Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En man i kostym som ser bekymrad ut.

HBL: SFP:s kretsordförande i Österbotten polisanmäld för misshandel

Henrik Antfolk är också ordförande för stadsfullmäktige i Kristinestad.

Vanda söker ny stadsdirektör – Borgås och Lahtis stadsdirektörer vidare till nästa skede

Nu är det klart vilka två kandidater som går vidare till nästa skede då Vanda stad väljer ny stadsdirektör. De är Lahtis stadsdirektör Pekka Timonen och Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Nu ska fullmäktigegrupperna intervjua de båda kandidaterna.

Valet av stadsdirektör görs av stadsfullmäktige 19 juni.

Nuvarande stadsdirektör Ritva Viljanen har innehaft tjänsten sedan år 2018. Hon går i pension den 1 augusti.

Adress för att bevara husen på österbladska tomten överräcktes – diskussioner om tomtens framtid inleds inom kort

Nästan 11 000 personer skrev på adressen för att bevara husen på den österbladska tomten i Åbo centrum.

Adressen överräcktes till stadsfullmäktige på måndagen.

De som skrivit under adressen vill bevara de två trähusen och stenhuset på tomten.

Stadsfullmäktiges ordförande Mika Maaskola (SDP) tog emot en mapp med underskrifterna av initiativtagarna inför mötet.

Han konstaterade att ingen process gällande detaljplanen för österbladska tomten är på gång för tillfället. Staden och husens ägare ska ändå inleda diskussioner i slutet av maj.

Raseborgs stadsfullmäktigeordförande Linnéa Henriksson

SFP och SDP möblerade om på ordförandeposter i Raseborg

Fullmäktige slår fast vem som sköter vilken post den 15 maj.

Tre namn vidare i valet av Vandas nästa stadsdirektör

Valet av ny stadsdirektör i Vanda har tagit ett steg framåt. I fredags valde en nomineringskommitté ut tre kandidater för intervjuer.

De är Katri Kalske som just nu fungerar som Vandas biträdande stadsdirektör för bildningsväsendet, Lahtis stadsdirektör Pekka Timonen och Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Efter de första intervjuerna genomförs lämplighetstester och en andra intervju. Efter det väljer stadsfullmäktige vem som efterträder Ritva Viljanen som Vandas nästa stadsdirektör.

Vasa väljer ny stadsstyrelse

I Vasa ska det väljas en ny stadsstyrelse och nya ordföranden för fullmäktige för de kommande två åren.

Processen sätts igång av stadsstyrelsen på tisdag kväll (2.5) och i slutändan är det fullmäktige som gör valen.

Mandattiden för de som nu sitter på ordförandeposterna i fullmäktige går ut den 31 maj. De är Joakim Strand (SFP), första vice Tommi Mäki (Saml) och andra vice Päivi Karppi (Sannf).

Vad gäller styrelsen ska totalt elva ledamöter väljas.

Valkom nya daghem byggs bredvid det gamla

Lovisa stadsfullmäktige godkände i går (19.4) ett förslag om att placera Valkom daghems nya lokaler bredvid den gamla byggnaden.

”Vi tycker att den nuvarande gården tjänar sitt syfte väl och det är fint att vi kan fortsätta använda den,” säger Lena Rosenqvist-Huhtanen vid Valkom daghem i ett pressmeddelande.

Daghemmet ska byggas av volymelement och beräknas kosta 1,36 miljoner euro.

Fullmäktige godkände också projektplanen och beviljade projektet ett tilläggsanslag på 258 000 euro.

1,1 miljoner euro var sedan tidigare reserverat i investeringsplanen för 2023–2025.

Valkom daghem drabbades av fuktproblem i slutet av 2021. Efter att konstruktionerna hade undersökts konstaterade staden att daghemmet behöver helt nya lokaler.

havainnekuva Turun ratapihan elämyskeskus

Arenan vid bangården blir 12 miljoner euro dyrare för Åbo – stadsfullmäktige gav grönt ljus till höghus på 20 våningar

Åbos stadsfullmäktige godkände detaljplanändringen och att öka stadens investering i arenabygget vid bangården. Fullmäktige behandlade också renovering av en brygga i Aura å och höghusbyggen i centrum.

Esbo stadsfullmäktige i fullmäktigesalen

Esbo sparkade nämndmedlemmar och förlorade i rätten – vill nu ta saken till högsta förvaltningsdomstolen

Ska en nämndmedlem få sitta kvar även om hen byter parti? I den frågan vill Esbo stad ha ett prejudikat, och söker därför om rätt att överklaga förvaltningsdomstolens beslut.

Kristinestad väntar på svar från välfärdsområdet – skickar inte bokslutet till fullmäktige

Kristinestad vill ännu ha svar från Österbottens välfärdsområde innan man skickar fjolårets bokslut till fullmäktige.

Revisionsnämnden i Kristinestad tog igår onsdag del av stadens bokslut för fjolåret. Man hade siktat på ett litet överskott men det blev ett minusresultat på cirka 760 000 euro.

Enligt stadsdirektör Mila Segervall är de huvudsakliga orsakerna till minusresultatet ökande energipriser, att kostnaderna för den förberedande undervisningen ökade, samt en tilläggsnota från Österbottens välfärdsområde.

Och ännu är inte revisionsnämnden eller stadsdirektören redo att skicka bokslutet till fullmäktige.

- Vi vill ha mer information från välfärdsområdet om hur siffrorna därifrån kan se ut som dom gör. Än så länge har vi inte fått en tillräckligt bra förklaring, säger Segervall.

Således kan siffrorna i bokslutet ännu komma att förändras. Fullmäktige ska ta ställning till bokslutet senast i juni.

Närpes köper idrottshall för en miljon

Närpes stad ger sina skolelever mera utrymme för idrott.

Stadsfullmäktige godkände på sitt möte på måndag kväll köpet av en idrottshall som ursprungligen byggts för padel, men staden ska alltså bygga om den till ett slags allaktivitetshall för skolgymnastik och idrott.

Säljare är fastighetsbolaget Rusk och staden fick köpa hallen för en miljon euro. De ändringsarbeten som behövs kan kosta staden ungefär lika mycket till, uppger fullmäktigeordförande Johanna Borg (SFP).

Fullmäktige i Närpes återremitterade fråga om decibelgräns vid vindkraftsbyggen

Stadsfullmäktige i Närpes återremitterade frågan om en decibelgräns när man bygger ny vindkraft.

Fullmäktige skulle ta ställning till ett förslag att gå in för 35 dB som gränsvärde för ljud från vindkraftverk vid permanenta bostäder både för pågående och nya vindkraftsplaneringar.

Politikerna valde ändå att återremittera eftersom man vill utreda frågan ytterligare.

Fullmäktigeordförande Johanna Borg (SFP) uppger att man inte ännu har en tillräckligt tydlig bild av vad gränsen skulle innebära i praktiken; det vill säga hurdana avstånd som skulle krävas mellan kraftverk och bosättning för att inte överskrida gränsen.

Lagen anger 40 dB som gränsvärde, och i många kommuner har man gått in för en kilometergräns mellan vindkraftverk och fast bosättning. Ljud från vindkraftverk transporteras ändå olika långt beroende på bland annat väderförhållanden och terräng.

Borg tror att fullmäktige kan vara redo att behandla frågan inom kort.

Ja till småskaligt kustfiske i Lovisaviken

Lovisa stadsfullmäktige beslöt på onsdagen att man ska utarbeta fiskeregler för Lovisaviken. Reglerna ska möjliggöra småskaligt kustfiske.

Exakt vad det betyder i praktiken ska stadens landsbygdsenhet börja klura på.

Beslutet är svar på en motion som Kari Hagfors (C ) lämnade in för sju år sedan. I motionen föreslog han att bestämmelserna för nätfiske i Lovisaviken skulle ändras så att yrkesfiskarna inte får använda större nät än fritidsfiskarna.

För tillfället har två yrkesfiskare tillstånd för nät i Lovisaviken.

Under behandlingen av saken har politikerna fått ta ställning till om man i Lovisaviken vill tillåta småskaligt nätfiske eller inget nätfiske alls. I Lovisaviken finns ål och havsöring vilka båda räknas som utrotningshotade arter. Många av fullmäktigeledamöterna uttryckte också oro över gösbeståndet.

Lovisa valde ny förvaltningsdirektör

Lovisa stadsfullmäktige valde på onsdagen Elina Amnell-Holzhäuser till ny förvaltningsdirektör. En prövotid på sex månader iakttas i tjänsten. Lönen är lite över 6 200 euro i månaden fram till juni då den höjs till lite över 6 300 euro i månaden. Höjningen beror på den allmänna förhöjningen på 1,5 procent enligt det allmänna tjänste- och kollektivavtalet.

På SFP-gruppens förslag valdes Tomas Määttä som reserv.

Fem personer sökte tjänsten. Amnell-Holzhäuser jobbar för tillfället som jurist på Kotka stad. Määttä är förvaltningsjurist vid Östra Nylands välfärdsområde.

Lovisas tidigare förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors började jobba som kanslidirektör i Kotka i januari.

Kristinestads fullmäktige får ta ställning till havsvindkraft

Det blir upp till stadsfullmäktige i Kristinestad att besluta huruvida man ställer sig positivt eller inte till Forststyrelsens planer om havsvindkraft.

Stadsstyrelsen beslöt på tisdag kväll efter omröstning (6-2) att skicka ärendet vidare till fullmäktige. Två ledamöter vill inte se det hela gå vidare.

Forststyrelsen har tagit fram planer på möjliga områden för havsvindkraft, nu är det upp till städerna och kommunerna att meddela om det finns intresse. Till möjligheterna hör havsområden utanför Kristinestad och Närpes.

Innan Kristinestads stadsfullmäktiges möte på måndag hålls aftonskola då man gästas av Forststyrelsen som berättar om projektet.

Kommersiellt fiske i Lovisaviken förbjuds inte helt

Stadsstyrelsen i Lovisa behandlade på måndagen landsbygdsnämndens förslag om att kommersiellt fiske borde förbjudas i Lovisaviken från och med år 2024.

Förbudet skulle gälla ett område på 10 kvadratkilometer från Svartholm till Lovisavikens norra del.

Tom Liljestrand (SFP) kom med ett motförslag som godkändes enhälligt.

Enligt motförslaget ska man utarbeta regler för fiskeri, vilka möjliggör ett småskaligt kustfiske.

Lovisas stadsfullmäktige ska ännu godkänna förslaget.

Fel av Jakobstad att bevilja borgen för torgparkeringen

Det var fel av staden Jakobstad att bevilja borgen för torgparkeringens lån. Det slår förvaltningsdomstolen fast.

Ärendet handlar om att Jakobstad 2021 beviljade borgen på 950 000 för ett lån som torgparkeringen Ludvig hade. En privatperson vände sig till förvaltningsdomstolen för att få beslutet upphävt. Och domstolen anser att Jakobstad gjorde fel.

Jakobstad hade kommit överens med alla ägare att Jakobstad får bestämmanderätt i styrelsen och att det därmed är en del av stadens koncern som staden kan ge borgen till. Men borgensbeslutet i fullmäktige togs innan avtalet med de andra aktieägarna var undertecknat.

Enligt stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund (SFP) innebär förvaltningsdomstolens beslut att staden nu tar om borgensbeslutet. Fullmäktige kommer inom kort att ta ställning till en borgensförbindelse på 950 000 euro till torgparkeringen.

Vasa stad beviljar borgen för fotbollsprojekt

Vasa stad beviljar borgen för Vasa IFK:s fotbollsprojekt på Kamratvallen. Det beslöt Vasa stadsfullmäktige på måndag kväll.

Vasa IFK bygger bland annat ny konstgräsplan på anrika Kamratvallen och har sökt om borgen för ett lån på 450 000 euro.

Enligt fullmäktiges ordförande Joakim Strand (SFP) börjar fotbollen har riktigt goda förutsättningar tack vare tredje sektorns satsningar.

– Det är en stor sak att Kamratvallen får borgen beviljat. Där kommer att finnas klubbhus och det kommer att bli ett hem för många fotbollsjuniorer, säger Strand.

Kristinestad inrättar nya tjänster

Stadsfullmäktige i Kristinestad föreslås inrätta två nya tjänster i staden. Det handlar om en integrationskoordinator och en välfärdsdirektör.

För närvarande finns ingen person utsedd för integrationsärenden inom staden.

Personen skulle bland annat bereda ärenden som gäller integrationen och utveckla den samma i samarbete med övriga kommuner.

En ny tjänst som välfärdsdirektör anses å sin sida behövas eftersom uppgifternas mängd och svårighet ökar. Serviceområdet för välfärd leds för tillfället av Medborgarinstitutets rektor.

Fullmäktige har möte i kväll.

Närpes prioriterar personer som fått tillfälligt skydd framom kvotflyktingar

Närpes är inte redo att börja ta emot 25 kvotflyktingar vartannat år.

Det slog stadsfullmäktige fast på sitt möte på måndag kväll, då man behandlade en motion av SFP-ledamoten Emina Arnautovic.

Arnautovic förslag om att regelbundet ta emot kvotflyktingar sågs i grunden som positivt av fullmäktige, uppger ordförande Johanna Borg (SFP). För tillfället prioriterar staden ändå att ta emot personer som beviljats tillfälligt skydd, det vill säga i praktiken ukrainare på flykt undan kriget.

Senare, när behovet av kommunplatser för ukrainska flyktingar har avtagit, kan staden kanske tänka om.

Arnautovic fick fullmäktiges stöd för två tillägg: Dels ska fullmäktige varje år få ta del av siffror på hur många kommunplatser som beviljats personer med tillfälligt skydd och dels ska fullmäktige årligen ta upp frågan om flyktingmottagande.

Jakobstadsfullmäktige fick ännu inte säga sitt om skolnätet – frågan drogs bort från listan

Under måndagskvällen var det tänkt att stadsfullmäktige i Jakobstad skulle ta ställning till byggandet av en ny skola.

Men frågan om skolnätet drogs bort från föredragningslistan.

För en vecka sedan gick stadsstyrelsen efter omröstning in för att planera en ny skolbyggnad för de svenskspråkiga eleverna upp till årskurs fem. Det var således förslaget som fullmäktige skulle ta ställning till på måndagskvällen. Men strax före mötet sammankallades stadsstyrelsen till ett extra möte och beslöt då att man behöver mer tid för att hantera frågan.

– Det är ju alltså inte fråga om en återremittering eller bordläggning, utan frågan ligger helt enkelt kvar hos stadsstyrelsen, säger fullmäktigeordförande Annica Haldin (SFP).

Enligt Haldin var styrelsen enig i sitt beslut att dra bort ärendet från listan.

Idrottsgården

Besväret mot byggandet av idrottsparken i Karleby förkastades

Beslutet är en lättnad, säger Karleby Idrottsparks vd.

Ändringar i projektplanen för Dahls samsjukhus har godkänts av Helsingfors stadsstyrelse

På grund av de höga byggkostnaderna höjs maximipriset för projektet från 838 miljoner estimerat år 2019 till 870 miljoner enligt samma kostnadsnivåer. Summan är lite på en miljard euro enligt dagens kostnadsnivåer.

Kostnadsbesparande ändringar godkändes också.

En av de största ändringarna rör de nya rättspsykiatriska lokalerna som i stället för att flytta till Dahl fortsättningsvis ska finnas i Kellokoski i Mäntsälä.

Det slutliga beslutet fattas av stadsfullmäktige.

Källa: Helsingfors stad

Första mötet för nya livskraftsutskottet i Pargas

På tisdagen samlas Pargas nya livskraftsutskott för första gången.

Möteskallelsen syns inte på Pargas stads webbplats på grund av tekniska problem.

Enligt livskraftschef Maria Leppäkari är det första mötet ett konstituerande möte.

Man kommer bland annat diskutera hurdana visioner utskottets medlemmar har för arbetet, hur utskottet ska jobba och hur och när medlemmarna ska träffas.

Pargas stadsfullmäktige valde de 11 ledamöterna till utskottet i december.

Livskraftsutskottet har ingen beslutanderätt, utan själva besluten fattas i stadsstyrelsen eller stadsfullmäktige.

En skallig man med glasögon sitter vid ett bord och bläddrar i papper.

Kaskö fullmäktige godkände budget i positiv anda: ”Ser bättre ut än på flera år”

Trots ett underskott på 200 000 euro, var det glada miner i Kaskö fullmäktige då nästa års budget godkändes. Ordförande Kari Häggblom kommer inte ihåg när ett budgetmöte senast skulle varit så här kort.

Fullmäktigemöte i Borgå

Byskolan Epoon koulu får en ny chans i Borgå

Under Borgå stadsfullmäktiges budgetmöte på onsdagen blev det klart att Epoon koulu trots allt kan fortsätta.

Efter en lång debatt ändrade fullmäktige på stadsstyrelsens beredning med rösterna 29 för skolan och 21 mot. Skolan får nu ett anslag på 120 000 euro och läggs inte ner.

På plats i fullmäktigesalen fanns ett tiotal aktiva föräldrar från Ebbo som jublade över beslutet.

Tidigare hade bildningsnämnden röstat för att stänga skolan.

Vasa stadsfullmäktige behandlar tidsfristen för Wasa Station

Ska projektet Wasa Station få nio månaders nådatid? Det ska Vasa stadsfullmäktige ta ställning till vid sitt möte måndag kväll.

Wasa Station som planeras till det gamla busstationsområdet i Vasa innefattar bland annat affärslokaler, hotell, en idrottshall och en konsertsal. Fullmäktige ska idag besluta om man ger byggherren YIT ytterligare nio månader tid att samla tillräckligt med intressenter för projektet.

Stadsstyrelsen gav grönt ljus för tilläggstiden för en vecka sedan. Förhandstipset är att också fullmäktige gör det, men ärendet väntas väcka livlig debatt.

rött trähus från 70-talet med en grann vimpel framför

Nya daghemmet i Lovisa byggs på banområdet

Lovisa stadsfullmäktige godkände projektplanen för daghemmet efter några omröstningar i går.

Det nya centrumdaghemmet byggs på banområdet. Daghemmet ska stå klart 2025 och rymma tio barngrupper.

Daghemmet beräknas kosta ungefär 7,7 miljoner euro. Barnen från åtminstone Fredsby daghem och Villekulla daghem ska flytta dit.

Under mötet föreslogs också att daghemmet skulle byggas i Gråberg eller Fredsby samt för 12 barngrupper, men förslagen röstades ner.

Lojo stadshus på sommaren

Stadsstyrelsen i Lojo: Vi vill att Pasi Perämäki blir ny stadsdirektör

Nu har stadsstyrelsen gått ut med vem man vill ha.

Några barn leker i en sandlåda.

Anställda inom småbarnspedagogiken i Lojo får inte gratis kläder

Lojo stad kommer inte att erbjuda gratis kläder till de anställda inom stadens småbarnspedagogik. Det har Lojo stadsfullmäktige beslutat.

Vaasa Festivalin promoottori Tommi Mäki

Tommi Mäki får varning av Samlingspartiets fullmäktigegrupp

Mäki ber om ursäkt för sitt handlande.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida