Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsprinciper

Då du vill sända en begäran om rättelse eller genmäle till Yle

Du kan sända Yle en begäran om rättelse eller genmäle som gäller ett specifikt program eller en specifik artikel vid Yle.

Begäran om rättelse berör felaktigt sakinnehåll, inte till exempel vinklingen av programmet eller artikeln.

Enligt lagen om yttrandefrihet har en enskild person, sammanslutning, stiftelse eller myndighet rätt att få en felaktig uppgift gällande sig själv eller sin verksamhet som framförts i ett program eller en artikel rättad. Felet rättas i samma publikation eller program där det ursprungligen framfördes. Om felet är så pass obetydligt att det är uppenbart onödigt att rätta det görs dock ingen rättelse.

Likaledes har en enskild person som av befogat skäl anser att Yles innehåll kränkt honom eller henne rätt att få ett genmäle publicerat i samma publikation eller program. Rätt till genmäle uppstår i synnerhet i de fall då personen i fråga inte hörts i samband med publiceringen.

Yle följer principerna för lagen om yttrandefriheten då bolaget agerar i saken.

Då du tar kontakt ber vi dig uppge ditt namn och noga beskriva vilken publikation din begäran gäller. Det här försnabbar Yles behandling av ditt ärende.

Svara i din begäran åtminstone på följande frågor:

  • Meddela dina kontaktuppgifter: hela ditt namn och ditt telefonnummer eller e-postadress.

  • Gäller det en begäran om rättelse eller ett genmäle?

  • Vilken publikation gäller din begäran? När har innehållet publicerats och i vilket medium? Om möjligt tillfoga din begäran länken till den publikation som din begäran berör.

  • Till vilka delar begär du rättelse eller genmäle gällande publikationen?

  • Beskriv närmare motiveringarna till din begäran.

  • Tillfoga för klarhetens skull antingen “rättelse” eller “genmäle” i rubriken på ditt meddelande.

  • Observera att vi kan behandla din begäran fortare om du sänder den elektroniskt. Om du sänder den som vanlig post ber vi dig bifoga hela ditt namn och postadress eller telefonnummer, så att vi kan besvara ditt meddelande. Om du sänder ditt meddelande som vanlig post räcker det längre före det når oss. Det innebär att du agerar på egen risk.

Du kan sända din begäran om rättelse eller genmäle per e-post

Ifall du upplever att du har rätt till rättelse eller genmäle gällande Svenska Yles innehåll kan du skicka din begäran till rattelse@yle.fi.

Om din begäran om rättelse eller genmäle berör Yles finskspråkiga eller samiska innehåll kan du bekanta dig med närmare anvisningar här.

Respons gällande Yles program

Respons gällande vinkling av program eller artikel, eller övrig verksamhet vid Yle kan du sända via Svenska Yles responsformulär.

Rättelser enligt de etiska riktlinjerna för journalistik

I enlighet med Journalistreglerna och det grundläggande avtalet för ONM korrigerar Yle väsentliga fel utan dröjsmål och så att rättelsen når den felinformerade allmänheten i så stor utsträckning som möjligt. Rättelsen publiceras både på Yles redaktionella webbplatser och i den publikation eller kanal där felet ursprungligen fanns.

Rättelsen ges så stor publicitet som felets allvar kräver. Om artikeln innehåller flera sakfel eller om felet kan orsaka stor skada, ska redaktionen publicera en ny artikel där den felaktiga informationen specificeras och rättas.

På andra språk