Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Vad är Yles public service?

Pratbubbla: Varför behövs Yle och public service?, på bilden siluetten av två personer, en buske och ett moln.

Yle är ett public service mediebolag. Vad betyder public service och varför finns det rundradiobolag runtom i världen?

Vad avses med public service?

Information, bildning eller underhållning, det var och en är intresserad av – det är public service: Storbritannien har BBC, Sverige SVT, Norge NRK och Danmark DR till exempel. Yle är ett mediebolag som ägs av finländarna och i snart 100 år har Yle haft samma tidsenliga uppdrag: att informera, utbilda och underhålla.

Till Yles och andra europeiska rundradiobolags uppdrag hör att stärka demokratin och kulturen samt att främja jämställdheten och samhörigheten. Public service stöder människor som aktörer i sina egna liv och i samhället.

Rundradioverksamheten tryggar också mångfalden i kommunikationen på olika sätt. Yle är det enda mediebolaget som har ett omfattande redaktionsnätverk på olika håll i Finland. Vi synliggör hela Finland och säkerställer att det finns ett mångsidigt medieutbud även i glesbygden.

Piirros, jossa 2 hahmoa istuu tietokoneruutujen äärellä, taustalla ikkuna.

Varför finns det rundradiobolag runtom i världen?

Rundradioverksamhet bygger på en global ideologi som är väletablerad speciellt i Europa. I början av 1900-talet grundades rundradiobolagen som en del av de jämställda europeiska rättsstaterna.

Vad skulle Finland och de senaste 100 åren vara utan Yle?

I början fanns radion som samlade finländarna att tillsammans lyssna på radiosändningarna. Sen kom tv:n och varje hem fick nyheter från Finland och omvärlden. På 2000-talet har webbtjänsterna, med Yle Arenan som föregångare, öppnat ett stort fönster mot det finländska kulturinnehållet och finländska aktualiteter.

Rundradioverksamhetens unika natur har också definierats i EU:s fördrag. Enligt Amsterdamprotokollet anser de fördragsslutande parterna ”att systemet för radio och TV i allmänhetens tjänst i medlemsstaterna har ett direkt samband med de demokratiska, sociala och kulturella behoven i varje samhälle och med behovet att bevara mångfalden i medierna”.

Piirroksessa 2 hahmoa silhuetteina, toisella kuulokkeet ja puhelin, toinen kuuntelee radiota.

Varför behövs Yle och public service?

Även i framtiden behövs en inhemsk medietjänst av hög kvalitet som är tillgänglig för alla. Eftersom Yle ägs av finländarna är det finländarna som beslutar om saken, nu och i framtiden. I de årliga undersökningarna har finländarna bedömt att Yle har stor betydelse både för dem själva och för samhället.

Yle ses som en väsentlig del av det finländska och vår kultur. Yle har i snart 100 år varit starkt engagerad i finländarnas vardag, fest, glädje och sorg. Vi har delat gemensamma upplevelser: höjdpunkter inom idrott, tragiska nyhetshändelser eller till exempel gripande dramaupplevelser.

Ansvarsfulla, pålitliga medier är också ett livsvillkor för demokratin och ett effektivt botemedel mot fenomen som vilseledande kunskap och desinformation, som undergräver förtroendet för samhället.

Ju bättre vi i Finland förstår varandra och världen, desto starkare är det finländska samhället och den finländska kulturen – och så kan man sammanfatta syftet med Yle även i framtiden.

Piirros, jossa 3 urheilevaa hahmoa silhuetteina, yhdellä pallo, toisella ssukset ja kolmannella maila.

Gemensamt för alla, unikt för mig – vad innebär det?

En bär med sig Yle Arenan i telefonen, en annan spelar Yles radiokanaler eller poddar på den bärbara datorn och för en tredje är tv:n i vardagsrummet viktigast.

Yle ska vara tillgängligt för alla finländare på lika villkor. Det innebär att vi betjänar varje medieanvändare på det sätt som är mest ändamålsenligt för just hen. Yle kan inte nå alla på samma sätt. Inte heller med samma innehåll. För någon kan ett av Yles program kännas märkligt, för någon annan är det just vad hen vill ha.

Yle tillhandahåller medieinnehåll för olika människor och för olika behov, vare sig det gäller en stor eller mindre publik. De små publikerna, språkliga minoriteterna och specialgrupperna på de inhemska språken betjänas knappt alls av andra medier. Yle kan dock inte vara ett medium som endast betjänar specialgrupper eller kompletterar kommersiella kanaler.

Yles rikliga utbud och kulturupplevelser som producerats med offentliga medel är tillgängliga för medborgarna på bred front och under en lång tid. Tekniken möjliggör denna tillgänglighet och Yle har varit en föregångare i Finland när det gäller att utveckla tjänster som Arkivet och Yle Arenan.

Piirros jossa 3 hahmoa silhuetteina: yksi lukee, yksi soittaa huilua ja yhdellä on kädessään pääkallo.

Vad säger Yle-lagen om Yles uppdrag?

Yles uppdrag definieras tydligt i Yle-lagen.

Uppdraget är mångsidigt och ansvarsområdena stora: från journalistik till idrott, drama och kultur. Yles uppdrag har också definierats öppet. På så sätt kan Yle utveckla sina tjänster när medieanvändningen förändras. Yle kan också reagera snabbt på olika samhälleliga behov, oavsett om det handlar om att starta upp nyheter för ryskspråkiga eller information om coronavirus för invandrare.

En väsentlig del av Yles roll och uppdrag utgörs också av samarbete och partnerskap. Yle är en betydande arbetsgivare inom den inhemska kreativa branschen och en viktig partner för produktionsbolagen. Yle finansierar inhemsk film och är särskilt viktig för dokumentär- och kortfilmens existens och synlighet. Dessutom främjar Yle internationell försäljning av dramaserier, filmer och dokumentärer och en internationalisering av branschen.

Yle ansvarar också för tv- och radioverksamheten under undantagsförhållanden i samarbete med myndigheterna. Detta tryggar informationsförmedlingen vid plötsliga omvälvningar eller undantagssituationer där medborgarna måste kunna agera på ett rådigt sätt.

Yle-lagens 7 §: Allmännyttig verksamhet

Bolagets uppgift är att tillhandahålla ett mångsidigt och omfattande allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud med tillhörande special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor. Ovannämnda tjänster och andra allmännyttiga innehållstjänster ska tillhandahållas i allmänna kommunikationsnät både riksomfattande och på landskapsnivå. Innehållstjänsterna ska huvudsakligen vara inriktade på publikationer som innehåller rörlig bild eller ljud.

Bolagets uppgift är att tillhandahålla ett mångsidigt och omfattande allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud med tillhörande special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor. Dessa och andra allmännyttiga innehållstjänster ska tillhandahållas i allmänna kommunikationsnät både riksomfattande och på landskapsnivå.

Den programverksamhet som bedrivs i allmännyttigt syfte skall särskilt

1) stödja demokratin och enskildas möjlighet att påverka, genom att tillhandahålla ett mångsidigt utbud av fakta, åsikter och diskussioner samt en möjlighet till växelverkan,

2) producera, skapa, utveckla och bevara inhemsk kultur, konst och stimulerande underhållning, (10.8.2012/474)

3) i programutbudet beakta synpunkter som har att göra med allmänbildning och jämställdhet, erbjuda möjligheter till lärande och självutveckling, lägga vikt vid program avsedda för barn och ungdomar samt tillhandahålla andaktsprogram, (10.8.2012/474)

4) behandla den finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningen på lika grunder i programverksamheten samt tillhandahålla tjänster på samiska, romani och teckenspråk och i tillämpliga delar även för andra språkgrupper i landet,

5) stödja bevarandet av det finländska kulturarvet, tolerans, jämlikhet, jämställdhet och kulturell mångfald samt sörja för programutbud även för minoriteter och specialgrupper, (28.6.2017/436)

6) främja växelverkan mellan olika kulturer och upprätthålla ett programutbud som riktar sig utomlands,

7) förmedla myndighetsmeddelanden som anges närmare genom förordning och ha beredskap för att sköta televisions- och radioverksamheten under undantagsförhållanden.

Piirroksessa on eduskuntalo, jonka edustalla liikkuu ihmishahmoja.

Vem beslutar om Yles uppdrag och finansiering?

Riksdagen beslutar om Yles uppdrag och finansiering. Yles uppdrag och finansiering fastställs i Yle-lagen, som riksdagen har godkänt. Riksdagen representeras av ett förvaltningsråd som består av riksdagsledamöter och som är Yles högsta beslutande organ.

I Finland förs med jämna mellanrum grundliga parlamentariska diskussioner om Yles finansiering och uppdrag, och så ska det också vara. Riksdagen har tills vidare enhälligt beslutat om Yles uppdrag och finansiering.

Hela Yles innehåll och utbud finansieras med Yleskatten. Yle får ingen finansiering från annat håll, till exempel för reklam eller abonnemangsavgifter, såsom kommersiella medieföretag. På så sätt är Yle fritt från kommersiella bindningar. Yle eftersträvar inte vinst genom sin verksamhet, utan bästa möjliga mediaservice för finländarna på det kraftigt föränderliga mediefältet som blir allt mer internationellt.

Bilder: Mira Gartz / Yle

På andra språk