Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En rad av små svarta lådformade byggnader med stora fönster mot skogen.

Ingå backar planerna på småhus i Bergvalla – satsar enbart på hotellet

Det är vattenförsörjningen som sätter käppar i hjulen.

Vasa vill ha med invånare i detaljplanering

Nu inleds arbetet med att ta fram en ny gemensam detaljplan för Sandö och Inre hamnen i Vasa. Staden har öppnat en webbaserad enkät där invånare får ta ställning till vilka saker på området som är särskilt viktiga.

På samma gång vill staden ha förslag på hur området borde utvecklas.

Det finns ingen enhetlig detaljplan för Sandö och Inre hamnen. På Sandö gäller Vasas första detaljplan från 1855 och på andra sidan vattnet vid Inre hamnen gäller olika detaljplaner.

Målet med arbetet är att möjliggöra en högklassig cykelbana genom området och också utreda en ny gång- och cykelbro från Sandögatan till Sandö.

Ett lutande lövträd vid en å. Ån kantas av vass och gräs. I bakgrunden skog. Det är höst och mulet.

Sjundeå befarar att datacentral i Vichtis förorenar grundvattnet

En ny datacentral i Vichtis oroar Sjundeåpolitiker.

Svenska församlingshemmet i Borgå

Lokal byggföretagare vill köpa Svenska församlingshemmet i Borgå

Blir kanske bostäder, kontor och företagslokaler.

Åbo förvaltningsdomstol ser inga hinder för Kulturflotten i Aura å

Åbo förvaltningsdomstol har förkastat besväret, som gällde detaljplanen för den så kallade Kulturflotten vid Aura å i Åbo.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga en anläggning på ån med bland annat simbassänger och restaurangverksamhet. Kulturflotten planeras vid åstranden nära Wäinö Aaltonens museum.

Det var föreningen Martinrantaseura som besvärade sig över detaljplanen, som godkändes i stadsfullmäktige i slutet av 2022. Enligt besväret strider detaljplanen mot både general- och landskapsplanen och skulle förstöra de kulturhistoriskt värdefulla vyerna på området.

Enligt förvaltningsdomstolen var fullmäktiges beslut ändå lagenligt exempelvis med tanke på områdets miljövärden. Därför förkastades besväret.

Inre hamnen och Sandö i Vasa ska få gemensam detaljplan

Vasa stad sätter igång arbetet med en detaljplan för Inre hamnen och Sandö.

I dag omfattas det omkring elva hektar stora landområdet av flera olika detaljplaner. Sandö hör till Vasas detaljplan nr 0001, som vunnit laga kraft 1855. Tullpackhusets (Kuntsis museum) detaljplan är från 1920 och Hovrättens från 1926. Vägbanken till Vasklot har en detaljplan från 1976 och Museistranden från 1999.

Med en ny plan är det tänkt att området ska kunna utvecklas enhetligare och smidigare. I planerna finns en, som planläggningen uttrycker det, högkvalitativ cykelbana längs stranden och ut mot Vasklot, samt en ny gångbro mellan Sandögatans slut och Sandö.

Arbetet med den nya detaljplanen sätter igång nu och tanken är att ett utkast ska vara klart nästa år, och att planen ska kunna träda i kraft 2025.

Domstol: Villkor i gåvobrev förhindrar inte Helsingfors från att bygga bostäder

Helsingfors förvaltningsdomstol avslår besvär mot att bygga bostäder på en sandplan i Haga i Helsingfors.

Det är Haga svenska förening som protesterade mot planerna med hänvisning till ett gåvobrev.

Enligt gåvobrevet ska området vara allmänt tillgängligt för samfund och boende i Haga.

Förvaltningsdomstolen anser att villkor i ett gåvobrev inte är bindande för en detaljplan. Därför avslås besväret.

Det var i juni 2022 som stadsfullmäktige godkände en detaljplan som möjliggör bostäder på Steniusplanen ett stycke från Hoplax station.

Jakobstads hamn

Jakobstad förbereder sig för massiva vindparker – fick landets största bidrag

Får 200 000 euro i planeringspengar från miljöministeriet.

Tegelbyggnad i park

Hotellplan vid iskällartomten i Hangö väcker diskussion bland politikerna

En del önskar lägre byggnad och tydligare parkeringsplan.

Omfattande respons från invånarna om Sundomvägarnas namn

Vid årsskiftet fick invånarna i Vasa möjlighet att säga sin åsikt om de förslag till vägnamn i glesbygdsområdena i Sundom som Vasa stads planläggning hade berett. Invånarna hade mycket respons att ge.

På området finns för närvarande 48 namnlösa vägar och totalt fick staden in 160 responsmeddelanden på namnen.

Mest respons gav invånarna om de ändringar som föreslagits för Västersvägen och Svarvarsvägen.

Det slutliga beslutet om namnen fattas av stadsmiljönämnden, dit namnärendet förs efter utlåtandena. Målet är att få ett beslut under hösten.

Företag planerar solkraftspark i Malax

Kommunstyrelsen i Malax tar ikväll upp ett ärende gällande byggandet av en solkraftspark. Nyby Solpark Ab har planer på solkraft och vill att kommunen planlägger ett område i Nyby för ändamålet.

Bolaget har som mål att bygga en park på 100 hektar och med en kapacitet på cirka 80 megawatt. Förslaget är att kommunstyrelsen beslutar inleda planläggningen.

Malax kommunfullmäktige möts också ikväll och ska välja ny bildningsdirektör.

Tio personer sökte tjänsten och fyra kallades till intervju. Styrelsen föreslår att fullmäktige väljer pedagogie magister Sofia Kullberg till tjänsten.

Skiss över detaljplan

Nu är planen för Nickby gård godkänd – bostäder för 2600

Planen godkändes med rösterna 29–14.

Närpes säger OK till planering av havsvindkraft

Närpes godkänner att det görs upp en delgeneralplan för havsvindkraft. Det beslöt stadsstyrelsen på tisdag kväll.

Forststyrelsen vill planera för havsvindkraft utanför Närpes kust. Projektet har preliminärt uppskattats bestå av 108 kraftverk med en höjd på högst 400 meter.

Området i fråga finns med i utkastet till landskapsplan 2050 som lämpligt för vindkraft. Elöverföringen på land ska genomföras som en luftledning.

- Planläggningen kan börja men samtidigt behövs en grundlig utredning av hur området lämpar sig för verksamheten, säger Närpes stadsdirektör Mikaela Björklund.

Skiss över Nickby gård.

Planerna för Nickby gårds centrum gick vidare efter omröstning

Fortfarande är politikerna oense om dimensioneringen.

En trasig gul plastgunga på en skolgård, rappad ljus skolbyggnad skymtar i bakgrunden.

Raseborg planerar in minihustomter på tidigare skolområde i Svartå

På det område där finska skolan i Svartå förr låg planeras nu så kallade minihustomter.

En visionsbild av hur ett nytt kvarter vid Aura ås strand kunde se ut.

Helt nytt kvarter ska byggas vid Aura ås strand i Åbo

Utseendet av kvarteret avgörs via en tävling.

Helsingfors stad planerar strandbygget i Botby mer noggrant – ekologiska krav ska tas i beaktande

Utvecklingen av Botbyviken och strandområdet i Botby fortsätter.

Staden planerar att området kring Borby båthamn byggs om, så att 2700 nya bostäder får plats. En så kallad konstgjord ö skulle byggas. Invånarna har protesterat mot stadens planer.

Helsingfors stadsmiljönämnd gjorde igår kväll ändringar förslaget till planen för området Botby- och Botbyviken.

Enligt ändringarna ska en ekologisk plan för hela Botbyviken göras upp. Till exempel ska man se till att bäckarna rinner ut i viken på rätt sätt. Fotgängarnas säkerhet ska också beaktas genom fler övergångsställen – och Spårjokern skulle kunna sträcka sig ända till området.

Det var nämnden ordförande, Grönas Anni Sinnemäki och SDP:s Eveliina Heinäluoma som kom med ändringsförslaget. Nämnden röstade ner det ursprungliga förslaget till plan för området, och understödde i stället ändringsförslaget, med rösterna 12-1.

En äldre man i röd kragskjorta står framför vita blommande äppelträd.

Internationell köpare sökes för hotelltomten vid Nevas stugby i Sibbo

Den tre hektar stora tomten kostar 2,5 miljoner euro.

Förfallet trähus som har brunnit

När skyddade trähus brinner – behöver vi mer piska eller morot för att få fastighetsägare att bära sitt ansvar?

Dramatiska bilder av ett brinnande trähus i Åbo har upprört många stadsbor den senaste veckan. Det är frågan om ett 200 år gammalt skyddat trähus som brann ner mitt i natten på Slottsgatan i Åbo, ett stenkast från Åbo slott.

Bild där en ny tilläggsbyggnad ritats in bredvid skolhus

Planerna för Katarinaskolans tillbyggnad framskrider – se bilder

Skolan ritad av H. Ekelund är kulturhistoriskt värdefull.

Nu inleds flygfotografering och laserskanning av hela Pargas skärgård

Varje år laserskannas cirka en sjättedel av Finlands landareal, och en tredjedel flygfotograferas.

Arbetet påbörjas så fort snön har smultit. Därför inleds årets flygfotografering och laserskanning i Pargas skärgård.

Det är ett 5 000 kvadratkilometer stort område mellan Utö i Korpo, Tjuvö i Houtskär, Pemarfjärden i Sagu och Morgonlandet i Hitis.

Om himlen är helt molnfri startar flygplanet på sin första tur på onsdag den 26 april.

Med laserskanning går det att få uppgifter också om undervegetationen under trädgrenarna.

Bilderna är vitala för många olika instanser, till exempel för EU:s åkerövervakning, uppskattning av skogsbestånd, planläggning och för fritidskartor.

Marketor-tomten i Jakobstad kan få bostäder

Den så kallade Marketor-tomten i centrum av Jakobstad kan få bostäder.

Tomten har en relativt ny detaljplan från 2011, men den tillåter endast affärsbyggande. I dagsläget huserar bland annat K-market i affärsbyggnaden på tomten.

Men nu finns det planer på att kombinera affärsutrymmen- och bostäder och då måste detaljplanen förnyas.

Enligt stadens planläggning är det viktigt att forma tomten så att den bildar en harmonisk del av stadsbilden, med tanke på dess läge strax intill stadens historiska centrum.

Tekniska nämnden antecknade ärendet för kännedom på onsdag kväll. Målet är att den nya detaljplanen vinner laga kraft under år 2024.

Storängen i Pargas blir mönsterområde för vattenskydd

I Pargas planeras ett helt nytt bostadsområde, där man särskilt ska fundera över vattenskydd och behandlingen av dagvatten.

Bostadsområdet i Storängen, nära Kalkvägen, är en gammal åker med krävande terräng.

Om man inte tar hand om dagvattnet på rätt sätt kan näringsämnen rinna ut i havet och bidra till att förorena Skärgårdshavet.

Därför samarbetar många olika enheter i staden – planläggningen, byggnadstillsynen, tekniska avdelningen och de kommande invånarna med att hitta de bästa lösningarna.

Just nu gör Pargas stad en inventering av Storängen. I höst läggs ett planförslag fram, och det är meningen att tomter kunde börja säljas år 2024.

Pargas stad har fått 48 760 euro i understöd för Storängens dagvattenprojekt och det effektiverade vattenskyddet.

Sjundeå om Joddböle III: Tänk på trafiksäkerheten

Ingå kommun måste tänka på trafiksäkerheten på stamväg 51 då detaljplanen för Joddböle III görs upp. Det anser tekniska nämnden i Sjundeå.

Detaljplanen för Joddböle III är till påseende och kommunen väntar nu på olika utlåtanden. Tisdagen den 14 mars behandlades Joddböle i tekniska nämnden i Sjundeå.

Där påpekar nämnden att Ingå kommun måste se över trafiksäkerheten - i synnerhet på stamväg 51. Dessutom borde kommunen ta reda på hur båttransporter för eventuell ammoniakindustri påverkar vattenområdena.

Det norska företaget Blastr Green Steel planerar ett stålverk i Joddböle, men markägaren Fortum skulle gärna se att också en aktör som producerar fossilsnål ammoniak etablerar sig på området.

I höst torde Ingå kommun ha en ny detaljplan klar och den kan eventuellt godkännas av fullmäktige i slutet av det här året.

Beslut om flervåningshus vid kulturhuset Fokus i Karis skjuts upp

Frågan tas upp när planen för Karis centrum behandlas.

Dan Johansson (SFP) lämnade i juni 2022 in en motion till stadsfullmäktige där han motsatte sig planen på ett flervåningshus vid kulturhuset Fokus.

Nu har Raseborgs stads planläggningsnämnd gett sitt svar på motionen.

Nämnden var överens om att Johanssons förslag ska beaktas när detaljplanen för hela Karis centrum småningom kommer upp till behandling igen.

Ursprungligen fanns det planer på två flervåningshus vid Fokus.

Fullmäktige i Närpes återremitterade fråga om decibelgräns vid vindkraftsbyggen

Stadsfullmäktige i Närpes återremitterade frågan om en decibelgräns när man bygger ny vindkraft.

Fullmäktige skulle ta ställning till ett förslag att gå in för 35 dB som gränsvärde för ljud från vindkraftverk vid permanenta bostäder både för pågående och nya vindkraftsplaneringar.

Politikerna valde ändå att återremittera eftersom man vill utreda frågan ytterligare.

Fullmäktigeordförande Johanna Borg (SFP) uppger att man inte ännu har en tillräckligt tydlig bild av vad gränsen skulle innebära i praktiken; det vill säga hurdana avstånd som skulle krävas mellan kraftverk och bosättning för att inte överskrida gränsen.

Lagen anger 40 dB som gränsvärde, och i många kommuner har man gått in för en kilometergräns mellan vindkraftverk och fast bosättning. Ljud från vindkraftverk transporteras ändå olika långt beroende på bland annat väderförhållanden och terräng.

Borg tror att fullmäktige kan vara redo att behandla frågan inom kort.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida