Hoppa till huvudinnehåll

Integritetsdeklaration för Yles tjänster 25.5.2018–14.2.2019

Denna dataskyddsbeskrivning var giltig 25.5.2018-14.2.2019. Den nya dataskyddsbeskrivningen för våra tjänster hittar du här.

Principer för skydd av personuppgifter i anslutning till Rundradions tjänster

Ditt integritetsskydd är viktigt för oss

Rundradion Ab (nedan benämnt ”Yle”) har förbundit sig till att skydda integriteten hos användarna av Yles tjänster och att iaktta dataskyddslagstiftningen samt god dataskyddspraxis i sin verksamhet. Denna dataskyddsbeskrivning redogör för hur Yle samlar in och behandlar personuppgifter. Med ”personuppgifter” avses varje upplysning med vilken en person direkt eller indirekt kan identifieras.

Denna dataskyddsbeskrivning tillämpas när Yle är registeransvarig och när vi hänvisar till tillämpning av dataskyddsbeskrivningen vid användning av Yles tjänster. Vi kan också ge mer information om dataskyddet i anslutning till enskilda tjänster, webbplatser eller appar.

Behandlingen av personuppgifter kan basera sig på ett avtal mellan användaren och Yle (t.ex. att skapa ett Yle-konto), annan relevant anknytning mellan användaren och Yles tjänster (t.ex. att använda Yle Arenan), användarens samtycke (t.ex. att delta i en tittartävling) eller i syfte att skydda Yles berättigade intressen. Det är också möjligt att dina personuppgifter hanteras i Yles appar som du har installerat.

Yles tjänster kan tillhandahållas på olika enhetsplattformar och de kan innehålla länkar eller ge åtkomst till andra aktörers webbplatser eller tjänster. Yles tjänster kan användas till exempel med smart-tv, på mobila plattformar eller med appar av externa parter som är fristående från Yle och som har egna dataskyddspolicyer och användningsvillkor. På appar som laddas ned i appbutiker, så som Apple App Store, Google Play eller Microsoft Store, tillämpas den aktuella tjänsteleverantörens användningsvillkor. Vi rekommenderar att du noga läser igenom sådana från Yle fristående externa parters dataskyddspolicyer och användningsvillkor. Yle ansvarar inte för dessa externa parters dataskyddspolicyer och användningsvillkor.

Om du inte godkänner den policy som finns redogjorda för i denna dataskyddsbeskrivning, kan vi inte rekommendera att du lämnar dina personuppgifter till Yle. Största delen av Yles tjänster kan användas utan att du behöver registrera dig eller genom att använda en signatur i stället för ditt riktiga namn, och därför behöver personuppgifter inte lämnas.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Yle kan samla in sådana uppgifter om sina användare som är nödvändiga med tanke på de användningsändamål som fastställs i denna dataskyddsdeklaration. Vilka uppgifter som samlas in om användare beror på ändamålet.

Dina personuppgifter kan samlas in när du registrerar dig som användare av Yles tjänster, vid användning av tjänsterna, i anslutning till tävlingar, kampanjer och undersökningar samt när du på något annat sätt står i kontakt med oss. Yle samlar bland annat in personuppgifter som hör till följande kategorier.

1. Uppgifter som du har lämnat till Yle

I anslutning till olika tjänster kan vi be dig lämna följande uppgifter, som du kan uppge till Yle om du önskar:

 • Grundläggande personinformation och identifieringsuppgifter som namn, signatur, lösenord eller annan identifierare, e-postadress och andra upplysningar – kommentarer som du lämnat i Yles webbtjänster
 • Beskrivande och specifik information om användaren som födelsedatum, kön, intresseområden, favoriter och teman, val av språk m.m., kommentarer som du lämnat i Yles webbtjänster, information om vilka enheter du använder samt information som anknyter till innehåll och program.
 • Responsdata, inkl. kundrespons
 • Tillstånd och samtycken
 • Uppgifter om tävlingar och utlottningar
 • Undersöknings- och enkätdata
 • Andra uppgifter som du lämnat eller som lämnats ut med ditt samtycke, till exempel uppgifter som har samlats in från externa källor.

Vi samlar in uppgifter på olika sätt, till exempel när du matar in uppgifter vid registrering, vid användning av tjänster eller när du deltar i Yles tävlingar, utlottningar eller undersökningar.

2. Uppgifter som har observerats vid och härletts från användning av tjänster

Vi kan samla in följande uppgifter om dig och användningen av Yles tjänster:

 • Analysdata, som till exempel uppgifter från webbtjänsternas analyssystem (se Yles cookiepolicy)
 • Data från kundkommunikationen, som till exempel antal klickar på meddelandelänkar
 • Den webbplats från vilken du kom till Yles webbplats
 • Enhetsidentifikatorer och uppgifter om den enhet du använder, som till exempel enhetens modell och unik enhets- och/eller cookie-id, enhetens operativsystem
 • Kanal för insamling av: webbläsare, mobil webbläsare, applikation och version av webbläsaren
 • IP-adress
 • Sessionskod, sessionens klockslag och längd
 • Uppgifter som kan kopplas till användaren utifrån användningshistorik för Yles tjänster och som har härletts från en observerad användning och/eller uppgifter som användaren lämnat själv, till exempel demografi, intresseområden och någon annan gruppering av användare
 • Andra uppgifter som har samlats in med ditt samtycke
 • Positionsdata, dock med ett uttryckligt samtycke från dig.

Yles tjänster och funktioner som bygger på positionsdata utnyttjar satellit- eller IP-adressuppgifter eller annan webbaserad positionsinformation. När du använder assisterade positioneringssystem, till exempel en assisterad GPS, kan din positionsinformation och enhets- och operatörsspecifika identifikationskoder delas med positioneringsservern. När du använder våra tjänster som bygger på positionsdata, till exempel ett lokalt innehåll eller nödmeddelanden utifrån din position, skickas din positionsinformation med ditt samtycke till Yle för att Yle ska kunna tillhandahålla rätt innehåll.

3. Personuppgifter som lämnats ut till Yle

Med ditt samtycke hämtar vi uppgiften om din hemkommun från Befolkningsregistercentralen för att du ska kunna använda Yle Arenan när du befinner dig i ett annat EU-land.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i ett eller flera syften som räknas upp nedan.

1. Tillhandahållande av tjänster
Dina personuppgifter kan användas för att tillhandahålla Yles tjänster och identifiera användare samt för att vi ska kunna göra Yles tjänster mer personliga, interaktiva och användarvänliga, genom att exempelvis göra det möjligt för dig att använda Yles tjänster med olika enheter, genom att rekommendera innehåll som du eventuellt är intresserad av, möjliggöra omröstningar och tävlingar och visa dig riktade innehåll i våra tjänster. Dessutom kan dina personuppgifter användas för att svara på dina förfrågningar och spörsmål, genomföra val som du gör och utföra andra motsvarande uppgifter, sörja för informationssäkerheten och förebygga missbruk av tjänsterna.

2. Utveckling av tjänster
Dina personuppgifter kan användas för att utveckla Yles tjänster och förbättra användarupplevelsen. Dina personuppgifter kan användas för enkäter och undersökningar om Yles tjänster och utbud, hantering av kundrespons samt för tillgänglighets- och användningsanalyser som görs i anslutning till publikundersökningar. Vi kan kombinera information som samlats in i anslutning till olika tjänster och appar till den del informationen har samlats in för ett och samma användningsändamål. Dessutom kan vi föra statistik i den omfattning som utvecklingen av tjänster och appar förutsätter.

3. Kundservice och kundkommunikation
Yle kan skicka dig viktig och väsentlig information om innehållet och egenskaperna i en tjänst. Yle anser att informationen är direkt nyttig för dig. I detta fall bygger kommunikationen på en relevant anknytning mellan parterna och den är motiverad ur tjänsteleverantörens perspektiv vid bedömning av relevansen av användarens grundade förväntningar på Yle.

När du har ett Yle-konto får du regelbundet e-post från Yle med information om fördelar med kontot och Yles utbud. Det är möjligt att vi kontaktar dig i frågor som gäller vår kundservice eller våra tjänster och för att skicka dig individuellt anpassade rekommendationer om nytt innehåll. Du kan själv hantera kundkommunikationen via din profil på Yle-kontot.

På vilket sätt sparar och kombinerar vi personuppgifter?

I enlighet med det ovan beskrivna kan Yles tjänster spara information om användning av Yles tjänster i syfte att möjliggöra olika funktioner. Yle sparar observerade och härledda uppgifter om användning av tjänster separat från det egentliga personregistret som används för identifiering av användare. Ovan avsedda uppgifter sparas med hjälp av surrogatnycklar, och enskilda användare kan inte identifieras utifrån nycklarna. Surrogatnycklar är unika tekniska identifikatorer som består av en slumpmässigt sammansatt siffer- och bokstavskombination.

Lämnar vi ut personuppgifter?

Principen är att Yle inte säljer dina personuppgifter och lämnar heller inte ut dem på annat sätt till parter utanför Yle. Däremot kan Yle lämna ut dina personuppgifter till utomstående part i följande sammanhang:

1. Ditt samtycke
Dina personuppgifter kan lämnas ut med ditt uttryckliga samtycke exempelvis i anslutning till en tjänst som tillhandahålls av en från Yle fristående extern part.

2. Interaktion
Dina personuppgifter visas i regel inte för andra användare av Yles tjänster. Vid behov kan du dock i vissa av Yles tjänster dela till exempel en signatur eller andra uppgifter om dig med andra användare. Vi uppmanar dig att noga överväga innan du delar dina personuppgifter eller annan information med övriga användare.

3. Underleverantörer och tjänsteleverantörer
Yle kan anlita underleverantörer och tjänsteleverantörer vid tekniskt underhåll av sina tjänster, kundservice, administration och analys av användaruppgifter, undersökningar, kundkommunikation och genomförande av kampanjer. Dina personuppgifter lämnas ut till Yles underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den omfattning dessa deltar i tillhandahållandet av Yles tjänster och genomförandet av de användningsändamål som finns redogjorda för i denna dataskyddsbeskrivning.

Tjänsteleverantörerna får inte använda dina uppgifter för andra ändamål än de som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning samt i de syften som Yle har fastställt. Yle förpliktar dem att hålla dina uppgifter hemliga och vidta tillräckliga åtgärder för att trygga säkerheten för dina personuppgifter.

4. Tredjelandsöverföring av personuppgifter
Yle strävar efter att tillhandahålla tjänsterna och behandla dina personuppgifter genom att använda i första hand aktörer och tjänster som finns i EU- eller EES-området. I vissa situationer kan Yles tjänster dock tillhandahållas även genom att använda aktörer, tjänster och servrar i andra länder. I så fall kan dina personuppgifter överföras mellan olika länder. Sådana tredjelandsöverföringar kan innebära att personuppgifter lämnas ut till länder utanför EU- eller EES-området (t.ex. USA), i vilka lagstiftningen om behandling av personuppgifter skiljer sig från kraven i finsk lag. Även i detta fall ser Yle till att skyddet av dina personuppgifter är tillräckligt, bland annat genom avtalsklausuler gällande sekretess och behandling av personuppgifter på det sätt som lagstiftningen förutsätter, till exempel genom att använda de standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen, och även i övrigt så att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning.

5. Användning av uppgifter för forskning
I vissa situationer kan vi lämna uppgifter för vetenskaplig eller annan forskning, förutsatt att uppgifterna först har konverterats till en sådan form att det inte är möjligt att identifiera enskilda personer.

6. Utlämnande av personuppgifter utifrån tvingande lagstiftning
Dina personuppgifter kan lämnas ut utifrån krav som en behörig myndighet ställt eller krav som bygger på lag.

På vilket sätt ser vi till att uppgifterna är aktuella?

Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa riktigheten av de personuppgifter vi har genom att radera onödiga uppgifter och uppdatera föråldrad information.

I vissa av Yles tjänster kan användarna själva administrera de personuppgifter, val och samtycken som vi har samlat in. Vi uppmanar dig att med jämna mellanrum använda dessa funktioner och på så sätt kontrollera att dina uppgifter är aktuella. Observera att det är din uppgift är att uppdatera de personuppgifter du har lämnat till oss, om uppgifterna ändras.

Vad gör vi för att skydda dina personuppgifter?

Vi är speciellt noga med dataskyddet och informationssäkerheten när vi planerar, tillhandahåller och underhåller våra tjänster. Vi använder ändamålsenliga fysiska, tekniska och administrativa skyddsmetoder för att skydda dina personuppgifter mot missbruk. Vi har utsett personer med särskilt ansvar för dataskyddet och informationssäkerheten. Vi begränsar åtkomsten till system och databaser som innehåller personuppgifter och de får endast användas av utvalda personer som behöver och är behöriga att behandla personuppgifter i sitt arbete.

Vi genomför dataskyddet och informationssäkerheten bland annat genom förebyggande riskhantering och genom att beakta dataskyddet och informationssäkerheten vid planering, utbilda våra medarbetare och regelbundet kontrollera att våra tjänster stämmer överens med kraven. Vi hanterar risker för missbruk av uppgifter och andra motsvarande risker genom att beakta sannolikheten för risker och arten av de uppgifter som ska skyddas.

Vid tillhandahållandet av tjänster och behandlingen av personuppgifter kan Yle anlita även underleverantörer och tjänsteleverantörer. I så fall ser vi genom avtal och andra arrangemang till att dina personuppgifter behandlas enligt lagstiftningen, god dataskyddspraxis och denna dataskyddsbeskrivning.

På vilket sätt använder vi cookies?

Yle använder kakor (cookies), webbfyrar (web beacons) och andra motsvarande metoder för att tillhandahålla och utveckla sina webbplatser och tjänster och rikta utbud och kommunikation. Våra webbsidor kan också innehålla från Yle fristående externa parters komponenter exempelvis i anslutning till olika sociala nätverk.

Vår policy för cookies beskriver närmare på vilket sätt vi använder cookies och innehåller information om på vilket sätt du kan begränsa användningen av cookies.

Hur lång tid sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och endast så länge som det är nödvändigt för att verkställa de syften som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning. Vi raderar dina personuppgifter när grunden för behandlingen av personuppgifterna har upphört (du har till exempel avslutat ditt Yle-konto).

Användaren anses ha avslutat ett registrerat konto, som sitt Yle-konto, om hen inte på två år loggat in på kontot med sitt användarnamn. Då raderar Yle uppgifterna om personen ur användardatabasen samt stryker användarnamnet. Därefter kan ingen och inte heller användaren på nytt ta i bruk användarnamnet. Uppgifter som har observerats om och härletts från användning av tjänster kommer att konverteras till en sådan form att det är omöjligt att identifiera den enskilda personen.

Observera att vissa av Yles tjänster kan ha offentliga, interaktiva och kommunikativa funktioner, som kommentarsfunktioner och diskussionskanaler, och att din signatur och det innehåll du har skapat kan visas i dessa funktioner även efter att du avslutat det registrerade användarnamnet eller din relation som användare upphört.

Vilka rättigheter har du?

Enligt lag har du rätt till insyn i de uppgifter vi har samlat in om dig. Dessutom har du rätt att kräva att felaktiga, ofullständiga, onödiga eller föråldrade uppgifter ska rättas eller raderas.

Du kan utöva din rätt genom att skicka oss en begäran via svenska.yle.fi/dataskydd. Du kan också göra det genom de inställningsfunktioner som finns i din enhet och i våra appar och tjänster.

Du kan själv hantera dina uppgifter och utöva dina rättigheter via din profil när du är inloggad på Yle-kontot. Genom meddelandeinställningarna kan du påverka vilken kundkommunikation du önskar få från Yle. Vi kan dock fortsättningsvis skicka meddelanden om våra tjänster till dig, till exempel om egenskaper, ändringar eller fel eller störningar i tjänster. Du kan när du vill ta bort ditt Yle-konto.

Ändringar i denna dataskyddsbeskrivning

Yle utvecklar kontinuerligt sina tjänster och kan tidvis göra ändringar i denna dataskyddsbeskrivning utan föregående meddelande. Vid väsentliga ändringar meddelar dock Yle om ändringarna i början av dataskyddsbeskrivning och på sin webbplats under minst 30 dygn. Ändringar kan också bero på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du då och då läser denna dataskyddsbeskrivning för att få vetskap om eventuella ändringar i den.

Vem är registeransvarig och vem kan jag kontakta?

Registeransvarig är Rundradion Ab, Nyhetsgatan 5, 00024 Rundradion.

Om du har frågor om integritetsskyddet kan du gärna kontakta oss per e-post på tietosuoja@yle.fi.