Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsprinciper

Förhandsprövning av betydande tjänster

Enligt lagen om Rundradion Ab ska förhandsprövning göras av sådana nya tjänster eller funktioner som har mer än obetydlig inverkan på helhetsutbudet av innehållstjänster och som är väsentliga till sin betydelse, sin varaktighet och sina kostnader.

En prövning kan efter förvaltningsrådets bedömning göras också i andra fall, om det av grundad anledning är behövligt.

Förvaltningsrådet utför förhandsprövningen med hjälp av utomstående experter. I förhandsprövningen granskas vilken betydelse den planerade tjänstehelheten har ur ett public service-perspektiv och vilken helhetsverkan den har på marknaden och konkurrensen. Förhandsprövning är alltså en utvärdering av public service och dess marknadseffekter.

För prövningen ska ett skriftligt eller muntligt utlåtande begäras av konkurrensmyndigheten, konsumentmyndigheten och centrala branschaktörer. Vid behov kan också andra sakkunniga höras.

Vem kan be om en förhandsprövning?

Förhandsprövningen görs av grundad anledning på begäran av Rundradion Ab eller annan juridisk eller fysisk person, eller på förvaltningsrådets eget initiativ.

Förhandsprövningen gäller nya, betydande tjänstehelheter

Förhandsprövning kan begäras för nya betydande tjänstehelheter eller funktioner som har mer än obetydlig inverkan på helhetsutbudet av innehållstjänster, och som är väsentliga till sin betydelse, sin varaktighet och sina kostnader. Förvaltningsrådet kan sätta igång en bedömning också i andra fall, om det av grundad anledning är behövligt.

Igångsättandet av en förhandsprövning bygger på en helhetsbedömning, varvid avgörande faktorer är tjänstens betydelsefullhet, tjänstens varaktighet och tjänstens kostnader.

Hur görs begäran om förhandsprövning?

Begäran om förhandsprövning görs skriftligen. Bakom den här länken finns en blankett som kan skrivas ut och som kan användas som hjälp då du utformar din begäran.

För att behandlingen ska ske så smidigt som möjligt behövs följande uppgifter:

  • namn på företaget eller personen

  • postadress eller e-postadress som gäller som kontaktadress

En skriftlig begäran skickas till

  • adressen Rundradion Ab, Förvaltningsrådet, Begäran om förhandsprövning, PB 100, 00024 Rundradion

  • eller som e-post till adressen katri.olmo@yle.fi

Förhandsprövningsprocessens förlopp

Begäran om förhandsprövning kommer till Yle, och den som begärt förhandsprövning får en bekräftelse på att begäran mottagits per e-post eller post. Avsändaren får också ett meddelande om den fortsatta behandlingen.

Med arbetsutskottets förslag som grund beslutar förvaltningsrådet om huruvida tjänsten ges klartecken i föreslagen form eller i begränsad form eller beslutar att tjänsten inte igångsätts.

Vid begäran om förhandsprövning får du tilläggsinformation genom att sända ett e-postmeddelande till adressen katri.olmo@yle.fi eller genom att ringa Yles växel (09) 14801.

Besluten och hur man meddelar om dem

Förvaltningsrådets beslut är ett offentligt beslut med motiveringar. Den som begärde förhandsprövningen får ett meddelande om beslutet antingen per e-post eller skriftligen i enlighet med sin egen önskan. På Yles svenskspråkiga webbplats, på sidan Bolaget, informeras också om besluten.

Tjänster som har förhandsprövats

På andra språk