Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

äldre trähus bland träd

Nu är det klart – Västerby skola stängs

Raseborgs stadsfullmäktige beslutade om saken i måndags.

Byst som föreställer Vladimir Lenin.

Leninstatyn kommer inte att återvända till Puolalabacken i Åbo

Den omtalade Leninbysten kommer inte att återvända till Puolalabacken i Åbo.

Åbo stadsstyrelse beslutade på måndagen att följa borgmästare Minna Arves linje, och statyn kommer inte att tas fram ur det lager där den just nu finns. Minna Arve beslutade att Leninbysten skulle plockas bort under våren 2022, efter att Ryssland anföll Ukraina.

Stadsstyrelsen fick ärendet på sitt bord efter att Åbo förvaltningsdomstol upphävde Arves beslut att plocka bort statyn. Arve hade enligt domstolen överskridit sina befogenheter då hon fattade beslut om statyn.

Begäran om omprövning gällande Kyrkslätts val av bildningsdirektör lämnades in

I september beslöt kommunstyrelsen i Kyrkslätt igen att välja Eeva-Kaisa Ikonen till bildningsdirektör. Hon valdes första gången redan 2020, men Helsingfors förvaltningsdomstol hävde beslutet i somras efter ett besvär.

Nu har en ny omprövningsbegäran lämnats in inom utsatt tid enligt vilket det finns såväl formfel som sakfel i beslutet och att det också står i strid med allmänna rättsskyddsprinciper inom god förvaltning.

Nu ska kommunen utreda det som lyfts fram i begäran och sedan tar styrelsen tar ställning till det.

Avfallsnämnden i Vasaregionen fick rätt av domstolen för nya avfallsavgifter

Det gick rätt till när Vasaregionens avfallsnämnd för snart ett år sedan fattade beslut om nya avfallstaxor. Det slår Vasa förvaltningsdomstol fast och förkastar inlämnade besvär som grundlösa.

Det var efter att avfallsnämnden fattade beslut om de nya avgifterna i december 2022 som en rad avfallstransportbolag lämnade in besvär till Vasa förvaltningsdomstol. De ansåg att beslutet stred mot både avfallslagen och grundlagen.

Den 6 september har Vasa förvaltningsdomstol konstaterat att besvären är grundlösa och därför ska de förkastas.

Det finns också besvär som domstolen inte ens prövade, eftersom de var inlämnade av en part som saknade besvärsrätt. I det här fallet handlar det om ett bolag som inte har huvudort inom det berörda området.

Till Vasaregionens avfallsnämnd hör Vasa, Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs.

Tre sopkärl på en gård.

Vasaregionens avfallsnämnd hotas med böter på 50 000 euro

Enligt NTM-centralen följer man inte avfallslagen.

Blond kvinna lutar hakan i handen och ser fundersam ut

Norrena & Frantz: Saken Svenskfinland ångrar allra mest

Om du fick en chans till, vad i ditt liv skulle du göra annorlunda? Det undrade Relationspodden häromveckan.

Blond medelålderskvinna i profil vid fönster, ser sorgsen ut

Norrena & Frantz: Otrohet, dumdristighet eller fel prioriteringar – vilket är ditt livs största misstag?

Livet är en lång räcka med små och stora beslut. Vad ska jag bli när jag blir stor? Borde jag säga upp mig? Ska jag stanna kvar hos min partner fast hen är rätt elak?

En solig barrskog.

Tekniska nämndens beslut om Kimitoöns kommunala skogar omprövas inte

Begäran om omprövning av beslut avslås.

Borgå emot malmletning på Emsalö och Vessö

Borgå funderar på att besvära sig över gruvföretaget Maxbe:s malmletning. Företaget vill leta efter kvarts på Emsalö och Vessölandet.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har godkänt Maxbes förbehållsanmälning för beredning av malmletningstillstånd. På måndag ska Borgå stadsstyrelse bestämma om man besvärar sig mot Tukes beslut i Helsingfors förvaltningsdomstol.

Enligt stadens jurist borde Tukes inte ha godkänt förbehållsanmälningen eftersom den strider mot gruvlagen.

Förbehållet betyder i praktiken att företaget har första tjing på att ansöka om malmletningstillstånd för området.

Innan Maxbe bestämmer sig för att ansöka om malmletningstillstånd ska de undersöka om det lönar sig. De planerar göra lokala undersökningar på området i sommar och i höst samt riktade undersökningar under 2024–2025. En av orsakerna till att staden anser Tukes beslut om att bevilja förbehållet vara oriktigt är att undersökningarna orsakar så pass stora skador att de skulle kräva malmletningstillstånd.

Jakobstadsfullmäktige gav grönt ljus för planering av ny skola för svenskspråkiga elever

Stadsfullmäktige i Jakobstad kunde på måndagskvällen enas i frågan om stadens skolnät.

Det här innebär att det nu står klart att staden kommer att planera för en ny skola för svenskspråkiga elever i årskurs noll till fem. 250 000 euro beviljades samtidigt i planeringsanslag.

En majoritet av fullmäktigeledamöterna ställde sig bakom detta förslag, som även var stadsstyrelsens.

Helt eniga var man ändå inte. Helena Sipinen, ledamot för Pro Pietarsaari, föreslog undre mötet att pengarna skulle beviljas för att planera en ny skola för finskspråkiga elever.

Sipinens förslag fick sju röster, tre ledamöter röstade blankt och 33 ledamöter ställde sig bakom styrelsens linje.

Peter Boström (SFP) fungerade som ordförande under mötet. Boström säger att det känns bra att äntligen ha ett beslut i den här frågan, som varit föremål för flera år lång debatt i staden. Meningen är att planeringsarbetet kan starta redan i höst.

Koverhar hamn där det bland annat lagras skrot.

Hangö hamnbolag vill krossa betong i Koverhar – oroade grannar kräver striktare kontroll

Besvärsställarna: Hamnen får inte störa grannar och miljön.

Framsidan på C-huset i Karis, fullt med klotter på väggarna.

Det gamla skolhuset i Karis får rivas – museet hade inte rätt att besvära sig i frågan

Det betyder att staden kan riva byggnaden om man så vill.

Vindkraft fortsätter väcka diskussion i Kimitoön

På måndagen lämnades det in en ny fullmäktigemotion om vindkraft i Kimitoön.

En grupp fullmäktigeledamöter med Janne Salonen (obunden) som första undertecknare, kräver nu att det måste beslutas om ett två kilometers minimiavstånd mellan vindkraftverk och annan bebyggelse.

– Jag blev bestört då jag på radion fick höra att man diskuterar diskuterar vindkraft på Kimitoön igen, säger Salonen under fullmäktigemötet.

Kimitoöns kommun borde besluta om ett sådant här skyddsavstånd innan en enda delgeneralplan som berör vindkraftverk tas till behandling, enligt ledamöterna.

Besvär mot att avsluta vinterförvaringen av båtar i Hammars avslogs

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå kommer inte att behandla vinterförvaringen av båtar i Hammars på nytt.

Nämnden beslöt i november att vinterförvaringen av båtar i Hammars ska avslutas. På sitt möte i dag (7.2) avslog nämnden flera begäranden om omprövning av beslutet.

Det var flera fastighetsägare som ansåg att staden inte hade hört dem och att föredragande i ärendet varit jävig.

Stadens jurist ansåg att det inte finns orsak att ändra nämndens beslut eftersom beredningen har följt lagen.

Skogsstig.

Kimitoöns skogsvårdsplan delar tekniska nämnden – nästan halva nämnden vill se ytterligare utredningar

Hur Kimitoöns kommun ska förvalta sina skogar har diskuterats flitigt de senaste månaderna och den 21 mars ska tekniska nämnden besluta hur man går vidare.

HD: Beslut om att upplösa Cannonball får inte överklagas

Högsta domstolen har beslutat att inte behandla tingsrättens beslut om att lägga ner Cannonball MC och dess underorganisation Squad 32.

Det innebär att Päijänne-Tavastlands tingsrätts beslut från juni fortsätter gälla. Tingsrätten i östra Finland har heller inte beviljat tillstånd att överklaga beslutet.

Enligt tingsrätten i Päijänne-Tavastland har Cannonballs verksamhet brutit mot föreningsfriheten och tingsrätten menar att organisationen var organiserad på ett sätt som liknar en militär organisation.

Källa: STT

Österbladska tomten, Österbladin tontti

Sannolikt att omtalade trähus i Åbo skyddas – trots det kan fastigheterna se annorlunda ut i framtiden

Ett beslut om skydd garanterar inte att gamla trähus i Åbo får vara som de är på tomterna. Besluten kommer troligen som paketerbjudanden som tillåter ägarna att bygga mera.

Lovisa stad börjar troligtvis inte ta betalt för reklamskyltar på gatorna trots allt

Näringslivs- och infrastrukturnämnden fattade beslut om att börja uppbära hyra för reklamställ från och med 2023. Hyran skulle ha legat på 20 euro per ställ per månad.

Det här efter att staden fått respons på att de orsakat problem för fotgängare.

Beslutet kritiserades hårt på sociala medier, bland annat av Lovisa företagare.

Nämnden ska nu ompröva beslutet i januari.

– Det var troligtvis inte helt genomtänkt, säger ordförande Mikael Karlsson (SFP). Som beslutsfattare måste man kunna ompröva beslut då man gör misstag.

Kimitoöns kommun har lämnat in besvär om NTM-centralens beslut att skydda Sabbelskasernen

Kimitoöns kommun har lämnat in ett besvär över Närings-, trafik- och miljöcentralens skyddsbeslut till Förvaltningsdomstolen. Det skriver Kimitoöns kommundirektör Erika Strandberg till Yle Åboland i ett mejl. I oktober fattade NTM-centralen beslut om att Sabbelskasernen med samtliga byggnader och gårdsplaner ska skyddas, eftersom byggnaden fortfarande har ett kulturhistoriskt värde.

Kimitoöns kommun har länge velat riva Sabbelskasernen, eftersom byggnaderna är i dåligt skick. Sabbelskasernen har varit skyddad av NTM-centralen sedan 2012.

Infjärden i Vasa

Vasa missnöjd med lov som beviljats Kemira

Staden överväger överklagan.

Soila Ojanen tutkii asiakirjoja Kansallisarkistossa.

Beslutet om Riksarkivets framtid i Vasa drar ut på tiden

Arbetsgruppen tar inte ställning till placeringen.

Vuxenböckerna i Ingås nya bibliotek finns där fullmäktige tidigare samlades i kommungården.

Distansarbetare ska kunna jobba i biblioteket i Ingå

Alla gillar inte att jobba på distans i kommungården.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida