Hoppa till huvudinnehåll

Yles organisation

Bolagsordning för Rundradion Ab

Bolagets firma och hemort

1 § Bolagets firma är Rundradion Ab och hemort Helsingfors.

Bolagets verksamhetsområde

2 § Bolagets verksamhetsområde är att bedriva rundradioverksamhet i allmänhetens tjänst.

Bolagets uppgift är att tillhandahålla ett mångsidigt och omfattande allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud med tillhörande special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor. Dessa och andra allmännyttiga innehållstjänster ska tillhandahållas i allmänna kommunikationsnät både riksomfattande och regionalt.

Den programverksamhet som bedrivs i allmännyttigt syfte ska särskilt:

1) stödja en fungerande demokrati och allas möjlighet att påverka genom att erbjuda ett mångsidigt utbud av fakta, åsikter och diskussioner samt en möjlighet till växelverkan
2) producera, skapa, utveckla och bevara inhemsk kultur, konst och stimulerande underhållning
3) i programutbudet beakta synpunkter som har att göra med allmänbildning och jämställdhet, erbjuda en möjlighet till lärande och självutveckling, lägga vikt vid program avsedda för barn och ungdomar samt erbjuda andaktsprogram
4) behandla den finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningen på lika grunder i programverksamheten samt producera tjänster på samiska, romani och teckenspråk och i tillämpliga delar även för andra språkgrupper i landet
5) stödja och värna om det finländska kulturarvet, tolerans, jämlikhet, jämställdhet och kulturell mångfald samt sörja för programutbud även för minoriteter och specialgrupper
6) främja växelverkan mellan olika kulturer och upprätthålla ett programutbud som riktar sig utomlands
7) förmedla myndighetsmeddelanden som anges närmare genom förordning och ha beredskap för att sköta televisions- och radioverksamheten under undantagsförhållanden.

Bolaget kan även bedriva annan verksamhet som stöder den allmännyttiga rundradioverksamheten. En sådan verksamhet ska särredovisas från den allmännyttiga rundradioverksamheten.

Bolaget kan tillhandahålla sådana nättjänster som avses i kommunikationsmarknadslagen enligt särskilda koncessioner.

Bolaget kan äga och förvalta fastigheter samt aktier och andra värdepapper.

Aktiekapital

3 § Bolagets minimikapital är sju miljoner (7 000 000) euro och maximikapital tjugoåtta miljoner (28 000 000) euro, inom vilka gränser aktiekapitalet kan ökas eller nedsättas utan ändring av bolagsordningen. Antalet aktier är 4 683 945 stycken.

Av aktierna i bolaget ska i statens ägo och besittning vara ett antal som utgör minst 70 procent av samtliga aktier i bolaget och av det röstetal som samtliga aktier medför.

Bolagets förvaltningsorgan

4 § Bolagets förvaltningsorgan utgörs av förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören.

Förvaltningsrådet

5 § Bolaget har ett förvaltningsråd med tjugoen (21) medlemmar.

Riksdagen väljer medlemmarna i förvaltningsrådet på det första riksmötet under sin mandatperiod.

De inleder sitt uppdrag så snart valet har förrättats, och deras uppdrag pågår till dess val av medlemmar i följande förvaltningsråd förrättas. Till medlemmar i förvaltningsrådet ska väljas personer som är förtrogna med vetenskap, konst, bildningsarbete samt näringslivet och ekonomiska frågor samt personer som företräder olika samhälls- och språkgrupper.

Förvaltningsrådet väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Förvaltningsrådets uppgifter

6 § Förvaltningsrådets uppgift är att:

1) välja och entlediga bolagets styrelse, styrelseordförande samt fastställa styrelsemedlemmarnas arvoden
2) besluta i ärenden som avser betydande inskränkningar i eller utvidgning av verksamheten eller väsentlig ändring av bolagets organisation
3) se till och övervaka att uppgifter som hör till den programverksamhet som bedrivs i allmännyttigt syfte blir fullgjorda
4) göra i 6 a § i lagen om Rundradion avsedd förhandsprövning av tjänster och funktioner i förhållande till den allmännyttiga verksamheten och kommunikationsmarknaden som helhet och i förhållande till om de tillgodoser samhällets demokratiska, sociala och kulturella behov samt utifrån prövningen besluta om tjänsten eller funktionen ska erbjudas eller inte, samt offentliggöra beslutet och dess motivering
4a) besluta om bolagets strategi
5) besluta om riktlinjerna för ekonomin och verksamheten
6) granska och godkänna styrelsens verksamhetsberättelse
7) övervaka förvaltningen av bolaget och till den ordinarie bolagsstämman ge ett yttrande med anledning av bokslutet och revisionsberättelsen.

Förvaltningsrådet ska dessutom årligen före utgången av april lämna riksdagen en berättelse om hur den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen om Rundradion har genomförts och hur det har fullgjort sina styrnings- och tillsynsuppgifter under det föregående kalenderåret. Innan berättelsen överlämnas ska Sametinget höras.

Förvaltningsrådet kan ge styrelsen anvisningar i vittgående och principiellt viktiga ärenden.

Förvaltningsrådet ska dessutom behandla övriga av styrelsen presenterade ärenden.

Ordföranden ska sammankalla förvaltningsrådet, om minst en tredjedel av medlemmarna skriftligen yrkar detta för behandlingen av ett uppgivet ärende. Kallelsen ska utfärdas inom en månad från det att yrkandet framställdes.

Styrelsen

7 § Yles styrelse, som utses av förvaltningsrådet, sörjer för bolagets förvaltning och verksamhetens organisering på vederbörligt sätt. Styrelsen består av minst fem (5) och högst åtta (8) medlemmar vilka inte får vara medlemmar i förvaltningsrådet och inte heller tillhöra bolagets övriga högsta ledning.

Styrelsen ska företräda tillräckligt mångsidig sakkunskap och de båda språkgrupperna.

Styrelsens ordförande och vice ordförande utses av förvaltningsrådet.

Styrelsen sammankallas av ordföranden och är beslutsför när över hälften av dess medlemmar är närvarande. Besluten fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandens åsikt.

Mandatperioden för en styrelsemedlem sträcker sig från avslutad årsstämma till slutet av påföljande årsstämma.

Styrelsens uppgifter

8 § Utöver styrelsens övriga lagstadgade uppgifter ankommer på styrelsen enligt lagen om Rundradion Ab att:

1) välja och entlediga bolagets verkställande direktör samt fastställa dennes lön och andra till befattningen anslutna villkor; verkställande direktören får inte vara medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen
2) välja bolagets övriga högsta ledning samt fastställa ledningens löner och andra till befattningarna anslutna villkor
3) besluta om budgeten för det följande året
4) sammankalla bolagsstämman och bereda de ärenden som ska behandlas vid stämman
5) årligen före utgången av april lämna en berättelse till Kommunikationsverket över bolagets verksamhet.

Verkställande direktör

9 § Bolaget har en verkställande direktör som utses av styrelsen och vars uppgift är att sköta bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens direktiv och bestämmelser.

Rätt att företräda bolaget

10 § Bolaget företräds av styrelseordföranden, verkställande direktören samt de övriga styrelseledamöterna två tillsammans.

Dessutom kan styrelsen bevilja namngivna personer rätt att företräda bolaget antingen två tillsammans eller var för sig tillsammans med en styrelseledamot eller den verkställande direktören.

Bokslut och revision

11 § Bolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslut och övriga erforderliga dokument ska lämnas till revisorerna före utgången av mars året därpå.

12 § Bolagsstämman väljer varje år två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter vilka ska vara auktoriserade av Centralhandelskammaren. Den valda ordinarie revisorn kan vara ett av Centralhandelskammaren auktoriserat revisionssamfund, varvid ingen revisorssuppleant väljs.

Revisorernas mandatperiod är en räkenskapsperiod och deras uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som behandlar bokslutet för mandatperioden. Revisorerna ska i den omfattning som god revisionssed kräver granska bolagets bokslut, redovisning och förvaltning samt lämna sin revisionsberättelse till styrelsen före utgången av april.

Bolagsstämma

13 § Styrelsen ska meddela kallelsen till bolagsstämman genom att publicera möteskallelsen minst två veckor före mötesdagen i minst två dagstidningar som utkommer i Helsingfors. Alternativt kan kallelsen lämnas till varje andelsägare via brev som ska postas minst två veckor före mötet.

Av kallelsen ska framgå de ärenden som ska behandlas vid stämman. Även andra meddelanden ska tillställas bolagets aktieägare på samma sätt.

Bolagsstämman öppnas av förvaltningsrådets ordförande varefter ordförande vid stämman väljs.

14 § Bolagets aktieägare sammanträder årligen på årsstämma som ska hållas senast i maj.

För att få delta i årsstämman ska aktieägaren anmäla sig senast den dag som anges i stämmokallelsen. Denna dag får inte infalla tidigare än tio dagar före stämman.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling

1) framläggande av bokslut och revisionsberättelse samt förvaltningsrådets yttrande om dem
2) beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
3) beslut om åtgärder som föranleds av vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansomslutningen
4) beslut om att bevilja ansvarsfrihet till medlemmarna i förvaltningsrådet och styrelsen samt till verkställande direktören
5) fastställande av arvoden för förvaltningsrådets ordförande och medlemmar samt revisorerna
6) val av revisorer och deras suppleanter för följande räkenskapsperiod
7) övriga ärenden som meddelats i stämmokallelsen.

Upplösning av bolaget

15 § För upplösning av bolaget utan lagenlig grund krävs att antalet röster som bifaller upplösning motsvarar minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och representerade aktierna på bolagsstämman.

Vid upplösning av bolaget ska eventuellt överskott, efter att bolagets skulder har betalts och aktieägarna har tilldelats det belopp som motsvarar det nominella värdet av deras aktieinnehav, användas för främjande av rundradioverksamheten i enlighet med bolagsstämmans beslut. Om stämmobeslut saknas tillfaller överskottet staten.

Rundradion Ab:s årsstämma godkände bolagsordningen den 30 april 2021.

På andra språk