Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En brunhårig kvinna står i en trappa. Kvinnan har svarta glasögon och en blommig blus.

Avfallsnämnden ändrar sig inte: ”En låst situation”

Avfallshanteringschefen är frustrerad över situationen.

Detaljplanen för Pyttis flygplats har överklagats till domstol

Föreningen Luonnollisesti Pyhtää har lämnat in besvär till förvaltningsdomstolen över Pyttis flygplats detaljplan. Pyttis kommunfullmäktige godkände detaljplanen i september.

Föreningen tycker bland annat att marken borde undersökas för att se att det inte finns föroreningar i den, eftersom det i åratal fanns en skjutbana på området.

De vill också att det byggs ett staket runt området, så att folk inte kan irra in på banan. Föreningen är också orolig över planerna på ett solkraftverk på flygfältet.

Sabbelskasernen i Dalsbruk

Förvaltningsdomstolen: Sabbelskasernen är fortfarande värdefull och ska skyddas

Kimitoöns kommun överklagade tidigare skyddsbeslut.

Högsta förvaltningsdomstolen ska ta beslut om bevarandet av Pukkilas gamla fabriksbyggnad

Det blir Högsta förvaltningsdomstolen som tar beslutet över huruvida Pukkilas gamla fabriksbyggnad ska bevaras eller inte.

Stadsstyrelsen i Åbo bestämde på sitt möte på måndagen att föra ärendet vidare till högsta instans. Ett motförslag från Konsta Weber (Gröna) med understöd av Ulla Achrén (SFP) om att inte föra ärendet vidare röstades ner. Rösterna föll 9 mot 5, det vill säga majoriteten röstade för att föra ärendet vidare.

Åbo förvaltningsdomstol har tidigare beslutat att bevara byggnaden, men staden stretar alltså emot.

I mars beslöt Åbo stadsfullmäktige att fabriksbyggnaden, som anses vara i väldigt dåligt skick, får rivas. Beslutet överklagades till Åbo förvaltningsdomstol av en privatperson och av Rödgröna vänstern.

Tvisten om Pukkilas kakelfabrik fortsätter: Åbo stad vänder sig till Högsta förvaltningsdomstolen

Åbo stad ansöker om besvärstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen gällande Pukkila kakelfabrik i Långbacka.

Ägaren till den gamla kakelfabriken vill riva den, och Åbo stad tillät det här i den nya detaljplanen för området.

Stadsfullmäktiges beslut att inte skydda kakelfabriken ledde ändå till flera besvär.

Åbo förvaltningsdomstol gav de som lade in besvären rätt och ansåg att stadens beslut stred mot lagen.

Förvaltningsdomstolen ansåg också att kakelfabriken går att renovera.

Nu vill alltså Åbo stad att Högsta förvaltningsdomstolen tar ställning till frågan, och det här behandlas i stadsstyrelsen på måndag.

Åklagaren överklagar inte Poker Run-domarna

Nu är det klart att den ena parten inte överklagar domarna som gäller båtolyckan vid de snabba motorbåtarnas evenemang Poker Run i Hangö för drygt tre år sedan.

Domarna föll i tisdags och nu har i alla fall åklagaren meddelat att han nöjer sig med dem.

Om motparten sedan överklagar, tar också åklagaren ny ställning.

”Ifall någon av motparterna besvärar sig tar vi sedan skilt ställning till ifall vi lämnar in motbesvär”, skriver distriktsåklagaren Bo-Niklas Lundqvist till Yle Västnyland.

Hufvudstadsbladet var först med nyheten.

Byst som föreställer Vladimir Lenin.

Kommer Leninstatyn att återvända till Åbos gatubild?

Enligt domstolen överskred borgmästaren sina befogenheter.

Bangårdsprojektet i Åbo får fortsätta – förvaltningsdomstolen avslog besvär över detaljplaneändring

Åbo förvaltningsdomstol avslog besväret gällande detaljplaneändringen för Bangården i Åbo.

Detaljplaneändringen, som har godkänts i stadsfullmäktige, möjliggör utvecklingen av bangårdsområdet i Åbo. Bland annat ska man bygga ett upplevelsecenter och nya höghus i området.

Förvaltningsdomstolen ansåg att planändringen hade gjorts enligt alla konstens regler, där man hade utrett vilken påverkan planlösningen har på området – till exempel gällande trafiken och parkeringsmöjligheter i närheten.

Det är möjligt att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, om Högsta förvaltningsdomstolen ger tillstånd att överklaga.

Åbo förvaltningsdomstol: Fastighetsförmedling får fortsätta med sin verksamhet

Åbo förvaltningsdomstol häver fastighetsförmedlingen Solid House Oy LKV förbud att få verka i fjorton dagar.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förbjöd verksamheten i två veckor eftersom personer som förmedlar bostäder för Solid House inte var anställda på det sätt som lagen kräver.

Förmedlingen överklagade beslutet och nu har Åbo förvaltningsdomstol avslagit förbudet.

Förbudet skulle ha inneburit att Solid Houses verksamhet hade förbjudits i två veckor på alla verksamhetsområden. Bolaget hade till exempel inte ha fått ordna bostadsvisningar eller marknadsföra bostäder under den tiden.

Solid House har sammanlagt 12 kontor, bland annat i Åbo, Björneborg och i Salo.

Telegrammet uppdaterat den 25.10 klockan 9 om att förvaltningsdomstolens beslut häver Regionförvaltningsverkets beslut, inte förmedlingens överklagan.

Valet av icke-svenskkunnig till utbildningsdirektör i Kyrkslätt överklagas

Lärarföreningen, tre Hem och skola-föreningar och två föräldraföreningar i Kyrkslätt överklagar kommunens val av utbildningsdirektör.

Orsaken är att Astrid Kauber som i våras valdes till tjänsten inte har tillräckliga kunskaper i svenska.

I besväret till Helsingfors förvaltningsdomstol skriver föreningarna ”valet av utbildningsdirektör har skett i strid med gällande lagstiftning vad beträffar behörighetsvillkoren samt de krav som kan ställas på en tjänst i denna position i kommunen.”

Föreningarna begärde tidigare att kommunen omprövar valet men klagomålen förkastades i september. De förkastades med motiveringen att språkkunskaperna inte är det enda kriteriet när en tjänsteinnehavare väljs.

Tidningen Läraren var först med nyheten.

Begäran om omprövning gällande Kyrkslätts val av bildningsdirektör lämnades in

I september beslöt kommunstyrelsen i Kyrkslätt igen att välja Eeva-Kaisa Ikonen till bildningsdirektör. Hon valdes första gången redan 2020, men Helsingfors förvaltningsdomstol hävde beslutet i somras efter ett besvär.

Nu har en ny omprövningsbegäran lämnats in inom utsatt tid enligt vilket det finns såväl formfel som sakfel i beslutet och att det också står i strid med allmänna rättsskyddsprinciper inom god förvaltning.

Nu ska kommunen utreda det som lyfts fram i begäran och sedan tar styrelsen tar ställning till det.

Åbo förvaltningsdomstol: Pukkilas gamla kakelfabrik i Åbo får inte rivas

Åbo förvaltningsdom häver Åbo stadsfullmäktiges beslut från i våras om att den drygt hundra år gamla kakelfabriken i Långbacka i Åbo får rivas.

Till en början skulle staden skydda fabriken. Ägaren till kakelfabriken ansåg ändå att byggnaden är i för dåligt skick för att renoveras och ville därför riva den och bygga nytt på tomten.

Flera instanser besvärade sig över beslutet till Åbo förvaltningsdomstol.

Enligt förvaltningsdomstolen går det fortfarande att renovera fabriken och därför är fabriken värd att skyddas.

Gamla träläktaren vid fotbollsstadion i Sandviken i Vasa.

Vasa stads idrottschef om situationen med träläktaren: ”Renovering inte ett alternativ”

Så länge läktaren står kvar utgör den en säkerhetsrisk.

Träläktare vid fotbollsstadion.

NTM-centralen godtar inte Vasas beslut om träläktaren – lämnar in besvär

NTM-centralen står fast vid sitt tidigare utlåtande, ändringar som gäller träläktaren vid Sandvikens stadion i Vasa ska göras som en ändring i detaljplanen och inte som ett undantag.

Gaslager vid avfallsstation

Stormossen kan snart komma igång med faktureringen för en del kunder

På grund av besvär mot nya avfallstaxor har det kommunala avfallsbolaget Stormossen inte kunnat fakturera sina kunder för brännbart avfall i år. Förvaltningsdomstolen har förkastat besvären, men ändå kan Stormossen inte fakturera alla kunder ännu.

Avfallsnämnden i Vasaregionen fick rätt av domstolen för nya avfallsavgifter

Det gick rätt till när Vasaregionens avfallsnämnd för snart ett år sedan fattade beslut om nya avfallstaxor. Det slår Vasa förvaltningsdomstol fast och förkastar inlämnade besvär som grundlösa.

Det var efter att avfallsnämnden fattade beslut om de nya avgifterna i december 2022 som en rad avfallstransportbolag lämnade in besvär till Vasa förvaltningsdomstol. De ansåg att beslutet stred mot både avfallslagen och grundlagen.

Den 6 september har Vasa förvaltningsdomstol konstaterat att besvären är grundlösa och därför ska de förkastas.

Det finns också besvär som domstolen inte ens prövade, eftersom de var inlämnade av en part som saknade besvärsrätt. I det här fallet handlar det om ett bolag som inte har huvudort inom det berörda området.

Till Vasaregionens avfallsnämnd hör Vasa, Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs.

vaasan sisäsataman terassi

Vasa stad håller fast vid avtalet med Inre hamnens terass

Besvär har lämnats till förvaltningsdomstolen.

Åbo förvaltningsdomstol ser inga hinder för Kulturflotten i Aura å

Åbo förvaltningsdomstol har förkastat besväret, som gällde detaljplanen för den så kallade Kulturflotten vid Aura å i Åbo.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga en anläggning på ån med bland annat simbassänger och restaurangverksamhet. Kulturflotten planeras vid åstranden nära Wäinö Aaltonens museum.

Det var föreningen Martinrantaseura som besvärade sig över detaljplanen, som godkändes i stadsfullmäktige i slutet av 2022. Enligt besväret strider detaljplanen mot både general- och landskapsplanen och skulle förstöra de kulturhistoriskt värdefulla vyerna på området.

Enligt förvaltningsdomstolen var fullmäktiges beslut ändå lagenligt exempelvis med tanke på områdets miljövärden. Därför förkastades besväret.

Besvär mot valet av förvaltningsdirektör i Korsholm

Niklas Granö har besvärat sig över Korsholms kommuns val att anställa Marcus Beijar som förvaltningsdirektör.

Granö menar att han särbehandlats negativt i jämförelsen mellan de personer som sökte tjänsten. Han ser sig ha den lämpligaste utbildningen för tjänsten och den längsta arbetserfarenheten.

Niklas Granö jobbar just nu som stadsjurist i Kristinestad.

Vasa förvaltningsdomstol ber Korsholm om ett utlåtande. Kommunen anser att allt har gått rätt till och att förvaltningsdomstolen ska förkasta besväret.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet inkommande måndag.

terassin kyltti

Besvär kan stänga Inre hamnens terrass i Vasa – företagaren: Terassen är öppen åtminstone i sommar

Ett besvär har lämnats i till förvaltningsdomstolen mot det avtal som Vasa stad och Inre hamnens terrass har slutit om att kunna hålla öppet i sommar. På grund av besväret är nu restaurangen utan avtal.

En plankorsning med bommar och trafikljus, vårvinter och soligt väder. Ovanför banan syns elledningar. Längre borta syns skog och hus.

Nu stoppas planerna på en ny vägtrafikbro över järnvägsspåret i Leksvall

Förvaltningsdomstolen vill behandla besvären först.

Borgå emot malmletning på Emsalö och Vessö

Borgå funderar på att besvära sig över gruvföretaget Maxbe:s malmletning. Företaget vill leta efter kvarts på Emsalö och Vessölandet.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har godkänt Maxbes förbehållsanmälning för beredning av malmletningstillstånd. På måndag ska Borgå stadsstyrelse bestämma om man besvärar sig mot Tukes beslut i Helsingfors förvaltningsdomstol.

Enligt stadens jurist borde Tukes inte ha godkänt förbehållsanmälningen eftersom den strider mot gruvlagen.

Förbehållet betyder i praktiken att företaget har första tjing på att ansöka om malmletningstillstånd för området.

Innan Maxbe bestämmer sig för att ansöka om malmletningstillstånd ska de undersöka om det lönar sig. De planerar göra lokala undersökningar på området i sommar och i höst samt riktade undersökningar under 2024–2025. En av orsakerna till att staden anser Tukes beslut om att bevilja förbehållet vara oriktigt är att undersökningarna orsakar så pass stora skador att de skulle kräva malmletningstillstånd.

Besvär över tillstånd att skjuta havsörnar på Åland

Två naturskyddsföreningar har besvärat sig över beslutet att tillåta skyddsjakt på havsörn på Åland.

I maj gav Ålands landskapsregering ett specialtillstånd att skjuta fem havsörnar på Lågskär. Syftet med jakten var att skydda ejderkolonin på Lågskär.

Nu har Finlands naturskyddsförbund och BirdLife besvärat sig över beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Havsörnen är skyddad enligt fågeldirektivet och fridlyst också på Åland, säger föreningarna. Enligt föreningarna har ejderpopulationen ökat med 60 procent på Lågskär sedan 2017. Därför tycker de att jakten är onödig, ineffektiv och skadlig.

Jakten på havsörnar avslutades i förtid, eftersom det fanns misstankar om fågelinfluensa på området. Totalt sköts tre havsörnar under jakten.

Koverhar hamn där det bland annat lagras skrot.

Hangö hamnbolag vill krossa betong i Koverhar – oroade grannar kräver striktare kontroll

Besvärsställarna: Hamnen får inte störa grannar och miljön.

Smedsby bildningscampus i Korsholm går framåt

Byggandet av Smedsby bildningscampus i Korsholm har fördröjts på grund av besvär som sedan drogs tillbaka, men nu ska ett entreprenörsavtal med Lujatalo skrivas under så snabbt som möjligt, antingen den här veckan eller nästa.

Enligt samhällsbyggnadsutskottets ordförande Kenth Nedergård från SFP kan man i så fall komma igång med markarbetet ännu under sommaren.

Tanken är fortfarande att bygget skulle vara klart till skolstart om två år.

Skogsmaskin jobbar med att lyfta stockar.

Högsta förvaltningsdomstolen går inte vidare med miljöorganisationernas stämning av staten

Konstaterar ändå att klimatförändringen är en ödesfråga.

Inga hinder kvar för Smedsby bildningscampus

Marknadsdomstolen tar inte upp ärendet med Smedsby bildningscampus i Korsholm. Det innebär att byggandet så småningom kan börja.

I helgen meddelade YIT att man dragit tillbaka sitt besvär mot byggandet. YIT:s besvär gällde upphandlingen, där man förlorade tävlingen mot Lujatalo.

Nu meddelar också Marknadsdomstolen att man lägger ner fallet.

Politiker och berörda i Korsholm var uppgivna när det verkade som att besväret skulle fördröja byggstarten med till och med upp till ett år. Men den knuten har alltså nu lösts upp.

Datumet för byggstart är dock ännu oklart.

– Vi utreder tidtabellen men byggnaden kommer att stå klar till skolstarten 2025, säger projekteringsingenjör Erik Rönnqvist i ett pressmeddelande.

YIT drar tillbaka sitt besvär mot skolbygget i Smedsby

Byggföretaget YIT har dragit tillbaka sitt besvär mot byggandet av Smedsby bildningscampus i Korsholm. Kommunstyrelsens ordförande Carola Lithén (SFP) bekräftar saken för Yle Österbotten.

– Jag är väldigt glad över att ärendet kanske får ett slut snabbare än vi befarade. Men vi ropar inte hej ännu.

Enligt Lithén finns fortfarande en möjlighet att Marknadsdomstolen väljer att ta upp ärendet trots att besväret har dragits tillbaka. Nu inväntar kommunen ett slutgiltigt beslut.

YIT:s besvär gällde upphandlingen, där företaget förlorade anbudstävlingen mot Lujatalo. I Korsholm befarade man att besväret skulle fördröja bygget av campuset med minst ett år.

Vasabladet var först med nyheten.

Porträtt av kvinna vid en trappa

Rektor står utan svar när bygget av Smedsby bildningscampus är pausat

Fyra klassrum placeras på Korsholms högstadiums gård.

Valet i Egentliga Finland tas inte om – besvär om misstänkt valfusk förkastades

Åbo förvaltningsdomstol har förkastat två besvär gällande riksdagsvalet. I besvären påstods att rösträkningen i Egentliga Finlands valkrets inte hade utförts korrekt och att det eventuellt hade förekommit valfusk.

I det ena besväret ansågs det att en siffra i efterhand skrivits in före eller efter kandidatens nummer.

I det andra påstods att valsedlar kunde ha manipulerats eller bytts ut då alla partier inte fick vara med då kuverten med förhandsröster öppnades.

Besvären har lämnats in av aktivister och kandidater från partiet Frihetsalliansen.

Förvaltningsdomstolen konstaterar i sitt beslut att det inte fanns belägg för besvären.

Källa: STT

Domstol: Stängning av Bemböle skola gick rätt till

Processen gick rätt till då Esbo stad beslöt att stänga Bemböle skola under våren 2022. Det här anser Helsingfors förvaltningsdomstol.

Enligt besväret till domstolen var beslutsgången felaktig, informationen bristfällig och svenska bildningsdirektören Barbro Högström jävig i frågan.

Men Helsingfors förvaltningsdomstol avslår besväret. Att Högström tidigare föreslagit att Bemböle skola läggs ner gör henne inte jävig, enligt domstolen.

Det slutliga beslutet fattades av stadsstyrelsen i Esbo.

Korsholms bildningscampus blir försenat på grund av besvär

En av anbudsgivarna i upphandlingen av Korsholms bildningscampus har lämnat in ett yrkande på upphandlingsrättelse till Korsholms kommun och ett besvär till marknadsdomstolen. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Kommunens samhällsbyggnadsutskott har haft hand om upphandlingen och ska härnäst behandla både rättelseyrkandet och bemöta besväret.

Kommunen skriver i sitt pressmeddelande att det är oklart med vilken tidtabell ärendet kan behandlas.

– Det som vi kan säga redan nu är att det här påverkar byggstarten för bildningscampus. Utan entreprenadkontrakt kan bygget inte starta. Hur det påverkar tidtabellen för färdigställandet är för tidigt att säga, säger kommunens tekniska direktör Ben Antell enligt pressmeddelandet.

Ursprungligen skulle byggstarten ske i juni.

Framsidan på C-huset i Karis, fullt med klotter på väggarna.

Det gamla skolhuset i Karis får rivas – museet hade inte rätt att besvära sig i frågan

Det betyder att staden kan riva byggnaden om man så vill.

Fiskodling utanför Jakobstad får fortsätta – det blir inga fler besvär mot Ekofish beslöt domstol

Företaget Ekofish som driver fiskodling utanför Jakobstad, får fortsätta med sin verksamhet. Det står klart efter att Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att besvärsrätt inte beviljas i fallet.

Det innebär att beslutet i Vasa förvaltningsdomstol från mars ifjol blir gällande. Då beslöt domstolen att Ekofish får fortsätta sin verksamhet enligt beviljat miljölov. Företaget har också rätt att utvidga sin verksamhet med två odlingskassar per år fram till år 2030.

Såväl en privatperson som Larsmo kommun och NTM-centralen i Södra Österbotten var missnöjda med miljölovet och hade ansökt om besvärsrätt, vilket HFD alltså inte beviljade.

Ekofish odlar bland annat regnbågsforell. Fiskodlingen sker på öppet hav omkring 12 kilometer utanför fastlandet.

Texten är en förkortad version av artikeln Kalankasvatus Pietarsaaren edustalla saa jatkua – valituslupaa Ekofishin toiminnasta ei hellinnyt oikeudesta skriven av Heini Holopainen, Yle Keski-Pohjanmaa. Översättning Moa Mattfolk, Yle Österbotten.

Fyra katter ligger och vilar på hög höjd inomhus.

Vasa stad tar inte katthusflytten till högsta förvaltningsdomstolen

Katthuset har inte resurser att själva besvära sig.

Infjärden i vasa, fotad från luften.

Infjärden får inte fyllas med muddermassor – stadsstyrelsen svarade på Kemiras besvär

Regionförvaltningsverket gav ett nytt tillstånd för restaurering av Infjärden i Vasa, men både Vasa stad och Kemira har överklagat beslutet. Parternas ståndpunkter ligger långt ifrån varandra.

Planeringen av Brändö sunds område, Rahkola och Kråkfjärdsparken i Vasa ska sättas igång igen

Planeringen sattes igång redan 2013 och en detaljplan för området godkändes av fullmäktige 2018, men eftersom besvär lämnades in till både Förvaltningsdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen stannade processen av.

Det beslöt stadsstyrelsen på sitt möte på onsdagen.

Nu hoppas staden hitta en aktör som vill utveckla området och man kommer starta en idétävling innan midsommar.

Domstol förkastade besvär – flera kyrkor i Esbo öppna för regnbågsvigslar

Förvaltningsdomstolen har förkastat besvären mot att de finska församlingarna Espoon tuomiokirkkoseurakunta och Tapiolan seurakunta tillåter vigsel av samkönade i sina utrymmen.

Beslutet att tillåta regnbågsvigslar i kyrkorummen togs av respektive församlings församlingsråd.

Enligt förvaltningsdomstolen har församlingsråden full rätt att bestämma hur kyrkans utrymmen används.

Kyrkans uppfattning om äktenskap bestäms däremot av kyrkomötet.

Med undantag av församlingen Espoonlahden seurakunta har församlingsråden i Esbo beslutat att regnbågspräster kan boka utrymmen för vigslar och välsignelse.

En gammal stor stenbyggnad med gul och röd tegelfasad. På gatan utanför byggnaden står ett par bilar parkerade.

Besvär mot ny enhetsskola i Vasa belastar skolväsendet

Innebär extra kostnader för staden då projektet fördröjs.

Byggstart för Finlands högsta byggnad får grönt ljus – trots att projektet fortfarande kan överklagas

Kabelbolaget Prysmian har fått lov att inleda bygget av ett 185 meter högt torn vid sin fabrik i Kyrkslätt, trots att bygglovet ännu inte vunnit laga kraft. Det beslöt byggnads- och miljönämnden i Kyrkslätt igår.

Enligt fabrikschefen Topi Loimu innebär det här ändå inte att byggarbetarna står redo att börja resa tornet inom de närmaste dagarna.

– Just nu pågår mark- och grundarbete på fabriksområdet i Pickala. Då det är klart kan projektet gå in i nästa fas, säger Loimu.

Tillståndet handlar snarare om att man vill kunna inleda byggarbetet ifall besvärsprocessen skulle dra ut på tiden.

Kabelbolaget betalar en säkerhet på två miljoner euro till Kyrkslätt kommun för att ersätta skador och kostnader om bygglovet ändras eller hävs.

Tornet i Pickala skulle bli Finlands högsta och Nordens tredje högsta byggnad.

Två tomter i rysk ägo gränsar till Skinnarviks militärområde på Kimitoön.

Åbo förvaltningsdomstol: Staten fick använda sin förköpsrätt av fastigheter i Kimitoön

För ungefär ett år sedan använde staten sin förköpsrätt för att ta över ett markområde i Kimitoön av försvarspolitiska skäl. Företaget som ägde markområdet överklagade, men det har nu förkastats av Åbo förvaltningsdomstol.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida