Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Fäbodavägen i Jakobstad rätas ut

I Jakobstad har Fäbodavägen stötts och blötts i årtionden.

Nu ser det ut som om man äntligen kommer till skott med att bygga en rakare väg som blir en del av statens vägnät.

Den nuvarande vägen som är både smal och kurvig ersätts av en sträcka som staten ska underhålla.

Nu väntar staden på att trafik- och kommunikationsverket Traficom ska godkänna planen för vägen.

Jakobstad står ändå för både planerings- och byggkostnader på uppskattningsvis 2,2 miljoner euro.

Den nya vägen väntas vara klar inom ett par år och dras från rondellen vid Västerleden, söder om travbanan och möter Fäbodavägen före korsningen vid Farmvägen.

Tarvobron i Munksnäs stängs av – välj annan rutt för din promenadrunda

Östra Tarvobron stängs av, eftersom det inte är tryggt att röra sig på den.

Helsingfors stad ber dem som rör sig i området att ta en cirka 200 meter lång omväg längs Ritobergsvägen. Skyltar har satts ut.

Det är frågan om en 150 meter lång pontonbro i Munksnäs, mellan fastlandet och holmen Tarvo. Bron är avsedd för gång- och cykeltrafik.

Staden uppger i ett pressmeddelande att bron från år 1998 tjänat klart. Den behöver, speciellt efter skador från de senaste vinterstormarna, ersättas med en ny.

Bygget av Sandögatans cykelbana i Vasa tar paus över vintern

Anläggandet av cykelbanan längs Sandögatan i Vasa tar paus över vintern. Under pausen har de nya trottoarerna och cykelvägarna en yta av krossgrus, och den slutliga asfalteringen av körbanorna görs i vår och sommar.

Bygget har försenats på grund av att marken sett annorlunda ut än förväntat och i synnerhet schaktningarna blev man tvungen att göra på ett annat sätt än planerat. Därför förlängs tidtabellen till nästa år.

Bygget kommer att fortsätta så fort tjälen har gått ur marken. Då görs bland annat trädplanteringar, sten- och asfalteringsarbeten samt andra färdigställande arbeten. Dessutom kommer sträckan mellan Strandgatan och Inre hamnen och sträckan mellan Rådhusgatan och Handelsesplanaden att byggas under nästa år.

Lovisas flytande bro repareras efter ruskvädret

Den flytande Kronobron i Lovisa ska förbättras och renoveras efter höststormarna.

Under de kommande veckorna ska man installera bräder längs nedre delen av broräcket så att bron blir ännu säkrare att gå på.

Kronobrons markstöd har delvis gett vika men enligt staden så förorsakar det ingen fara för dem som använder bron. Markstödet ska repareras och samtidigt förstärkas.

Staden påminner om att beakta vädret när man rör sig på bron. Brons yta kan emellanåt vara hal i höstvädret.

Kustö brobygge i S:t Karins.

Nu ska bilister köra över Kustösundet på en reservbro – i nästan ett år

Hastighetsbegränsningen är 30 km/h på reservbron.

Ny temporär träbro togs i bruk i Hagalund

Efter olyckan i Hagalund i Esbo i maj, där 24 personer skadades då en tillfällig bro rasade, har de temporära broarna i området rivits ner och nu ersatts av en ny träkonstruktion.

Den nya träbron togs i bruk den 2 oktober och går över Östanvindsgränden. Tanken är att du ska kunna gå från köpcentret Ainoa till Omnia och vidare till Norrskensvägen.

En till bro ska byggas under hösten.

Broarna finns där eftersom ett omfattande byggarbete pågår i centrala Hagalund.

Drönarbild av Fiskehamnens skyskrapor i Helsingfors.

HS: Brändö bro måste rivas och byggas om

År 2021 påbörjade Helsingfors stad markundersökningar som visade att det inte är lönsamt att reparera Brändö bro. Den måste monteras ner.

Borgå stad: Flytta båten till södra sidan av Gamla bron redan i höst

Gamla bron i Borgå ser ut att renoveras i början av 2024.

Borgå stad förbjuder därför trafik längs ån vid Gamla bron i vinter och under hela byggarbetet.

De som behöver flytta sin båt längs ån till brons södra sida borde göra det redan under hösten.

Enligt den preliminära tidtabellen håller ombyggnadsarbetena vid Gamla bron på från början av 2024 till maj 2025.

Målet är att förnya bron så att den motsvarar dagens krav, och att förbättra brons säkerhet och bärkraft.

Bild över hur den nya vägen och broarna kunde se ut.

Smidigare väg till och från Pargas kan bli verklighet – Pargasleden prioriteras i regeringens finansiering

Redan för 50 år sedan gjordes planer för Pargasleden. Då regeringen gör sina finansieringsbeslut får Pargasleden prioriterad status.

Trafik vid vägbygge

Knappt om tid att få rondellbygge i Korsholm klart till skolstart

Just nu pågår ett rondellbygge i korsningen av Korsholmsvägen och Källängsvägen i Smedsby i Korsholm. Målet är att rondellen ska vara asfalterad och kantstenar på plats till skolstarten den 15 augusti, men det kan bli knappt om tid.

Ingå vill förbättra fibernätet på landsbygden

Kommunen hoppas bättre fibernät förbättrar möjligheten att jobba på distans och att vara företagare på landsbygden. En fiberanslutning anses också höja värdet på fastigheterna.

Kommunen vill samarbeta med en extern aktör för att på sikt bygga ut fibernätet till hela kommunen. De flesta hushållen ska kunna ansluta sig till fibernätet till ett rimligt pris, som är högst 3 000 euro.

Nylands förbund sköter upphandlingen av projektet. Följande steg är därför att kommunstyrelsen ger kommundirektör Robert Nyman och kommuningenjör Piia Nordström i uppdrag att be Nylands förbund inleda upphandlingen.

Kinas president Xi Jinping på väg från ett talarpodium med texten Asian Infrastructure Investment Bank.

WSJ: Kina har också säkerhetstrupper utomlands, men de fungerar inte som ryska Wagner

En allt mer synlig del av Kinas växande globala avtryck.

Reparationen av Mannerheimvägens bro fortsätter

Helsingfors stad fortsätter arbetet med att reparera Mannerheimvägens bro.

Arbetet inleds måndagen den 3 juli. Då stängs gång- och cykelvägen Banan av från trafik under Mannerheimvägen, av säkerhetsskäl.

Cyklister och fotgängare får ta en liten omväg så länge arbetet pågår.

Renoveringen av bron stoppades i maj på grund av att en naturskyddsförening krävde att bron skulle skyddas. Kravet togs tillbaka i slutet av juni, och nu fortsätter staden förnya bron.

Betongvalvet kommer att bytas ut, men brons stenvalv kommer att restaureras så att stenfasaden bevaras.

Staden övervägde att restaurera bron så att det gamla betongvalvet bevarades, men konstruktionen ansågs vara i för dåligt skick.

På bilden är en av broarna intill Svinö i Borgå.

Broarna till Svinö i Borgå ska förnyas – men först om några år

Broarna förstärks så de håller tills dess.

Stora brokonstruktioner i disig vinterskymning.

Regeringen ska utreda en fast förbindelse mellan Vasa och Umeå

Inte nödvändigtvis en bro, kan också vara en gasledning.

Nu byggs cykelvägar längs Östra Strandgatan i Åbo

Åbo stad ska bygga enkelriktade cykelvägar på båda sidorna av Östra Strandgatan. Samtidigt förnyas också bland annat gatubelysningen och trafikljusen på gatan.

Den första sträckan som byggs ut är mellan Teaterbron i centrum och Sotalaisgatan i Martins. Det arbetet inleds i juli och ska stå klart i september. Efter det bygger staden ut sträckan mellan Teaterbron och Rettigsbrinken.

Projektet kostar drygt 6 miljoner euro och staten står för drygt en miljon euro. Arbetet inleds i juli.

Korsholm föreslår tunnel eller broalternativ för hamnvägen

Ifall målet med hamnvägen är att minska på trafikmängderna i Vasa centrum så är tunnel- eller broalternativet att föredra. Det anser samhällsutskottet i Korsholm.

– Bro-alternativet är det dyraste, men vill man ha effekt ska man använda det, konstaterar utskottets ordförande Kenth Nedergård (SFP).

Konsekvensbedömningen som utskottet tog ställning till gällde de två alternativ för hamnvägen som skulle löpa genom markområden i Korsholm, det vill säga Fladan och Vikby-alternativen.

Av dessa två alternativ föredrar utskottet Vikby-alternativet, men man anser att det primära syftet med Vasa hamnväg är att minska på genomfartstrafiken via Vasa stadscentrum och det uppfylls inte i dessa två alternativ.

Spårjokern börjar kanske gå redan på hösten

Under sommaren ska de sista arbetena och testen på spårjokern utföras och det finns goda chanser att spårvägen blir klar och kan börja användas i förtid.

Planen är att projektet ska lämnas över till Huvudstadsregionens stadstrafik i augusti.

Om snabbspårvagnen kan börja köras redan då beror på hur många enskilda spårvagnar som levererats och hur många förare det finns. Spårjokern ska tas i bruk nästa år men i bästa fall börjar trafiken gå redan i höst.

För tillfället har 10 av linjens 29 spårvagnar anlänt. Resten ska levereras senast nästa sommar.

Spårjokern kommer att gå mellan östra centrum och kägeludden och sammanlagt finns det 34 hållplatser längs rutten.

Pålningsarbete vid Hessundsbron inleds nästa vecka – körfältet mot Pargas och Korpo stängs av

Pålningsarbete vid Hessundsbron orsakar buller och trafikarrangemang i närmiljön. Trafikarrangemangen tas i bruk när arbetet startar på kvällen den 5 juni.

Gång- och cykelleden söder om Hessundsbron flyttas på en cirka 200 meter lång sträcka till en separat rutt under arbetet.

På Skärgårdsvägen stängs körfältet mot Pargas/Korpo av och trafiken dirigeras med hjälp av trafikledare.

Källa: Trafikledsverket.

Arbeten på Skatudden rör till trafiken ytterligare

Skatuddsborna kommer att få en besvärligare bilsommar i år. Orsaken är omfattande arbeten som pågår och de för med sig en del specialarrangemang.

Infrastrukturen kommer att förnyas, bland annat spårtrafiken, tele- och belysningsnätet ska förnyas.

Det här kommer att påverka fotgängare och bilister men också spårvagnstrafiken kommer delvis att vara på undantagsrutter.

Esbo stad håller tillfälliga broar i Hagalund stängda efter broraset – inspektion uppdagade flera brister

Enligt en utomstående inspektion som Esbo stad beställt finns flera problem med de tillfälliga broarna vid ett bygge i Hagalund.

Broarna hålls därför stängda tills vidare, meddelar staden.

Staden stängde broarna efter olyckan 11 maj då en tillfällig bro rasade och tiotals skolbarn skadades.

Den utomstående inspektören har bland annat hittat brister i stöd och låsning av ställningarna samt brister i stödet av gallren mot knäckning.

En del av planeringsarbetet och beräkningarna måste också preciseras.

Reparationerna som krävs har redan genomförts men en ny utomstående inspektion måste göras innan broarna kan öppnas igen.

Olycksutredningscentralen utreder orsaken till broraset.

I år repareras fler broar i Egentliga Finland än i fjol – bron över Kustö sund en utmaning

Närings- trafik och miljöcentralen meddelar att totalt tretton broar kommer att repareras i Satakunta och Egentliga Finland.

Det största broprojektet är förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron. Årets mest utmanande projekt är bron över Kustö sund i S:t Karins. Där är terrängen speciellt svår.

Kostnaden för dessa reparationer landar på cirka nio miljoner euro. Det är fem miljoner euro mindre än förra året. NTM-centralen vill ändå betona att de reparationer som behöver göras är billigare än de som gjordes förra året.

Broarnas skick är inte alltid synligt för trafikanterna, så reparationsarbetet kan ibland komma som en överraskning.

I Egentliga Finland finns 1 132 broar varav 100 är i dåligt skick. I Satakunta finns 699 broar varav 64 behöver repareras.

Helsingfors ska bygga nio kilometer till cykelväg för närmare 30 miljoner euro

Nu kan Helsingfors börja förbereda en ny sträcka för cykelvägen Norra Banan från Kottby station till kommungränsen mot Vanda.

Fullmäktige godkände på onsdagen översiktsplanen och kostnadsberäkningarna för cykelvägen.

Banan beräknas kosta ungefär 29 miljoner euro.

Dessutom godkändes en kläm som säger att staden ska utreda möjligheten att köpa mer mark i Mosabacka för att cykelvägen ska kunna göras ännu rakare än vad planerna hittills tillåtit.

Pyörä sepelin päällystämällä tiellä.

Efterlängtad cykel- och gångled i Nagu blir av – ska börja byggas nästa år

På onsdag presenterar Närings- trafik- och miljöcentralen planen för den kommande gång- och cykelleden i Nagu. Den planerade leden är cirka 13 kilometer lång och går mellan Ernholmsvägen och Prostviks färjehamn.

Logomobron från insidan. En person leder en cykel längs med gången.

Åbo stad mätte hur flitigt Logomobron används – resultatet var jämförbart med andra broar i staden

Åbo har räknat hur mycket Finlands dyraste bro används per kvadratmeter. Det här är den första gången som användningen av bron mätts sedan den blev klar för ett år sedan.

Kirjalansalmen silta, Rävsundsbron

Arbetet med Rävsundsbron och Hessundsbron inleds – trafiken i området påverkas

Trafiken i området kommer att påverkas då byggarbetet drar igång i oktober. De nya broarna byggs mellan 2022–2025 och de gamla broarna rivs 2026.

Jessica Ekström på Vasa stad står i Vasa centrum.

Gatuarbetena i Vasa centrum fortskrider – nu asfalteras rondellen vid järnvägsstationen

Om ungefär två månader beräknas förlängningen av gågatan i Vasa vara klar.

Ett flygfoto från ett bostadsområde som ligger intill ett träsk.

Kvarnträsket i Trollböle får en pontonbro

Några av rågrannarna har anmärkt på planen.

En järnvägsräls.

Plankorsningar i Leksvall kan ersättas med ny överfartsbro

Planläggningsnämnden ger sitt utlåtande 4.5.

Korsning

Nu blir hela stamväg 51 till Karis upplyst

Staten har beviljat 500 000 euro för avsnittet Ingå-Karis.

Bilar kör på en asfaltsväg genom ett sommarlandskap.

Nästan 250 kilometer väg asfalterades i de österbottniska landskapen i somras

Vägarna förbättrades för 22 miljoner under 2021.

Logomobron

Nu är det klart – Logomobron i Åbo öppnar i november

Invigningen har försenats upprepade gånger.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida