Hoppa till huvudinnehåll

Yles organisation

Yles bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma ska hållas senast före utgången av maj. På stämman behandlas de ärenden som enligt bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämman samt eventuella andra ärenden som särskilt nämnts i kallelsen.

På bolagsstämman ska bland annat följande ärenden behandlas:

  • framläggande av bokslut och revisionsberättelse samt förvaltningsrådets yttrande om dem

  • beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

  • beslut om åtgärder som föranleds av vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansomslutningen

  • beslut om att bevilja ansvarsfrihet till medlemmarna i förvaltningsrådet och styrelsen samt till verkställande direktören

  • fastställande av arvoden för förvaltningsrådets ordförande, vice ordförande och medlemmar samt revisorerna

  • val av revisorer och deras ersättare för följande räkenskapsperiod.

Yles ordinarie bolagsstämma hölls 19 maj 2020

Bolagsstämman fastställde bokslutet för 2019 och beviljade styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman utsåg CGR Virpi Halonen till ordinarie revisor och revisionssamfundet KPMG Oy Ab, vars huvudansvariga revisor är CGR Petri Sammalisto.

Protokollen på finska (pdf):