Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsprinciper

Etiska principer för Yle (Code of Conduct)

Godkända av Yles styrelsen 15.6.2022.

Yle är ett public service-bolag vars verksamhet grundar sig på lagen om RundradionAb (1380/1993). Yles uppgift är att tillhandahålla ett heltäckande televisions- ochradioprogramutbud med tillhörande special- och tilläggstjänster för alla på likavillkor.

Värderingar som grund för verksamheten

  • Vi är pålitliga och ansvarstagande – vi utför vårt uppdrag oberoende.

  • Vi inspirerar till kreativitet – vi ger modigt utrymme för nya idéer.

  • Vi har respekt för människan – tillsammans åstadkommer vi någonting bättre.

Yles anställda förutsätts i sitt dagliga arbete och i alla sina funktioner följa Yles värderingar och etiska principer oberoende av arbetsuppgift eller anställningsform. Yle förutsätter detsamma i fråga om frilansare och samarbetspartner. Värderingarna och de etiska principerna styr verksamheten i all verksamhet samt i växelverkan med bolagets ägare och intressentgrupper.

Var och en måste i sitt arbete överväga effekterna av sin verksamhet. I vardagliga val är det lättare att bedöma effekterna av verksamheten om man funderar på alternativen med hjälp av värderingar.

Våra innehåll är tillförlitliga och oberoende

Vår utgivning och innehållsproduktion baserar sig på Yles värderingar och de etiska principerna inom branschen. Vi stöder demokratin och främjar yttrandefriheten genom att erbjuda möjligheter att delta i samhällsdebatten. I program-, innehålls- och utgivningsverksamheten följer vi god journalistisk sed som definieras i Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion (EPI-reglerna) och Journalistreglerna.

Den ansvariga redaktörens ansvar fastställs i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003). De ansvariga redaktörerna leder och övervakar det redaktionella arbetet och beslutar om publiceringen av innehållet. De ska se till att Yle i sin innehållsproduktion och utgivning följer lagen, de etiska riktlinjerna och andra anvisningar som gäller bolagets verksamhet.

God förvaltning, transparens och öppenhet

Vi följer Statsrådets principbeslut om ägarpolitiken i statsägda bolag. Principbeslutet förutsätter att man i skötseln av statens bolagsegendom eftersträvar ett så gott samhälleligt och ekonomiskt helhetsresultat som möjligt. Vi använder vår finansiering och våra övriga resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi främjar transparensen i vår verksamhet och öppnar bakgrunden till våra beslut.

Vi bemöter varandra med respekt och jämlikhet

Vi främjar jämställdhet, likabehandling och rättvisa. Vi utvecklar personalens kompetens och främjar arbetshälsan. Till gott ledarskap hör att främja ett öppet arbetsklimat och utveckla en diskussionskultur.

Vi värdesätter vår personal – vi främjar en god arbetskultur och mångfald i arbetsgemenskaperna. Upplevelsen av samhörighet och delaktighet (inklusion) är viktig för hela personalen. Vi tillåter inte diskriminering, trakasserier eller mobbning i vår egen eller våra samarbetspartners verksamhet.

Vi rekryterar, erbjuder utvecklingsmöjligheter och belönar alla på basis av arbetsprestationer och kompetens oberoende av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid behandlingen av utsatta personer både i vår egen och i våra partners verksamhet.

Vi bekämpar korruption i alla dess former

Vi förbinder oss att bekämpa den grå ekonomin i alla dess uttrycksformer.

Gåvor, gästfrihet och uppvaktande

Till vår kultur hör situationer där man vill uppvakta en person eller ett företag enligt god sed till exempel på grund av bemärkelsedagar. Uppvaktningen kan bestå av traktering eller en gåva. Uppvaktningen och en godtagbar gåva i anslutning till den ska ges öppet. Gåvan ska till sitt värde vara obetydligt och inte försätta mottagaren i en situation där hen åläggs skyldigheter eller sanktioner för en motgåva. Med en godtagbar gåva strävar man inte efter att påverka mottagarens beslutsfattande.

Vi varken erbjuder, ger, ber om eller tar emot mutor

Vi accepterar inte korruption i någon form. Vi varken erbjuder, lovar eller betalar mutor eller olagliga avgifter till myndigheter eller andra instanser för att främja Yles verksamhet. Vi uppmanar inte heller våra partner att ta eller ge mutor.

Vi följer instruktioner om närståendekretsen

Vi utnyttjar inte information som vi fått i arbetet eller bolagets egendom för personlig vinning. Vi gynnar inte företag som vi äger eller som vår närståendekrets äger vid samarbete i Yles namn. Personliga relationer till samarbetspartner får inte påverka vårt beslutsfattande.

Vi meddelar genast arbetsgivaren om eventuella intressekonflikter eller jäv i anslutning till den närmaste kretsen.

Vi ingår inga avtal med vår närmaste krets. Om förmånen eller avtalet gäller eller kan komma att gälla vår närmaste krets, överför vi ärendet till enhetschefen för avgörande.

Vi behandlar personuppgifter, data och affärshemligheter omsorgsfullt

Vi använder teknik, digitala lösningar och insamlade data i enlighet med Yles värderingar och fäster uppmärksamhet vid de etiska konsekvenserna av vår verksamhet under anskaffningen och användningen av tjänster och system och efter att deras livslängd har löpt ut. Vi förutser etiska risker i anslutning till teknikval och användning av data.

Vi främjar god behandling av personuppgifter och iakttar den dataskydds- och informationssäkerhetspraxis som lagen förutsätter.

Vi värnar om konfidentiella uppgifter om Yles verksamhet, personal, kunder och samarbetspartner och vi informerar eller lämnar inte ut dessa uppgifter till andra än de berörda parterna. Vi diskuterar inte med våra konkurrenter om de områden som konkurrenslagen förbjuder.

Vi identifierar våra egna och våra samarbetspartners affärshemligheter och värnar om dem.

Vi tar hand om Yles egendom

Vi använder Yles egendom effektivt och endast för att genomföra bolagets uppgift. Vi skyddar Yles egendom mot skador, olovlig användning eller stöld. Med egendom avses materiell egendom, immateriella rättigheter och skyddad information.

Vi tar hand om Yles rykte

Vi kommunicerar ärligt och öppet. Vi kommer ihåg att våra åtgärder som representanter för bolaget påverkar bolagets rykte. När vi utnyttjar våra medborgerliga rättigheter, som yttrandefrihet och föreningsfrihet, överväger vi i förväg vilka effekter vårt agerande har på Yles anseende.

Vi minimerar de skadliga miljökonsekvenserna av vår verksamhet

Vi har förbundit oss till målet om ett koldioxidneutralt Finland 2035 och att stävja klimatförändringen i enlighet med principbeslutet om statens ägarstyrning.

Vi beaktar miljökonsekvenserna i all vår verksamhet och strävar efter att minska de skadliga konsekvenserna. Vi minskar koldioxidavtrycket och använder energi effektivt i all vår verksamhet och i upphandlingar.

Vi minskar mängden avfall och svinn samt trafikutsläpp i vår egen verksamhet. Vi uppmuntrar våra partner att minska sitt koldioxidavtryck. Vi beaktar miljökonsekvenserna i innehållsproduktionen, samarbetsprojekt och evenemang.

Våra förbindelser

Vi följer anvisningarna för statens ägarstyrning om de statsägda bolagens företagsansvar. Vi har förbundit oss till principerna i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, principerna i FN:s Global Compact-utmaning för företagsansvar och de grundläggande rättigheter för arbetstagare som fastställts av Internationella arbetsorganisationen (ILO).

Vi har förbundit oss till basavtalet för Opinionsnämnden för massmedier. I program och innehållsproduktionen samt i utgivningen följer vi god journalistisk sed, som definieras i Journalistreglerna, Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion (EPI-regler) och Yles övriga anvisningar som preciserar dessa.

Läs mer:

Anmälan om bekymmer och förseelser

Verksamhet som strider mot Yles etiska principer och Yles övriga verksamhetsprinciper kan försvaga medborgarnas förtroende för Yles verksamhet och tillförlitlighet.

Om du upptäcker eller misstänker att du har handlat i strid med dessa instruktioner kan du alltid diskutera dina iakttagelser med din chef eller kontakta Yles compliance officer.

Vi uppmanar vår personal och övriga intressentgrupper att anmäla alla uppdagade eller misstänkta oegentligheter och brister i övervakningen. Via Yles etiska kanal för anmälan kan du även göra din anmälan anonymt.

En anmälan som gjorts i god tro har inga negativa följder för anmälaren. Kanalen för anmälningar får inte användas som ett redskap för trakasserier eller mobbning.

På andra språk