Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsprinciper

Jämlikhets- och likabehandlingsplan 2022

Yles viktigaste värden är jämlikhet, likabehandling och respekt för människan. Vi vill främja dessa värden inte bara i det innehåll vi producerar, utan också i egenskap av arbetsgivare.

Yles mål är en jämn könsfördelning i alla arbetsgemenskaper och -uppgifter, jämställdhet i lönesättningen och jämlika arbets- och utvecklingsmöjligheter för alla, oberoende av ålder, kön, kulturell bakgrund eller motsvarande.

En mångsidig personalstruktur är en styrka för Yle, i synnerhet när det gäller att skapa innehåll och utveckla tjänster, så att vi även i fortsättningen når alla finländare och visar en allt mångsidigare bild av Finland och världen.

Till mångfalden hör också att beakta olika synpunkter och att stärka och stödja en öppen diskussionskultur inom organisationen och arbetsgemenskapen.

Kartläggning av jämställdheten hösten 2021

Könsfördelningen för tillsvidareanställda medarbetare är jämn, 50–50 procent. Bland visstidsanställda är kvinnornas andel 61 procent. Den jämna könsfördelningen är oförändrad sedan länge.

I större yrkesgrupper är könsfördelningen tämligen jämn. Den vanligaste yrkesbenämningen är redaktör. Bland redaktörerna är kvinnornas andel 56 procent. Den näst vanligaste yrkesbenämningen är producent. Bland producenterna är kvinnornas andel 60 procent.

Däremot har en del av de mindre yrkesgrupperna fortfarande en mycket skev könsfördelning:

 • alla biträdande producenter är kvinnor

 • bland produktionskoordinatorerna finns det en man, de övriga är kvinnor

 • bland assistenterna är kvinnornas andel 85 procent

 • av arkivredaktörerna är 76 procent kvinnor.

Hösten 2021 var kvinnornas medellön 96,7 procent av männens medellön. Motsvarande siffra för dem för vars arbete ett kollektivavtal gäller och vilka har klassificerats i kravgrupper (cirka tre fjärdedelar av alla Yles anställda) var 99,7 procent.

Yles mål för jämlikhet år 2022

 • Att personalen ska uppleva Yle som en jämlik arbetsplats.

 • Att främja balansen mellan arbete och privatliv.

 • Att bibehålla fördelningen mellan könen på minst 40–60 procent inom yrkesgrupper där fördelningen redan är jämlik.

 • Att främja en jämn fördelning av könen i roller som för närvarande är kvinno- eller mansdominerade.

 • Att avlöningen och premieringen på Yle inte ska bero på könet.

Åtgärder för att främja jämställdheten

Främjande av jämställdhet mellan könen

 • Med hjälp av personalrapportering följer Yle regelbundet upp hur jämlikt kvinnor och män placeras i olika uppgifter.

 • Förverkligandet av jämställdheten i lönerna könen emellan följs upp genom en årlig kartläggning av lönerna.

 • År 2022 jobbar vi för att jämna ut könsfördelningen i it-expertuppgifter, till exempel med hjälp av att arbeta med bilden av arbetsgivaren.

Främjande av balans mellan arbete och privatliv

 • Yle kan nästan alltid erbjuda möjligheter till deltidsarbete för intresserade.

 • Vi förhåller oss positivt till alla familjeledigheter.

 • Yle förhåller sig positivt till platsoberoende arbete, dock med beaktande av arbetsuppgiftens samt teamets och verksamhetens behov.

Likabehandlingsplan

Alla medarbetare och alla som söker arbete på Yle är likvärdiga oberoende av ålder, etnisk och nationell bakgrund, språk, trosuppfattning, övertygelse, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller andra faktorer som hänför sig till personen.

För främjandet av likabehandlingen

 • Yle är en aktiv arbetsgivare genom att vi är en intressant och attraktiv arbetsgivare och en arbetsplats för olika sökande.

 • Bolaget arbetar för att på förhand förebygga diskriminering och ojämlik behandling.

 • Vi värdesätter våra medarbetare och satsar på att bygga upp en god arbetskultur.

 • Vi tillåter inte diskriminering, trakasserier eller mobbning.

År 2022

 • Yle inleder ett nytt praktikprogram för mångfald, vars mål är att rekrytera praktikanter där man särskilt tar hänsyn till mångfaldssynvinkeln. Praktikprogrammet är mer systematiskt och programmässigt än tidigare.

 • Vi fortsätter att samarbeta med specialyrkesläroanstalter inom mediebranschen och möjliggör också kortare perioder för inlärning i arbetet för studerande som behöver särskilt stöd.

 • Yle kommer att grunda ett internt mångfaldsnätverk som har som uppgift att förenhetliga och utveckla mångfaldsarbetet vid enheterna. Dessutom fortsätter vi att föra dialog om erfarenheter och god praxis när det handlar om att främja likabehandlingen och mångfalden i samarbetsnätverken.

 • Vi fortsätter det omfattande mångfaldsprojektet som inleddes 2021 inom nyhets- och aktualitetsredaktionerna, där vi i synnerhet granskar det journalistiska innehållet ur mångfaldssynvinkeln. År 2022 utvidgar vi granskningssynvinkeln också till personalen i journalistkåren/vid enheten.

 • Bra sagt-enkäten, som en del av Yles interna enkäthelhet, stöder arbetsgemenskaperna i att bygga upp en bättre diskussionskultur och beakta olika synvinklar inom arbetsgemenskaperna.

 • Vårt mål är att stödja de anställda i alla skeden av deras karriärer och livscykler, identifiera de anställdas olika behov och stödja dem jämlikt. Åldersmedvetet ledarskap samt särskilt stöd till äldre arbetstagare och arbetstagare som närmar sig pensionsåldern ingår i våra tyngdpunkter gällande arbetshälsan 2022.

 • Vi använder oss av verksamhetsmodellen Jag hör och jag bryr mig om dig och enhetliga verksamhetsmodeller för ledning av arbetsförmågan i ledningen av arbetsförmågan och som förebyggande stödmetoder gällande välbefinnandet.

 • Vi godkänner inte osakligt beteende eller diskriminering. Vi uppdaterar Yles verksamhetsmodell för gott bemötande som omfattar förebyggande av trakasserier, mobbning och osakligt beteende, behandling av sådana ärenden som identifierats samt korrigerande åtgärder.

 • Yle har i användning en etisk kanal både inom bolaget och externt.

 • År 2022 syns Pride-veckan igen i Yles utbud samt inom bolaget genom att man lyfter fram rekommendationer som passar in i temat.

 • Man fortsätter att tolka den verkställande direktörens informationstillfällen som riktar sig till hela personalen på finskt teckenspråk.

 • Yle fäster särskild uppmärksamhet vid lösningar i arbetsmiljön och i arbetssätten som partiellt arbetsföra personer och personer med funktionsnedsättning behöver.

Uppföljning av planerna och målen

Förverkligandet av jämlikhets- och likabehandlingsplanen följs upp i Yles samarbetsdelegation, enheternas samarbetsgrupper och enheternas ledningsteam.

Viktiga nyckeltal följs upp varje månad som en del av ledningens personalrapportering.

Man följer upp personalutvecklingsprojekten på bolagsnivå i samarbete med HR:s experter och med enheterna.

På andra språk