Hoppa till huvudinnehåll

Yles strategi

Gemensamt för alla, unikt för mig

Lästid 6 minuter | publicerad 19.5.2020

De traditionella medierna lever i ett brytningsskede. Mängden tillgänglig information, bildning och underhållning är outsinlig – det innebär att de traditionella hörnstenarna för public service-media inte längre räcker till. Antalet medier har ökat explosionsartat och fragmenteringen av människors värderingar, livsstil och kultur ökar.

För att behålla sin relevans måste medierna kunna förändras snabbt och målmedvetet. Trycket på förnyelse är också en stor möjlighet för Yle. Medierna kan använda sig av fler metoder och möjligheter än någonsin för att skapa mervärde för människor och samhället.

Förändringen blir allt snabbare. Globala teknikjättar tar allt mer plats.

Rundradion fyller 100 år 2026. Med denna strategi garanteras en Rundradio som bäst betjänar medborgarna och samhället. Detta är en fördel för ett välmående och demokratiskt samhälle.

Yles syfte

Vi ökar förståelsen för varandra och omvärlden, vi stärker samhället och kulturen i Finland.

Yles värderingar

Vi är pålitliga och ansvarstagande – vi utför vårt uppdrag oberoende. Vi inspirerar till kreativitet – vi ger modigt utrymme för nya idéer. Vi har respekt för människan – tillsammans åstadkommer vi någonting bättre.

Yles riktning

Yle går mot de kommande hundra åren som en stark förnyare inom public service. Yle är gemensamt för alla och unikt för mig – för det finländska samhällets bästa.

Yles stora teman

De viktigaste förutsättningarna för att vi ska lyckas med vårt uppdrag

Syftet skiljer Yle från mängden. Public service-uppdraget innebär att alla betjänas. Alla har samma tillgång till Yle, men bolaget ter sig på olika sätt för människor.

För att Yle ska kunna genomföra sitt uppdrag väl och vara framgångsrikt i framtiden, måste bolaget lyckas med två stora frågor.

Yle innebär ett mervärde för människor och samhället

Som public service-mediebolag är Rundradion en del och ett uttryck av demokratin och rättsstaten. Yle försvarar alltid den västerländska demokratin, rättsstatens grundprinciper, yttrandefriheten och människovärdet.

Yle bidrar till att människor upplever sig vara en del av det omgivande samhället. Yle finns i hela Finland och är tillgängligt för alla utan särskilda avgifter.

Yles arkiv fungerar som nationens minne. Vi öppnar med vårt innehåll upp framtidsutsikter, hjälper till med att bygga morgondagens Finland och skapar en tro på det som komma ska.

Yle har en speciell roll även som upprätthållare av grundtrygghet, bland annat i förmedlingen av tillförlitlig information. Denna roll framhävs i synnerhet i tider av störningar eller undantagsförhållanden i samhället.

Vi betjänar specialgrupper på ett sätt som andra inte gör.

Genom samarbete skapar vi mervärde även för den kreativa sektorn och mediebranschen samt för det omfattande nätet av samarbetspartner.

Vi mäter vår prestation på många sätt – inte bara i publikstorlek – för att bättre kunna bedöma genomslagskraften i vår verksamhet.

Endast ett Yle som är värt förtroendet kan genomföra sitt uppdrag och vara hela folkets Yle

Yle ska leva upp till det förtroende som finländarna har – oavsett hur olika vi är. Endast så kan Yle genomföra sitt uppdrag och vara hela folkets Yle.

Förtroende är en personlig upplevelse – en känsla som bygger på ärlighet, närvaro och av att bli hörd. Yle ökar dialogen med finländarna och lyfter allt mer i sina innehåll fram olika människor, tankar och liv. Finland är mer pluralistiskt än förut och därför är också Yle det.

Yle tar inte i sin journalistik parti för någon.

För att lyckas betonar vi dessa tio punkter under de kommande åren.

De är en kombination av Yles traditionella styrkor och förnyelse.

1. Vi fokuserar allt mer på digital utgivning, vi utvecklar också våra traditionella kanaler.

De digitala tjänsternas betydelse i mediekonsumtionen ökar.

Yle satsar både på den högklassiga strömningstjänsten Yle Arenan och på en tjänst med snabbt reagerande journalistik och evenemang, som bygger på ett behov av att vara uppdaterad och ta del av gemensamma upplevelser.

Yle bedömer antalet och omfattningen av sina tv- och radiokanaler och digitala tjänster i takt med förändringar i mediekonsumtionen och omvärlden. Tv- och radiokanaler kommer trots det att fortsättningsvis ha en stor betydelse, i synnerhet för den äldre befolkningen under de närmaste åren.

Då vi går mot digitala produktionsmiljöer och utgivningsplattformar ser vi till att vi både under och efter förändringen betjänar alla finländare. Denna övergång innebär bland annat att vi allt smidigare skapar mera innehåll för att uttryckligen publicera det på Yle Arenan och i våra mobiltjänster.

Yle publicerar sitt innehåll primärt på sina egna plattformar. Tredje parters plattformar kan efter noga övervägande användas, om vi genom dem kan nå en publik vi inte kan nå med Yles plattformar.

2. Vi stärker vår relation till barn och unga.

Yle ska betjäna alla finländare, oavsett ålder. Detta förutsätter en fullkomlig förståelse av mediekonsumtionen och hur publiken i olika åldersgrupper lever.

Mediebolag konkurrerar allt hårdare om unga och barn som publik. Traditionellt har reklamfritt innehåll, säkerhet och det egna språket hört till Yles starka sidor – men dessa faktorer stöder inte längre Yle på samma sätt som förr. Vi måste utnyttja dessa styrkor för att kommande generationer inte bara ska växa upp med de globala mediejättarnas utbud, men detta räcker inte i sig.

Vi ger rum för nya kreatörer och de ungas röster och tankar, samt förnyar utbudet som är riktat till unga.

Yle kan som den mest älskade tjänsten för barn erbjuda kvalitetsprogram som håller internationella mått, pedagogiska appar och oförglömliga möten.

Styrkor

Dessa värnar vi om och dessa utvecklar vi

3. Vi känner och når ut till alla finländare.

Vi vill nå ut till alla finländare också i fortsättningen. Vi diskuterar med allmänheten för att förstå vad den önskar sig av oss och vad den anser om oss.

4. Vi ser till att vårt innehåll och våra tjänster är tillförlitliga.

Vi strävar ovillkorligt efter tillförlitlighet och oberoende i journalistik, kultur, bildning och i all vår övriga verksamhet. Vi utvecklar audiovisuella uttryckssätt för det nya årtiondet och levererar det bästa utbudet och de bästa tjänsterna inom mediebranschen.

5. Vi visar en allt mångsidigare bild av Finland och världen.

Vi lyfter fram människor från hela Finland och i omvärlden som lever och tänker på olika sätt, samt ger deras berättelser bättre synlighet. Vi tar världen närmare genom att gå till källorna. Vi ökar förståelsen mellan människor och ger en röst till dem som på grund av sin ställning annars inte är i offentligheten.

Internationell verksamhet innebär för Yles del regelbundet samarbete med olika aktörer utanför Finlands gränser. Utöver det gör inhemskt innehåll – som håller internationell klass – Finland känt ute i världen.

6. Vi förmedlar stora, gemensamma ögonblick.

Vi ser till att stora, gemensamma ögonblick får ännu större genomslagskraft. Vårt mål är att också i framtiden göra stora idrottsevenemang, fester och storevenemang tillgängliga för finländarna.

7. Vi betjänar specialgrupper på ett mångsidigt sätt.

Yle tillhandahåller tjänster för specialgrupper och ser till att specialgrupper också kan delta i att producera innehåll och tjänster för Yle. Specialtjänster är en del av mångfalden i Yles utbud. Med hjälp av teknik kan Yle förbättra till exempel tillgängligheten av innehåll och tjänster.

Förnyelse

Vi skapar nytt och är en förnyare

8. Vi är en föregångare inom den digitala utvecklingen.

Vi planerar digitala innehåll och tjänster på nya sätt. Vi vet bättre än förut vilket innehåll som ska skapas för vilka enheter och ändamål. Vi bygger en personlig användarupplevelse som är så smidig som möjligt. Vi utvecklar och provar kommande generationers medieinnovationer. Vi vill vara bland föregångarna inom tillämpningen av ny teknik.

9. Vi syns mer i finländarnas vardag.

Vi skapar nya sätt att öka människors förståelse genom att vara närvarande och föra dialog med finländarna, både fysiskt och digitalt. Media omfattar redan annat än traditionellt innehåll – evenemang blir allt viktigare för Yle. Betydelsen av direktsändningar ökar.

10. Vi skapar nya partnerskap som gynnar alla.

Partnerskap med företag eller andra aktörer inom samhället, som organisationer och läroinrättningar, blir allt viktigare. Partnerskap genomförs så att alla parter drar nytta av det. Vi söker nya samarbetsformer inom till exempel evenemang, visningsrätter för sport och mediefostran. Vi gör inköp från inhemska produktionsbolag och andra aktörer, samt söker nya samarbetsformer med kommersiella medier i enlighet med den parlamentariska arbetsgruppens förslag (år 2016) och bestämmelserna i Ylelagen.