Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2019

Nyckeltal om personalen 2019

Nyckeltal (2018 inom parentes)

2 847 tillsvidareanställda medarbetare
vid utgången av året (2 811)

49 år
var medelåldern för den tillsvidareanställda personalen (48)

3 304 årsverken
presterades av alla anställningar sammanlagt (3 309)

2 847
var antalet tillsvidareanställningar sammanlagt (2 811)

146 nya tillsvidareanställningar
ingicks under året (162)

77 % av de nyanställda
kom till direkt innehållsrelaterade uppgifter (69)

146 tillsvidareanställningar upphörde
under året (137), inklusive 59 genom pensionering (77)

4 319 personer
betalades frilansarvoden under året (5 005)

47 olycksfall i arbetet
inträffade under året (86)

24 359 dagar
var vi borta från arbetet på grund av sjukdom (22 527)

7,5 dagar/person
sjukdagar i förhållande till antalet anställda (7,34)

5,3 dagar
var den genomsnittliga sjukfrånvarons längd (11,9)

50 % är kvinnor
av de tillsvidareanställda medarbetarna (50)

99,9 % är kvinnornas medellön
i förhållande till männens medellön på programarbetarnas kollektivavtalsområde, som omfattar två tredjedelar av medarbetarna på Yle (99,7)

97,7 % är kvinnornas medellön
i förhållande till männens medellön på hela Yle (98,0)

98 % av de tillsvidareanställda medarbetarna
omfattas av kollektivavtal (99). Undantag utgör bolagets ledning som inte hör till kollektivavtalens tillämpningsområde.

Yles personalutveckling 2010-2019

  1. Tillsvidareanställda, antal
  2. Samtliga anställningsförhållanden, årsverken
Tillsvidareanställda, antal Samtliga anställningsförhållanden, årsverken
År 2019 2847 3304
År 2018 2811 3309
År 2017 2786 3333
År 2016 2951 3490
År 2015 3043 3555
År 2014 3163 3695
År 2013 3173 3715
År 2012 3103 3656
År 2011 3092 3699
År 2010 3180 3837

Månadsavlönad personal enligt ålder och kön 2019

Av de månadsanställda på Yle var könsfördelningen jämn i alla åldersgrupper. Mest arbetar det personer i åldern 35-54 på Yle.

Premiering på Yle

Premieringen följde de riktlinjer som antagits av Yles styrelse samt statens ägarpolitiska riktlinjer.

Premieringen på Yle bygger på öppenhet, rimlighet och goda resultat.

År 2019 uppgick resultat- och incitamentspremierna sammanlagt till 2 373 283 euro, vilket motsvarar 1,3 procent av bolagets totala lönesumma.

År 2019 betalade Yle resultatpremier enligt utfallet för resultatmålen för 2018 så att

  • 155 326 euro betalades till ledningsgruppen

  • 1 188 398 euro betalades till övriga som omfattas av styrkort.

År 2019 betalade Yle totalt 1 029 558 euro i incitamentspremier.

På andra språk