Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Verksamhetsprinciper

Huvudinnehåll

Verksamhetsprinciper

Verksamhetsen stadgas i Lagen om Rundradion Ab. Lagen fastställer bland annat förvaltningsrådets och styrelsens uppgifter samt Yles public service-uppdrag.
Vår verksamhet styrs av lagar, verksamhetsprinciper och riktlinjer. Yles strategi banar väg för målsättningarna och verksamhetssättet under de kommande åren. Etiska principer för Yle gäller hela Yles verksamhet och alla Yles medarbetare, frilansare och samarbetspartners förbinder sig att följa dessa.

Symbolisk bild på en våg.

Lagar och förordningar som styr vår verksamhet

Lag om Rundradion Ab (Finlex)

Lagen fastställer Yles public service-uppdrag samt förvaltningsrådets och styrelsen uppgifter.

Lag om rundradioskatt (Finlex)

Lagen fastställer skattebeloppet för samfund och enskilda personer.

Lag om statens televisions- och radiofond (Finlex)

Lagen ordnar finansieringen av Yles verksamhet.

Lag om yttrandefrihet i masskommunikation (Finlex)

Lagen fastställer bl.a. de ansvariga redaktörenas skyldigheter.

Lag om bildprogram (Finlex)

Lagen reglerar märkningen av åldergränser i bildprogram.

Symbolisk bild där det finns en tv, en radio och en mobiltelefon.

Principer för vårt innehåll

Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion (EPI)

EPI-reglerna följs av alla som skapar program och innehåll på Yle och för Yle.
EPI-reglerna kompletteras av följande av Yles ansvariga redaktörer godkända instruktioner:

Yles finska Nyhets- och aktualitetsverksamhets journalistiska principer

Finska Nyhets- och aktualitetsverksamhetens journalistiska principer är baserade på våra värderingar och praktiska verksamhet (på finska).

Journalistreglerna

Yle ingår i bakgrundsbolaget för Opinionsnämnden för massmedier och har förbundit sig att följa Journalistreglerna.

Yles textinnehåll

I enlighet med Yle-lagen ska Yles textinnehåll, med vissa undantag, hänföra sig till bolagets publikationer som innehåller rörlig bild eller ljud.

Begäran om rättelse eller genmäle till Yle

Du kan sända Yle en begäran om rättelse eller genmäle angående ett program eller en artikel.

Anvisning för hur Yle i sitt eget innehåll informerar om Yles egna redaktionella material

Ta reda på hur Yle informerar om sitt eget innehåll.

Symbolisk bild på en jordglob.

Dataskyddsprinciper och våra riktlinjer för webben

Dataskyddsbeskrivning

Yles dataskyddsbeskrivning fastställer integritetsskyddet i Yles webbtjänster

Yles principer för ansvarsfull artificiell intelligens

Vi beaktar följande principer för ansvarsfull användning av AI i all vår verksamhet och i alla skeden av vårt arbete.

Personanpassning och nyhetsautomation

Yle använder personanpassning och nyhetsautomation i sina tjänster.

Diskussionspolicy

Diskussionspolicy för den som kommenterar på webbsidor eller sociala medie-konton som upprätthålls av Yle.

Riktlinjer för sociala medier

Sociala medier är ett journalistiskt arbetsredskap på Yle. 

Länkning till Yle-material i sociala medier

Guiden anger god praxis för länkande av Yles innehåll på webben.

Yles tävlingar och utlottningar på sociala medie-plattformar

Guiden anger Yles principer för utlottningar på sociala medier.