Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Pedersöre kommun står inför stora utmaningar inom bildningsväsendet

Nämnden för fostran och utbildning i Pedersöre gick igenom budgeten för nästa år på tisdagskvällen. Enligt ordförande Christian Dahlin (SFP) har bildningsväsendet stora svårigheter att hållas inom budgetramarna.

Enligt honom beror det här på väldigt stora kostnadsökningar och tilläggsresurser behövs för att kunna erbjuda den service som kommunen erbjuder idag.

Då det gäller gymnasieutbildningen ser kommunen ut att klara sig inom ramarna, men inom alla andra sektorer behövs mer pengar.

Jakobstadsregionen skjuter upp beslut om eget sysselsättningsområde

De fem kommunerna i Jakobstadsregionen skjuter upp beslutet om att bilda ett eget sysselsättningsområde.

Enligt Jakobstads stadsdirektör Anne Ekstrand vill man vänta ut förhandlingarna om ett område som skulle täcka hela Österbotten. Den kommunala samarbetsnämnden tar upp ärendet på nytt om två veckor, den 10 oktober.

Från och med 2025 överförs ansvaret för arbets- och näringstjänsterna till kommunerna. Mindre kommuner kan gå samman i sysselsättningsområden som ordnar tjänsterna.

Kommunerna ska välja vilket område de vill höra till inom oktober. Hittills har Vasa och Korsholm erbjudit sig att agera värdkommun för sysselsättningsområden.

Mera: Sysselsättningsreformen riskerar att splittra Österbotten – maktfördelningen är en stor stötesten

Kollage av fyra personer.
Vasa stads bildelningsbilar parkerade bakom tekniska verket.

Regeringen slopar kraven på klimatplaner i kommunerna

Kommuner tar beskedet med en axelryckning.

Kyrkslätt återtar egen enhet för svenskspråkig utbildning

Förvaltningen inom Kyrkslätts utbildningstjänster ändras.

Det här görs efter en period av mycket diskussion kring hur den svenskspråkiga utbildningen ordnas.

Kommunen beslutade hösten 2022 att ordna finsk- och svenskspråkig utbildning inom samma enhet.

I november ska den svenskspråkiga utbildningen återgå till att ordnas inom en egen enhet.

Enheten leds av utbildningschefen och är direkt underställd bildningsdirektören.

Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen kommenterar beslutet så här i ett pressmeddelande: ”När det uppstår oro över tjänsternas jämlikhet eller kvalitet är det viktigt att ledningen lyssnar till oron.”

Förvaltningen för den finskspråkiga utbildningen ändras inte.

Läs här om bakgrunden: Vad beror de upprepade misstagen inom Kyrkslätts förvaltning på? ”Svårt att få en ändring på hur saker görs i kommunstyrelsen”

Kyrkslätt förkastar klagomål på att utbildningsdirektören inte kan svenska

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt förkastade på måndagskvällen tre klagomål som handlade om utbildningsdirektörens språkkunskaper.

När Astrid Kauber i våras valdes till utbildningsdirektör framkom att hon inte hade tillräckliga kunskaper i svenska. Det här trots att hon ansvarar för både den svenskspråkiga och finskspråkiga utbildningen i kommunen.

Både kommuninvånare och föreningar i Kyrkslätt krävde att valet ska omprövas. De lyfte upp att Kauber inte uppfyller de formella krav som finns i lagen.

Kommunen förkastar klagomålen eftersom språkkunskaperna inte är det enda kriteriet när en tjänsteinnehavare väljs. Enligt kommunen har svenskspråkiga dessutom ”obehindrad tillgång till svenskspråkig service”.

Finsk skola diskuteras i Kronoby

Kommunstyrelsen i Kronoby diskuterar ikväll grundandet av en finsk skola i kommunen.

En arbetsgrupp föreslår att kommunen ska utreda möjligheten att placera en finsk skola i samma lokaler som Centralskolan i samband med att en ny skolbyggnad uppförs i centrum av Kronoby.

Den finska verksamheten skulle omfatta förskolan och årskurserna 1–6.

De elever från finskspråkiga familjer i Kronoby och Nedervetil som går i skola på finska gör det i dag i Karleby, medan finskspråkiga elever från Terjärv går i skola i Vetil eller Kaustby.

Hamnen i Kalkstrand i Sibbo.

Sibbopolitiker vill låta bygga en gästhamn – stort stöd i fullmäktige

Hela 35 politiker har skrivit under fullmäktigemotion.

Lådliknande byggnad med låtsaskonstnärlig kuber som färggranna inslag på en i övrigt tråkig fasad

Hela hösten utan gymnastiksal i Korsholms högstadium

Nu vill man torka ut utrymmena ordentligt.

Mamman Nataliia Shyliaieva

Nataliia från Ukraina får stanna i Sibbo: ”Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta”

Nu börjar nästa byråkratiska runda – att få en bostad.

Tre regnbågsflaggor i flaggstänger bredvid varandra.

Prideflaggor i Masku förstördes – igen

Andra gången på en vecka som flaggor förstörs.

Kvinna som ler tittar in i kameran.

Pedersöre inför medborgarbudget – över hundra förslag på hur pengarna ska användas

Pedersöre kommun har reserverat 10 000 euro i nästa års budget som invånarna själva får bestämma över. Initiativet kallas medborgarbudget eller deltagande budgetering.

Kronoby beslutar om prideflaggning

Ska Kronoby börja flagga för Pride? Den saken ska kommunstyrelsen besluta i kväll, måndag.

Styrelsen behandlar ett initiativ om att kommunen ska hissa regnbågsflaggan under prideveckan som ordnas i juni varje år.

Enligt initiativet skulle hissandet av regnbågsflaggan ses som ett tecken på solidaritet och att kommunen uppmärksammar och stöder likabehandling. I somras hissades regnbågsflaggan i många kommuner i Österbotten.

Förslaget till styrelsen är att Kronoby börjar flagga för Pride från och med nästa sommar.

Kenneth Nordberg, forskardoktor på Åbo Akademi i Vasa.

Forskare: Österbottniska landsbygden mår relativt bra

Möjlighet till strandnära boende och korta avstånd är trumfkorten för Österbotten. Forskare Kenneth Nordberg på Åbo Akademi i Vasa är optimistisk inför framtiden.

Man i förgrunden tittar ner i en soptunna.

Vasaregionens avfallsnämnd till NTM-centralen: Sluta hota med böter

Långdansen kring vem som ska ordna avfallstransporterna i Vasaregionen fortsätter. Avfallsnämnden anser att NTM-centralen inte har någon rätt att tvinga fram ett visst beslut.

Ofoget i Korsholm har minskat

Under sommaren har Korsholms kommun intensifierat övervakningen vid allmänna områden, som till exempel lekplatser och skolgårdar med fler kameror och väktare.

Och övervakningen har gett resultat. Kommunens tekniska direktör Ben Antell berättar att ofoget på kommunens egendom har minskat betydligt jämfört med tidigare somrar.

Vad som ska hända med Olav lekpark i Smedsby som förstödres i en brand i mitten av maj är ännu inte klart. Kommunen har inga medel att ersätta de förstörda lekredskapen och hur det går med kommunens skadeståndskrav är ännu inte klart.

Kommunerna tar mer ansvar för att få bort skolfrånvaro

Många kommuner i Österbotten anställer extra stödpersonal till skolorna för att hjälpa till med att minska på elevernas skolfrånvaro.

Målet är att nå fram till elever som har problem med skolmotivationen eller lider av skadliga vardagsrutiner som inverkar negativt på skolgången.

I Korsholm säger undervisningschef Linda Felixson att behovet av olika slags stödpersoner i skolan har ökat, men det är förstås en fråga om resurser. I Vasa säger bildningsdirektör Christina Knookala att man på skolorna har varit nöjda över att få fler vuxna till skolvardagen.

Vid många skolor är de här stödpersonerna också beredda att göra hembesök för att prata med eleverna.

Efter en lagändring ligger nu allt större ansvar på kommunerna vad gäller barns och ungas skolfrånvaro.

Längre artikel på finska om ämnet hittar du här.

Trafik vid vägbygge

Knappt om tid att få rondellbygge i Korsholm klart till skolstart

Just nu pågår ett rondellbygge i korsningen av Korsholmsvägen och Källängsvägen i Smedsby i Korsholm. Målet är att rondellen ska vara asfalterad och kantstenar på plats till skolstarten den 15 augusti, men det kan bli knappt om tid.

Ingå kommun vill hörsamma skärgårdsbornas behov och önskemål

I Ingå ska skärgårdsborna få hjälp i sina ärenden av kommunens förvaltningschef, det vill säga Eija Taskinen.

Det är kommunstyrelsen som utsett Taskinen att ansvara för skärgårdsärenden och fungera som en kontaktperson mellan skärgårdsborna och kommunen.

Hon är i kontakt med skärgårdsborna angående deras önskemål, koordinerar deras ärenden samt funderar på förbättringar.

Även sommargästernas behov beaktas.

Ny lag ger fler chansen att få lån via social kreditgivning

Nu ska alla välfärdsområden börja erbjuda sina invånare social kreditgivning. I praktiken innebär det att invånare som har små inkomster och inte har möjlighet att få kredit på rimliga villkor ska kunna få hjälp via social kreditgivning. Villkoret är att personen klarar av att betala amorteringar och räntor.

Syftet med social kreditgivning är att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning samt att främja en persons eller en familjs förmåga att klara sig på egen hand.

Tidigare kunde kommunerna på frivillig basis erbjuda tjänsten men i och med en lagförändring som trädde i kraft den 1 augusti ska alla välfärdsområden erbjuda social kredit.

Inom till exempel Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite är minibeloppet av social kredit 500 euro och högsta beloppet 7 000 euro, återbetalningstiden är högst fem år.

Hundratals svartbyggen i Kronoby

Det finns hundratals svartbyggen i Kronoby kommun. Det kommer fram i den genomgång som kommunen har gjort de senaste åren.

I Kronoby kommundel uppdagades nästan 80 svartbyggen, i Nedervetil närmare 180. I Terjärv har kartläggningen dröjt men kommunen uppskattade tidigare att det finns cirka 200 svartbyggen där.

Totalt handlar det alltså om mer än 400 olovliga fastigheter.

I majoriteten av fallen i Kronoby och Nedervetil har ägaren lämnat in bygglovsansökan efter uppmaning från kommunen. Kartläggningen i Terjärv fortsätter i höst.

Nytt daghem öppnar i Korsholm

I Korsholm öppnar nya daghemmet Äppeldalen i dag (1.8). Daghemmet i Smedsby är tvåspråkigt och har fem barngrupper.

Ett privat dagis fungerade i samma utrymmen men stängde i slutet av maj.

På daghemmet kommer fem lärare i småbarnspedagogik och tio barnskötare att jobba. Rekryteringarna har gjorts både internt och externt.

Under sommaren har personalen ställt i ordning på daghemmet. I enlighet med kommunens upphandlingsdirektiv har till exempel sängar och andra inventarier återanvänts, enligt chefen för småbarnspedagogik Anna Törnroos-Mård.

Ingå vill förbättra fibernätet på landsbygden

Kommunen hoppas bättre fibernät förbättrar möjligheten att jobba på distans och att vara företagare på landsbygden. En fiberanslutning anses också höja värdet på fastigheterna.

Kommunen vill samarbeta med en extern aktör för att på sikt bygga ut fibernätet till hela kommunen. De flesta hushållen ska kunna ansluta sig till fibernätet till ett rimligt pris, som är högst 3 000 euro.

Nylands förbund sköter upphandlingen av projektet. Följande steg är därför att kommunstyrelsen ger kommundirektör Robert Nyman och kommuningenjör Piia Nordström i uppdrag att be Nylands förbund inleda upphandlingen.

Ingåbor får gratis skjuts till simhallen i Sjundeå

Ingå kommun skjutsar invånare till badet i Sjundeå. De kommunala skjutsarna ordnas i augusti och september. Bussen går under torsdagar och fredagar enligt en tidtabell som finns till exempel på Ingå kommuns webbplats.

Man ska anmäla sig senast veckan innan till fritidsinstruktör Pia Helle (pia.helle(a)inga.fi).

Den första skjutsen går 3.8 från småbåtshamnen i Ingå klockan 9.30. Tillbaka startar bussen från Sjundeå klockan 12.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida