Hoppa till huvudinnehåll

Intern och extern kontroll

Intern kontroll

Den interna kontrollen säkerställer verkställandet av bolagets strategiska och operativa mål, tillförlitligheten av informationen om verksamheten, effektiv ledning av bolaget, ekonomisk och effektiv resursanvändning samt iakttagande av lagar, principer och instruktioner.

Yles styrelse fastställer principerna för intern kontroll, ställer upp målen för den interna kontrollen och svarar för att organiseringen av den interna kontrollen är tillräcklig. Verkställande direktören och hela den övriga organisationen svarar för att verkställa och följa upp den interna kontrollen. Den interna kontrollen ingår i Yles dagliga verksamhet och den verkställs av bolagets samtliga medarbetare. Yle utvecklar ständigt den interna kontrollen som en del av bolagets planerings-, lednings- och verksamhetsprocesser.

Graf över intern kontroll. Förklarad i texten.
Graf över intern kontroll. Förklarad i texten. Yle,internkontroll

Compliance

Yles compliance-program ska säkerställa efterlevnaden av lagar, normer och etiska riktlinjer. Yles verksamhetsprinciper finns på bolagets webbplats på svenska.yle.fi/verksamhetsprinciper.

Styrelsen övervakar att efterlevnaden av kraven i Yles verksamhet säkerställs på lämpligt sätt och hanterar de viktigaste compliance-riskerna. Styrelsen fastställer principerna för compliance.

Yle har förbundit sig att iaktta etiska riktlinjer i sin verksamhet och kräver detsamma av sina samarbetspartner. Yle har infört etiska riktlinjer (Code of conduct) för hela bolaget samt Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion (EPI-regler) vilka gäller det redaktionella arbetet. Yle iakttar Journalistreglerna som utarbetats av Opinionsnämnden för massmedier.

Yle har en ”etisk kanal”, genom vilken medarbetare vid behov kan anmäla uppdagade eller misstänkta fall av oegentligheter.

Riskhantering

Riskhantering är en del av Yles interna kontroll och god förvaltningssed. Med riskhantering avses att man oavbrutet arbetar för att identifiera, bedöma och hantera de risker som Yle exponeras för i sin verksamhet. Riskhanteringen omfattar såväl de olika nivåerna i Yles verksamhet som de olika relevanta riskkategorierna.

Målet för riskhanteringen är att identifiera de mest betydande riskfaktorerna för Yles verksamhet och hantera dem på ett optimalt sätt så att bolaget kan uppnå sina strategiska, operativa och ekonomiska mål och minimera händelser som kan skada bolagets anseende. Med hjälp av systematisk riskhantering kan bolaget minska sannolikheten för att negativa risker slår in och minska deras negativa effekter på verksamheten.

Yles styrelse har fastställt principerna för riskhantering, enligt vilka riskhanteringen verkställs. I principerna definieras ansvarsfördelningen och rollerna med avseende på riskhanteringen samt metoderna för identifiering, bedömning och uppföljning av riskerna.

Intern revision

Intern revision bistår styrelsen vid uppföljningen av att den interna kontrollen är tillräcklig, funktionell och effektiv genom att tillhandahålla objektiv bedömning av och konsultation för den interna kontrollen och riskhanteringen. Styrelsen fastställer principerna för intern revision.

Intern revision bistår den operativa ledningen vid uppnående av målen genom att ge rekommendationer för utveckling av rutinerna, processerna och kontrollerna. Intern revision utvärderar systematiskt effektiviteten av den interna kontrollen och riskhanteringen samt av lednings-, styr- och kontrollprocesserna.
Internrevisionen rapporterar till styrelsen. Revisionerna genomförs med både interna och externa resurser.

Extern kontroll

Revision

Bolagets revisorer till och med bolagsstämman 5 april 2019 var CGR Virpi Halonen och revisionssamfundet KPMG Oy Ab, vars huvudansvariga revisor var CGR Petri Sammalisto. Bolagsstämman utsåg till revisorer för Rundradion Ab CGR Virpi Halonen och KPMG Oy Ab med CGR Petri Sammalisto som huvudansvarig revisor.

För räkenskapsperioden 2019 betalades 37 821 euro i arvode för den lagstadgade revisionen.

Yle har använt KPMG Oy Ab:s rådgivningstjänster i olika projekt för utveckling av sin verksamhet och betalat sammanlagt 74 757 euro för dessa tjänster.

Transport- och kommunikationsverket

Transport- och kommunikationsverket övervakar att Yle i sin verksamhet följer lagen. Enligt 12 a § i lagen om Rundradion övervakar Transport- och kommunikationsverket att Yle avskiljer den kommersiella verksamheten och att underprissättning inte används, samt att förbudet mot reklam och sponsring följs. Transport- och kommunikationsverket övervakar inte att Yle uppfyller sitt public service-uppdrag enligt 7 § i lagen om Rundradion, utan detta övervakas av Yles förvaltningsråd och av riksdagen genom förvaltningsrådets berättelse.

Enligt lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation övervakar Transport- och kommunikationsverket bland annat iakttagandet av kravet på europeiskt programutbud och kvoten för oberoende producenter (s.k. indie-kvot) och syn- och hörselskadades tillgång till Yles tv-programutbud samt förbudet mot sponsring i Yles produktioner. Dessutom övervakar Transport- och kommunikationsverket, i egenskap av allmän tillsynsmyndighet på kommunikationsområdet, Yles verksamhet bland annat ifråga om användningen av radiofrekvenser.

Transaktioner med närståendekretsen

Yles styrelse har godkänt bolagets instruktioner för transaktioner med närståendekretsen. I instruktionerna definieras närståendekrets, närståendetransaktion och rapportering av eventuella närståendetransaktioner. Yle upprätthåller ett register över personer och sammanslutningar i bolagets närståendekrets, närståenderelationens natur samt transaktioner med närståendekretsen.