Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsprinciper

Externa krav på att Yles webbinnehåll skall tas bort

Yle tar inte bort publicerat webbinnehåll på begäran av externa parter.

De ansvariga redaktörerna godkände reglerna 25.8.2016.

EU-domstolens Google-dom förpliktar söktjänsten att ta bort sökparametrar från webbinnehåll. Google-domen hänför sig inte till medierna och förpliktar därmed inte medierna att ta bort innehåll. Om en person vill utnyttja sin rätt att bli glömd i enlighet med Google-domen, skall kravet på borttagning riktas till företaget bakom söktjänsten.

Om det finns ett sakfel i webbinnehållet, skall det korrigeringen nämnas tydligt i artikeln.

Externa krav på borttagning av innehåll kan godkännas i följande undantagsfall. Den ansvariga redaktören eller en befullmäktigad person fattar i dylika fall beslut om att innehållet skall tas bort.

Borttagning till följd av förpliktande dom:

  • En domstol ålägger Yle att ta bort lagstridigt innehåll i en dom, t.ex. i en rättsprocess som gäller ära eller privatliv. I detta fall kan Yle inte själv välja, utan bolaget är skyldigt att ta bort innehållet.

Juridisk risk:

  • Om det till följd av Yles felaktiga förfarande finns en risk för rättegång och ersättningsskyldighet, kan innehållet tas bort för att undvika en rättsprocess. Hotet om rättegång eller ersättningsskyldighet måste vara verkligt och objektivt motiverat. Kravet får inte ha ställts bara för att retas.

Exceptionella mänskliga orsaker såsom:

  • Skydd av olycks- eller brottsoffer

  • En situation som riskerar en minderårigs säkerhet eller utveckling

  • En exceptionell händelse, till exempel lindring av mental smärta på grund av en anhörigs bortgång (gäller innehåll som inte behöver bevaras för att uppfylla Yles skyldighet att förmedla information eller på andra journalistiska grunder).

  • Enligt en objektiv bedömning kan personens säkerhet äventyras ifall innehållet eller information om innehållet sparas i Yles tjänster.

Uppdaterat 29.10 2018. Under de ansvariga redaktörernas möte den 23 oktober 2018 har ytterligare en förutsättning tillförts instruktionerna i stycket “Juridisk risk”. Till stycket “Exceptionella mänskliga orsaker” har ordet “såsom” tillförts. Samtidigt har en fjärde underpunkt som berör äventyrande av en persons säkerhet lagts till.

På andra språk