Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Invånare får sätta betyg på demokratin i Kristinestad

Kristinestad deltar tillsammans med nio andra kommuner i Finland i ett program som ska främja god demokratisk förvaltning i kommunerna. Bakom programmet står Europarådet. Programmet har genomförts i 17 andra europeiska länder och det här är första gången Finland är med.

Kommunerna som deltar ska under sex månader utvärdera sin verksamhet med tanke på god förvaltning. Kommuninvånare, stadens anställda och förtroendevalda kommer också att få utvärdera Kristinestad via olika enkäter.

Enkäten för kommuninvånare är öppen under november månad och en länk till enkäten finns på stadens webbplats och i pappersform på biblioteket.

Johan Nilsson föreslås bli ny förvaltningschef i Ingå

Johan Nilsson är ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan. Han jobbar nu som controller vid Raseborgs stads bildningssektor.

13 personer hade sökt jobbet som förvaltningschef. Ingås långvariga förvaltningschef Eija Taskinen går i pension nästa år.

Den nya förvaltningschefens grundlön föreslås vara drygt 6 000 euro per månad.

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer Nilsson till förvaltningschef.

Ingå kommunfullmäktige godkände förslaget 13.11.

Ett rostrött torn med mintgröna detaljer. Omkring tornet växer träd och i bakgrunden syns trähus och mindre betongbyggnader. Längre bort syns havet

Fyra vidare i stadsdirektörsvalet i Hangö

I slutet av november fattar stadsfullmäktige beslut.

Badstrand

Det här står högt upp på Hangöpolitikers önskelista för nya stadsdirektören

Hangö behöver en rättvis ledare som blickar framåt.

Begäran om omprövning gällande Kyrkslätts val av bildningsdirektör lämnades in

I september beslöt kommunstyrelsen i Kyrkslätt igen att välja Eeva-Kaisa Ikonen till bildningsdirektör. Hon valdes första gången redan 2020, men Helsingfors förvaltningsdomstol hävde beslutet i somras efter ett besvär.

Nu har en ny omprövningsbegäran lämnats in inom utsatt tid enligt vilket det finns såväl formfel som sakfel i beslutet och att det också står i strid med allmänna rättsskyddsprinciper inom god förvaltning.

Nu ska kommunen utreda det som lyfts fram i begäran och sedan tar styrelsen tar ställning till det.

Pargas inleder rekryteringsprocessen för en ny stadsdirektör

På måndagen beslöt stadsstyrelsen i Pargas att inleda rekryteringen av en ny stadsdirektör. Under mötet valdes rekryteringsföretag och tillsatte en arbetsgrupp för rekryteringen.

För att bli stadsdirektör måste de sökande uppfylla förvaltningsstadgans grundkriterier: Personen måste vara förtrogen med kommunal förvaltning, besitta språkkunskaper i både svenska och finska och en avlagd högskoleexamen.

Rekryteringsföretaget har haft hand om en liknande rekryteringsprocess i Kyrkslätt och sköter för tillfället också rekryteringen av Hangös nya stadsdirektör, uppger stadsstyrelseordförande Gilla Granberg.

Arbetsgruppen består av stadsstyrelseordförande Gilla Granberg (SFP), fullmäktigeordförande Tomas Björkroth (SFP), Markku Orell (Saml), Mikaela Luoma (SDP), Egon Nordström (De Gröna), Nina Söderlund (VF) och Jarmo Takatupa (Sannf).

Stadsfullmäktige kommer att involveras i rekryteringen. I slutskedet kommer de sista återstående kandidaterna att intervjuas av hela fullmäktige i mindre grupper.

Kyrkslätt återtar egen enhet för svenskspråkig utbildning

Förvaltningen inom Kyrkslätts utbildningstjänster ändras.

Det här görs efter en period av mycket diskussion kring hur den svenskspråkiga utbildningen ordnas.

Kommunen beslutade hösten 2022 att ordna finsk- och svenskspråkig utbildning inom samma enhet.

I november ska den svenskspråkiga utbildningen återgå till att ordnas inom en egen enhet.

Enheten leds av utbildningschefen och är direkt underställd bildningsdirektören.

Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen kommenterar beslutet så här i ett pressmeddelande: ”När det uppstår oro över tjänsternas jämlikhet eller kvalitet är det viktigt att ledningen lyssnar till oron.”

Förvaltningen för den finskspråkiga utbildningen ändras inte.

Läs här om bakgrunden: Vad beror de upprepade misstagen inom Kyrkslätts förvaltning på? ”Svårt att få en ändring på hur saker görs i kommunstyrelsen”

Flera nya chefstjänster inrättas i Raseborg

Raseborg kommer att inrätta en hel del nya tjänster, många av av dem chefstjänster.

Bland de nya tjänsterna finns bland annat en näringslivsdirektör för den nya näringslivs- och sysselsättningssektorn. Raseborg vill också inrätta en tjänst som kommunikations- och förvaltningschef.

Tjänsterna är ett led i Raseborgs pågående organisationsförändring.

Raseborg kommer också att anställa en ny chef för interna tjänster, chef för idrottstjänster, investeringschef, informatör och verksamhetsenhetschef för löneräkning. Dessutom planerar staden också att anställa en ny bibliotekarie och en ny idrottsinstruktör.

Några av tjänsterna vill staden tillsätta redan i november.

Ny utbildningsdirektör i Kaskö

Elina Virta har valts till direktör för fostran och utbildning i Kaskö. Det beslutet fattade stadsstyrelsen i tisdags.

Valet stod mellan Virta och Ann-Louise Utfolk och enligt stadsstyrelsens ordförande Jan-Anders Lundenius (SFP) var det två fullt goda och rätt så jämna kandidater.

Efter långa diskussioner ansåg stadsstyrelsen ändå att Virta var den mer lämpliga kandidaten.

Det är fråga om en nyinrättad tjänst efter att ansvaret för stadens daghem och skolor flyttats bort från bildnings- och biblioteksdirektören på grund av den stora arbetsbördan.

Virta inleder sin tjänst den första oktober.

Besvär mot valet av förvaltningsdirektör i Korsholm

Niklas Granö har besvärat sig över Korsholms kommuns val att anställa Marcus Beijar som förvaltningsdirektör.

Granö menar att han särbehandlats negativt i jämförelsen mellan de personer som sökte tjänsten. Han ser sig ha den lämpligaste utbildningen för tjänsten och den längsta arbetserfarenheten.

Niklas Granö jobbar just nu som stadsjurist i Kristinestad.

Vasa förvaltningsdomstol ber Korsholm om ett utlåtande. Kommunen anser att allt har gått rätt till och att förvaltningsdomstolen ska förkasta besväret.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet inkommande måndag.

Mikael Ekblom blir it- och digitaliseringschef i Raseborg

Raseborgs stadsstyrelse har valt Mikael Ekblom till ny it- och digitaliseringschef.

Staden ändrade i våras tjänsten som it-chef till it- och digitaliseringschef. 14 personer sökte tjänsten och fyra personer kallades till intervju.

Raseborgs nyvalda it- och digitaliseringschef Mikael Ekblom har en examen i informationsbehandling och har jobbat inom den offentliga förvaltningen en längre tid. Han har bland annat varit IT-chef för Kårkulla samkommun.

Lönen fastställdes till 5 600 euro per månad.

En skolbyggnad i rött tegel, med en korgbollsställning i förgrunden. På väggen står det "Winellska skolan".

Folktinget starkt kritisk mot nedkörning av svenskan i Kyrkslätt

Kyrkslätt redo att anställa finsk rektor i svensk skola.

Nylands landskapsstyrelse vill att polisen utreder direktörens agerande

Landskapsfullmäktige vid Nylands förbund beviljade varken landskapsstyrelsen eller landskapsdirektör Ossi Savolainen ansvarsfrihet när de behandlade förbundets verksamhetsberättelse och bokslut på sitt senaste möte (13.6).

Savolainen kommer ändå att gå i pension som planerat.

Landskapsstyrelsen beslöt förra veckan göra en förundersökningsbegäran till polisen om Savolainens agerande. Det har att göra med hans roll i vissa av förbundets upphandlingar som man misstänker har gjorts utan konkurrensutsättning och där Savolainen eventuellt borde ha jävat sig.

Revisionsnämnden ska nu reda ut vilken styrelsens roll och ansvar var i oklarheterna kring upphandlingarna.

Nylands förbund är en samkommun med 26 kommuner. Planläggning och regionutveckling hör till dess viktigaste uppgifter.

Korsholm väljer kanslichef i kväll

Kommunstyrelsen i Korsholm väljer ny kanslichef på sitt möte på måndag kväll.

Tre personer har intervjuats för tjänsten; Petra Ollus, Marcus Beijar och Niklas Granö. Marcus Beijar har sedermera valts till kommunens förvaltningsdirektör.

Förslaget är att styrelsen väljer ekonomie magister Petra Ollus till ny kanslichef.

Uppdatering: styrelsen valde Petra Ollus.

Marcus Beijar är Korsholms nya förvaltningsdirektör

Kommunfullmäktige i Korsholm valde på måndag kväll politices magister Marcus Beijar till förvaltningsdirektör.

Vid omröstningen i fullmäktige fick Beijar 32 röster, Niklas Granö nio röster och Petra Ollus två röster.

Beijar har innehaft tjänsten som tf förvaltningsdirektör sen september i fjol. Han efterträder Linda Jakobsson-Pada som valdes till förvaltningsdirektör för Österbottens välfärdsområde.

Mustasaaren kunnan liikenneopaste tien varressa.

Några sökande till ledande tjänster i Korsholm

Tjänsterna som förvaltningsdirektör och kanslichef är lediga

Ingå får se sig om efter en ny personalchef

Ingås personalchef Anneli Sandell-Ekman har sagt upp sig. Nu ska kommunen ledigförklara tjänsten.

Anneli-Sandell-Ekman meddelade i mars att hon säger upp sig från och med mitten av augusti.

Kommunstyrelsen beslöt på sitt möte den 27 mars att Sandell-Ekmans tjänsteförhållande avslutas den 14 augusti.

Central roll i reform

Ingå kommun behöver en ny personalchef eftersom arbets- och näringsbyråns tjänster kommer att flyttas till kommunerna från och med januari 2025 och arbetet med att förbereda det pågår.

Personalchefen ansvarar för administrationen av arbets- och näringsbyråns tjänster. Personalchefen har därför en central roll i förberedelserna för och koordineringen av tjänsterna.

Kommunstyrelsen diskuterade ärendet och remitterade det för att man ska arbeta fram hur tjänsten ledigförklaras. Målsättningen är att tjänsten ledigförklaras vid kommunstyrelsens nästa möte den 3 april.

Anneli Sandell-Ekman har varit personalchef i Ingå sedan september 2022.

Korsholm inleder sökandet efter ny förvaltningsdirektör

Korsholm söker ny förvaltningsdirektör.

Kommunstyrelsen enades på sitt möte på måndag kväll om att genast lediganslå tjänsten.

En grupp bestående av kommundirektören, HR-chefen och två förtroendevalda kommer att intervjua de sökande som anses lämpliga för jobbet.

Den som väljs efterträder Linda Jakobsson-Pada som börjat jobba för Österbottens välfärdsområde.

Lovisa valde ny förvaltningsdirektör

Lovisa stadsfullmäktige valde på onsdagen Elina Amnell-Holzhäuser till ny förvaltningsdirektör. En prövotid på sex månader iakttas i tjänsten. Lönen är lite över 6 200 euro i månaden fram till juni då den höjs till lite över 6 300 euro i månaden. Höjningen beror på den allmänna förhöjningen på 1,5 procent enligt det allmänna tjänste- och kollektivavtalet.

På SFP-gruppens förslag valdes Tomas Määttä som reserv.

Fem personer sökte tjänsten. Amnell-Holzhäuser jobbar för tillfället som jurist på Kotka stad. Määttä är förvaltningsjurist vid Östra Nylands välfärdsområde.

Lovisas tidigare förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors började jobba som kanslidirektör i Kotka i januari.

Lovisas stadsstyrelse valde nya tjänstemän

Stadsstyrelsen i Lovisa har valt Kenneth Albrecht till tjänsten som lokalchef. Hans uppgiftsrelaterade lön är 4 850 euro per månad.

Albrecht har jobbat som förman för renovering vid Sibbo kommun. Prövotiden är sex månader.

Stadsfullmäktige ska ännu ge sitt godkännande till valet av förvaltningsdirektör, men stadsstyrelsen föreslår att de väljer Elina Amnell-Holzhäuser till tjänsten.

Elina Amnell-Holzhäuser jobbar för stunden som jurist vid Kotka stad. Hennes lön skulle ligga på 6 330 euro i månaden från och med juni.

Förhandlingsresultat för församlingsanställda

Kyrkans arbetsmarknadsverk, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Kirkon Alan Unioni och Kyrkosektorn rf har nått ett förhandlingsresultat.

Avtalet är för en tvåårsperiod och ska ännu godkännas av alla parters förvaltningar. Närmare information om innehållet i avtalet ges ut när det är godkänt.

Avtalet rör närmare 20 000 församlingsanställda. Förutom präster, diakoner, kantorer och ungdomsarbetare berörs också anställda som arbetar med förvaltning, kommunikation och småbarnsfostran.

Kristinestad inrättar nya tjänster

Stadsfullmäktige i Kristinestad föreslås inrätta två nya tjänster i staden. Det handlar om en integrationskoordinator och en välfärdsdirektör.

För närvarande finns ingen person utsedd för integrationsärenden inom staden.

Personen skulle bland annat bereda ärenden som gäller integrationen och utveckla den samma i samarbete med övriga kommuner.

En ny tjänst som välfärdsdirektör anses å sin sida behövas eftersom uppgifternas mängd och svårighet ökar. Serviceområdet för välfärd leds för tillfället av Medborgarinstitutets rektor.

Fullmäktige har möte i kväll.

En operation i en operationssal.

Finansministeriet kräver tunga sparbeslut av kommande regeringar

Minst 9 miljarder måste sparas de kommande åren.

Kristina Lönnfors från Lovisa blir ny kanslichef i Kotka

Direktören för stadskanslicentralen i Lovisa, Kristina Lönnfors, lämnar sitt jobb.

Stadsfullmäktige i Kotka valde på måndag kväll Lönnfors till ny kanslichef i staden. Hon tillträder i januari nästa år.

Kristina Lönnfors arbetade tidigare som förvaltningsdirektör i Lovisa.

Det är ännu oklart vem som efterträder henne på posten som direktör för stadskanslicentralen.

Stadshuset i Kaskö.

Sex personer vill bli ekonomidirektör i Kaskö

Jobbet som byggnadsingenjör också ledigt.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida