Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsprinciper

Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2021

Yles viktigaste värden är jämlikhet, likabehandling och respekt för människan. Vi vill främja dessa värden inte bara i det innehåll vi producerar utan också som arbetsgivare.

Yles mål är en jämn könsfördelning i alla arbetsgemenskaper och -uppgifter, jämställdhet i lönesättningen och jämlika arbets- och utvecklingsmöjligheter för alla oberoende av ålder, kön, kulturell bakgrund eller motsvarande.

En mångsidig personalstruktur är en styrka för Yle i synnerhet när det gäller att skapa innehåll och utveckla tjänster, så att vi också i fortsättningen når alla finländare och visar en allt mångsidigare bild av Finland och världen.

Kartläggning av jämställdhetsläget hösten 2020

Könsfördelningen för tillsvidareanställda medarbetare är jämn: 50–50 procent. 58 procent av de visstidsanställda är kvinnor. Den jämna könsfördelningen har länge varit oförändrad. 

I större yrkesgrupper är könsfördelningen rätt jämn. Den vanligaste yrkesbeteckningen är redaktör. Bland redaktörerna är kvinnornas andel 55 procent. Den näst vanligaste yrkesbeteckningen är producent. 61 procent av producenterna är kvinnor.

Däremot har en del av de mindre yrkesgrupperna fortfarande en mycket skev könsfördelning:

 • 93 procent av assistenterna är kvinnor

 • 79 procent av ekonomiexperterna är kvinnor

 • 75 procent av arkivredaktörerna är kvinnor.

Hösten 2020 var kvinnornas medellön 97,4 procent av männens medellön. Motsvarande siffra för de personer vars arbete omfattas av kollektivavtal och som har klassificerats i kravgrupper (cirka tre fjärdedelar av alla Yles anställda) var 99,7 procent.

Yles mål för jämlikhet år 2021

 • Medarbetarna upplever att Yle är en jämlik arbetsplats.

 • Yle främjar balansen mellan arbete och privatliv.

 • Bibehålla fördelningen mellan könen på minst 40–60 procent inom yrkesgrupper där fördelningen redan är jämlik.

 • Främja en jämn fördelning av könen i roller som för närvarande är kvinno- eller mansdominerade.

 • Avlöning och premiering på Yle är oberoende av kön.

Åtgärder för att främja jämställdheten

Främjande av jämställdhet mellan könen

 • Yle följer regelbundet upp att kvinnor och män placeras jämlikt i olika uppgifter, med hjälp av personalrapportering.

 • Verkställigheten av jämställdheten mellan könen i lönerna följs upp genom en årlig kartläggning av lönerna.

Främjande av balans mellan arbete och privatliv

 • Yle kan nästan alltid erbjuda möjligheter till deltidsarbete för intresserade.

 • Vi förhåller oss positivt till alla familjeledigheter.

 • Yle förhåller sig positivt till arbete som är oberoende av plats, dock med beaktande av arbetsuppgiftens samt teamets och verksamhetens behov.

Likabehandlingsplan

Alla medarbetare och alla som söker arbete på Yle är likvärdiga oberoende av ålder, etnisk och nationell bakgrund, språk, trosuppfattning, övertygelse, hälsotillstånd, funktionsvariation, sexuell läggning eller andra faktorer som hänför sig till personen.

För att främja likabehandling

 • Yle strävar efter att öka mångfalden i sin personal genom rekrytering.

 • föregriper bolaget diskriminering och ojämlik behandling,

 • värdesätter vi våra medarbetare och satsar på att bygga upp en god arbetskultur,

 • tillåter vi inte diskriminering, trakasserier eller mobbning.

År 2021 fortsätter vi med ett praktikprogram som bidrar till mångfalden. Cirka 10-15 unga från följande eller motsvarande målgrupper väljs till programmet:

 • unga som gått ut skolan men saknar yrkesutbildning och studerar inom mediebranschen med stöd

 • studerande med någon funktionsvariation, till exempel inlärningssvårigheter, eller vars studier har fördröjts på grund av hälsorelaterade orsaker

 • unga med invandrarbakgrund som studerar eller har planer på att söka till studier inom mediebranschen.

 • År 2021 är målet att testa en ny samarbetsmodell med specialläroanstalter för att utveckla praktik för studenter, som har behov av individuellt stöd, inom mediebranschen. Ett team från Yle och pedagoger i läroinrättningen deltar i att handleda studenterna.

Den avlönade praktikens längd är 1–2 månader.

Syftet med praktikprogrammet är att öka mångfalden inom Yle och göra bolagets rekryteringsutsikter mångsidigare. Genom praktiken hjälper man unga, som har svårt att bli sysselsatta, att hitta arbete inom branschen. De får också en positiv kontakt med arbetslivet. Det handlar om ett viktigt socialt ansvar. Samtidigt främjar vi ett mer jämlikt arbetsliv.

 • För att öka mångfalden bland dem som söker sig till Yles praktikplatser fortsätter vi och kartlägger samarbetet med olika organisationer som kan nå ut till unga på ett mångsidigt sätt. 

 • För att främja likabehandling och mångfald planerar Yle att genomföra olika projekt 2021, till exempel diskussionsmöten för personalen om mångfald och kurser för chefer. 

 • Dialog om erfarenheter och god praxis för att främja likabehandling och mångfald förs till exempel i rundradiobolagens samarbetsnätverk.  

 • När arbetet och arbetsmiljön utvecklas beaktas medarbetare i olika åldrar.

 • Vi fäster särskild vikt vid att anpassa arbetsmiljön och arbetssätten för dem som bara kan jobba deltid eller har en funktionsvariation.

 • I analyserna av personalenkäterna bedöms hur likabehandlingen förverkligas.

Uppföljning av planerna och målen

Uppnåendet av målen i jämlikhets- och likabehandlingsplanen följs upp i Yles samarbetsdelegation, enheternas samarbetsgrupper och enheternas ledningsteam.

Viktiga nyckeltal följs upp varje månad som en del av ledningens personalrapportering.

På andra språk