Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsprinciper

Svenska Yle och sociala medier

Riktlinjerna har godkänts av de ansvariga redaktörerna 11.5.2015 och uppdaterats på de ansvariga redaktörernas möte 29.5.2019.

Yles innehåll i sociala medier

En allt större del av all kommunikation sker på sociala medier. Yle bör delta i den här diskussionen.

Yle når allt fler medborgare via sociala medier och också publik som är svår att nå. Sociala medier är ett bra verktyg för att skapa nytt innehåll tillsammans med publiken.

Yle ska vara närvarande på sociala medier, besvara frågor och reagera på kommentarer. Det ingår i vår kompetens att hantera kommunikation på webben. Vi måste hela tiden utvärdera vårt sätt att hantera sociala medier och ha beredskap för förändringar.

Vi följer samma lagar, värderingar och etiska riktlinjer på sociala medier som i all annan utgivning. Också det redaktionella ansvaret och beslutsgången är samma som i all annan utgivning.

Beslut om att företräda bolaget, redaktioner och program i sociala medier fattas på normalt sätt i redaktionerna utgående från innehållet. En Yleanställd ansvarar personligen för sitt privata konto i sociala medier. I undantagsfall kan man i samtycke med den anställda komma överens om att kontot används också för att lyfta fram Yles innehåll.

Ylemedarbetare i sociala medier

1. Tänk efter hur ditt agerande i sociala medier påverkar din trovärdighet som Yleanställd. Du kan inte själv besluta ifall andra ser dig som en Ylemedarbetare eller privatperson. Även om dina inlägg är privata enligt dig själv, kan de trots detta användas för en offentlig bedömning av ditt agerande.

2. Överväg på vilket sätt du uttrycker dina åsikter: kan din eller Yles trovärdighet ifrågasättas till följd av det du säger?

3. Respektera dina kolleger i alla sammanhang. Dina arbetskompisar och din arbetsgivare har rätt att förutsätta att du är lojal mot dem också på sociala medier. Bolagets och arbetsgemenskapens interna saker ska hållas inom Yle. Så fungerar det också inom andra bolag.

4. Kom ihåg att du inte kan utnyttja den synlighet du fått via ditt arbete på Yle för att främja försäljningen av kommersiella varumärken, till exempel genom att tagga produkter i dina inlägg på sociala medier.

Tillägg till riktlinjerna, godkänt av de ansvariga redaktörerna 29.5.2019:

En noggrannare beskrivning av hur man grundar ett konto på sociala medier har tagits bort från riktlinjerna. Dessutom inkluderades den fristående punkten om utnyttjande av kommersiella varumärken i den egna verksamheten på sociala medier i punkt 4 i riktlinjerna.

Tillägg till riktlinjerna, godkänt av de ansvariga redaktörerna 13.10.2016:

De ansvariga redaktörerna har kompletterat Yles riktlinjer för sociala medier beträffande synligheten för kommersiella varumärken. Riktlinjen påminner om att en Yleanställd inte kan utnyttja den synlighet hen fått via programarbete för att främja försäljningen av kommersiella produkter. Riktlinjerna understryker fortsättningsvis att Ylemedarbetaren ska använda sig av sitt eget omdöme och förbinda sig till obundenhet och tillförlitlighet.

Texten har uppdaterats 23.11.2020 för att motsvara den finska versionen sidan.

På andra språk