Hoppa till huvudinnehåll

Information om Yle Passet

Registreringen av Yle Passet | Registerbeskrivning | Regler för interaktiva webbtjänster | Hur används cookies på Svenska Yles webbplatser?


Registreringen av Yle Passet

Registreringen av Yle Passet krävs for några av Svenska Yles webbsidor, exempelvis X3M:s webbsidor och Vetamix

1. Gå till Yle Passet-registreringssidan: https://login.yle.fi
2. Skriv in ditt för- och efternamn i fältena "Förnamn" och "Efternamn"
3. Skriv in din födelsedag i fältet "Födelsetid" i formen dd.mm.åååå
4. Fyll i ett valfritt användarnamn i fältet "Välj ett användarnamn" som du loggar in med i Yle Passet
- användarnamnet bör vara mellan 3 och 12 tecken långt
- användarnamnet bör innehålla bokstäver mellan A och Z och siffror mellan 0 och 9
- användarnamnet får inte innehålla skander (å,ä,ö)
5. Fyll i en e-postadress i fältet "Din e-postadress"
6. Fyll i din e-postadress en gång till i fältet "Skriv din e-postadress på nytt". Du bör fylla i din e-postadress två gånger för att undvika eventuella skrivfel.
7. Du kan även fylla i andra fält såsom telefonnummer, gatuadress, postnummer, postanstalt, språk och kön men dessa är inte obligatoriska.
8. Läs igenom användarvillkoren för Yle Passet och kryssa sedan i rutan "Jag har läst och godkänner reglerna för Yle Passet"
9. Klicka på den blåa knappen med texten "Färdig! Ge mig ett Yle Pass"
10. Nu dyker det upp en ruta med texten "Tack för din Yle Passet-ansökan. Yle Passet har skickats till din e-postadress..."

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig
Rundradion Ab

2. Kontaktperson för registret
Marit af Björkesten, fornamn.efternamn@yle.fi, PB 13, 00024 Rundradion, tfn (09) 14801 (växel)

3. Registrets namn
Medlemsregister för Yles webbforum och community-tjänster (x3m.yle.fi, Kuningaskuluttaja, Vetamix m.fl.)

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna behövs för att man skall kunna verka som medlem i ett webbforum, för de interaktiva servicefunktionerna Yle erbjuder samt för att Yle vid behov skall kunna kontakta community-medlemmar.
Yle kan kontakta medlemmarna antingen per e-post eller, ifall man vid registreringen har lämnat andra kontaktuppgifter, på annat sätt i alla slag av ärenden som gäller programproduktion, ifall en medlem exempelvis har lagt ut något på forumet som ger upphov till en programidé för radio eller tv och man därför vill kunna nå medlemmen för en intervju eller för bakgrundsuppgifter.
Yle kan också kontakta medlemmar då fall av missbruk av webbforumet uppdagas. Yle kan såväl varna som stänga av community-medlemmar som inte följer forumets regler, till exempel genom att skriva kränkande eller annars olämpliga inlägg.
Yle kan kontakta medlemmarna per e-post både i de ovan nämnda fallen och för att informera om Yles verksamhet och tjänster.

5. Registrets sakinnehåll
Obligatoriskt sakinnehåll i medlemsregistret är användarnamn och e-postadress. En fungerande e-postadress är en förutsättning för att man skall kunna registrera sig som community-medlem och användarnamnet syns i samband med allt material man publicerar i communityn. Vid registreringen kan man också lämna andra kontaktuppgifter; registreringsblanketten har frivilliga fält för förnamn, efternamn, mobiltelefonnummer, gatuadress, postnummer, kommun, språk, kön och födelsedatum.

E-postadressen eller andra kontaktuppgifter som man har lämnat vid registreringen visas inte offentligt på webbsidorna. I en community kan medlemmarna om de så vill på sina egna sidor ge ut även andra personliga uppgifter, såsom motto, bild och namnteckning. Sådana uppgifter förvaras åtskilt från det egentliga personregistret.

6. Utplåning av uppgifter ur registret
En medlem kan utträda ur Yles webbforum och community-tjänster på två sätt. Man kan antingen själv be Yle utplåna ens personuppgifter från medlemsregistret med ett internt meddelande till den webbansvarige i communityn eller bara låta bli att längre logga in sig. Man anses ha utträtt ur en community om man inte på två år har loggat in sig med sitt användarnamn. Då utplånar Yle ur medlemsregistret de uppgifter man har lämnat och blockerar användarnamnet, varefter ingen längre kan ta det i bruk, inte ens användaren själv.

7. Ordinarie informationskällor
Den e-postadress innehavaren av e-postadressen har uppgett samt eventuella frivilliga uppgifter medlemmen själv har lämnat.

8. Utlämning av uppgifter i regel och översändande av uppgifter till stater utanför EU
Tietoenator Broadcasting IT Ab ansvarar för den tekniska hanteringen av Yles webbtjänster samt för medlemsregistrets administration. Registeruppgifter lämnas inte ut till personer utanför Yle eller Tietoenator Broadcasting IT Ab och översänds inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9. Principer för skydd av registret
Databasen är skyddad med användarnamn och lösenord. Registret förvaras på en skyddad server.

10. Rätt till insyn
Användarna har rätt att få insyn i vilka uppgifter som har registrerats om dem i personregistret. Begäran om insyn i registret skall skickas till adressen svenska@yle.fi

Regler för interaktiva webbtjänster

Du förbinder dig att följa de här reglerna varje gång du loggar in dig på ett av Yles diskussionsforum eller en community. Reglerna är till för allas trevnad och trygghet och gäller alla registrerade medlemmar i Yles interaktiva webbtjänster. Som medlem i en community ska du uppföra dig så att alla kan trivas.

Visa respekt för de andra medlemmarna. Lägg inte ut rasistiskt material, uppmana inte till brott och gör dig inte skyldig till någon form av hets mot folkgrupp. Dra dig inte för att använda din rätt att anmäla kränkande material eller uppförande till den webbansvarige.

Respektera andras rättigheter

Lägg endast ut sådant material på webben som du själv har upphovsrätt till. Du kan alltså lägga ut texter som du själv har skrivit, fotografier som du själv har tagit eller bilder som du själv har gjort osv. Material som någon annan har upphovsrätt till kan du skicka in till communityn endast om du har rättighetsinnehavarnas uttryckliga samtycke (t.ex. ett foto som föreställer dig själv som din kompis har tagit och gett lov att använda på webben).

Om du vill hänvisa till material som har publicerats på annat håll på nätet kan du sätta in en länk och vid behov presentera innehållet med ett kort citat (ange alltid källan). Du får inte lägga ut texter, dikter, nyhetstelegram, artiklar, bilder, foton, uppträdanden eller annat upphovsrättsligt skyddat material som någon annan har gjort.

För allt material gäller regeln att det inte får kränka någons integritet eller heder.

Om du skickar in bilder på människor att publiceras på webben så måste du se till att alla som syns på bild har gett sitt samtycke. Skicka inte in nakenbilder.

Yle har rätt att använda material som webbforumens medlemmar har skickat in också på sina andra webbsidor, i sina radio- och tv-sändningar samt i andra medier.

Ingen reklam på Yles webbforum

Det är förbjudet att sprida reklam på Yles webbsidor.

Skydda din identitet

Kom ihåg att allt innehåll som publiceras i ett diskussionsforum eller en community är offentligt och tillgängligt för alla som besöker sidorna.

Överlåt aldrig ditt lösenord på någon annan och överväg noga vem du ger dina personuppgifter.

Yle förvarar uppgifterna över de registrerade medlemmarna i enlighet med personuppgiftslagen (se registerbeskrivningen ovan). Yle överlåter inte medlemmarnas person- eller kontaktuppgifter till utomstående. Webbforumen använder cookies för att underlätta de interaktiva funktionerna.

Yle kan vid behov kontakta medlemmarna per e-post eller på annat sätt för att informera om webbtjänsterna eller om andra frågor som gäller Yles kanaler och utbud. Bryter man mot reglerna får man en anmärkning och Yle avlägsnar det regelvidriga materialet efter gottfinnande. Avsiktligt brott mot reglerna kan leda till att man omedelbart blir utesluten ur en community. Varje medlem i en community eller ett diskussionsforum är i enlighet med Finlands lag rättsligt ansvarig för allt eget material man lagt ut.

Materialarkivering

Community-tjänsterna skall inte användas som personliga arkiv. Yle förbinder sig inte att spara det material medlemmarna har lagt ut och inte heller de personliga meddelandena mellan medlemmarna vare sig för en bestämd tid eller permanent. Yle har rätt, men inte skyldighet, att efter eget gottfinnande förvara och arkivera material som medlemmarna har lagt ut, även efter att en medlem har utträtt ur communityn.

Utträdande ur en community

En medlem kan utträda ur en webbcommunity på två sätt. Man kan antingen själv be Yle avlägsna ens personuppgifter från medlemsregistret eller bara låta bli att längre logga in sig.

Om man vill utträda ur en community skall man medan man är inloggad meddela det med ett internt meddelande till den webbansvarige. Begäran om utträde som framförs på annat sätt beaktas inte. Det material medlemmen till dess har lagt ut kan även efter utträdet bli kvar på webbsidorna efter Yles eget gottfinnande.

Man anses ha utträtt ur en community om man inte på två år har loggat in sig med sitt användarnamn. Då avlägsnar Yle ur medlemsregistret de uppgifter man har lämnat och blockerar användarnamnet, varefter det inte längre kan tas i bruk.

Ändring av reglerna

Yle kan efter gottfinnande göra ändringar i reglerna för sina interaktiva webbtjänster. Medlemmarna informeras om eventuella ändringar på webbsidorna.


Hur används cookies på Svenska Yles webbplatser?

Cookies används på alla webbsidor för att föra statistik över besökartrafiken. Information samlas in om t.ex. antal nerladdningar för enskilda sidor, hur lång tid besökarna stannar kvar på sidan och vilka webbläsarversioner och vilken skärmresolution besökarna använder. Informationen används för att utveckla webbsidorna och samlas enbart in på en allmän nivå ("x procent av besökarna använder webbläsarversionen y"), inte på enskild användarnivå.

Vår vädersida använder cookies för att komma ihåg vilken finländsk och utländsk stad användaren valt att spara som de städer vars väder ska visas först.

Cookies används också på x3m.yle.fi och i webbtjänster som är användarspecifika, som t.ex. gallupar och övningsuppgifter.

Flashfilmer på olika webbsidor kan också använda sig av ett slags cookies för att fungera mer användarvänligt. Det kan t.ex. handla om att med hjälp av cookien hålla reda på var i filmen användaren befann sig när han eller hon klickade på en länk, så att filmen sedan automatiskt öppnas på rätt ställe på den nya webbsidan.

Om du i din webbläsare har blockerat användningen av cookies är det möjligt att tjänsterna fungerar sämre eller inte fungerar alls.

Skydd för privatlivet

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004):

http://www.tietosuoja.fi/27178.htm

Dataombudsmannens byrå

Registreringen av Yle Passet | Registerbeskrivning | Regler för interaktiva webbtjänster | Hur används cookies på Svenska Yles webbplatser?