Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsprinciper

Etiska riktlinjer för samarbetsparter (Supplier Code of Conduct)

Godkända av Yle's ledningsgruppen 30.5.2022.

Yle är ett public service-bolag vars verksamhet grundar sig på lagen om Rundradion Ab (1380/1993). Yles uppgift är att tillhandahålla ett heltäckande televisions- och radioprogramutbud med tillhörande special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor.

Yle följer de principer som nämns i dessa riktlinjer och förutsätter också att samarbetsparterna följer dem. Partnern säkerställer att den uppfyller de minimikrav som ställts här i dess egen verksamhet och leveranskedja. Partnern följer internationellt fastställda etiska verksamhetsprinciper i all sin affärsverksamhet.

Partnern säkerställer att alla dess underleverantörer känner till och följer dessa riktlinjer eller partnerns egen uppförandekod med motsvarande innehåll. Partnern bereder sig på situationer som hotar affärsverksamhetens kontinuitet med en plan som syftar till att minska konsekvenserna av bland annat terrorism, brottslighet, pandemier, naturkatastrofer, storolyckor eller andra affärshot.

Enligt de vägledande principer och riktlinjer som gäller företag och mänskliga rättigheter ska företagen:

  • respektera de mänskliga rättigheterna, vilket innebär att de inte får kränka de mänskliga rättigheterna och att de måste ingripa i de skadliga konsekvenser som riktas mot mänskliga rättigheter där de är delaktiga; och

  • undvika att i sin egen verksamhet orsaka skadliga konsekvenser för de mänskliga rättigheterna eller medverka till uppkomsten av skadliga konsekvenser för de mänskliga rättigheterna samt ingripa i sådana konsekvenser när de uppstår; söka sätt att förebygga eller lindra skadliga konsekvenser för de mänskliga rättigheterna som direkt anknyter till företagets produkter, affärsverksamhet eller tjänster via en affärsrelation, även om företaget inte själv skulle bidra till uppkomsten av dessa konsekvenser.

Partnern och dess underleverantörer följer eventuella internationella sanktioner och beaktar deras inverkan på den egna verksamheten, affärsverksamheten för företag i underleverantörskedjan och konsekvenserna för Yles verksamhet. Verksamheten och samarbetet mellan Yle och dess partner är öppet, transparent och interaktivt.

Yle är en upphandlande enhet enligt upphandlingslagen som reglerar offentlig upphandling. Den offentliga konkurrensutsättningsskyldigheten enligt upphandlingslagen tillämpas inte på upphandling som gäller inköp, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial som är avsett för audiovisuella medietjänster eller radiotjänster.

Utöver dessa etiska riktlinjer för samarbetsparter kommer man vid behov överens om andra ansvarsbestämmelser i avtalen mellan Yle och dess samarbetsparter.

Termer

Supplier Code of Conduct = etiska riktlinjer för samarbetsparter, riktlinjer för samarbetsparter och leverantörer av varor och tjänster samt deras underleverantörer

Partner = samarbetspart, avtalspart, tjänsteproducent, varuleverantör och deras underleverantörer

Avtal, huvudavtal = avtal mellan partnern och Yle

Arbetsgivare = arbetsgivare i leveranskedjan för varor eller tjänster. Även partnern själv när den fungerar som arbetsgivare.

Innehållsprojekt, programinköp = inköp, utveckling, produktion av programmaterial avsett för audiovisuella medietjänster eller radiotjänster eller inköp som gäller samproduktion.

Köp av produktionstjänster = produktion av programmaterial som en tjänst för innehåll som Yle producerar

Skyldigheter

Varor och tjänster som produceras för Yle och dess partner ska produceras under förhållanden som är förenliga med följande avtal:

Dessutom följer Yle ansvarsmodellen för den kreativa branschen i sin egen innehållsproduktion och förutsätter att också dess produktionsbolagspartner följer den.

Efterlevnad av lagstiftningen

Partnern och dess underleverantörer iakttar den nationella lagstiftning som gäller i det land där varorna och tjänsterna produceras. I det fall att skyldigheterna i detta dokument överskrider skyldigheterna enligt produktionslandets lagstiftning, ska leverantören dock iaktta det som anges i detta dokument.

Respekt för de mänskliga rättigheterna

Partnern och dess underleverantörer är skyldiga att respektera och främja de mänskliga rättigheterna både i sin egen verksamhet och i sin leveranskedja. Partnern säkerställer att den inte direkt eller indirekt deltar i kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Partnern tillåter inte heller kränkning eller vinning av de mänskliga rättigheterna när det är fråga om ett företag som hör till dess leveranskedja. Partnern har metoder för att upptäcka och ingripa i skadliga konsekvenser för de mänskliga rättigheterna i all sin verksamhet och i sin leveranskedja.

Skyldigheter i anslutning till arbetsvillkor och arbetsförhållanden

Förbud mot barnarbete

Det är förbjudet att låta barn utföra arbete (barnarbete). Med barn avses här en person som

  • är under 15 år eller under den minimiålder som krävs enligt nationell lagstiftning, om den är högre än 15 år; och

  • är under den ålder då den nationella läroplikten upphör.

Barn under 18 år får endast arbeta i uppgifter som på grund av sin natur eller sina förhållanden inte är skadliga för hälsa, säkerhet och moral. Personer under 18 år får inte utföra natt- eller övertidsarbete.

Om barnarbete upptäcks ingriper partnern i situationen och säkerställer att barnets intresse tillgodoses i samarbete med arbetsgivaren, barnet och barnets familj samt vid behov med andra instanser.

Arbetarskyddsmyndigheten kan bevilja dispens för att en person under 14 år tillfälligt ska kunna uppträda eller assistera vid konst- eller kulturföreställningar eller andra motsvarande evenemang. Det ska finnas särskilda skäl för arbetet och det får inte äventyra barnets säkerhet eller skada barnets hälsa, utveckling eller skolgång.

Förbud mot tvångsarbete

Tvångsarbete är förbjudet. Med tvångsarbete avses alla slags arbetsuppgifter eller tjänster som med hot om straff krävs av någon och som nämnda person inte frivilligt har erbjudit sig till. Tvångsarbete kan identifieras med hjälp av ILO:s indikatorer.

Alla anställningsförhållanden ska vara frivilliga och arbetstagaren ska alltid ha rätt att avsluta arbetsavtalet med skälig uppsägningstid. Ett skriftligt arbetsavtal ska ingås med arbetstagaren på ett språk som arbetstagaren förstår.

Arbetsgivarna får inte inneha handlingar som anger arbetstagarens identitet och uppehållsrätt, såsom identitetsbevis, pass eller arbetstillstånd, eller hindra arbetstagaren från att få tillgång till dessa handlingar, om inte ett sådant besittningstagande beror på skyldigheter enligt nationell lagstiftning. Handlingarna ska utan dröjsmål återlämnas till arbetstagaren.

Man får inte kräva att arbetstagarna betalar några avgifter till arbetsgivare, arbetsförmedlingsagenter eller andra instanser, såsom rekryteringsarvoden, i utbyte mot anställning eller arbetsförmedling. Om sådana avgifter upptäcks ska de återbetalas till arbetstagaren.

Förbud mot diskriminering

Diskriminering på grund av hudfärg, kön, civilstånd, graviditet, religion, socialt eller etniskt ursprung, nationalitet, fysiska egenskaper, ålder, politiska åsikter, facklig organisering och sexuell läggning samt all annan diskriminering är förbjuden. Med diskriminering avses vilken som helst särbehandling av personer, såsom separation, uteslutning eller favorisering, som inte grundar sig på arbetsuppgiftens krav eller natur, utan tyder på ojämlikt bemötande på grund av attityder. Diskriminerade grupper ska vid behov också stödas med positiv särbehandling. Det är förbjudet att antasta och trakassera arbetstagare. Med antastning och trakasseri avses omänsklig behandling av arbetstagare, inklusive sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande, fysiska straff, psykiskt eller fysiskt tvång och trakasseri; samt hot om sådan behandling.

Partnern förutsätts erbjuda en arbetsplats som respekterar pluralism och som präglas av jämlikhet, förtroende, respekt och öppenhet mot andra.

Organisationsfrihet

Partnern och dess underleverantörer respekterar arbetstagarnas rätt att organisera sig, ansluta sig eller inte ansluta sig till de organisationer de valt samt arbetstagarnas kollektiva förhandlingsrätt.

Lön och arbetstider

Lönen ska betalas i sin helhet direkt till arbetstagaren vid överenskommen tidpunkt. Avdrag från lönen och från andra förmåner får inte göras i disciplinärt syfte. Den lön som betalas till arbetstagarna får under inga omständigheter vara lägre än den minimilön som gäller för branschen i fråga i det land där arbetet utförs, eller minimilönen enligt det tillämpliga kollektivavtalet, beroende på vilket av dessa som är

högre. I samband med lönen ska arbetstagaren ges ett skriftligt lönekvitto eller en motsvarande specifikation där hen kan kontrollera att lönen är korrekt.

Övertidsarbete ska vara frivilligt. Övertidsersättning enligt lagstiftningen, branschens praxis eller det kollektivavtal som tillämpas, enligt den högsta av dessa, ska betalas till arbetstagarna. Övertidsersättningen ska specificeras tydligt på lönekvittot.

Frånvaro såsom semester, sjukledighet och föräldraledighet ska ersättas i enlighet med den nationella lagstiftningen.

En hälsosam och trygg arbetsmiljö

Arbetsmiljön ska vara hälsosam och trygg för arbetstagarna. Med detta avses att arbetstagaren på arbetsplatsen inte exponeras för förhållanden som kan medföra fara för arbetstagarens fysiska eller psykiska hälsa eller att arbetsgivaren säkerställer att arbetstagaren på behörigt sätt har skyddat sig mot sådana exponeringsfaktorer. Arbetsgivaren ansvarar också för att skydda arbetstagarna mot arbetshälsorisker till följd av riskfaktorer som är oberoende av fysiska faktorer. Sådana kan vara till exempel risker i anslutning till utbrändhet eller arbetsrelaterad stress, trakasserier, osakligt beteende och hot.

Arbetsgivaren förebygger, följer upp och rapporterar om arbetsrelaterade olycksfall, tillbud, hälsorisker och sjukdomar. Arbetstagarna uppmuntras att rapportera om olycksfall och sjukdomar, tillbud, hälsorisker och eventuella riskfaktorer.

Arbetsgivaren kartlägger eventuella nödsituationer och gör upp nödvändiga planer och riktlinjer för att minimera skadliga konsekvenser. Arbetsgivaren vidtar omedelbart korrigerande åtgärder efter att ha fått kännedom om eventuella exponeringar och riskfaktorer.

Arbetsgivaren ordnar ändamålsenlig företagshälsovård för arbetstagarna.

Miljöskydd

Yle har förbundit sig till de statsägda bolagens mål om ett koldioxidneutralt Finland och att stävja klimatförändringen till 1,5 grader samt till WWF:s Green Office-program.

Partnern beaktar Yles miljömål i sin egen verksamhet för att minska energiförbrukningen, främja avfallssorteringen och den cirkulära ekonomin samt minska trafikutsläppen.

Partnern och dess underleverantörer ser till att de varor och tjänster som de säljer har producerats på ett miljömässigt hållbart sätt. Partnern mäter och följer upp verksamhetens och leveranskedjans miljökonsekvenser och strävar ständigt efter att förbättra verksamhetens miljövänlighet samt minska materialanvändningen och avfallsmängden. Partnern strävar efter en miljökonsekvensbedömning som omfattar hela livscykeln för de varor och tjänster som den producerar och ställer krav på miljövänlighet även i sin leveranskedja.

Oetiska affärsmetoder

Partnern och dess underleverantörer utövar affärsverksamhet inom ramen för lagen och deltar inte i penningtvätt eller kriminell betalningsrörelse.

Partnern eller dess underleverantör erbjuder ingen direkt eller indirekt betalning eller annat vederlag för att få eller behålla affärer eller få oförtjänstbar nytta i sin verksamhet. Partnern eller dess underleverantör varken begär eller tar emot betalning, direkt eller indirekt, eller annat vederlag från tredje part, på så sätt att det kan påverka objektiviteten i partnerns affärsbeslut.

Bekämpning av korruption

En intressekonflikt kan försvåra opartiska och jämlika affärsbeslut. Intressekonflikter kan orsakas av aktörernas personliga intressen, ekonomiska intressen eller relationer, till exempel affärer med parter som tillhör den närmaste kretsen. Partnern får inte vidta åtgärder som leder till eller kan leda till att konkurrensen begränsas i strid med konkurrenslagen. Sådana är till exempel avtal om priskarteller eller en uppdelning av marknaden.

Partnern ska underrätta Yle om alla befintliga intressekonflikter och sådana omständigheter utifrån vilka intressekonflikten kan anses påverka dess samarbete med Yle.

Behandling av personuppgifter och andra data

När partnern och dess underleverantörer behandlar data följer de de allmänna principerna för säker behandling, lagar, myndighetsanvisningar och Yles anvisningar.

Kravöverensstämmelse

Vi vill säkerställa att våra samarbetsparter följer dessa etiska riktlinjer för samarbetsparter. Yle kan kräva att samarbetsparten i detta syfte lägger fram utredningar och handlingar, korrigerar brister samt redogör för hur korrigerande åtgärder har vidtagits. Yle kan auditera partnern och/eller dess underleverantörer i enlighet med villkoren i huvudavtalet. Partnern ska genom avtal säkerställa att kraven i avtalsvillkoren och i de etiska riktlinjerna för samarbetsparter uppfylls både i dess egen verksamhet och i leveranskedjan.

Påföljderna av brott mot de etiska riktlinjerna för samarbetsparter kan överenskommas i avtal mellan Yle och samarbetsparten och dess underleverantörer och/eller enligt allmänna avtalsvillkor. Påföljder kan till exempel vara hävning av avtalet eller fastställande av skadestånd. När påföljderna fastställs beaktas förseelsens totala inverkan på Yle.

Anmälan om förseelser

Partnern förbinder sig att omedelbart underrätta Yle om problem som gäller iakttagelse av riktlinjerna som observerats under avtalsperioden.

Yles etiska kanal för anmälan (whistleblowing) finns på adressen https://report.whistleb.com/sv/yle. Observerade eller misstänkta fall av missbruk kan anmälas via kanalen.

Mer information om Supplier Code of Conduct får du av den Yles kontaktperson som nämns i avtalet.

På andra språk