Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En kvinna snyter sig.

Coronaviruset härjar igen – så här tacklar vården säsongens virusvåg

Många insjuknar i coronaviruset för tillfället.

Personaldimensioneringen inom vården kan skjutas upp till 2028

Riksdagen har under onsdagen fortsatt behandla förslaget om att skjuta upp personaldimensioneringen inom vården. Social- och hälsovårdsutskottet föreslog i tisdags att den träder i kraft först år 2028.

De Gröna har föreslagit att dimensioneringen skjuts upp med bara två år, till 2026, men i onsdagens omröstning stöddes förslaget bara av De Gröna, Vänsterförbundet och Socialdemokraterna.

Personaldimensioneringen handlar om att garantera ett minimiantal på 0,7 vårdare per klient inom äldreomsorgen. Redan den förra riksdagen beslöt att skjuta upp dimensioneringen från april till december i år.

Social- och hälsovårdsutskottet som hört flera experter om ärendet tycker dimensioneringen behöver en övergångsperiod på omkring fyra år till, för att säkerställa att vården har tillräckligt med personal. Om den trädde i kraft i början av december skulle det kräva 1 800 extra arbetstagare.

Björkbacka i Jakobstad.

Direktör om stängning av vårdavdelningar i Österbotten: ”Det här kräver engagemang”

50 vårdplatser försvinner inom Österbottens välfärdsområde.

Skylt där det står Hagaro.

Äldreboendet Leschehemmet flyttar från Ulrikasborg till Norra Haga

Verksamheten flyttar in i äldreboendet Hagaros lokaler.

två kvinnor

Äldre i Hangö får hjälp då de går ut – staden utbildar promenadkompisar igen

Många ensamma äldre behöver hjälp för att gå ut.

Enkät visar skillnader i service på svenska och finska inom Soite

Service på svenska ska utvecklas inom Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite.

Omkring 150 personer svarade på enkät om den svenska servicen inom Soite.

Enligt responsen fungerar inte rådgivningstjänster på samma sätt på svenska som på finska.

De som svarade på enkäten upplever också att de inte får tillräcklig service på svenska inom äldrevården. Ett bekymmer är att det inte finns tillräckligt med platser för svenskspråkiga på serviceboenden, i dagsläget köper Soite platser på boenden i Kronoby.

Minna Korkiakoski-Västi säger till Yle Kokkola att de har noterat resultatet och de ska göra ändringar.

En liknande undersökning ska göras om ett år för att se om något har ändrat.

Artikeln är ett översatt sammandrag av Kyselyn tulos: ruotsinkielisissä palveluissa on kehittämistä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

THL: Personalläget bättre inom äldrevården

Nästan nio av tio enheter inom äldreomsorgen uppfyllde kraven för personaldimensionering i maj 2023, uppger Institutet för hälsa och välfärd THL.

Enligt THL uppfylldes målet i 89 procent av alla enheter. Nästan 40 procent av enheterna har mer än 0,7 anställda per patient.

I många av de enheter där målet inte nåddes var man ändå mycket nära målet, uppger THL.

Den nya äldreomsorgslagen som trädde i kraft i april kräver en personaldimensionering på 0,65 anställda per patient inom äldreomsorgens dygnetruntvård.

Källa: STT, THL

Hemvård på distans till Jakobstad och Kristinestad

Hemvård på distans utvidgas till Jakobstad och Kristinestad. Via distansvårdstjänsten Alvar stöds de äldres möjligheter att bo hemma. Tjänsten ska också främja de äldres sociala liv, funktionsförmåga och rehabilitering.

Just nu håller välfärdsområdet på att kartlägga vilka hemvårdsklienter som systemet lämpar sig för.

Alvar fungerar genom videokontakt.

Systemet har en längre tid använts i Vasa, Korsholm, Kronoby och Laihela. I planerna finns också en utvidgning till Pedersöre, Larsmo, Närpes och Kristinestad samt att förenhetliga användningen i Kronoby.

Mariahemmet i Jakobstad har ekonomiska problem

Serviceboendet Mariahemmet i Jakobstad har fortsättningsvis ekonomiska problem.

I fjol höstas bad föreningen som driver hemmet staden om ett lån på 50 000 euro. Man hade då förfallna skulder till arbetspensionsförsäkringsbolaget och skattemyndigheterna.

Situationen i dagsläget är fortfarande kärv, men läget tros bli bättre efter en tid.

Föreningen har dock inte möjlighet att betala tillbaka lånet på förfallodagen och vill nu att staden godkänner ett låneavtal där föreningen amorterar 500 euro per månad.

Stadsfullmäktige föreslås godkänna lösningen.

Mariahemmet erbjuder kring 40 boendeplatser för äldre.

Telegrammet uppdaterat 19.9.2023 kl 10.34. Ärendet gick enligt beredning i stadsfullmäktige.

Väntetiderna till äldres socialvård var på laglig nivå i Egentliga Finlands välfärdsområde

Väntetiden till närståendevård var i genomsnitt 25 dygn och väntetiden till serviceboende med heldygnsomsorg var i genomsnitt 45 dygn från januari till juni.

Enligt Egentliga Finlands välfärdsområde är de genomsnittliga väntetiderna nu på en rimlig nivå. Lagen kräver att man ska få socialservice inom tre månader från att ärendet tas till behandling.

Väntetiderna förlängdes på grund av personalbrist; under sommaren tvingades välfärdsområdet minska antalet platser för serviceboende med heldygnsomsorg.

Välfärdsområdet har möjlighet att erbjuda en plats till serviceboende med heldygnsomsorg också i en annan kommun än i den egna.

Anne Salovaara-Kero.

"Det svider lite överallt" men sparåtgärderna upplevs ändå som motiverade

Välfärdsområdets styrelse godkände sparpaket på 10 miljoner.

Kvinna sitter i ambulans, man står framför fordonet

Vårdare på språng ska minska på köerna på samjouren

Mobil vårdenhet åker till patienten.

Nu blir det möjligt att studera till närvårdare på svenska via läroavtal i Åboland

Den gemensamma läroavtalsutbildningen vid Egentliga Finlands välfärdsområde Varha och Axxell Utbildning inleds i slutet av augusti. Ansökningen till utbildningen är nu öppen.

Det här meddelar Varha i ett pressmeddelande.

Efter studierna har välfärdsområdet möjlighet att erbjuda studerandena arbete.

Studerandena har möjlighet att jobba inom äldreomsorgen eller funktionshinderservicen i Åboland.

Studierna är på svenska.

En pulsoximeter träs på en gammal människas hand för att mäta syresättning.

THL: Allt fler behöver hemvård – allt färre får det

Två miljoner färre hemvårdsbesök i fjol jämfört med 2021.

Uutissuomalainen: Majoriteten av direktörerna skulle slopa strikt dimensionering inom äldreomsorgen

Av välfärdsområdenas 21 direktörer skulle 16 slopa planerna på att höja personaldimensioneringen inom äldreomsorgens dygnetruntvård, rapporterar Uutissuomalainen.

Egentligen skulle dimensioneringen höjas till sju anställda per tio patienter redan i april. Sanna Marins (SDP) regering beslöt ändå att skjuta upp förändringen till december, på grund av vårdkrisen.

Syftet med den striktare dimensioneringen är att förbättra vårdens kvalitet, men beslutet har fått kritik för att det i praktiken skulle leda till att färre beviljas vårdplatser, eftersom bristen på personal är så stor.

Källa: STT

Övergången till välfärdsområdet höjde priser

Många priser i Österbottens välfärdsområde har gått upp jämfört med i fjol. Det visar Yles granskning av en del av kundavgifterna som välfärdsområdena uppbär.

Till exempel har måltiderna inom äldrevården blivit cirka åtta procent dyrare.

Klart störst prisökning procentuellt sett har skett inom hemservicen för barnfamiljer, där priset ökat med över 200 procent, från 5 euro till 15,60.

Den enda prissänkningen (sett till de priser som Yle granskat) har skett gällande avgifterna för uppehälle för personer med funktionsnedsättning, där är minskningen kring 56 procent, från 80 euro till 35 euro.

Tack vare den här sista stora prissänkningen räknat i euro visar Österbotten totalt en prissänkning på 12 procent jämfört med år 2022.

I en jämförelse välfärdsområdena emellan placerar sig Österbotten i den förmånligare ändan.

Österbottens välfärdsområde testar rådgivningstelefon för seniorer

Österbottens välfärdsområde har öppnat en rådgivningstelefon, dit personer över 65 år som är bosatta i Vasa eller Laihela kan ringa för att få en bedömning av sitt vårdbehov.

På seniorlinjen, som telefonlinjen kallas, får kunden direkt kontakt med hälsovårdspersonal som kan ge rådgivning eller förmedla ärendet vidare.

"Vi vet att äldre personer har haft svårigheter med nummermenyerna när de ringt kundservicecentralen. Vi vill att också de äldre ska kunna ta kontakt med låg tröskel och därför utvecklade vi Seniorlinjen", säger överskötare Kathy Guss i ett pressmeddelande.

Efter att rådgivningstelefonen har testats i Vasa och Laihela ska den utvidgas till hela välfärdsområdet. Seniorlinjen betjänar på numret 06 218 9800 måndag–torsdag klockan 8–15 och på fredagar klockan 8–14.

tre närvårdarstuderanden

Vart försvann 100 000 närvårdare? Det hjälper inte att utbilda fler, säger expert

Varje år utbildas fler närvårdare, men de räcker inte till.

En folksamling lyssnar på en presentation i Malax.

Välfärdsområdet mötte allmänheten i Malax – frågan om närståendevård engagerar

Vårdarna blir färre men de som behöver vård blir fler.

En gammal byggnad med gul fasad.

Stiftelse vill sälja anrikt äldreboende på paradplats i Helsingfors – ”Ännu har vi inget nytt ställe för våra äldre”, säger ordförande

Äldreboendet Leschehemmet i Ulrikasborg i Helsingfors ska sannolikt flytta inom några år. De nuvarande utrymmena är oändamålsenliga, säger stiftelsens ordförande. En detaljplanändring ska göra det möjligt att bygga om fastigheten till bostäder.

  Nuförtiden finns det gott om åldringar också i fattiga delar av Kina.

Kinas befolkning åldras i rasande takt – äldrevården lyser med sin frånvaro

Finska företag har chanser att inta de väldiga marknaderna.

Personaldimensioneringen inom äldreomsorgen skärps i dag

Lagen om personaldimensionering i äldreomsorgen träder i kraft i dag.

På boenden där äldre personer har tillsyn dygnet runt ska det från och med i dag finnas minst 0,65 anställda per klient.

I december ökar antalet till 0,7 anställda.

Enligt hälsomyndigheten THL:s kartläggning har en tredjedel av serviceboende med heldygnsomsorg redan uppnått personaldimensioneringen 0,7.

Tanken var att målet 0,7 skulle gälla redan i april, men riksdagen beslöt att skjuta upp det till december.

Förslag: Också studerande inom vården av äldre och personer med funktionsnedsättning ska krävas på straffregisterutdrag

Undervisnings- och kulturministeriet förbereder skärpningar för studerande inom vården av äldre och personer med funktionsnedsättning.

Ministeriet föreslår att straffregisterutdrag ska krävas också för studerande inom de här områdena, och att det ska bli möjligt att dra in studierätten för studerande med brottslig bakgrund.

I nuläget kan studierätten dras tillbaka för studerande som arbetar med minderåriga om hen har dömts för till exempel narkotika-, vålds- eller sexualbrott, eller för brott mot barn eller friheten.

Vid ministeriet säger man att den föreslagna reformen skulle förbättra säkerheten för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Källa: STT

Flexibelt för klienter att kontakta vården i Åbo före årskiftet – men systemet belastade personalen

Efter sommaren 2022 skötte Åbo stad alla brådskande samtal under samma dag, och icke-brådskande samtal under samma dag eller senast följande dag.

Det kommer fram i en rapport av stadens revisionsnämnd som granskade bland annat vårdtillgängligheten vid Åbo stads hälsostationer fram till slutet av år 2022 då vården övergick till välfärdsområdet.

Möjligheten att kontakta vården via flera kanaler, till exempel via webben eller per telefon, är flexibelt för kunden och gör vården effektivare.

Revisionsnämnden är ändå bekymrad över att systemet belastar personalen, eftersom det är möjligt att samma klient dubbelbokar en tid via de olika kanalerna.

Staden har tagit flera åtgärder för att koncentrera personalens arbetstid på det egentliga klientarbetet.

En kvinna som står framför en gult hus.

Larsmo växer och investerar 10 miljoner euro i år – en ökande befolkning kräver satsningar

Larsmo kommun växer stadigt och fler invånare kräver också stora investeringar. I år satsar kommunen 10 miljoner i nya investeringar. Ett positivt problem, säger kommundirektör Gun Kapténs.

Valvira börjar intensivövervaka hemvården

I år kommer social- och hälsovårdens tillsynsmyndighet Valvira att intensivövervaka äldreomsorgen tillsammans med regionalförvaltningsverken.

Bland annat följer man med hemvårdens kvalitet och att det finns tillräckligt med kunnig personal.

Myndigheternas iakttagelser pekar på att en hel del förbättringar krävs inom hemvården, exempelvis när det gäller säkerheten kring medicinering och att se till att äldre personer får rätt vård i rätt tid.

Behovet av övervakning understryks också av färska uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd, som visar att antalet hembesök hos klienterna minskat drastiskt i fjol jämfört med tidigare år. Samtidigt behöver allt fler äldre allt mer hjälp.

THL: Anställda inom äldrevården har ökat – men fler behövs

Institutet för hälsa och välfärd (THL) uppger att personalen inom dygnetruntvården för äldre har ökat.

I fjol rekryterades 4 300 fastanställda till dygnetruntvården mellan maj och november. Personerna som rekryterades hade examen inom social- och hälsovården.

Målet har varit att öka personalen inom äldrevården för äldre som behöver vård dygnet runt till 0,7 anställda per klient. En tredjedel av vårdenheterna uppfyllde målet i november i fjol.

95 procent av enheterna nådde den nuvarande personaldimensioneringen på 0,6 anställda per klient.

I år ska personaldimensioneringen justeras så att minimidimensioneringen är 0,65 den 1 april och 0,70 från och med den 1 december I enlighet med lagen om social- och hälsovårdstjänster för äldre. För att nå det målen krävs ännu 2 885 heltidsanställda, enligt THL.

Porträtt av Tarja Parkatti.

Hovrätten ska lösa prisade vårdaren Tarja Parkattis arbetsdiskrimineringsfall

Arbetsgivaren överklagade dom om arbetsdiskriminering.

Riksdagen skjuter upp omdebatterad dimensionering av vårdpersonal

Riksdagen beslöt under plenum på onsdag att personaldimensioneringen inom vården höjs till 0,7 i december det här året, inte i april som det ursprungligen var meningen.

En mindre justering till 0,65 träder i stället i kraft i april.

Dimensionering av vårdpersonalen, det vill säga hur mycket vårdpersonal som det ska finnas per klient, var en av de stora frågorna inför det förra riksdagsvalet för fyra år sedan.

Orsaken bakom beslutet uppges vara bristen på arbetskraft inom social- och hälsovården.

Källa: STT

En person sitter i en rullstol och blickar ut genom fönstret.

THL: Nästa vår behövs tusentals fler vårdanställda till dygnetruntvård inom äldreomsorgen

Det behövs 3 400 fler vårdanställda till äldreomsorgens enheter med dygnetruntvård för att man ska nå den lagstadgade dimensioneringen av vårdpersonal nästa vår, enligt en uppföljning som Institutet för hälsa och välfärd THL gjort.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida