Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsprinciper

Jämlikhets- och likabehandlingsplan 2020

Yles viktigaste värden är jämlikhet, likabehandling och respekt för människan. Vi vill främja dessa värden inte bara i det innehåll vi producerar utan också som arbetsgivare.

Yles mål är en jämn könsfördelning i alla arbetsgemenskaper och -uppgifter, verklig jämlikhet i lönerna och jämlika arbets- och utvecklingsmöjligheter för alla oberoende av ålder, kön, etnisk bakgrund och dylikt.

En mångkulturell personalstruktur hjälper Yle att skapa bra och mångsidigt innehåll. För att vi bättre ska kunna nå alla finländare ska det finnas personer från olika bakgrunder bland dem som skapar programmen och tjänsterna.

Kartläggning av jämställdheten hösten 2019

Könsfördelningen bland tillsvidareanställda medarbetare är jämn: 50–50. Bland visstidsanställda är kvinnornas andel 55 procent. Könsfördelningen på Yle har varit jämn under mer än ett årtionde,

I större yrkesgrupper är könsfördelningen rätt jämn. Den vanligaste yrkesbeteckningen är redaktör. Bland redaktörerna är kvinnornas andel 55 procent. Den näst vanligaste yrkesbeteckningen är producent. Bland producenterna är kvinnornas andel 61 procent.

Däremot har en del av de mindre yrkesgrupperna fortfarande en mycket skev könsfördelning:

 • bland assistenterna är kvinnornas andel 92 procent

 • bland produktionskoordinatorerna är kvinnornas andel 99 procent

 • bland fotograf-klipparna/fotograferna är kvinnornas andel 16 procent

Hösten 2019 var kvinnornas medellön 97 procent av männens. För medarbetare som omfattas av kollektivavtalet för programarbetare som är indelat i olika svårighetsgrader (cirka ⅔ av alla medarbetare) var motsvarande tal 99 procent.

Yles mål för jämlikhet år 2020

 • Medarbetarna upplever att Yle är en jämlik arbetsplats.

 • Yle främjar balansen mellan arbete och privatliv.

 • Bibehålla fördelningen mellan könen på minst 40–60 % inom yrkesgrupper där fördelningen redan är jämlik.

 • Främja en jämn fördelning av könen i roller som för närvarande är kvinno- eller mansdominerade.

 • Avlöning och premiering på Yle är oberoende av kön.

Åtgärder för att främja jämlikhet

Främjande av jämställdhet mellan könen

 • Yle följer upp hur jämnt kvinnor och män placeras i olika uppgifter genom personalrapportering varje månad.

 • Verkställigheten av jämställdheten mellan könen i lönerna följs upp genom en årlig kartläggning av lönerna.

Främjande av balans mellan arbete och privatliv

 • Yle kan nästan alltid erbjuda möjligheter till deltidsarbete för intresserade.

 • Yle förhåller sig positivt till alla familjeledigheter.

 • På Yle kan man ta tre veckor avlönad faderskapsledighet.

 • På Yle förhåller man sig positivt till distansarbete. I distansarbete iakttas dock arbetsuppgiften samt teamets och verksamhetens behov.

Likabehandlingsplan

Alla medarbetare och alla som söker arbete på Yle är likvärdiga oberoende av ålder, etnisk och nationell bakgrund, språk, trosuppfattning, övertygelse, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller andra faktorer som hänför sig till personen.

För att främja likabehandling

 • bidrar Yle till den kulturella mångfalden bland sina medarbetare och rekryterar i mån av möjlighet personer som representerar olika etniska grupper,

 • förebygger bolaget diskriminering och ojämlik behandling,

 • värdesätter vi våra medarbetare och satsar på att bygga upp en god arbetskultur,

 • tillåter vi inte diskriminering, trakasserier eller mobbning.

År 2020 fortsätter vi praktikantprogrammet för att stödja mångfald, till vilket vi rekryterar cirka 15 ungdomar från följande eller motsvarande målgrupper:

 • unga som gått ut skolan men saknar yrkesutbildning och studerar inom mediebranschen med stöd

 • studerande med någon funktionsnedsättning, till exempel inlärningssvårigheter, eller vars studier har fördröjts på grund av hälsorelaterade orsaker

 • unga med invandrarbakgrund som studerar eller har planer på att söka till studier inom mediebranschen.

Den avlönade praktikens längd är 1–2 månader.

Målet med praktikantprogrammet är att stödja mångfald på Yle och att diversifiera bolagets rekryteringsutsikter. Praktikantprogrammet gör det lättare för unga att sysselsätta sig i den bransch de önskar. Yle bär samhälleligt ansvar och främjar ett mer jämlikt arbetsliv.

Uppföljning av planerna och målen

Uppnåendet av målen i jämlikhets- och likabehandlingsplanen följs upp i Yles samarbetsdelegation, enheternas samarbetsgrupper och enheternas ledningsteam.

Viktiga nyckeltal följs upp varje månad som en del av ledningens personalrapportering.

På andra språk