionerna och uppmuntrar alla att ta kontakt med oss.

Yle som ansvarsfull aktör 2019

Finländarna har gett Yle vitsordet 3, på skalan 1-4, för bolagets ansvarstagande. Yngre personer anser att Yle är mer ansvarstagande, än vad äldre tycker.

Oberoende och främjande av yttrandefriheten

 • Yles verksamhet är oberoende av försök till yttre påverkan.

 • Yle arbetar med sina samarbetspartner för ansvarsfullt utövande av yttrandefriheten och mediekompetensen.

Oberoende hör till våra kärnvärderingar som vi månar om i vårt public service-uppdrag och den övriga verksamheten.

Yles ansvariga redaktörer beslutar om utgivningen av innehåll. Det garanterar den i lagen om yttrandefrihet föreskrivna yttrandefriheten och objektiviteten i Yles innehållsproduktion. Utgivningen följer dessutom Journalistreglerna samt Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion (EPI-reglerna).

På sina regelbundna möten diskuterar de ansvariga redaktörerna handlingar som kan äventyra bolagets oavhängighet. De rapporterar också om dem till styrelsen. Yles oberoende säkerställs också med andra anvisningar för innehållskreation som ses över regelbundet. År 2019 preciserade de ansvariga redaktörerna bland annat anvisningarna om diskussioner på Yles webbplattformar, bolagets anvisningar för sociala medier samt inlänkning av Yles material på sociala medier.

Yles ansvariga redaktörer bistår också innehållskreatörerna med att föra en säker dialog med publiken. Som handledning publicerades i början av 2020 instruktioner för en säker dialog.

Läs mera: Diskussionspolicy
Läs mera: Yles innehåll i sociala medier
Läs mera: Länkning till Yle-material i sociala medier
Läs mera: Yles instruktioner för en säker dialog
Läs mera: Yles innehåll och artiklar för bättre yttrandefrihet och mediekompetens 2019 (på finska)

Tillgänglighet till Yles tjänster

 • Yle arbetar för likabehandling genom att förbättra den kognitiva tillgängligheten till tjänster i tv, radio och på webben.

 • Yles ambition är att ligga i framkant gällande tillgänglighet i Finland.

Tillgänglighet omfattar dels Yles tjänster till kunderna, som syntolkning, tjänster på lätt finska och på teckenspråk, ljudtextning, programtextning och tillgängliga webbtjänster, dels tillgängligheten till Yles interna tjänster för medarbetarna.

Vi tar hänsyn till jämlikhet och mångfald i vår verksamhet och kräver också att våra samarbetspartner iakttar dessa värderingar.

Vi uppmuntrar medarbetarna att bygga upp sina kunskaper om tillgänglighet och sprida information om hur viktigt det är med tillgänglighet.

Läs mera: Tillgängligheten av innehåll och tjänster

Samarbete inom kultur och teknik samt med läroanstalter

Utöver i innehållsprojekt samarbetar vi på många olika sätt med utomstående parter inom utveckling av distributions- och tekniklösningar.

Dessutom samarbetar vi med kulturinstitutioner, läroanstalter, högskolor och organisationer. Målet är att stärka den kreativa sektorns livskraft under digitaliseringen, utveckla kompetensen och ge ett lyft till internationella framgångar genom nya innehållsprojekt.

Samhällsförankrade innehållsprojekt

Vi genomför omfattande innehållsprojekt med samhällsförankring där vi i samarbete med olika aktörer söker lösningar på högaktuella frågor genom att engagera finländarna.

Sådana projekt är till exempel

 • partnerkampanjen Älskade plast om att motarbeta miljöpåverkan och källsortera rätt

 • innehåll som stöder mediekompetens och digitala färdigheter genom webbaserat lärande. Tjänsten fokuserar på att utöva källkritik, uppvisa mediekompetens och hantera tekniska förändringar. Yle har haft innehållssamarbete med aktörer inom mediefostran.

 • mediefostran för 11–18-åringar i Nyhetsskolan.

Vi deltar som samarbetspartner i många kampanjer för det gemensamma bästa. Vi samarbetar med allmännyttiga organisationer för de utsatta, både regionalt och nationellt. Vi skänker inte pengar, men vi kan erbjuda gratis sändningstid för kampanjer med social genomslagskraft eller lyfta fram viktiga teman i vårt utbud.

Yle har genom insamlingar bland annat understött

 • Näsdagen

 • Jul i sinnet

 • Gemensamt Ansvar

 • Kampanjen Earth Hour

 • Entisten nuorten sävellahja och Tongåvan

Ansvarsmedvetet samarbete och partnerskap

 • Yle främjar mediebranschens livskraft genom mångsidigt samarbete med andra aktörer inom branschen.

 • Yle främjar ansvarsmedvetenheten i branschen.

Samarbete med produktionsbolag

Vårt utbud i tv, radio och på webben finansieras med Yleskatten. Vår verksamhet har stora direkta och indirekta effekter på den kreativa sektorn i Finland.

Samarbete med inhemska produktionsbolag utgör ett viktigt element i Yles public service-uppdrag. Vi köper in och sänder färdiga tv- och radioprogram och har innehållssamarbete med produktionsbolag. Dessutom samarbetar vi med externa parter för att finansiera och ta fram nya program och programformat. Programinköpen och kompetensspridningen bidrar till livskraften och sysselsättningen av unga kreatörer i branschen.

Vi har ökat inköpen från inhemska produktionsbolag i enlighet med den parlamentariska arbetsgruppens förslag 2016. År 2019 köpte vi program från produktionsbolag i Finland för sammanlagt 43,8 miljoner euro, det vill säga enligt planen. Beloppet var något mindre än föregående år, vilket berodde på att inköpen 2018 överskred planen. Vi köpte både radio- och tv-program, huvudsakligen drama, dokumentärer och faktaprogram av inhemska produktionsbolag.

Yles köpförpliktelse enligt den parlamentariska arbetsgruppen*
Mn EuroJämförelsetal 2016Utfall 2016Utfall 2017Utfall 2018Utfall 2019
Köp från finländska indiebolag21,424,630,247,543,8
Andra inhemska visnings- och användningsrättigheter10,310,312,812,011,4
Köp från europeiska indiebolag6,33,95,17,46,6
Produktionstjänster9,711,011,915,213,4
Totalt47,749,860,082,275,1

*Köp från inhemska och europeiska oberoende producenter samt av produktionstjänster och inhemska visnings- och användningsrättigheter. Utgångsnivån är 47,7 miljoner euro (enligt prognos från sommaren 2016 om nivån år 2016). Köpen från indiebolag redovisas enligt de utbetalda beloppen.

År 2019 använde vi

Siffrorna för 2018 anges inom parentes.

 • 43,8 miljoner euro på köp av program från produktionsbolag i Finland (47,5)

 • 34,4 miljoner euro på upphovsrättsersättningar för musik och radio, upphovsrättshonorar, reprisersättningar och andra ersättningar för rättigheter i program (33,8)

 • 29,6 miljoner euro på anskaffade inhemska program på olika plattformar (26,5)

 • 21,4 miljoner euro på sport och utländska program (27,0)

 • 20,7 miljoner euro på andra tjänster inom programverksamheten (22,3)

 • 45,2 miljoner euro på teknik (43,8)

 • 25,6 miljoner euro på distribution (25,8)

 • 22,1 miljoner euro på hyror och fastigheter (23,0)

 • medel för finansiering av 10 nya inhemska långfilmer, 34 dokumentärer och 16 kortfilmer. Över hälften av de inhemska långfilmerna görs med stöd av finansiering från Yle. För inhemska dokumentär- och kortfilmsproduktioner är vi det viktigaste mediebolaget som deltar i finansieringen. Förköpen av visningsrätterna står ofta för 10–30 procent av den totala finansieringen.

 • medel för anskaffning av 55 radio- och audioinnehåll för Yle Puhe och Yle Radio1.

Vi samarbetar endast med sådana partner som förbinder sig att följa Yles principer för samhällsansvar. Vi väljer samarbetspartner utan att särbehandla någon.

Vi tar tillsammans med partner inom mediebranschen fram en ansvarsmodell för AV-branschen. Modellen ska införas före utgången av 2020.

Läs mera: Yles innehållspartner 2019 (på finska)

Samarbete med kommersiella medier

I enlighet med den parlamentariska arbetsgruppens riktlinjer har vi fortsatt utredningarna med kommersiella medier om eventuella samarbetsformer. År 2019 fortsatte vi det etablerade samarbetet och påbörjade flera samarbetsförsök med kommersiella mediebolag.

Samarbetsprojekt under 2019 omfattande bland annat följande

 • Närmare samarbete med STT. STT övertog nattjouren för Yle Uutiset och börjar moderera webbdiskussionerna kring nyhetsartiklar i början av 2020. STT får tillgång till den automatiserade nyhetsbevakningen från Yles nyhetsrobot Voitto.

 • Yle förnyade sin valkompass för valen våren 2019 och den kunde av tekniska orsaker inte göras tillgänglig för andra medier. Samarbetet kommer att återupptas vid kommunalvalet 2021.

 • Valvakan vid riksdagsvalet ordnades i samarbete med riksdagen och de övriga medierna. Även ute i regionerna ordnades flera tillställningar i samarbete mellan kommersiella medier och Yles regionala redaktioner. Exempelvis i Jyväskylä ordnade Yle och tidningen Keskisuomalainen en gemensam valdebatt vid Europaparlamentsvalet, som strömmades till bägge bolagen. Gemensamma kandidatdebatter ordnades också Tavastehus, Lahtis, Björneborg och Tammerfors.

 • Regionalt samarbete på olika håll i Finland. I Jyväskylä ordnades på Mellersta Finlands dag 18 april ett gemensamt evenemang om mattraditioner, som även strömmades. I Lahtis ordnade Yle och tidningen Etelä-Suomen Sanomat en gemensam mediekväll för unga.

 • Journalistiskt samarbete kring exempelvis gemensamma innehållshelheter gjordes bland annat med tidningarna Lapin Kansa och Satakunnan Kansa.

 • Förhandlingar om möjliga samarbeten med lokaltidningar.

 • Inom sporten hade Yle samarbete inom nyhetsbevakning och nyhetsutbyte med bland annat NENT Group, MTV Media och Telia.

 • Yle Sápmi deltog i projektet Eyes on Barents som leddes av webbtidningen Barents Observer i Norge. I projektet ingick nyhetsutbyte i Norge, Sverige och Ryssland.

 • Svenska Yle fortsatte såväl det etablerade samarbetet som planeringen av nya samarbetsförsök med bland annat KSF Media och Svensk Presstjänst (SPT). Svenska Yle har varit en aktiv köpare och samarbetspartner i flera produktioner och koncept, som bland annat Stafettkarnevalen.

 • Samarbetet omfattade utveckling av radiotjänsten Radiot.fi bland annat genom att förnya webbtjänster och appar. Tjänsten innehåller över 100 radiokanaler och urvalet breddades med poddar.

 • Yle har i flera år samarbetat med de kommersiella mediebolagen i intresseföretaget Media Metrics Finland (MMF) kring metoder för mätning av medieanvändning. MMF består av Yle samt Alma Media, MTV och Sanoma Media Finland.

 • Det 2018 påbörjade projektet för framtagning av ett gemensamt, riksomfattande medie-id tog ett steg närmare genomförande. Med den så kallade Medienyckeln ska användarna kunna logga in på olika medietjänster med en kod. De slutliga besluten ska fattas före sommaren 2020.

Ansvarsfull användning av teknik

 • Yle använder sig av teknik och inhämtad data på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Finländarna förfogar över ett globalt sett enormt utbud av medieinnehåll och webbtjänster som är transportabla i smarttelefoner och andra mobila plattformar.

Publikerna splittras och differentieras och stora globala aktörer har tagit för sig på de nationella mediemarknaderna. Detta har ställt de finländska mediebolagen inför en ny situation.

I våra ögon ger förändringarna i omvärlden och på teknikområdet upphov till både risker och möjligheter. Vi har reagerat på förändringarna i mediekonsumtionen på många olika sätt.

Vi har bland annat

 • förbättrat den individuellt anpassade servicen genom att utveckla Yle-kontot. Vid utgången av 2019 uppgick antalet aktiva användare av Yle-kontot till drygt 400 000 användare per vecka.

 • fokuserat på säkerheten och integriteten vid behandlingen av personuppgifter för Yle-kontot.

 • inrättat nätverket Yle Next som består av experter inom digital användarupplevelse. De förklarar för användarna bland annat hur tillämpningar av data och AI syns i rekommendationerna av nyheter och på Yle Arenan.

 • gjort stora förbättringar i Yle Arenan både i utbudet och tillgängligheten på olika plattformar

 • utökat utbudet av poddar på Yle Arenan och tagit fram nya format för smarta högtalare

 • avtalat med Digita om distribution av Yles HD-kanaler i det marksända nätet.

De etiska risker som hänför sig till användningen av teknik bedöms som en del av riskhanteringen. Därför tar vi också fram en analysmodell för etiska risker inom det tekniska utvecklingsarbetet. Modellen kommer att införas under 2020.

Vi tar fram principer för ansvarsfull dataanvändning i samarbete med Sitra och FIBS.

Ansvarstagande arbetsgivare

 • Vi arbetar med mångfalden inom personalstyrkan, arbetsklimatet, jämställdheten och jämlikheten samt arbetshälsan.

 • Vi bygger upp ett gott ledarskap, en god medarbetarupplevelse och en fungerande arbetsplats.

 • Vi ser till att medarbetarnas kunskaper och färdigheter samt organisationens kapacitet kan svara mot en föränderliga omvärld.

Utfallet för det personalrelaterade målet mäts i personalenkäten med inspirationsindex och rekommendationsindex. Målet är att inspirationsindextalet ska höjas med 0,08 enheter per år. År 2019 var utvecklingen positiv och målet uppnåddes. Också andelen kritiker i eNPS-mätningen minskade på önskat sätt.

Yles personalutveckling 2010-2019

 1. Tillsvidareanställda, antal
 2. Samtliga anställningsförhållanden, årsverken
Tillsvidareanställda, antal Samtliga anställningsförhållanden, årsverken
År 2019 2847 3304
År 2018 2811 3309
År 2017 2786 3333
År 2016 2951 3490
År 2015 3043 3555
År 2014 3163 3695
År 2013 3173 3715
År 2012 3103 3656
År 2011 3092 3699
År 2010 3180 3837

Läs mera: Nyckeltal om personalen

På andra språk