Hoppa till huvudinnehåll

Yles organisation

Yles förvaltningsråd

Förvaltningsrådet är det högsta beslutande organet på Yle och består av 21 medlemmar

Riksdagen väljer medlemmarna i förvaltningsrådet på det första riksmötet under sin mandatperiod. Till medlemmar i förvaltningsrådet ska väljas personer som är förtrogna med vetenskap, konst, kulturarbete samt näringslivet och ekonomiska frågor samt personer som företräder olika samhälls- och språkgrupper (Lag om Rundradion Ab). Bolagets personal har två representanter i förvaltningsrådet. De har närvarande- och yttranderätt men inte rösträtt.

Förvaltningsrådets uppgifter

Förvaltningsrådets uppgifter enligt lagen om Rundradion Ab och bolagsordningen är följande:

 • välja och entlediga bolagets styrelse, styrelseordförande och viceordförande samt fastställa styrelsemedlemmarnas arvoden

 • besluta i ärenden som avser betydande inskränkningar i eller utvidgning av verksamheten eller väsentlig ändring av bolagets organisation

 • säkerställa och övervaka att uppgifter som hör till den programverksamhet som bedrivs i allmännyttigt syfte blir fullgjorda

 • göra i 6 a § i lagen avsedd förhandsprövning av tjänster och funktioner i förhållande till den allmännyttiga verksamheten och kommunikationsmarknaden som helhet och i förhållande till om de tillgodoser samhällets demokratiska, sociala och kulturella behov samt utifrån prövningen besluta om tjänsten eller funktionen ska erbjudas eller inte, samt offentliggöra beslutet och dess motivering

 • besluta om bolagets strategi

 • besluta om riktlinjerna för ekonomin och verksamheten

 • granska och godkänna styrelsens verksamhetsberättelse

 • övervaka förvaltningen av bolaget och till den ordinarie bolagsstämman ge ett yttrande med anledning av bokslutet och revisionsberättelsen

 • förvaltningsrådet ska dessutom årligen före utgången av april lämna en berättelse till riksdagen om hur den allmännyttiga verksamheten har genomförts och hur det har fullgjort sina styrnings- och tillsynsuppgifter under det föregående kalenderåret; Innan berättelsen överlämnas ska Sametinget höras.

Förvaltningsrådet kan ge styrelsen anvisningar i vittgående och principiellt viktiga ärenden. Förvaltningsrådet ska dessutom behandla övriga av styrelsen presenterade ärenden.

Förvaltningsrådets medlemmar

Yles nya förvaltningsråd konstituerade sig vid höstens första möte den 17 september. Riksdagen valde medlemmarna den 18 juni.

En del av medlemmarna är nya, andra har varit medlemmar även under tidigare år.

Arto Satonen, ordförande

Ari Torniainen, vice ordförande

Marko Asell

Markku Eestilä

Maria Guzenina

Saara Hyrkkö

Olli Immonen

Pihla Keto-Huovinen

Anneli Kiljunen

Esko Kiviranta

Hanna Kosonen

Suna Kymäläinen

Leena Meri

Mikko Ollikainen

Jenni Pitko

Jari Ronkainen

Päivi Räsänen

Matti Semi

Kari Tolvanen

Johannes Yrttiaho

Jussi Wihonen

Personalens representanter

Pirjo Auvinen, journalist

 • suppleanter Minna Hannula och Miikka Liukkonen

Risto Mattila, journalist

 • suppleanter Jukka Kuusinen och Antti Laakso

Förvaltningsrådets arbetsutskott

Arto Satonen, ordförande

Ari Torniainen, vice ordförande

Maria Guzenina

Mikaela Nylander

Jenni Pitko

Jari Ronkainen

Päivi Räsänen

Matti Semi

Förvaltningsrådets arvoden

Förvaltningsrådet och dess arbetsutskott betalas mötesarvoden enligt närvaro. Förvaltningsrådets arvoden har inte ändrats sedan 2012.

Förvaltningsrådets arvoden:

 • 950 euro per möte till ordföranden

 • 750 euro per möte till vice ordföranden

 • 650 euro per möte till de övriga medlemmarna.

Arvoden för förvaltningsrådets arbetsutskott:

 • 800 euro per möte till ordföranden

 • 600 euro per möte till vice ordföranden

 • 500 euro per möte till de övriga medlemmarna.