Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsprinciper

Yles textinnehåll

Revideringen av Yle-lagen stadfästes i mars 2022 och i lagen ingår nu en notering om Yles innehåll i textform. Den reviderade lagen börjar tillämpas på Yle 1.8.2022.

Yle följer systematiskt upp att lagen efterföljs i det redaktionella arbetet.

Bekanta dig med principerna för rapportering och uppföljning i fråga om Yles textbaserade innehåll:

I Yle-lagen konstateras: ”Innehållstjänsterna ska huvudsakligen vara inriktade på publikationer som innehåller rörlig bild eller ljud.”

Och: ”innehållet i textform ska hänföra sig till bolagets publikationer som innehåller rörlig bild eller ljud.”

Undantagen är:

  1. Korta innehåll i textform som Yle publicerar utifrån samarbete med Finska Notisbyrån eller någon annan nationell nyhetsbyrå.

  2. Korta innehåll i samband med snabba nyhetshändelser.

  3. Myndighetsinformation som förmedlas enligt lag.

  4. Nyhetsinnehåll i textform på samiska och romani samt på landets övriga minoritetsspråk.

  5. Innehåll i textform om kultur och lärande.

Enligt lagen är innehåll i textform en viktig del av Yles publikationsverksamhet.

Med sina innehåll i textform säkerställer Yle yttrandefriheten och mångfalden i medietjänster. Innehåll i textform är också en förutsättning för att Yles tjänster ska vara tillgängliga för olika publikgrupper.

Textinnehållet ska i regel hänföra sig till publikationer som innehåller rörlig bild eller ljud. Yle kan helt utan begränsningar producera innehåll i textform med anknytning till kultur, lärande och snabba nyhetshändelser. Den så kallade undantagslistan i lagen garanterar att Yle kan betjäna olika publikgrupper och alla finländare jämlikt.

Yle tolkar tillämpningen av lagen med fokus på yttrandefriheten. De ansvariga redaktörerna på Yle svarar för ändringar som görs i produktionen av textinnehåll och för anvisningar för redaktionerna. Yle följer systematiskt upp hur lagen följs.

Vad innebär det i praktiken att innehållet ska "hänföra sig till" audio eller video?

Hänföra sig till betyder att det ska finnas ett samband som utgår från ämne. Sambandet existerar när 1) textinnehållet skapar en tydligt sammanhängande helhet med programmet (framförhållning, crowdsourcing), 2) behandlar reaktioner som ämnet väcker eller hur situationen utvecklas efter att programmet sänts eller 3) fördjupar programtemat.

Sambandet har inga tidsbegränsningar. Texten kan alltså publiceras före eller efter audio- och/eller videoinnehållet. Sambandet är också oberoende av språk.

Nyhetsinnehåll på webben har inbäddade video- eller audioinnehåll, eller innehåller en länk till det audio- eller videoinnehåll som hänför sig till texten. Alternativt behandlas nyhetsämnet i tv, radio eller/och på Yle Arenan trots att någon länk inte existerar.

Korta nyhetstexter kan publiceras utan samband.

Hur syns de förändringar som lagreformen medför för allmänheten?

Målet är att Yle ska betjäna publiken lika bra, om inte bättre än hittills. Vi publicerar även i fortsättningen artiklar i textform, oftast så att de innehåller audio eller video.

I dag har ungefär 95 procent av vårt innehåll på svenska.yle.fi och yle.fi samband med audio eller video. Därför är det inte sagt att antalet texter minskar som en följd av den nya lagen.

Yle.fi, Yle-tjänsten och Svenska.yle.fi har redan länge – före lagändringen – utvecklat arbetet så att audio och video lyfts fram i innehållet.

I fortsättningen kan vi i snabba nyhetssituationer också publicera enbart textartiklar. Vi kan även producera artiklar om kultur och lärande utan begränsningar.
Lagreformen gäller inte heller texter som publicerats på andra språk än finska eller svenska.

Kan Yle nu publicera kolumner och andra opinionsmässiga texter?

Ja. I fortsättningen kan man lyssna på till exempel kolumner som publicerats av Yles finska nyheter i audioformat. De ämnen som tas upp i Svenska Yles kolumner kommer i fortsättningen att behandlas i bland annat radiosändningarna. En del av de opinionsmässiga texterna behandlar kulturteman (t.ex. Kulturcocktail-kolumnerna), som finns på den så kallade undantagslistan.

Gäller lagändringen endast journalistiska texter? På Yles webbplats publiceras också till exempel pressmeddelanden.

Ja, ändringen gäller endast journalistiska texter. Yle kan även i fortsättningen publicera till exempel pressmeddelanden, synpunktstexter och marknadsföringsmaterial utan att de hänför sig till audio eller video.

Försämras till exempel nyhetstjänsten för hörselskadade?

Målet är att Yle ska betjäna specialgrupperna precis lika bra som hittills. Vi måste sörja för servicen för specialgrupper, denna synpunkt var starkt framträdande ända från start i beredningen av lagreformen. Till exempel i snabba nyhetssituationer kan Yle även i fortsättningen publicera enbart text i sin rapportering.

Hur ser Yle till att redaktionerna följer den reviderade lagen?

Redaktörerna följer själva upp vilken typ av innehåll det är fråga om genom att ange det i Yles publiceringssystem. Så här säkerställer vi att varje redaktör följer lagen och redaktionerna ansvarar för att alla är förtrogna med den reviderade lagens praxis.

Kan en enskild redaktör bryta mot lagen, t.ex. om en text är för lång eller på något annat sätt inte följer lagen?

Nej, en enskild redaktör kan inte bryta mot Yle-lagen. Yle-lagen förpliktar inte enskilda personer utan det är bolaget som juridisk person som ansvarar för att lagen följs.

Vem utanför Yle övervakar att bolaget följer den reviderade lagen?

Yles förvaltningsråd övervakar att Yle-lagen följs. Förvaltningsrådet rapporterar också om detta till riksdagen bland annat i förvaltningsrådets årliga berättelse.
Sidan uppdaterades 21.9.2022 med information om hur Yle-lagen följs upp och rapporteras.

På andra språk