Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En gråvarg i en alert position i naturen

Europeiska naturvårdare ryter till – vargjakt är inte en lösning

EU-kommissionen anklagas för missledande information.

Samerna har nu ett eget klimatråd – globalt sett unikt

I dag har statsrådet tillsatt det samiska klimatrådet för första gången, i enighet med den förnyade klimatlagen.

Det är ett nytt nationellt organ som består av forskare och personer som känner till traditionell samisk kunskap.

Rådet består av tolv medlemmar. Ordförande för den här perioden är forskardoktor Klemetti Näkkäläjärvi från Uleåborgs universitet.

Till rådets uppgifter hör att främja urfolkens rättigheter och att stöda att klimatpolitiken bereds ur ett perspektiv som främjar den samiska kulturen.

Den samiska kulturen är sårbar för klimatförändringen eftersom den är kopplad till den arktiska naturen.

Karleby röjer strandängar tack vare stöd

Karleby får understöd för att återställa strandängar. Det handlar om cirka 15 hektar igenväxta strandängar och sandstränder vid bland annat Brudskär, Mustakari, Halkokari och Sundmun samt ett område intill Torsö.

Miljöministeriet beviljar drygt 100 000 euro för projektet.

Det handlar om Miljöministeriets Helmiprojekt som pågår till 2030 där målet är att få mer mångfald och mångsidiga ekosystem i naturen.

Karleby kommer att röja vid stränderna och ta bort buskar samt annan växtlighet.

Miljön är viktigare än ekonomisk tillväxt för invånare i huvudstadsregionen

Klimatångesten har ökat bland unga i huvudstadsregionen.

Sjöhästar som tillhör den utrotningshotade arten Hippocampus whitei.

Hundratals sjöhästbebisar släpptes fria utanför Sydney

Målet är att rädda den utrotningshotade arten.

Granar i skogsdunge.

Frodiga lundar och hotade hagmarker återställs på Bjurs naturskyddsområde i Barösund i Ingå

Granar, buskar och träd röjs för att återställa markerna.

Hirvien polku suolla.

Naturinventerare söker värdefulla naturtyper i Nyland i sommar

En inventerare söker rikkärr och andra hotade biotoper.

Ålgräs på havbotten i sand. Stenar också på botten. Solen lyser genom vattnet.

Ingå församling vill skydda havet kring Stora Fagerö

Orsaken är att där växer bandtång.

Två unga män i svartröda overaller står hukade över ett uppgrävt skogsparti.

Stadsstyrelsen i Borgå säger nej tack till gruvbolag som vill leta kvarts i skärgården

Skickar in besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Åbo bygger bo med mat åt sällsynta läderbaggen, som inte finns någon annanstans i Finland

Åbo stad tar till nya knep för att rädda läderbaggepopulationen i Runsala i Åbo.

Runsala är troligen det enda området i Finland, där läderbaggen trivs. Läderbaggen är en hotad art och måste skyddas.

Läderbaggen gillar ihåliga, gamla träd som håller på att minska på Runsala. Därför har Åbo stad riggat upp ihåliga stockar för baggen på fem olika ställen på ön.

I den så kallade holken finns mat åt baggen, alltså rödröta, sågspån och humus av löv.

Arborister klättrar i träd.

Stora känslor när värdeträd måste fällas: ”Inte heller gamla träd är eviga”

Värdeträd finns bland annat i centrum och i Gamla Vasa.

Havsörn fångar en fisk ur vattnet.

ÅRTV: Fem havsörnar får skjutas i Lågskärs naturskyddsområde

På fredag inleds skyddsjakt på havsörn på Åland, i Lågskärs naturskyddsområde. Den åländska landskapsregeringen har fattat beslut om att fem havsörnar får skjutas, rapporterar Ålands Radio och TV (ÅRTV).

Lågskär är ett Natura 2000-skyddsområde. Orsaken till skyddsjakten är att man vill skydda ejdrarna på Lågskär.

ÅRTV skriver att landets viktigaste ejderkoloni finns på ön, och att man har försökt skydda den i flera år. Projektet har burit frukt, men på en punkt är det fortfarande stora problem. När ungarna kommer ut på vattnet har havsörnarna jagat dem.

Hittills har det inte fungerat med olika försök att hålla bort havsörnarna medan ungarna är små, därför blir det aktuellt med skyddsjakt.

Källa: ÅRTV

En karta över var vindkraften finns i Finland.

Därför finns det så få vindkraftverk i Nyland

Finland har 1 400 möllor, endast fyra finns i Nyland.

Högholmens naturstig i Hangö mars 2022.

Hangö stad vill inte ha båtförvaring nära naturstigen i Tvärminne

Naturskyddsområde och ett Naturaområde ligger i närheten.

En thailändsk man sitter på en bänk på en strand. Han ler och tittar in i kameran.

Turister flockas till Thailand igen – thailändarna försöker lindra turismens miljöskador

Speciellt den marina miljön tar svår skada av turismen.

Förvaltningsdomstolen om träden längs Mannerheimvägen: 14 träd fredas för stunden

I Helsingfors förvaltningsdomstols mellandom förbjuds fällning av fjorton träd i Hesperiaparken. Trädfällning på Hesperiaesplanaden förbjuds också, men enligt planen ska inga träd fällas på området.

Förbudet gäller fram till att Stadsnaturrörelsens klagomål lösts eller fram till att annat informeras.

Miljöorganisationer har krävt att totalrenoveringen avbryts med hänvisning till att naturskyddslagen bryts och att fridlysta arter hotas, däribland fladdermöss och flygekorrar.

Enligt stadens miljötjänst är varken Hesperiaparken eller Hesperiaesplanaden viktiga passager för flygekorrarna. Det finns heller inga tecken på att fladdermössen skulle hålla till i träden som avses fällas. Majoriteten av fladdermössen häckar och vilar i byggnader, enligt den information som finns tillgänglig.

Svan landar på Söderfjärden.

Reflexer ska göra fåglarnas vårflyttning säkrare vid Molnmossen i Närpes

153 reflexer för fåglar har satts upp i februari.

Solen lyser över snön och isen i en småbåtshamn, där skuggan från båtstolpar lyser långa.

Pargas fick sitt första klimat- och miljöprogram: ”Nu gäller det att följa upp, så att det här arbetet inte faller i glömska”

Pargas stad har fått sitt första klimat- och miljöprogram, då stadsfullmäktige godkände programmet på sitt möte på måndagskvällen. I programmet ingår drygt 30 åtgärder för att förbättra miljön.

Troligt att privata skogsägare får behålla sin självbestämmanderätt

Många befarar att EU:s beslut att skydda och återställa skog ska äventyra självbestämmanderätten hos privata skogsägare. I Finland äger hundratusentals privatpersoner skog.

– EU:s skärpta reglering kommer att omfatta också privatskogar, men antagligen kommer det att vara frivilligt att skydda eller återupprätta sin skogsmark, säger Anssi Niskanen som är näringsdirektör på Skogscentralen.

Både Niskanen och Matleena Kniivilä, forskningsdirektör vid Naturresursinstitutet, menar att tröskeln att införa regler som omfattar privata skogsägare är hög, och att samhället antagligen skulle ersätta åtgärder som vidtas för det allmänna bästa.

Redan nu kan skogsägare få ersättning för att skydda skog.

Källa: STT

Nordkalks dagbrott i Villmanstrand.

Den nya gruvlagen får grönt ljus i riksdagen – gruvor som hotar försvaret får stoppas

Lagen ger kommunerna större rätt att förhindra gruvprojekt.

Skogar skyddas i Lovisa

Lovisa stad kommer att skydda två nya skogsområden.

Det är fråga om sammanlagt 70 hektar skog som bedöms vara betydande till sin diversitet.

Sedan slutet av 2022 finns det finns två nya privata naturskyddsområden inom Lovisa stad, Skukulträsket norra och Farbrorsängen.

Två andra skogsområden, Kejtala och Åkersön, kommer inom snar framtid att säljas till staten för att bli skyddsområden.

Det betyder att Skukulträsket som är omgiven av skyddade skogar och stadens naturskyddsområde sammankopplas med privatägda Uvbergets naturskyddsområde.

Beslutet att skydda området inverkar inte på möjligheterna att använda och underhålla rutten till Skukulträsket och inte heller på användningen av bryggan eller grilltaket där.

Saimenvikarkut på is.

Saimenvikare ska förflyttas i sommar

I sommar ska ett antal saimenvikare flyttas från Pihlajavesi till Kolovesi och de södra delarna av Saimen.

Enligt världsnaturfonden WWF är det här den första förflyttningen som görs på 30 år och den kommer att ske i maj–juni.

Flyttningarna görs för att öka den genetiska mångfalden bland de cirka 440 saimenvikare som nu simmar i Saimen.

”Med hjälp av förflyttningar kan ett genetiskt fattigt delbestånd återfå någon egenskap som på lång sikt är bra för överlevnaden”, säger forskningsdirektör Petri Auvinen vid Helsingfors universitet.

År 1992 flyttades vikaren Venla från Haukivesi för att stärka det minskade vikarbeståndet i södra Saimen. På 30 år har Venla fått avkommor i flera generationer. Venla lever fortfarande och är minst 35 år gammal, vilket tyder på att förflyttningen till den nya livsmiljön gick bra.

Källa: WWF

En ung man sitter vid en brant klippa i skogen invid en liten älv.

Fem viktiga megatrender påverkar vår framtid – vi kan agera för att alla ska få det bättre

Finlands jubileumsfond Sitra listar fem så kallade megatrender som ser ut att få stor betydelse med tanke på framtiden.

Stiftelsen för naturarvet köper gammal skog i Pargas

Stiftelsen för naturarvet har köpt ungefär 29 hektar skog i Pargas. Skogsområdet ligger på ön Önsholm och är mångsidig med både förfallen och karg klipptallskog till frodig ek- och lövskog. Förutom att grunda ett naturskyddsområde är tanken att plantera mer ädellövträd på området.

Stiftelsen för naturarvet har sedan innan tretton skyddade skogar i Egentliga Finland, fyra av dem finns i Salo. Skogsområdet på Önsholm är stiftelsens första i Pargas och samtidigt också det största i Egentliga Finland. För de med sommarstugor på Önsholm kommer det nya naturskyddsområdet inte innebära några märkbara förändringar.

Stiftelsen köper skogsområden med donerade pengar. De köpta skogarna är för evigt skyddade.

Åbo vill grunda nytt naturskyddsområde i Mälikkälä

I framtiden kan det finnas ett naturskyddsområde i skogen i Mälikkälä i Åbo.

Stadsmiljönämnden godkände igår förslaget att ansöka om att grunda ett naturskyddsområde i Mälikkälä av Närings-, trafik-, och miljöcentralen i Egentliga Finland. Förslaget ingår i stadens strategi att främja naturens mångfald.

Den över 100 hektar stora skogen finns under fem kilometer från Åbos centrum stor och är viktig både för sitt naturvärde och för sina friluftsmöjligheter. Enligt stadens ansökan ska 90 hektar skyddas av skogen.

Elva boendeföreningar vid området har gjort ett invånarinitiativ kring skyddandet av skogen år 2018.

Kärr med små tallar.

Nu ska 30 procent av jorden skyddas och återställas – det här kan det innebära för Finland

Också skog som brukas eller odlingsmark kan anses skyddade.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida