Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsprinciper

Yles instruktioner för en säker dialog

Det här är den externa versionen av Yles instruktioner för en säker dialog. Instruktionerna kan vara till nytta för alla som upplever trakasserier eller hot, exempelvis på webben.

Att föra en dialog är ett allt viktigare sätt för Yle att vara närvarande, lyssna på finländarna och förstå vad som händer i vårt samhälle. Växelverkan fört med sig mycket positivt, men tyvärr har Yles medarbetare även blivit föremål för osakliga kontakter, trakasserier och hatretorik.

Syftet med trakasserierna är att försöka skrämma och tysta de som jobbar inom mediebranschen och manipulera hela det allmänna diskussionsklimatet. Vi vill inte att man ska kunna påverka Yles medarbetare genom trakasserier, utan vi försöker på alla sätt stötta de medarbetare som för en dialog. Det är arbetsgivarens och chefernas uppgift att se till att arbetsmiljön är säker och att alla får råd, stöd och hjälp vid behov.

Mer nyttig information hittar du i den interna versionen av Yles instruktioner för en säker dialog, på Yles plattform för webbkurser, i våra dataskyddsprinciper samt i våra riktlinjer för sociala medier.

Kom alltid ihåg att

 • Berätta för din chef om du upplever trakasserier eller hatretorik på webben. Hen är ditt primära stöd.

 • Det är chefens uppgift att stötta dig och vid behov kontakta Yles experter. Om du vill kan du även själv kontakta Yles avdelning för riskhantering och säkerhet – kontaktuppgifterna finns i den interna versionen av instruktionerna.

 • Yles företagshälsovårdstjänster står också till ditt förfogande i såväl akuta ärenden, som vid förebyggande och eftervård.

 • Det är viktigt att din redaktion så fort som möjligt får information om de trakasserier som riktas mot den. Om din chef inte kan nås ska du kontakta hens chef eller till exempel den ansvariga personen under arbetsskiftet.

Så här förebygger du trakasserier

 • Följ Yles riktlinjer för sociala medier: Tänk efter hur ditt agerande i sociala medier påverkar din trovärdighet och pålitlighet. Visa uppskattning för din kollega. Understöd inte kommersiell verksamhet. Yles riktlinjer för sociala medier finns här.

 • Sköt om din informationssäkerhet. Du får stöd i fråga om informationssäkerheten exempelvis genom att delta i Yles webb- och säkerhetskurser.

 • Skydda dina personliga konton på sociala medier. Gå igenom sekretessinställningarna för alla profiler du använder på sociala medier och kontrollera att de är tillräckligt stränga och att du vet vilka du delar information med. Godkänn inte vänförfrågningar från okända personer.

 • Se till att dina lösenord är starka.

 • Tänk alltid efter hur du delar dina kontaktuppgifter. Ibland är det nödvändigt att begränsa tillgången till de direkta kontaktuppgifterna. Mer information finns i den interna versionen av instruktionerna.

 • Bekanta dig med de vanligaste teknikerna vid trakasserier på webben och i sociala medier, så att du kan identifiera trakasserier och situationer som är gynnsamma för sådana. Mer information hittar du i den interna versionen av instruktionerna.

Om du blir föremål för trakasserier

 • Ingen Yle-medarbetare behöver stå ut med hot eller osakligt beteende, oberoende av om det kommer utifrån eller inifrån huset. Var inte onödigt tjockhudad. Om du upplever trakasserier eller hatretorik till exempel på nätet eller i sociala medier ska du genast berätta det för din chef. Hen, Yles säkerhetspersonal och andra experter hjälper dig att reda ut situationen och klara av arbetet när du blir utsatt för trakasserier. Samma instruktioner gäller även chefer som blir föremål för trakasserier.

 • Det är bra att utan dröjsmål anmäla hotelser och osakliga kontakter som riktas mot de anställda till Yles arbetarskydd och säkerhetsavdelning. Detta är i första hand chefens uppgift; arbetsgivaren har det primära ansvaret för att trygga den anställdas säkerhet, men även de som har blivit föremål för hotelser kan ta direktkontakt med säkerhetsavdelningen, som vid behov kontaktar polisen. Kontaktuppgifterna hittar du i den interna versionen av instruktionerna.

 • Det är viktigt att om möjligt omedelbart spara hotfullt eller kränkande innehåll. Vid behov kan man be till exempel säkerhetsavdelningen om hjälp med att spara innehållet.

 • De som ligger bakom trakasserierna försöker sannolikt tysta dig, provocera dig eller få dig att fokusera på något annat än det du borde i ditt arbete. Bli alltså inte provocerad men låt dig heller inte tystas. Fokusera i lugn och ro tillsammans med din chef på arbetarskyddsfrågorna och själva arbetet.

 • Det är viktigt att sköta om det psykiska välbefinnandet. Om du kontaktar Yles företagshälsovård kan du få hjälp att hantera dina upplevelser av trakasserier. Du kan kontakta företagshälsovården i akuta lägen, men även om du är i behov av eftervård eller du på förhand vill diskutera sådant som kan leda till trakasserier.

Chefens roll i trakasserifall

 • Arbetsgivaren ansvarar för personalens välbefinnande och säkerhet. Därför har cheferna en central roll i frågor som gäller en säker dialog.

 • Om en anställd upplever trakasserier eller hot till exempel på nätet ska du göra klart för hen att du förstår situationens allvar. Kom ihåg att det är viktigt för den som har blivit utsatt för hot, mobbning, hatretorik eller andra trakasserier att känna att hen får stöd av arbetsgivaren på just de sätt som passar hen. Det är centralt att den drabbade upplever att hen inte lämnats ensam.

 • Kontakta vid behov Yles säkerhetsavdelning som gör en säkerhetsbedömning och kan kontakta polisen. Polisen kan göra en hotbedömning av den som ligger bakom hoten och vid behov inleda en förundersökning, om en begäran om utredning har gjorts i ärendet och det finns orsak att misstänka brott.

 • Yles säkerhetsavdelning kan hjälpa till att göra en begäran om utredning om det finns orsak att misstänka brott i ärendet.

 • Se till att inga hot eller osakligheter blir kvar i den offentliga debatten (efter att innehållets sparats).

 • Om man känner till vem som ligger bakom hoten kan man även ansöka om ett besöksförbud för personen i fråga. Ansökan görs antingen hos polisen eller direkt hos tingsrätten. Yles säkerhetsavdelning kan hjälpa till med utarbetandet av ansökan.

 • Arbetstagaren bör alltid uppmanas att ta kontakt med företagshälsovården. Håll tröskeln så låg som möjligt.

 • Företagshälsovården eller HR kan även ordna stöd för kollegor.

 • Utarbeta en dialogplan tillsammans med teamet. Den är en del av arbetet för att förebygga trakasserier.

 • Se även till att ditt team har avlagt Yles säkerhetsutbildning på nätet och uppmana anställda att delta i Yles dialogkurs. Mer information hittar du i den interna versionen av instruktionerna.

 • Yles jurister och etikchef hjälper vid behov Yles anställda i frågor som rör trakasserier och hatretorik. Frilansjournalister kan även erbjudas konsultationshjälp.

 • Om ni behöver hjälp med att hantera ett trakasserifall kan ni även alltid vända er till chefen för publikdialog, Sami Koivisto.

På andra språk