Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsprinciper

Principer för Yles samhällsansvar

1. Mål

Yle verkställer sitt samhällsansvar genom att ha ett öppet och transparent verksamhetssätt i enlighet med sina etiska principer.

Principerna för samhällsansvar anger fokusområdena för Yles ansvarsaspekter. Yle tar hänsyn till dessa principer i sin verksamhet, i värdekedjorna inom verksamheten samt i interaktionen med bolagets ägare och intressenter. Med intressenter avses både de som kan påverka Yles verksamhet och de som Yles verksamhet har inverkan på.

Principerna för samhällsansvar tar inte ställning till innehållet i Yles programverksamhet utan anger riktlinjerna för hur Yles uppfyller sitt public service-uppdrag.

Samhällsansvar

För att kunna behålla samhällets förtroende måste Yle i sin verksamhet följa allmänt antagna värderingar och tillmötesgå intressenternas förväntningar. Genom sitt grundläggande uppdrag kan Yles påverkan sträcka sig långt över det finländska samhället, vilket framhäver bolagets samhällsansvar och roll som en yttrandefrihetsaktör – både som utövare och möjliggörare.
Yles verksamhet är oberoende.

Yle arbetar på ett ansvarskännande sätt och främjar uppkomsten av förtroenderelationer med ömsesidig respekt mellan parterna.

Yle arbetar för att främja livskraften inom sin bransch.

Socialt ansvar

Yle axlar sitt ansvar för de anställda i en tid då arbetslivet förändras drastiskt. Yle uppmuntrar medarbetarna att fortlöpande utveckla sin kompetens och skapar möjligheter för dem att göra det.

Yle skapar förutsättningar för jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Yle godkänner inte diskriminering, trakasserier, mobbning eller annat osakligt bemötande i varken den egna eller samarbetarpartnernas verksamhet.

Yle tar hänsyn till hur utsatta parter behandlas såväl i den egna verksamheten som i hela värdekedjan. Yle tar särskild hänsyn till hur barn och unga bemöts i produktionerna och säkerställer sunda och säkra arbetsförhållanden för dem.

Yle samarbetar endast med sådana partner som följer Yles principer för samhällsansvar. Yle väljer sina samarbetspartner rättvist och utan att särbehandling.

Hantering av miljökonsekvenser

Yle granskar också sin verksamhet ur ett miljöperspektiv. Yle tänker på att motarbeta klimatförändringar och bevara den biologiska mångfalden. Yle fäster speciellt vikt vid energieffektiviteten i bolagets verksamhet och anskaffningar. Yle strävar efter att minska mängderna avfall och svinn samt reducera trafikutsläppen från verksamheten och värdekedjan. Yle identifierar de risker som klimatförändringarna kan medföra för verksamheten och vidtar beredskapsåtgärder för att trygga fortsatt verksamhet även under undantagsförhållanden.

Tekniskt och digitalt ansvar

Yle utvecklar tekniska lösningar och den digitala verksamhetsmiljön som en ansvarskännande föregångare för att kunna lyckas i sitt public service-uppdrag.
Yle vinnlägger sig om förtroende och integritet samt säker hantering av information.

Yle använder tekniska och digitala lösningar samt inhämtade data i enlighet med sina värderingar och med hänsyn till de etiska aspekterna.

Yle identifierar de risker som förändringar inom teknikområdet kan medföra för verksamheten och vidtar beredskapsåtgärder för att trygga fortsatt verksamhet även under undantagsförhållanden.

Ekonomiskt ansvar

I sitt uppdrag använder Yle Yleskatten på ett effektivt och ansvarskännande sätt.

De indirekta effekterna av Yles skattefinansierade verksamhet bidrar till livskraften inom den kreativa sektorn och genererar arbetstillfällen.

2. Ansvarsfördelning

2.1 Bolagsstämman

Bolagsstämman delges compliance-rapporten för kännedom.

2.2 Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet beaktar principerna för samhällsansvar då det fattar beslut om strategin.

Förvaltningsrådet delges compliance-rapporten för kännedom.

2.3 Styrelsen

Styrelsen godkänner principerna för Yles samhällsansvar, de årliga fokusområdena och uppföljningen av utfallet.

Styrelsen godkänner de årliga compliance-rapporterna.

Styrelsen övervakar att bolagets verksamhet är förenlig med principerna för samhällsansvar.

2.4 Verkställande direktören

Verkställande direktören svarar för att Yles samhällsansvar är integrerat i verksamheten.

2.5 Direktörerna

Direktörerna ansvarar för att principerna för Yles samhällsansvar iakttas i deras respektive enheter.

2.6 Stödfunktionerna

Stödfunktionerna bistår enheterna genom att iaktta principerna för Yles samhällsansvar och att hantera situationer och risker härvid.

2.7 Compliance

Compliance-funktionen sammanställer de årliga compliance-rapporterna och behandlar rapportens innehåll enligt de fastställda fokusområdena.

2.8 Medarbetarna

Samtliga medarbetare på Yle ska tillämpa dessa principer.
Medarbetarna får och ska, utan att behöva befara osakligt bemötande, rapportera förseelser mot principerna för Yles samhällsansvar via den etiska rapporteringskanalen.

2.9 Partner

Yle samarbetar endast med sådana partner som följer Yles principer för samhällsansvar.

3. Principernas giltighetstid och underhåll

Direktören för juridiska ärenden ser årligen över principerna för Yles samhällsansvar för att avgöra om de behöver uppdateras och lägger fram justeringar i dem för styrelsens godkännande.

Principerna för Yles samhällsansvar uppdateras vid behov och minst vart tredje år.

Direktören för juridiska ärenden godkänner riktlinjerna för samhällsansvar på bolagsnivå och svarar för att anvisningarna och riktlinjerna för samhällsansvar är relevanta och aktuella.

På andra språk